| OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č. 5/2010 ze dne 27.5. 2010  

Zápis z 5. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Hamry


konaného dne 27. 5. 2010 od 20.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu


v Hamrech


__________________________________________________________________________


Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté


Omluveni : p. Mára - nemoc


 


   Program jednání zastupitelstva obce


1)      Zahájení veřejného zasedání.


2)      Kontrola minulého zasedání.                                     


3)      Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č. 1/2010 a č. 2/2010


4)      Pronájem pozemků


5)      Prodej pozemků


6)      Obnova veřejného prostranství – rekonstrukce opěrné zdi na ppč. 3224 v k.ú. Hamry


            na Šumavě


7)      Projekt cyklotoulky s Michalem Jančaříkem


8)      Úprava stromů Hamerský dvůr


9)      Oprava propustku pod místní komunikací na ppč. 3299 v k.ú. Hamry na Šumavě


10) Informace a různé


11) Diskuse


12)    Závěr


     


1) Zahájení


a)      Starosta přivítal členy zastupitelstva a zahájil 5. veřejné zasedání v roce 2010. Konstatoval, že veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a zahájeno


za přítomnosti 6 členů zastupitelstva tj. nadpoloviční většiny, takže


           zastupitelstvo je usnášení schopné.


b)      Schválení programu jednání veřejného zasedání a návrhu, aby hlasování bylo veřejné


a diskuse k jednotlivým bodům byla ihned po rozpravě.


Hlasováni : 6 pro


c)      Určení ověřovatelé zápisu č.5/2010 : p. Koleňák, p. Arendáš


 


2) Kontrola zápisu č. 4/2010 z 22. 4. 2010 


 


    -   bez připomínek. 


3)  Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č. 1/2010 a č. 2/2010


    ZO souhlasí se změnou rozpočtu – rozpočtová opatření č. 1/2010 a č. 2/2010


    Hlasování : 6 pro    


 


 


 


 


4) Pronájem pozemků


   


4.1 ) Žádost p. Petra Beka o pronájem části pozemku ppč. 3151 v k. ú. Hamry


          na Šumavě za účelem zemědělského hospodaření


   ZO souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem části pozemku ppč. 3151 v k. ú. Hamry


   na Šumavě o výměře cca 1000 m2.


    Hlasování : 6 pro


 


4.2) Pronájem pozemků ppč. 2983, 3010, 3105, 3182, 3197 v k.ú. Hamry na Šumavě


    Záměr pronájmu pozemků byl zveřejněn na úřední desce dne 29. 4. 2010.


    ZO souhlasí s pronájmem pozemků ppč. 2983, 3010, 3105, 3182, 3197 v k. ú. Hamry


    na Šumavě žadatelům na dobu tří let, cena nájemného 0,10 Kč/m2 s roční úhradou.


    Hlasování : 5 pro, 1 se zdržel hlasování


 


5) Prodej pozemků


 


5.1) Žádost p. Michala Šnebergera o prodej pozemku ppč. 2983 v k.ú. Hamry


        na Šumavě


       Pozemek není určen k zástavbě, bude řešen při změně ÚPD


       ZO nesouhlasí s prodejem pozemku ppč. 2983 v k.ú. Hamry na Šumavě.


       Hlasování : 6 pro


 


5.2) Koncepce nakládání s pozemky určených k zástavbě


- zasíťování stávajících parcel


- zajištění nových pozemků k zástavbě – zapracování do ÚPD


- účel prodeje : ke stabilizaci občanů


                       : k získání finančních prostředků


- stanovení způsobu a podmínek prodeje


Starosta navrhl, aby k tomuto bodu bylo svoláno pracovní jednání ZO, vypracována koncepce a ta bude předložena na veřejném zasedání ZO.


 


5.3) Záměr prodeje pozemků ppč. 3048, 3182, 3197 v k.ú. Hamry na Šumavě


        Záměr prodeje pozemků ppč. 3048, 3182 a 3197 v k.ú. Hamry na Šumavě byl zveřejněn


        na úřední desce dne 29.4. 2010.


       ZO souhlasí s tím, aby o prodeji pozemků ppč. 3048, 3182 a 3197 v k.ú. Hamry na


       Šumavě bylo rozhodnuto po určení podmínek prodeje. Za tímto účelem bude svoláno


       pracovní jednání ZO a jednání o tomto bodu bude na dalším veřejném zasedání ZO.


Haham
rozhodovat aýž do doby určení podmínek prodeje


6) Obnova veřejného prostranství – rekonstrukce opěrné zdi na ppč. 3224 v k.ú. Hamry


     na Šumavě


Dne 11. 5. 2010 byla podepsána Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR ve výši 244.758,- Kč.


K realizaci projektu bylo vypsáno pobídkové řízení a byly podány tři cenové nabídky. Na základě zprávy komise pro posouzení a hodnocení nabídek bylo doporučeno uzavřít smlouvu na plnění výše uvedené zakázky s firmou BM zemní a stavební práce s.r.o., Bohumil Mach, Skelná Huť 43, Nýrsko s nabídkovou cenou 220.800,- Kč s DPH. Uchazeč splnil všechny stanovené požadavky.


Na 2. pořadí byla nabídka f. Silnice Klatovy a.s. s nabídkovou cenou 297.968,54 Kč včetně DPH a na 3. pořadí nabídka firmy SPIDER 96 s.r.o., Hamry 46 s nabídkovou cenou


261.888,- Kč včetně DPH.


 


6.1) Realizace rekonstrukce opěrné zdi na ppč. 3224 v k.ú. Hamry na Šumavě


      ZO souhlasí s realizací rekonstrukce opěrné zdi na ppč. 3224 v k.ú. Hamry na Šumavě.


     Hlasování : 4 pro, 1 proti, 1 se zdržel hlasování


 


6.2) Realizace rekonstrukce opěrné zdi na ppč. 3224 v k.ú. Hamry na Šumavě firmou  


       BM zemní a stavební práce s.r.o., Bohumil Mach, Skelná Huť 43, Nýrsko


       s nabídkovou cenou 220.800,- Kč s DPH   


      Hlasování : 3 pro, 2 proti, 1se zdržel hlasování


      ZO nerozhodlo o realizaci rekonstrukce opěrné zdi na ppč. 3224 v k.ú. Hamry na Šumavě


      firmou BM zemní a stavební práce s.r.o., Bohumil Mach, Skelná Huť 43, Nýrsko


      s nabídkovou cenou 220.800,- Kč s DPH a bude ještě o tomto jednáno.


 


7) Projekt cyklotoulky s Michalem Jančaříkem


   ZO souhlasí s účastí obce v projektu TV Public „Cyklotoulky s Michalem Jančaříkem“


   za nabídkovou cenu 10.000,- Kč bez DPH.


   Hlasování : 6 pro


 


8) Úprava stromů Hamerský dvůr


    ZO souhlasí s provedením odborného arboristického zásahu Ing. Janem Zpěváčkem za


    zhotovení díla včetně odborného posudku v ceně 25.975,- Kč s DPH.


    Hlasování : 6 pro


 


9) Oprava propustku pod místní komunikací na ppč. 3299 v k.ú. Hamry na Šumavě


    ZO souhlasí s opravou propustku pod místní komunikací na ppč. 3299 v k.ú. Hamry


    na Šumavě firmou BM zemní a stavební práce s.r.o., Bohumil Mach, Skelná Huť 43,


    Nýrsko za cenu 317.000,- Kč včetně DPH.    


    Hlasování : 6 pro


 


10) Informace a různé


 


a) Rozhodnutí Ministerstva financí o zamítnutí žádosti o prominutí odvodu a penále  


    vyměřené Finančním úřadem v Klatovech za zřízení pracoviště Czech POINT.


 


 


 


 


 


b) Účast obce v projektu „Intenzifikace systému separovaného sběru vytříděných složek


   komunálního odpadu v obcích Plzeňského kraje 2010“


   ZO souhlasí s účastí obce v projektu „Intenzifikace systému separovaného sběru


   vytříděných složek komunálního odpadu v obcích Plzeňského kraje 2010“ a s uzavřením


   smluvního vztahu se společností EKO –KOM o výpůjčce 2 sběrných nádob ( kontejner na


   papír a plast).


   Hlasování : 6 pro


 


c) Pozvánka na valnou hromadu EUROREGIONU Šumava dne 17. 6. 2010 od 13.00 hodin


    v Dominikánském klášteře v Klatovech


  


d) Oznámení o veřejné produkci v Hospůdce pod lesem dne 29.5. 2010 do 2.00 hodin.


 


e) Projekt MAS Ekoregionu Úhlava – úpravy veřejných prostranství a zařízení


   na údržbu zeleně


    ZO souhlasí se zapojením obce do projektu MAS Ekoregionu Úhlava – úpravy veřejných


    prostranství a zařízení na údržbu zeleně a žádat o nákup vyžínacího příkopového ramene


    s dotací 50 % na pořízení zařízení na údržbu zeleně.


    Hlasování : 6 pro


 


f) Založení účtu u České spořitelny v Nýrsku, dne 1.6. 2010 bude podepsána úvěrová smlouva


   na poskytnutí úvěru na odkanalizování obce ve výši 8.500.000,- Kč.


 


g) Smlouva se Správou NP a CHKO Šumava na vyžínání vegetace v PR Úhlavský luh obcí.


 


h) Pronájem bytu č.1 v č.p.30


    Byt č.1 v č.p. 30 byl pronajat dne 6. 5. 2010 p. Ladislavovi Vilímkovi, k trvalému pobytu


    byly přihlášeny 4 osoby.


 


i) Zadáno zpracování stavební dokumentace na odstavnou plochu pod č.p. 27 ( Tauer)


   oplocení sportoviště panu Matějkovi, Nýrsko.


    Zadáno zpracování dokumentace na zřízení vodovodního řadu v oblasti Mottlovských


    Dvorů f. AQUA Šumava Nýrsko.


 


j) Vodovod Kollerův dvůr – zařazení do ÚPD a do projektu nových vodních zdrojů


 


Starosta obce přerušil jednání ve 23.45 hodin. Pokračování veřejného zasedání zastupitelstva bude pokračovat dne 31. 5. 2010 od 20.00 hodin.


 


Starosta zahájil pokračování 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce ve 20.00 hodin dne 31.5. 2010 za přítomnosti 6 členů zastupitelstva tj. nadpoloviční většiny, takže zastupitelstvo je usnášení schopné. Omluven je p. Mára pro nemoc.


 


 


 


 


 


 


 


11) Diskuse


 


a) Návrh na vrácení dotace poskytnuté z Programu rozvoje venkova ČR ve výši


    244.758,- Kč na rekonstrukci opěrné zdi na ppč. 3224 v k.ú. Hamry na Šumavě


    Hlasování : pro vrácení dotace     1


                       proti vrácení dotace   4


                       zdržel se hlasování    1


   ZO nesouhlasí s vrácením dotace poskytnuté z Programu rozvoje venkova ČR ve výši


   244.758,- Kč na rekonstrukci opěrné zdi na ppč. 3224 v k.ú. Hamry na Šumavě.


 


b) Výběr zhotovitele na rekonstrukci opěrné zdi na ppč. 3224 v k.ú. Hamry na Šumavě


 


    1. Nabídka firmy SPIDER 96 s.r.o., Hamry 46 s nabídkovou cenou 261.888,- Kč


          včetně DPH.


        Hlasování : pro 1


                         proti 3


                         zdržel se hlasování 2


Toto hlasování nerozhodlo o nabídce firmy SPIDER 96 s.r.o., Hamry 46 s nabídkovou cenou


261.888,- Kč včetně DPH a proto zastupitelstvo přistoupilo k dalšímu hlasování.


Hlasování: pro     0


                  proti   4


                  zdrželi se hlasování 2


 


ZO nesouhlasí s realizací rekonstrukce opěrné zdi na ppč. 3224 v k.ú. Hamry na Šumavě


firmou  SPIDER 96 s.r.o., Hamry 46 s nabídkovou cenou 261.888,- Kč včetně DPH.


 


2. Nabídka firmy BM zemní a stavební práce s.r.o., Bohumil Mach, Skelná Huť 43,


    Nýrsko s nabídkovou cenou 220.800,- Kč s DPH.


    Hlasování : pro 3


                       proti 1


                      zdržel se hlasování 2


Toto hlasování nerozhodlo o nabídce firmy BM zemní a stavební práce s.r.o., Bohumil Mach, Skelná Huť 43, Nýrsko s nabídkovou cenou 220.800,- Kč s DPH a proto zastupitelstvo přistoupilo k dalšímu hlasování.


Hlasování : pro 4


                   proti 0


                  zdržel se hlasování 2


 


ZO souhlasí s realizací rekonstrukce opěrné zdi na ppč. 3224 v k.ú. Hamry na Šumavě


firmou BM zemní a stavební práce s.r.o., Bohumil Mach, Skelná Huť 43, Nýrsko 


s nabídkovou cenou 220.800,- Kč s DPH a souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo.


 


12) Zasedání ukončeno ve 22.10 hod.


 


 


Usnesení


z 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Hamry konaného dne 27. 5. 2010


od 20.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu v Hamrech   


1) ZO souhlasí se změnou rozpočtu – rozpočtová opatření č. 1/2010 a č. 2/2010


 


2) ZO souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem části pozemku ppč. 3151 v k. ú. Hamry


     na Šumavě o výměře cca 1000 m2.


 


3) ZO souhlasí s pronájmem pozemků ppč. 2983, 3010, 3105, 3182, 3197 v k. ú. Hamry


    na Šumavě žadatelům na dobu tří let, cena nájemného 0,10 Kč/m2 s roční úhradou.


 


4) ZO nesouhlasí s prodejem pozemku ppč. 2983 v k.ú. Hamry na Šumavě.


 


5) ZO souhlasí s realizací rekonstrukce opěrné zdi na ppč. 3224 v k.ú. Hamry na Šumavě.


 


6) ZO souhlasí s účastí obce v projektu TV Public „Cyklotoulky s Michalem Jančaříkem“


   za nabídkovou cenu 10.000,- Kč bez DPH.


 


7) ZO souhlasí s provedením odborného arboristického zásahu Ing. Janem Zpěváčkem za


    zhotovení díla včetně odborného posudku v ceně 25.975,- Kč s DPH.


 


8) ZO souhlasí s opravou propustku pod místní komunikací na ppč. 3299 v k.ú. Hamry


    na Šumavě firmou BM zemní a stavební práce s.r.o., Bohumil Mach, Skelná Huť 43,


    Nýrsko za cenu 317.000,- Kč včetně DPH.    


 


9) ZO souhlasí s účastí obce v projektu „Intenzifikace systému separovaného sběru


   vytříděných složek komunálního odpadu v obcích Plzeňského kraje 2010“ a s uzavřením


   smluvního vztahu se společností EKO –KOM o výpůjčce 2 sběrných nádob ( kontejner na


 papír a plast).


 


10) ZO souhlasí se zapojením obce do projektu MAS Ekoregionu Úhlava – úpravy veřejných


    prostranství a zařízení na údržbu zeleně a žádat o nákup vyžínacího příkopového ramene


    s dotací 50 % na pořízení zařízení na údržbu zeleně.


 


11) ZO nesouhlasí s vrácením dotace poskytnuté z Programu rozvoje venkova ČR ve výši


   244.758,- Kč na rekonstrukci opěrné zdi na ppč. 3224 v k.ú. Hamry na Šumavě.


 


12) ZO nesouhlasí s realizací rekonstrukce opěrné zdi na ppč. 3224 v k.ú. Hamry na Šumavě


firmou SPIDER 96 s.r.o., Hamry 46 s nabídkovou cenou 261.888,- Kč včetně DPH.


 


 


 


13) ZO souhlasí s realizací rekonstrukce opěrné zdi na ppč. 3224 v k.ú. Hamry na Šumavě


firmou BM zemní a stavební práce s.r.o., Bohumil Mach, Skelná Huť 43, Nýrsko 


s nabídkovou cenou 220.800,- Kč s DPH a souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo.
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce