| OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č. 11 zastupitelstva ze dne 25.11. 2004

       Zápis z 11. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Hamry konaného

       dne 25.11. 2004 v 19.oo hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Hamrech

 

Přítomni: členové ZO dle presenční listiny

   Hosté : 

 

      Program jednání zastupitelstva obce

 

1)      Zahájení veřejného zasedání

2)      Kontrola minulého usnesení.

3)      Příspěvek na pojízdnou prodejnu na rok 2005.

4)      Žádost o odprodej pozemků

5)      Obecně závazná vyhláška obce Hamry č. 5/2004 o místním poplatku za provoz

            systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

            komunálních odpadů.

6)      Smlouva o náhradě mzdových nákladů s Městem Nýrskem a Smlouva o náhradě 

      mzdových nákladů s Technickými službami města Nýrska.

7)      Setkání seniorů.

8)      Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č. 2/2004.

9)      Informace a různé.

    10)   Závěr.

___________________________________________________________________________

 

 

      1)  Zahájení :

 

a) Starosta přivítal členy zastupitelstva a zahájil 11. veřejné zasedání v roce 2004.

                Veřejné zasedání ZO bylo řádně svoláno a zahájeno za přítomnosti 7 členů tj.  

                nadpoloviční  většiny. Navrhl, aby hlasování bylo veřejné a diskuse byla

                ke každému bodu jednání.

                 Hlasování : 7 pro

 

            b) Schválení programu jednání veřejného zasedání.

                Hlasování : 7 pro

 

            c) Určení ověřovatelů zápisu č.11/2004 : p.Wolf Jaroslav, p.Coufal Roman

 

       2) Kontrola zápisu č.10/2004 ze zasedání ze dne 21.10.2004.

           

a)      P. Vopalecký informoval o provedené finanční kontrole místních poplatků ( popl. za rekreační pobyt a využitou lůžkovou kapacitu.).

 

b)      P. Kroupa informoval, že byly zaslány dopisy jednotlivým žadatelům o změnu územního plánu, jemž bude vyhověno.

 

c)      Informační tabule s mapou obce – úkol trvá pro starostu obce.

 

           d)   P. Kroupa informoval o vyznačení turistické trasy na Ostrý přes Horník.

 

e)      Kámen dotyku osazen.

 

3)      Příspěvek na pojízdnou prodejnu na rok 2005.

ZO schválilo příspěvek ve výši 1.800,- Kč  f. E. Ferus KOLONIÁL na pojízdnou prodejnu.

              Hlasování :  7 pro

 

4)      Žádost o odprodej pozemků

 

a)      Žádost manželů Konečných o odprodej  části pozemku ppč. 2391/2 v k.ú. Hamry

              na Šumavě

              ZO nesouhlasí s prodejem části ppč. 2391/2 v k.ú. Hamry na Šumavě. Úprava části

              komunikace bude zařazena do Plánu obnovy vesnice.

              Hlasování :  7 pro

 

b)      Žádost manželů Kropáčků o zápis pozemků ppč. 2398/4 a st.p. č. 493 ve vlastnictví

      obce do katastru nemovitostí a následný odprodej výše jmenovaných pozemků.

      ZO souhlasí se zápisem pozemků ppč. 2398/4 a st.p.č 493 ve vlastnictví obce

      do katastru nemovitostí a po souhlasu všech majitelů dotčených parcel s jejich

      prodejem manželům Kropáčkovým za cenu obvyklou v místě a čase . O ceně

      pozemků  bude zastupitelstvo znovu jednat.

      Hlasování : 6 pro

                         1 zdržel hlasování

 

 5) Obecně závazná vyhláška obce Hamry č. 5/2004 o místním poplatku za provoz

     systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

     odpadů.

     ZO vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Hamry č. 5/2004 o místním poplatku

     za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

     komunálních  odpadů.

                             Hlasování : 7 pro

 

6) Smlouva o náhradě mzdových nákladů s Městem Nýrskem a Smlouva o náhradě mzdových

    nákladů s Technickými službami města Nýrsko.

     ZO souhlasí s uzavřením Smluv o náhradě mzdových nákladů k výkonu funkce starosty

     obce p. Kroupy

                            Hlasování : 6 pro

                                                1 zdržel hlasování

 

a)      Návrh p. Vopaleckého na snížení odměny za výkon funkce starosty na 5.000,- Kč /měsíc.

ZO souhlasí s odměnou za výkon funkce starosty ve výši  5.000,- Kč/ měsíc

od 1.12. 2004.

                   Hlasování : 4 pro

                                      3 proti

 

b)      Návrh p. Koryťáka a p. Kropáčkové na snížení odměn za výkon předsedy komisí a člena zastupitelstva o 150,- Kč  a snížení odměny za výkon funkce místostarosty o 500,- Kč.

      ZO souhlasí s odměnou za výkon předsedy komisí a člena zastupitelstva ve výši

      610,- Kč /měsíc a odměna místostarosty 2.500,- Kč /měsíc od 1.12. 2004.

                         Hlasování : 6 pro

                                            1 zdržel hlasování

 

7) Setkání seniorů dne 26.11. 2004.

     ZO souhlasí s příspěvkem 50,- Kč na jednoho seniora, který bude účastníkem setkání.

     A ti, kteří se nemohou zúčastnit z důvodu nemohoucnosti či nemoci, obdrží dárek

     v hodnotě cca 50,- Kč s věnováním, který předá p. Vopalecký a p. Purkar.

                     Hlasování : 7 pro

 

8) Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č. 2/2004.

     ZO souhlasí se změnou rozpočtu – rozpočtové opatření č. 2/2004.

                    Hlasování : 7 pro

 

9)      Informace a různé

a)      Žádost p. Kocuma o snížení kategorie bytu č. 1 v č.p. 30.

      ZO schválilo snížení kategorie bytu č. 1 a č. 2  v č.p. 30 na kategorii II.

      od 1.12. 2004 z důvodu závad ( vlhkost zdiva ) do doby jejich odstranění.

      Hlasování : 7 pro

 

b)      Změna loga Hamerských listů

-         Trvá dopracovat změnu loga Hamerských listů – p. Kropáčková

 

c)      Uzavření licenční smlouvy na ortofotomapy  s GEODIS BRNO, spol. s r.o.v ceně cca 1.200,- Kč

      ZO souhlasí s uzavřením smlouvy.

Hlasování : 7 pro

 

d)      Nákup barevné tiskárny, skeneru a digitálního fotoaparátu v celkové hodnotě

                    cca 12.000,- Kč.

                    Hlasování : 7 pro

 

e)      Předání dekretu o udělení znaku a vlajky dne 5.12. 2004, kterého se zúčastní

      p. Kroupa a p. Purkar.

 

f)        P. Purkar dal návrh na zřízení většího počtu oficiálních úředních desek.

ZO souhlasí s zřízením dalších 2 uředních desek – zasklené, uzamykatelné.

Zajistí p. Kroupa do března 2005.

Hlasování : 7 pro

 

              g) P. Kroupa informovat se o předání komunikací od Statku Křimice

             

                  

10)    Závěr:  zasedání ZO ukončeno ve  21.15 hod.

 

   

 

                                                   Usnesení

z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Hamry konaného dne 25.11. 2004

                          od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Hamry

 

1)      ZO schválilo příspěvek na pojízdnou prodejnu na rok 2005 ve výši 1.800,- Kč.

 

2)      ZO souhlasí se zápisem pozemků ppč. 2398/4 a st.p. 493 v k.ú. Hamry

                       na Šumavě ve vlastnictví obce do katastru nemovitostí .

 

3)      ZO vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Hamry č. 5/2004 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních  odpadů.

 

4)      ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o náhradě mzdových nákladů s Městem Nýrskem a s uzavřením Smlouvy o náhradě mzdových nákladů s Technickými službami města Nýrska k výkonu funkce starosty obce p. Kroupy. (Smlouvy tvoří přílohu zápisu )

 

5)      ZO rozhodlo o snížení odměny za výkon funkce starosty na 5.000,- Kč

                       za měsíc, snížení odměny místostarosty na 2.500,- Kč za měsíc, snížení

                       odměny členům zastupitelstva a předsedům komisí na 610,- Kč za měsíc

                       od 1.12. 2004.

 

6)      ZO rozhodlo o příspěvku ve výši 50,- Kč na jednoho seniora, který bude účastníkem setkání seniorů dne 26.11. 2004, dále souhlasí s dárkem v hodnotě cca 50,- Kč těm, kteří se nemohou zúčastnit setkání z důvodu nemohoucnosti či nemoci.

 

7)      ZO souhlasí se změnou rozpočtu – rozpočtová opatření č. 2/2004.

      ( změna rozpočtu tvoří přílohu zápisu ).

 

8)      ZO souhlasí se snížením kategorie bytu č.1 a č.2 v č.p. 30 z důvodu závad bytu     

      (vlhkost zdiva ) od 1.12. 2004 do doby jejich odstranění.

 

9)      ZO souhlasí s uzavřením licenční smlouvy na ortofotomapy  s GEODIS BRNO, spol.s.r.o. v ceně cca 1.200,- Kč.

 

 ZO souhlasí s nákupem barevné tiskárny, skeneru a digitálního fotoaparátu v hodnotě cca 12.000,- Kč.                     
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce