| OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č. 10 zastupitelstva obce ze dne 21.10. 2004

        Zápis z 10. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Hamry konaného

       dne 21.10. 2004 v 19.oo hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Hamrech

 

Přítomni: členové ZO dle presenční listiny

   Hosté :  p. Kroupová

 

      Program jednání zastupitelstva obce

 

1)      Zahájení veřejného zasedání.

2)      Kontrola minulého usnesení.

3)      Kronika obce (vedení kroniky, odměna za vedení kroniky ).

4)      Projednání zprávy kontrolního a revizního výboru.

5)      Kontrola plnění obecní vyhlášky o místních poplatcích.

6)      Rozpočet Svazku obcí „Údolí pod Ostrým „ .

7)      Schválení smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku pro zajištění dopravní obslužnosti Plzeňského kraje.

8)      Nové projednání podílu žadatelů o změnách v ÚP.

9)      Informace a různé.

    10)   Závěr.

___________________________________________________________________________

 

 

      1)  Zahájení :

 

a) Starosta přivítal členy zastupitelstva a zahájil 10. veřejné zasedání v roce 2004.

                Veřejné zasedání ZO bylo řádně svoláno a zahájeno za přítomnosti 5 členů tj.  

                nadpoloviční  většiny. Navrhl, aby hlasování bylo veřejné a diskuse byla

                ke každému bodu jednání.

                 Hlasování : 5 pro

 

            b) Schválení programu jednání veřejného zasedání.

                Hlasování : 5 pro

 

            c) Určení ověřovatelů zápisu č.10/2004 : p.Wolf Jaroslav, p.Vopalecký Václav

 

 

 

       2) Kontrola zápisu č.9/2004 ze zasedání ze dne 21.10.2004.

           

a)      Urgence převodu pozemků od PF – průběžně trvá – starosta p. Kroupa

 

b)      Proběhlo 1. zasedání Okskové volební komise,předsedkyní zvolena p. Kroupová.

 

c)      Sběr nebezpečného odpadu a železného šrotu proběhl bez závad.

 

           d)   Zimní údržba místních komunikací projednána, zimní posyp objednán.

 

e)      Žádost p. Kordové o pokácení stromu mimo les – její odvolání postoupeno

Správě CHKO Šumava v Sušici.

 

f)        Uživatelům nájemních bytů byly předány písemné informace o financování

drobných oprav a údržbě bytů.

 

g)      Izolace bytu č. 2 v Hamrech č.p. 30 bude zařazena do programu zasedání

      do programu  zasedání ZO č. 2-3/2005.

 

 

 

3)      Kronika obce – kronikářka p. Kroupová předložila vypracovanou kroniku za roky

2002 a 2003 .

ZO schválilo vyplácení odměny za vedení kroniky ve výši 2000.- Kč hrubého

za ukončený rok.

              Hlasování :  5 pro

 

 

4)      Projednání zprávy kontrolního a revizního výboru.

a)      usnesení č. 6 /2004

-     ZO vzalo na vědomí rezignaci starosty

-     ZO odsouhlasilo pronájem parcely č.1476/1 p. Kroupovi

              Hlasování :  5 pro

 

5)      Kontrola plnění obecní vyhlášky o místních poplatcích.

ZO ukládá finančnímu výboru povést kontrolu RP a LK v provozech.

              Výsledky předložit do 25.11.2004.

 

6)      Rozpočet Svazku obcí „ Údolí pod Ostrým“ – odsouhlaseno.

ZO schvaluje rozpočet Svazku obcí „ Údolí pod Ostrým “.

Hlasování : 5 pro

 

     

7)      Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku pro zajištění dopravní

obslužnosti  Plzeňského kraje.

ZO rozhodlo uzavřít  smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku pro zajištění dopravní obslužnosti Plzeňského kraje.

              Hlasování : 5 pro

 

8)      Nové projednání podílu žadatelů o změnách v ÚP.

-     zastupitelstvo obce Hamry na základě nadřízeného orgánu územního     plánování - Krajského úřadu Plzeňského kraje ,odboru regionálního rozvoje ze dne 7.7.2004 schvaluje  Zadání Změny č.1 územního plánu obce Hamry.

-     ZO zároveň schvaluje spojení zpracování ,resp. projednání konceptu a návrhu řešení do jedné etapy v souladu se zněním § 31,odst.2 zákona č.50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů ( stavební zákon).

-     v souladu se zněním § 19 zákona č.50/1976 Sb.,ve znění pozdějších předpisů

( stavební zákon ) náklady na pořízení č.1 ÚPN-O Hamry ponesou poměrnou

částí jednotliví žadatelé.

             Poměrná část činí:

u rodinného domu do dvou byt. jednotek   4.000.- Kč

u obytného domu od tří a více byt.jednotek   6.000.- Kč

u farem a jiných výrob. provozů  6.000.- Kč

u ostatních změn hosp.budovy, tábořiště, seníky     2.000.- Kč

Hlasování : 5 pro

 

 

9)      Informace a různé.

-     předložen návrh na informační tabuli na hranicích obce Hamry

 

-     informace o brigádě na osázení cesty P. Marie Bolestné ( organizuje

OS  dne 28.10.2004)

 

-     informace o změně odvozu separovaného odpadu a rozmístění kontejnérů

 

-     informace o odpovědi z odboru dopravy a živ.prostředí p. Stelzera

na požadavek rozšíření komunikace pod kostelem

 

-     informace o nabídce nového počítače + příslušenství

 

-     turistické stezky, další společné jednání s Lesy ČR a Správou CHKO Šumava

 

-     informace z jednání  z Lamu – příslib zhotovení „ Kamene dotyku „

v obci Hamry

 

-     návrh p. Vopaleckého pořádat v obci večer pro seniory

 

-     oprava článku v Hamerském listu – osazování kamenů Křížové cesty

v roce 1990 až 1991

 

-     informace o postupu schvalování znaku a praporu pro Obec Hamry     

      v Poslanecké sněmovně.

 

 

10)  Závěr:  zasedání ZO ukončeno ve  21.30 hod.

 

        

 

 

                                                   Usnesení

z 10. veřejného zasedání zastupitelstva obce Hamry konaného dne 21.10. 2004

                          od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Hamry

 

 

 

1)      ZO schválilo vyplácení odměny za vedení kroniky .

 

2)      ZO odsouhlasilo pronájem parcely č.1476/1 p. Kroupovi

ZO vzalo na vědomí rezignaci starosty

 

3)      ZO schválilo rozpočet  Svazku obcí „ Údolí pod Ostrým“.

 

4)      ZO rozhodlo uzavřít smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku

pro zajištění dopravní obslužnosti Plzeňského kraje ( smlouva tvoří přílohu zápisu).

 

5)      ZO na základě nadřízeného orgánu územního plánování - Krajského úřadu Plzeňského kraje ,odboru regionálního rozvoje ze dne 7.7.2004 schvaluje  zadání Změny č.1 územního plánu obce Hamry.

 

                       ZO zároveň schvaluje spojení zpracování, resp. projednání konceptu a návrhu   

   řešení do jedné etapy v souladu se zněním § 31, odst.2 zákona č. 50/1976 Sb.

   o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů ( stavební

   zákon)

   a v souladu se zněním § 19 zákona č.50/1976 Sb., ve znění pozdějších  

   předpisů ( stavební zákon ) náklady na pořízení č.1 ÚPN-O Hamry ponesou

   poměrnou částí jednotliví žadatelé.

                       Poměrná část činí:

                       u rodinného domu do dvou byt. jednotek   4.000.- Kč

                       u obytného domu od tří a více byt.jednotek   6.000.- Kč

                       u farem a jiných výrob. provozů  6.000.- Kč

                       u ostatních změn hosp.budovy, tábořiště, seníky     2.000.- Kč.
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce