| OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č. 6/2010 ze dne 24.6. 2010  

Zápis z 6. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Hamry


konaného dne 24. 6. 2010 od 20.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu


v Hamrech


_____________________________________________________________________________________________________________________________


Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté


Omluveni : p. Coufal, Arendáš


   Program jednání zastupitelstva obce


1)      Zahájení veřejného zasedání.


2)      Kontrola minulého zasedání.                                     


3)      Pronájem pozemků


     4) Zástavní právo na nemovitost č.p. 23 na st. p.č. č. 335 v k.ú. Hamry


          na Šumavě a pozemku st. p. č. 335 v k.ú. Hamry na Šumavě na zajištění závazků u


         České spořitelny a.s.


     5) Smlouvy o zřízení věcného břemene, rozšíření veřejného osvětlení v obci


6) Dopravní studie Hamry 2010


     7) Odvodnění komunikace od srážkové vody u č.p. 34 (Konečný)


     8) Výběr zadavatele pro zpracování ÚPD obce Hamry


9) Poskytnutí dotace z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2010


10) Závěrečný účet DSO Úhlava a DSO Údolí pod Ostrým


     11) Projekt obnovy jezírka s revitalizací toku 


     12) Projekt na výstavbu vodovodu – Mottlovské dvory


13) Zásobování vodou v lokalitě Kollerův dvůr


14) Oprava elektroinstalace v bytech č. 3 a č. 4 v č. p. 23


15) Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č. 3/2010


16) Informace a různé


     17) Závěr


     


1) Zahájení


a)      Starosta přivítal členy zastupitelstva a zahájil 6. veřejné zasedání v roce 2010. Konstatoval, že veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a zahájeno


za přítomnosti 5 členů zastupitelstva tj. nadpoloviční většiny, takže zastupitelstvo je usnášení schopné.


 


b)      Schválení programu jednání veřejného zasedání a návrhu, aby hlasování bylo veřejné a diskuse k jednotlivým bodům byla ihned po rozpravě.


Hlasováni : 5 pro


 


c)      Určení ověřovatelé zápisu č.6/2010 : p. Koleňák, p. Nečásek


 


 


 


2) Kontrola zápisu č. 5/2010 z 27. 5. 2010 


bod 5) Prodej pozemků


Na základě pracovního jednání zastupitelstva obce zastupitelstvo obce rozhodlo, že pozemky ppč. 3197 a 3182 v k.ú. Hamry se geometricky rozdělí a to tak, že z každého pozemku se oddělí pozemek o výměře cca 2000 m2 určený k výstavbě a zbytek výměry pozemků se sloučí v jeden pozemek, který zůstane v majetku obce.


Dále ZO rozhodlo, že pozemky určené k prodeji budou zasíťovány (4 pozemky v oblasti Mottlovských dvorů a 2 vzniklé pozemky z původních ppč. 3197 a 3182 v k.ú. Hamry na Šumavě ) a souhlasí se zadáním zpracování návrhu odhadní a tržní ceny pro stanovení způsobu prodeje.


Hlasování: 5 pro


 


bod 8 a 13 usnesení) Starosta informoval, že byly podepsány smlouvy a předána staveniště na akci „Rekonstrukce opěrné zdi, a „Oprava propustku“. Začátek prací na rekonstrukci opěrné zdi započne dne 28. 6. 2010. Bude provedeno zatrubnění bezejmenného toku


za Žáčkem, navazuje na řešení u č.p. 37 (Konečný)


 


-   další bez připomínek.


 


 


3)  Pronájem pozemků v k.ú. Hamry na Šumavě


   


3.1) Pronájem pozemku ppč. 3151 v k.ú. Hamry na Šumavě o výměře cca 1000 m2


 Záměr pronájmu pozemku byl zveřejněn na úřední desce dne 8. 6. 2010.


 ZO souhlasí s pronájmem pozemku ppč. 3151v k. ú. Hamry na Šumavě o výměře 1000 m2


p. Petrovi Bekovi, bytem Milence 82 na dobu 1 roku, cena nájemného 0,10 Kč/m2.


Hlasování : 5 pro    


 


3.2) Zveřejnění záměru pronájmu pozemků ppč. 3397 část, 2997, 2984 , 3127, 3129


       v k. ú. Hamry na Šumavě


ZO souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu pozemků :části p.p.č. 3397 ( u hotelu Bílá strž), p.p.č. 2997( u domu č.p. 23, pronájem nájemníkům bytů), p.p.č. 2984 (sportoviště), ppč. 3127 a 3129 ( u domu č.p. 33) v k.ú. Hamry na Šumavě


Hlasování: 5 pro


 


4) Zástavní právo na nemovitost č.p. 23 na st. p.č. č. 335 v k.ú. Hamry


   na Šumavě a pozemku st. p. č. 335 v k.ú. Hamry na Šumavě na zajištění závazků u


   České spořitelny a.s.


ZO souhlasí se zřízením zástavního práva k nemovitostem: budově č.p. 23 na stavebním


pozemku č. 335 v k.ú. Hamry na Šumavě a stavebnímu pozemku č. 335 v k.ú. Hamry


na Šumavě na zajištění závazků u České spořitelny, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 na základě uzavřené úvěrové smlouvy č. 0102968469 na odkanalizování obce.


Hlasování : 5 pro


 


 


5) Smlouvy o zřízení věcného břemene, rozšíření veřejného osvětlení v obci


 


5.1) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s p. Koukolem


ZO souhlasí s uzavřením smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene s Ing. Pavlem Koukolem, bytem Havlíčkova 290, 340 22 Nýrsko k uložení elektrické přípojky na pozemku ppč. 2885 v k.ú. Hamry na Šumavě ve vlastnictví obce Hamry.


Hlasování: 5 pro


 


5.2) Smlouva o zřízení věcného břemene č. IE-12-0001893/4 s ČEZ Distribuce a.s., Děčín


ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene č IE-12-0001893 s ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín pro vedení vzdušného vedení NN


na pozemku ppč. 3011 v k.ú. Hamry na Šumavě a uložení zemního kabelu NN na pozemku ppč. 3061 v k.ú. Hamry na Šumavě.


Hlasování: 5 pro


 


5.3) Smlouva o zřízení věcného břemene č. IP-12-0001500/1 s ČEZ Distribuce a.s. Děčín


ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene č IP-12-0001500/1 s ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín pro uložení zemního kabelu NN na pozemku ppč. 3215 v k.ú. Hamry na Šumavě.


Hlasování: 5 pro


 


5.4) Cenová nabídka ČEZ Energetické služby, s.r.o., pracoviště Plzeň na rozšíření


 veřejného osvětlení v obci


ZO souhlasí s rozšířením veřejného osvětlení dle cenové nabídky ČEZ Energetické služby, s.r.o., pracoviště Plzeň o 4 svítidla a s navýšením platby za provoz a údržbu po realizaci rozšíření veřejného osvětlení o 2.200,- Kč měsíčně.


Hlasování: 5 proHahamrozhodovat aýž do doby určení podmínek prodeje


6) Dopravní studie Hamry 2010


ZO bere na vědomí dopravní studii Hamry 2010, kterou nechal zpracovat Mikroregion


Šumava – západ. Starosta podotkl, že zpracovatelská firma GEMOS CZ, spol. s.r.o.


Čelákovice nekomunikovala s obcí při zpracování studie.


 


7) Odvodnění komunikace od srážkové vody u č.p. 34 (Konečný)


ZO souhlasí s odvodněním komunikace od srážkové vody u domu č.p. 34 v Hamrech a   


souhlasí s udělením plné moci panu Ladislavovi Konečnému, bytem Mírová 22, 301 00 


Plzeň pro vyřízení územního rozhodnutí na odvodnění části komunikace na ppč. 3254


v k.ú. Hamry před domem č.p. 34.


Hlasování: 5 pro


 


8) Výběr zadavatele pro zpracování ÚPD obce Hamry


Poptávkového řízení na zpracování územního plánu Obce Hamry se zúčastnily 3 firmy:


1. CIAS Desing s.r.o., V Bezovce 9, 301 00 Plzeň s nabídkovou cenou 496.500,- Kč bez DPH,


2. Ing. arch. Vlasta Poláčková, Urbanistický ateliér UP -24, U Sadu 13,162 00 Praha 6 s nabídkovou cenou 498.000,- Kč bez DPH,


3. Ing. arch. Petr Vávra, Na Petynce 88, 169 00 Praha s nabídkovou cenou 479.150,- Kč bez DPH.


Hodnotící komise doporučila uzavřít smlouvu s Ing. arch. Petrem Vávrou, Na Petynce 88, 169 00 Praha 6. Uchazeč splnil všechny požadavky stanovené zadavatelem a nabídl nejnižší cenu.


 


ZO souhlasí se zadáním zakázky na akci „Zpracování územního plánu Obce Hamry“ Ing. arch. Petru Vávrovi, Na Petynce 88, 169 00 Praha 6 za nabídkovou cenu 479150,- Kč bez DPH,   DPH   95.830,- Kč, cena s DPH 574.980,- Kč a s uzavřením Smlouvy o dílo.    Hlasování : 5 pro


 


9) Poskytnutí dotace z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2010


ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí účelové dotace a přijímá dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2010 ve výši 190.000,-Kč na opravu propustku a čel na místní komunikaci ppč. 3299 v k.ú. Hamry na Šumavě.


Hlasování: 5 pro


 


10) Závěrečný účet DSO Úhlava a DSO Údolí pod Ostrým


 Závěrečné účty byly vyvěšeny na úřední desce dne 4. 6. 2010 a sejmuty 21. 6. 2010.


 ZO bere na vědomí předložené Závěrečné účty DSO Úhlava a Údolí pod Ostrým.


 


11) Projekt obnovy jezírka s revitalizací toku 


Dle již vypracované studie na obnovu jezírka starosta navrhuje postupovat v zadání zpracování projektové dokumentace pro územní řízení dle cenové nabídky firmy AQUAŠUMAVA, s.r.o. Chudenín 30, 340 22 Nýrsko ve výši 10.000,- Kč bez DPH.


ZO souhlasí se zadáním projektové dokumentace pro územní řízení na obnovu jezírka v obci Hamry na pozemku ppč. 3068 v k.ú. Hamry na Šumavě firmě AQUAŠUMAVA, s.r.o. Chudenín 30, 340 22 Nýrsko ve výši 10.000,- Kč bez DPH.


Hlasování: 5 pro


 


12) Projekt na výstavbu vodovodu – Mottlovské dvory


Starosta předložil cenovou nabídku projektové dokumentace na výstavbu vodovodu Mottlovské dvory na stavební pozemky v této lokalitě v ceně 95.000,- Kč bez DPH.


ZO souhlasí se zadáním zpracování projektové dokumentace na výstavbu vodovodu 


pro stavební pozemky v oblasti Mottlovské dvory v ceně 95.000,- Kč bez DPH.


Hlasování: 5 pro


 


13) Zásobování vodou v lokalitě Kollerův dvůr


Na základě jednání ohledně zásobování vodou v lokalitě Kollerův dvůr ze dne 2.6. 2010 vzešel návrh od firmy WIKEL spol. s.r.o., Hamry č.p. 29 na převod studny a vodovodu


od studny na hranici pozemku ppč. 3083 v k.ú. Hamry na Šumavě do majetku obce za 1,- Kč.


Za podmínek : pro dům č.p. 29 V Hamrech bude zajištěna voda na 99 let zdarma, v dostatečném množství a kvalitě pro provoz hotelu, při havárii či opravě bude parkoviště a příjezdové cesty u domu č.p. 29 uvedeny do původního stavu nejdéle do 5 dnů od havárie.


Firma WIKEL se bude podílet na nákladech spojených se správou a údržbou studny a vodovodu.


Manželé Koryťákovi nabízí převod vodovodního vedení ve svém majetku až k vodovodnímu uzávěru před domem č.p. 84 do majetku obci Hamry.


ZO souhlasí se záměrem převodu studny a vodovodu od studny na hranici pozemku ppč. 3083 v k.ú. Hamry na Šumavě do majetku obce za 1,- Kč od firmy WIKEL spol. s.r.o., Hamry č.p. 29 za podmínek: pro dům č.p. 29 v Hamrech ( v současné době hotel Kollerhof) bude zajištěna voda na 99 let zdarma, v dostatečném množství a kvalitě pro provoz hotelu,


při havárii či opravě bude parkoviště a příjezdové cesty u domu č.p. 29 uvedeny do původního stavu nejdéle do 5 dnů od havárie, firma WIKEL se bude podílet na nákladech spojených se správou a údržbou studny a vodovodu ( odběry vzorků, čištění studny, desinfekce vody apod.).


Dále ZO souhlasí s převodem vodovodní přípojky ve vlastnictví manželů Koryťákových až k vodovodnímu uzávěru před domem č.p., 84 v Hamrech do majetku obce Hamry.


ZO souhlasí s přípravou smlouvy o převodu u advokátní kanceláře JUDr. Karla Baumruka v Klatovech s tím, že smlouva bude předložena ke schválení v ZO.


Hlasování: 5 pro


 


14) Oprava elektroinstalace v bytech č. 3 a č. 4 v č. p. 23


ZO souhlasí s opravou elektrické instalace v bytech č. 3 a č. 4 v č. p. 23 ve výši


cca 65 000,-Kč


Hlasování: 5 pro


 


15) Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č. 3/2010


ZO souhlasí se změnou rozpočtu – rozpočtová opatření č. 3/2010


Hlasování : 5 pro


16) Informace a různé


a) Informace o volbách do zastupitelstev obcí


 


b) Soutěž Hamerský Bivoj dne 10. 7. 2010   


    – oznámení Občanského sdružení Hamry na Šumavě o venkovní produkci při pořádání


       soutěže Hamerský Bivoj dne 10.7. 2010 po 22.00 hod do 24.00 hodin


   -  Žádost Občanského sdružení Hamry na Šumavě o příspěvek na pořádání soutěže


      Hamerský Bivoj dne 10.7. 2010


ZO rozhodlo o poskytnutí příspěvku Občanskému sdružení Hamry na Šumavě na akci Hamerský Bivoj pořádaný dne 10.7. 2010 ve výši 3000,-Kč.


Hlasování: 5 pro


 


c) SK Hamry – o.s.  – pořádání dřevorubecké soutěže Hamerská sekera


   - účast Miss Šumava – obec daruje čepice, turistické suvenýry, pohledy, info materiály.


 


d) Zahájení projektu „Projektová dokumentace na výstavbu – rekonstrukce polní cesty HPC 1 v k.ú. Hamry“


           


e) Příspěvek na servis kamerového systému ve výši 2.664,-Kč.


ZO souhlasí s poskytnutím příspěvku na servis kamerového systému ve výši 2.664,-Kč.


Hlasování: 5 pro


 


f) 3.7. 2010 odhalení partnerské tabule


 ZO souhlasí s poskytnutím občerstvení při slavnostním odhalení partnerské tabule


v předních Hamrech dne 3.7. 2010 ve výši do 1500,-Kč.


Hlasování : 5 pro


 


g) Přeshraniční sdružení Královský Hvozd - Künisches Gebirge – exkurze na Hamrech, nové www stránky ekoregion Úhlava a Přeshraničního sdružení Künisches Gebirge


  


 


h) Změny na úseku územní identifikace


 


ch) Žádost o vyjádření – novostavba skladu u č.p. 86 ( Wolf Jaroslav )


       Připomínky zastupitelů - oprava střechy u stodoly čp. 23


                                             - vyhýbací místa na komunikaci pod kostelem


                                             - posekání cesta od č.p. 34 (Konečný) k  – památnému strom


 


17) Zasedání ukončeno ve 22.10 hod.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Usnesení


z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Hamry konaného dne 24. 6. 2010


od 20.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu v Hamrech   


1) ZO rozhodlo, že pozemky ppč. 3197 a 3182 v k.ú. Hamry se geometricky rozdělí a to tak,


    že z každého pozemku se oddělí pozemek o výměře cca 2000 m2 určené k výstavbě a


    zbytek výměry pozemků se sloučí v jeden pozemek, který zůstane v majetku obce.


    Dále ZO rozhodlo, že pozemky určené k prodeji budou zasíťovány (4 pozemky v oblasti


    Mottlovských dvorů a 2 vzniklé pozemky z původních ppč. 3197 a 3182 v k.ú. Hamry na


    Šumavě ) a souhlasí se zadáním zpracování návrhu odhadní a tržní ceny pro stanovení


    způsobu prodeje.


 


2) ZO souhlasí s pronájmem pozemku ppč. 3151v k. ú. Hamry na Šumavě o výměře


     1000 m2 p. Petrovi Bekovi, bytem Milence 82 na dobu 1 roku, cena nájemného


      0,10 Kč/m2.


 


3) ZO souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu pozemků :


    části p.p.č. 3397 ( u hotelu Bílá strž), p.p.č. 2997( u domu č.p. 23, pronájem nájemníkům


    bytů), p.p.č. 2984 (sportoviště), ppč. 3127 a 3129 ( u domu č.p. 33) v k.ú. Hamry na


    Šumavě


     


4) ZO souhlasí se zřízením zástavního práva k nemovitostem: budově č.p. 23 na stavebním


    pozemku č. 335 v k.ú. Hamry na Šumavě a stavebnímu pozemku č. 335 v k.ú. Hamry


    na Šumavě na zajištění závazků u České spořitelny, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00


    Praha 4 na základě uzavřené úvěrové smlouvy č. 0102968469 na odkanalizování obce.


 


5) ZO souhlasí s uzavřením smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene s Ing. Pavlem         


    Koukolem, bytem Havlíčkova 290, 340 22 Nýrsko k uložení elektrické přípojky


    na pozemku ppč. 2885 v k.ú. Hamry na Šumavě ve vlastnictví obce Hamry.


 


6) ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene č IE-12-0001893/4 s ČEZ 


    Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín pro vedení vzdušného vedení NN


    na pozemku ppč. 3011 v k.ú. Hamry na Šumavě a uložení zemního kabelu NN na pozemku  


    ppč. 3061 v k.ú. Hamry na Šumavě.


 


7) ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene č IP-12-0001500/1 s ČEZ


    Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín pro uložení zemního kabelu NN


    na pozemku ppč. 3215 v k.ú. Hamry na Šumavě.


 


8) ZO souhlasí s rozšířením veřejného osvětlení dle cenové nabídky ČEZ Energetické služby,  


     s.r.o., pracoviště Plzeň o 4 svítidla a s navýšením platby za provoz a údržbu po realizaci


     rozšíření veřejného osvětlení o 2.200,- Kč měsíčně.


 


 


 


9) ZO souhlasí s odvodněním komunikace od srážkové vody u domu č.p. 34 v Hamrech a


    souhlasí s udělením plné moci panu Ladislavovi Konečnému, bytem Mírčová 22, 301 00


    Plzeň pro vyřízení územního rozhodnutí na odvodnění části komunikace na ppč. 3254


    v k.ú. Hamry před domem č.p. 34.


 


10) ZO souhlasí se zadáním zakázky na akci „Zpracování územního plánu Obce Hamry“


      Ing. arch. Petru Vávrovi, Na Petynce 88, 169 00 Praha 6 za nabídkovou cenu 479150,- Kč


      bez DPH,   DPH   95.830,- Kč, cena s DPH 574.980,- Kč a s uzavřením Smlouvy o dílo.   


 


11) ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí účelové dotace a přijímá dotaci


      z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2010 ve výši 190.000,-Kč


      na opravu propustku a čel na místní komunikaci ppč. 3299 v k.ú. Hamry na Šumavě.


 


12) ZO souhlasí se zadáním projektové dokumentace pro územní řízení na obnovu jezírka


      v obci Hamry na pozemku ppč. 3068 v k.ú. Hamry na Šumavě firmě AQUAŠUMAVA,


      s.r.o. Chudenín 30, 340 22 Nýrsko ve výši 10.000,- Kč bez DPH.


 


13) ZO souhlasí se zadáním zpracování projektové dokumentace na výstavbu vodovodu 


      pro stavební pozemky v oblasti Mottlovské dvory v ceně 95.000,- Kč bez DPH.


 


14) ZO souhlasí se záměrem převodu studny a vodovodu od studny na hranici pozemku


      ppč. 3083 v k.ú. Hamry na Šumavě do majetku obce za 1,- Kč od firmy WIKEL spol.


      s.r.o., Hamry č.p. 29 za podmínek: pro dům č.p. 29 v Hamrech ( v současné době hotel


      Kollerhof) bude zajištěna voda na 99 let zdarma, v dostatečném množství a kvalitě pro


      provoz hotelu, při havárii či opravě bude parkoviště a příjezdové cesty u domu č.p. 29


      uvedeny do původního stavu nejdéle do 5 dnů od havárie, firma WIKEL se bude podílet


     na nákladech spojených se správou a údržbou studny a vodovodu ( odběry vzorků, čištění


     studny, desinfekce vody apod.).


     Dále ZO souhlasí s převodem vodovodní přípojky ve vlastnictví manželů Koryťákových


     až k vodovodnímu uzávěru před domem č.p., 84 v Hamrech do majetku obce Hamry.


     ZO souhlasí s přípravou smlouvy o převodu studny u advokátní kanceláře JUDr. Karla


     Baumruka v Klatovech s tím, že smlouva bude předložena ke schválení v ZO.


 


15) ZO souhlasí s opravou elektrické instalace v bytech č. 3 a č. 4 v č. p. 23 ve výši


      cca 65 000,-Kč.


 


16) ZO souhlasí se změnou rozpočtu – rozpočtová opatření č. 3/2010.


 


17) ZO rozhodlo o poskytnutí příspěvku Občanskému sdružení Hamry na Šumavě na akci


      Hamerský Bivoj pořádaný dne 10.7. 2010 ve výši 3000,-Kč.


 


18) ZO souhlasí s poskytnutím příspěvku na servis kamerového systému ve výši 2.664,-Kč.


 


19) ZO souhlasí s poskytnutím občerstvení při slavnostním odhalení partnerské tabule


     v předních Hamrech dne 3. 7. 2010 ve výši do 1500,-Kč.


 


Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce