| OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č. 1/2005 zastupitelstva obce ze dne 20.1. 2005

 

         Zápis z 1. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Hamry konaného

        dne 20.1. 2005 v 19.oo hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Hamrech

__________________________________________________________________________

 

Přítomni : členové ZO dle presenční listiny

 

 

     Program jednání zastupitelstva obce

 

     1) Zahájení veřejného zasedání.

     2) Kontrola minulého usnesení.

     3) Plán PSOV.

     4) Plán cestovního ruchu.

     5) Informace a různé.

     6) Závěr.

    

_____________________________________________________________________

 

 

1) Zahájení :

 

  a) Starosta přivítal členy zastupitelstva a zahájil 1.veřejné zasedání v roce 2005 .

      Konstatoval, že veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a zahájeno

      za přítomnosti 5ti členů zastupitelstva tj. nadpoloviční většiny. Navrhl, aby hlasování

      bylo veřejné a diskuse k jednotlivým bodům byla ihned po rozpravě.

      Hlasování : 5 pro

 

    b) Schválení programu jednání veřejného zasedání.

        Hlasování : 5 pro

 

    c) Určení ověřovatelů zápisu č. 1/2005: p. Roman Coufal,  p. Jan Koryťák

 

 

 2) Kontrola zápisu č. 12/2004 ze zasedání ZO ze dne 16.12. 2004.

    

-         urgovat převod komunikací od  Statku Křimice – úkol trvá (starosta)  

          

   - další body bez připomínek

      

  3) Plán stabilizace a obnovy venkova do roku 2010.

ZO schvaluje nový Plán stabilizace a obnovy venkova do roku 2010.

       Hlasování :  5 pro

 

  4) Plán cestovního ruchu.

      ZO schvaluje předložený Plán cestovního ruchu.

      Hlasování :  5 pro

 

 

5)      Informace a různé.

 

a)      Starosta předložil návrh rozpočtu na rok 2005 – bez připomínek

 

b)      Zánik mandátu člena zastupitelstva.

Zastupitelstvo obce vyslovilo zánik mandátu p. Petru Purkarovi  podle § 55 odst. 3) písm. b) zákona č. 491/2001 Sb. z důvodu, že přestal být volitelný (změna trvalého pobytu ).

Hlasování : 5 pro

      

c)      Starosta informoval, že od 21.1. 2005 bude členem zastupitelstva pan Petr Przygrodski.

 

d)      Vypracování rozpočtu na obnovu kamenných zdí pod kostelem.

ZO souhlasí s úhradou za vypracování rozpočtu na obnovu zdí ve výši 6.100,- Kč.

Hlasování : 5 pro

 

e)      Úprava rozpočtu Dobrovolného svazku obcí Úhlava na rok 2004

- příspěvek na rok 2004 za obec Hamry činí 455,50 Kč .

              ZO souhlasí úpravou rozpočtu na rok 2004.

              Hlasování : 5 pro

 

        f)    Rozpočet Dobrovolného svazku obcí Úhlava na rok 2005

   - příspěvek na rok 2005 činí 1.890,- Kč.

               ZO souhlasí s rozpočtem na rok 2005.

               Hlasování : 5 pro

 

g)      Starosta informoval o zapojení do programu LEADER .

      Dále informoval o OS mikroregionu Úhlava ( zástupci za obec : p. Przygrodská a

      p. Koryťák ). Obec uvažuje o pořízení dvou infotabulí s mapou obce a regionu a       

      legendou.

 

h)      Starosta podal informace o odkanalizování obcí ( projekt je způsobilý, neprošel   

              prvním kolem, bude upravem aby vyhověl pro druhé kolo v polovině roku 2005 ).

 

        i)   Veřejná schůze se bude konat dne 28.1. 2005 od 18.oo hodin v Hospůdce pod lesem.

              

 

   6)  Závěr- zasedání ZO ukončeno 21.45 hod.

 

 

 

                                                               Usnesení

        z 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce Hamry konaného   dne 20.1. 2005

                                  od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Hamry

 

 

1) ZO  projednalo a schválilo Plán stabilizace a obnovy venkova do roku 2010 ( Plán tvoří      

     přílohu k zápisu ).

 

2) ZO projednalo a schválilo Plán cestovního ruchu ( Plán tvoří přílohu k zápisu ).

 

3) ZO vyslovilo zánik mandátu p. Petru Purkarovi podle § 55 odst.3) písm. b)

    zákona č. 491/2001 Sb.

 

4) ZO souhlasí s úhradou za vypracování rozpočtu na obnovu zdí pod kostelem ve výši      

    6.100,- Kč

 

5) ZO schválilo úpravu rozpočtu Dobrovolného svazku obcí Úhlava na rok 2004.

 

6) ZO schválilo rozpočet Dobrovolného svazku obcí  Úhlava na rok 2005.
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ