| OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č. 4/2010 ze dne 22.4. 2010  

                     Zápis z 4. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Hamry


           konaného dne 22. 4. 2010 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu


                                                             v Hamrech


__________________________________________________________________________


Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté


Omluveni : p. Mára


 


   Program jednání zastupitelstva obce


1)      Zahájení veřejného zasedání.


2)      Kontrola minulého zasedání.                                      


3)      Závěrečný účet za rok 2009


4)      Smlouva o poskytnutí úvěru na odkanalizování obce


5)      Žádost o poskytnutí příspěvku Občanskému sdružení Hamry na Šumavě


6)      Žádost o zrušení předkupního práva


7)      Žádosti o pronájem a koupi pozemků v k.ú. Hamry na Šumavě


8)      Přeshraniční spolupráce


9)      Informace a různé


10)  Závěr


     


1) Zahájení


a)      Starosta přivítal členy zastupitelstva a zahájil 4. veřejné zasedání v roce 2010. Konstatoval, že veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a zahájeno


za přítomnosti 6 členů zastupitelstva tj. nadpoloviční většiny, takže


           zastupitelstvo je usnášení schopné.


b)     Schválení programu jednání veřejného zasedání a návrhu, aby hlasování bylo veřejné


a diskuse k jednotlivým bodům byla ihned po rozpravě.


Hlasováni : 6 pro


c)      Určení ověřovatelé zápisu č.4/2010 : p. Coufal, p. Nečásek


 


2) Kontrola zápisu č. 3/2010 z 25. 3. 2010 


 


    -   bez připomínek.


 


3)  Závěrečný účet za rok 2009


    ZO schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet za rok 2009 včetně zprávy


    o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hamry za rok 2009 bez výhrad.


    Hlasování : 6 pro    


 


4) Smlouva o poskytnutí úvěru na odkanalizování obce


    ZO souhlasí s poskytnutím úvěru obci Hamry na odkanalizování obce ve výši 8,5 mil. Kč u


   České spořitelny a.s., souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí úvěru Českou  


   spořitelnou, a.s.


    Hlasování : 6 pro


   


 


   ZO souhlasí se zřízením běžného účtu u České spořitelny a zachováním běžného účtu


    u Komerční banky.


    Hlasování : 6 pro


 


    ZO souhlasí s převedením daňových příjmů na účet, který bude zřízen u České spořitelny.


    Hlasování : 6 pro


 


5) Žádost o poskytnutí příspěvku Občanskému sdružení Hamry na Šumavě


   ZO konstatuje, že finanční podpora občanskému sdružení je zahrnuta v rozpočtu obce


na r. 2010 a bude poskytována schválením zastupitelstvem obce na konkrétní jednotlivé akce občanského sdružení dle jejich plánu činnosti schváleného valnou hromadou a dle předloženého rozpočtu akce a výše podílu podpory.


Hlasování : 6 pro


 


6) Žádost o zrušení předkupního práva


   ZO souhlasí se zrušením předkupního práva na stavebním pozemku č. 134 v k.ú. Hamry


   na Šumavě uzavřený ve Smlouvě kupní a smlouvě o zřízení předkupního práva z 4.12.1996   


   zapsané na Katastrálním úřadu pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Klatovy


 ve prospěch Jaroslava a Jany Wolfových. Předkupní právo zaniklo


   kolaudací domu Hamry č.p. 86 vybudovaném na stavebním pozemku č. 134 v k.ú. Hamry


   na Šumavě dne 2. 4. 2002.


 Hlasování : 6 pro


 


7) Žádosti o pronájem a koupi pozemků v k.ú. Hamry na Šumavě


a) Pronájem pozemků ppč. 3105, 3010, 2983 v k.ú. Hamry na Šumavě


    ZO souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu pozemků ppč. 3105, 3010 a 2983 v k.ú.


   Hamry na Šumavě.


   Hlasování : 6 pro


 


b) Žádost o převod nájemní smlouvy


    ZO souhlasí s převodem nájemní smlouvy na část pozemku ppč. 3041 v k.ú. Hamry


   Šumavě z Marka Coufala na Zdeňku Coufalovou, oba bytem Hamry 85.


   Hlasování : 6 pro


 


c) Žádost o prodej pozemku ppč. 3185 v k.ú. Hamry na Šumavě p. Štefana Arendáše st.


   ZO zamítá žádost o odprodej pozemku ppč. 3185 v k.ú. Hamry na Šumavě panu Štefanu 


 Arendášovi ( nar. 27.5. 1953) , bytem Hamry 46, neboť pozemek byl již schválen k prodeji


 rozhodnutím ZO dne 21.1 2010 a kupující souhlasí s podmínky prodeje.


 Hlasování : 4 pro, 2 se zdrželi hlasování


 


 


Ve 20.25 hodin opustil zasedací místnost i jednání ZO p. Pavel Koleňák.


 


d) Žádost p. Tomáše Wolfa, bytem Hamry 86 o odkoupení pozemku ppč. 3048 v k.ú. Hamry


    na Šumavě


   ZO souhlasí se zveřejněním záměru na odprodej pozemku ppč. 3048 v k.ú Hamry na     


   Šumavě.


 Hlasování : 5 pro


 


e) Žádost pana Jiřího Arendáše, bytem Hamry 46 o pronájem a prodej pozemku ppč. 3197


    v k.ú. Hamry na Šumavě


   ZO souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem a prodej pozemku ppč. 3197 v k.ú. Hamry


   na Šumavě.


   Hlasování : 4 pro, 1 se zdržel hlasování


 


f) Žádost pana Štefana Arendáše ( narozen 22.9.1978), bytem Hamry 46 o pronájem pozemku 


    ppč. 3182 v k. ú. Hamry na Šumavě


    ZO souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem a prodej pozemku ppč. 3182 v k.ú. Hamry


    na Šumavě.


    Hlasování : 5 pro


 


8) Přeshraniční spolupráce


 - 5.6. 2010 koncert v kostele Panny Marie Bolestné v rámci festivalu duchovní hudby


 


 - 3.7. 2010 setkání rodáků : 11.00 mše za doprovodu hudby Muzik Klatovy


                                               15.00 odhalení vítacího panelu u příležitosti 20. Výročí otevření


                                                         hranic


                                                19.00 sraz rodáků v Lamu za účasti starostů obce Hamry a Lam


 


V rámci přeshraniční spolupráce Sdružení rodáků a obce Lohberg a Lam věnují obci Hamry skleněný vítací panel. Panel bude umístěn u turistického přístřešku v předních Hamrech. Obec zajistí dřevěný stojan panelu.


 


- 1.8. setkání na Ostrým k 20. Výročí otevření hranic.


 


- Umístění popisové tabulky k památníku „Společná cesta“


 


- Účast na projektu leteckých snímků


 


9) Informace a různé


 


a) Neuplatňování nároku na odpočet DPH v poměrné výši u výdajů spojených  


    s poskytováním služeb traktorem s příslušenstvím a další mechanizací


     ZO souhlasí s neuplatňování nároku na odpočet DPH v poměrné výši u výdajů spojených   


     s poskytováním služeb traktorem s příslušenstvím a další mechanizací z důvodu nízkého


     přepočítávacího koeficientu


     Hlasování : 5 pro


 


b) Příspěvek Dobrovolnému svazku obcí Údolí pod Ostrým


    ZO souhlasí s úhradou příspěvku ve výši 100.000,- Kč na účet DSO Údolí pod Ostrým


    k financování drobných výdajů spojených s jeho činností.


    Hlasování : 5 pro


 


c) Záměr nákupu příkopové sekačky McConnel v ceně do 360.000,- Kč včetně DPH


     - informace


   


d) Opravy elektroinstalace v domě Hamry č.p. 23


     ZO souhlasí se zadáním zpracování cenové nabídky na opravu elektroinstalace v bytech


     č. 2, 3, 4  domu Hamry č.p. 23.


    Hlasování : 5 pro


 


e) Vybílení společných prostor v domě Hamry č.p. 30.


 


f) Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu a železného šrotu dne 23. 5. 2010


 


g) Účast v soutěži Vesnice roku


     ZO souhlasí s účastí v soutěži Vesnice roku 2010.


    Hlasování : 5 pro


 


h) Jarní cyklotoulka


    ZO souhlasí s pořádáním 2. ročníku Jarní cyklotoulky dne 8. 5. 2010 a s nákupem cen a


    občerstvením pro účastníky do 2.000,- Kč.


    Hlasování : 5 pro


 


i) Podpis Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na obnovu veřejného


    prostranství v Hamrech – rekonstrukce opěrné zdi na ppč. 3224


 


j) Informace od ČEZ o zpracování a schválení technického řešení stavby na ppč. 3050 v k.ú.


    Hamry na Šumavě.


    


 


 


10) Zasedání ukončeno ve 22.10 hod.


 


 


 


 


 


 


 


                                                                 Usnesení


     z 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce Hamry konaného dne 22. 4. 2010


                   od 19.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu v Hamrech   


1) ZO schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet za rok 2009 včetně zprávy


    o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hamry za rok 2009 bez výhrad. ( Příloha)


 


2) ZO souhlasí s poskytnutím úvěru obci Hamry na odkanalizování obce ve výši 8,5 mil. Kč u


   České spořitelny a.s., souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí úvěru Českou  


   spořitelnou, a.s.


 


3) ZO souhlasí se zřízením běžného účtu u České spořitelny a zachováním běžného účtu


    u Komerční banky.


 


4) ZO souhlasí s převedením daňových příjmů na účet, který bude zřízen u České spořitelny.


 


5) ZO konstatuje, že finanční podpora občanskému sdružení Hamry na Šumavě je zahrnuta  


    v rozpočtu obce na r. 2010 a bude poskytována schválením zastupitelstvem obce na 


    konkrétní jednotlivé akce občanského sdružení dle jejich plánu činnosti schváleného valnou 


    hromadou a dle předloženého rozpočtu akce a výše podílu podpory.


 


6) ZO souhlasí se zrušením předkupního práva na stavebním pozemku č. 134 v k.ú. Hamry


   na Šumavě uzavřený ve Smlouvě kupní a smlouvě o zřízení předkupního práva z 4.12.1996  


   zapsané na Katastrálním úřadu pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Klatovy


 ve prospěch Jaroslava a Jany Wolfových. Předkupní právo zaniklo


   kolaudací domu Hamry č.p. 86 vybudovaném na stavebním pozemku č. 134 v k.ú. Hamry


   na Šumavě dne 2. 4. 2002.


 


7) ZO souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu pozemků ppč. 3105, 3010 a 2983 v k.ú.


   Hamry na Šumavě.


 


8) ZO souhlasí s převodem nájemní smlouvy na část pozemku ppč. 3041 v k.ú. Hamry


   Šumavě z Marka Coufala na Zdeňku Coufalovou, oba bytem Hamry 85.


 


9) ZO zamítá žádost o odprodej pozemku ppč. 3185 v k.ú. Hamry na Šumavě panu Štefanu 


 Arendášovi ( nar. 27. 5. 1953), bytem Hamry 46, neboť pozemek byl již schválen k prodeji


 rozhodnutím ZO dne 21.1 2010 a kupující souhlasí s podmínky prodeje.


 


10) ZO souhlasí se zveřejněním záměru na odprodej pozemku ppč. 3048 v k.ú Hamry


      na Šumavě.


 


 


11) ZO souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem a prodej pozemku ppč. 3197 v k.ú.


      Hamry na Šumavě.


 


12) ZO souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem a prodej pozemku ppč. 3182 v k.ú. 


      Hamry na Šumavě.


 


13) ZO souhlasí s neuplatňování nároku na odpočet DPH v poměrné výši u výdajů spojených   


      s poskytováním služeb traktorem s příslušenstvím a další mechanizací z důvodu nízkého


      přepočítávacího koeficientu.


 


14) ZO souhlasí s úhradou příspěvku ve výši 100.000,- Kč na účet DSO Údolí pod Ostrým


    k financování drobných výdajů spojených s jeho činností.


 


15) ZO souhlasí se zadáním zpracování cenové nabídky na opravu elektroinstalace v bytech


     č. 2, 3, 4 domu Hamry č.p. 23.


 


16) ZO souhlasí s účastí v soutěži Vesnice roku 2010.


 


17) ZO souhlasí s pořádáním 2. ročníku Jarní cyklotoulky dne 8. 5. 2010 a s nákupem cen a


   občerstvením pro účastníky do 2.000,- Kč.


Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce