| OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č. 12 zastupitelstva obce ze dne 16.12. 2004

 

         Zápis z 12. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Hamry konaného

        dne 16.12. 2004 v 19.oo hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Hamrech

__________________________________________________________________________

 

Přítomni : členové ZO dle presenční listiny

 

 

     Program jednání zastupitelstva obce

 

     1) Zahájení veřejného zasedání.

     2) Kontrola minulého usnesení.

     3) Rozpočtové provizorium na r. 2005.

     4) Obecně závazná vyhláška obce Hamry č.6/2004 o místním poplatku za provozovaný

          výherní hrací přístroj.

     5) Znak a vlajka obce Hamry – náležitosti k užívání.

     6) Zplnomocnění společnosti ZKS.

     7) Dohoda o provedení práce – pořez dřeva.

     8) Účast v projektu Krásy Šumavy.

     9) Změny v organizační struktuře Mikroregionu  Úhlava.

   10) Informace a různé.

   11) Závěr.

    

_____________________________________________________________________

 

 

1) Zahájení :

 

  a) Starosta přivítal členy zastupitelstva a zahájil 12.veřejné zasedání v roce 2004 .

      Konstatoval, že veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a zahájeno

      za přítomnosti 6ti členů zastupitelstva tj. nadpoloviční většiny. Navrhl, aby hlasování

      bylo veřejné a diskuse k jednotlivým bodům byla ihned po rozpravě.

      Hlasování : 6 pro

 

    b) Schválení programu jednání veřejného zasedání.

        Hlasování : 6 pro

 

    c) Určení ověřovatelů zápisu č. 12/2004: p. Václav Vopalecký,  p. Jan Koryťák

 

 

 2) Kontrola zápisu č. 11/2004 ze zasedání ZO ze dne 25.11. 2004.

 

   a) informační tabule s mapou obce Hamry – úkol trvá ( starosta)

       

   b) urgovat převod komunikací od  Statku Křimice – úkol trvá (starosta)             

 

c) změna loga Hamerských listů ( předložen návrh č.1 a č. 2 ) – odsouhlasen

       návrh č. 1  s kostelíkem -  možno obměňovat

       Hlasování : 5 pro

                          1 proti

 

bod 6) ZO rozhodlo, že zaměstnavateli starosty obce  za výkon funkce starosty obce bude    

           hrazena náhrada mzdových nákladů do 50 hodin za měsíc.

            Hlasování : 5 pro

                                1 zdržel hlasování

 

  3) Rozpočtové provizorium na r.2005.

ZO schvaluje do doby schválení rozpočtu na rok 2005 rozpočtové provizorium. Obec smí hradit běžné provozní výdaje a smí přijímat daňové a nedaňové a kapitálové příjmy a dotace.

Návrh rozpočtu na rok 2005 bude předložen na jednání ZO 20.1.2005.

       Hlasování :  6 pro

 

  4) Obecně závazné vyhlášky obce Hamry č.6/2004 o místním poplatku za provozovaný

      výherní hrací přístroj.

      ZO vydává obecně závaznou vyhlášky č.6/2004 o místním poplatku za provozovaný

      výherní hrací přístroj.

      Hlasování :  6 pro

 

5)      Znak a vlajka obce Hamry.                                          

ZO souhlasí se zhotovení jednoho ks oválného znaku obce Hamry a tři kusy vlajky

obce Hamry. Ukládá OÚ zadat zpracování finanční nabídky 3 – 4 firmám a tyto předložit

na jednání ZO  24.3. 2005.

Zpracovat návrh podmínek používání vlajky obce Hamry do 24.2. 2005, zodpovídá starosta.                                                                                                                                                  

        Hlasování : 6 pro

 

6)      Zplnomocnění společnosti ZKS Plzeň.

ZO zplnomocňuje Západočeské komunální služby a.s. Plzeň k výkonu závazků obce Hamry vyplývající ze Smlouvy o zajišťování zpětného odběru a recyklaci odpadů z obalů se společností a.s. EKO- KOM ze dne 20.10. 2002.

        Hlasování : 6 pro

 

7)      Dohoda o provedení práce – pořez dřeva.

        ZO souhlasí s uzavřením Dohody o provedení práce na pořez dřeva s dodavatelem

        p. Arendášem za  sjednanou cenu 23 264.- Kč.

        Hlasování : 6 pro

 

8)      Účast v projektu Krásy Šumavy.

ZO souhlasí s účastí obce Hamry na projektu Krásy Šumavy v rozšířené prezentaci a odběru 200 ks CD.

Hlasování : 6 pro

 

 

9)      Změny v organizační struktuře Mikroregionu Úhlava.

        ZO souhlasí se vstupem Obce Hamry do připravovaného OS  Ekoregionu Úhlava.

        Hlasování : 6 pro

 

 

 

10)  Informace a různé.

Informace starosty :

        - vysokorychlostní internet

        - pronájem  vánočních ozdob

        - schůzka místních podnikatelů

        - APCR

        - www stránky obce Hamry

 

   11) Závěr- zasedání ZO ukončeno 21.10 hod.

         

 

                                                           Usnesení

z 12. veřejného zasedání zastupitelstva obce Hamry konaného   dne 16.12.2004

                             od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Hamry.

 

1) ZO  projednalo a schválilo, že zaměstnavateli starosty obce za výkon funkce starosty obce   

     bude hrazena náhrada mzdových nákladů do 50 hodin za měsíc.

 

2) ZO schvaluje do doby schválení rozpočtu na rok 2005 rozpočtové provizorium. Obec smí

    hradit běžné provozní výdaje a smí přijímat daňové a nedaňové a kapitálové příjmy a

    dotace.

 

3) ZO vydává obecně závaznou vyhlášky č.6/2004 o místním poplatku za provozovaný

      výherní hrací přístroj.

 

4) ZO zplnomocňuje Západočeské komunální služby a.s. Plzeň k výkonu závazků obce

    Hamry vyplývající ze Smlouvy o zajišťování zpětného odběru a recyklaci odpadů z obalů

    se společností a.s. EKO- KOM ze dne 20.10. 2002.

 

5) ZO souhlasí s uzavřením Dohody o provedení práce na pořez dřeva s dodavatelem

    p. Arendášem za  sjednanou cenu 23 264.- Kč.

 

6) ZO souhlasí s účastí obce Hamry na projektu Krásy Šumavy v rozšířené prezentaci a   

     odběru 200 ks CD.

 

7) ZO souhlasí se vstupem Obce Hamry do připravovaného Občanského sdružení     

    Ekoregionu Úhlava.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce