| OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č. 2/2005 zastupitelstva obce ze dne 24.2. 2005

 

         Zápis z 2. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Hamry konaného

        dne 24.2. 2005 v 19.oo hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Hamrech

__________________________________________________________________________

 

Přítomni : členové ZO dle presenční listiny

 

 

     Program jednání zastupitelstva obce

 

     1) Zahájení veřejného zasedání.

     2) Kontrola minulého usnesení.

     3) Rozpočet na rok 2005.

     4) Zajištění svozu komunálního odpadu a používání sběrných nádob tříděného odpadu

         pro podnikající subjekty.

     5) Informace a různé.

     6) Závěr.

    

_____________________________________________________________________

 

 

1) Zahájení

 

     a)  Starosta přivítal členy zastupitelstva a zahájil 2.veřejné zasedání v roce 2005.

 

     b)  Pan Petr .Przygrodský složil „Slib člena zastupitelstva“, který potvrdil svým podpisem.

 

     c)  Starosta konstatoval, že veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno

          a zahájeno za přítomnosti 6ti členů zastupitelstva tj.nadpoloviční většiny, takže

          zastupitelstvo je usnášení schopné.

 

d)      Schválení programu jednání veřejného zasedání a návrhu, aby hlasování bylo veřejné a            

          diskuse k jednotlivým bodům byla ihned po rozpravě.

           Hlasováni: 6 pro

 

     e)  Určení ověřovatelé zápisu č.2/2005: p. Vopalecký, p. Wolf

 

 

2)   Kontrola zápisu a usnesení č. 1/2005 ze zasedání ZO dne 20.1. 2005

 

      -    bez připomínek

 

3)  Rozpočet obce Hamry na rok 2005

      Návrh rozpočtu, který byl projednáván na zasedání ZO 20.1.2005 byl 27.1. 2005 vyvěšen     

      a  24.2. 2005 sejmut. Nebyly k němu uplatněny žádné připomínky.

      ZO schvaluje rozpočet obce Hamry na rok 2005

 Hlasování: 6 pro

 

 

4) Stanovení podmínek pro zajištění svozu komunálního odpadu a používání sběrných   

     nádob pro podnikající fyzické a právnické osoby v obci na rok 2005

 

-         Sazba za zajištění odstraňování komunálního odpadu

800,- Kč/popelnice  (24 vývozů za rok )

4000,- Kč/kontejner o objemu 1100 l  (24 vývozů za rok )

 

-         Sazba za používání sběrných nádob na tříděný odpad

250,- Kč/rok pro podnikatelské subjekty poskytující pouze ubytování

400,- Kč/rok pro podnikatelské subjekty poskytující hostinskou činnost a ubytování                  

Hlasování: 6 pro

 

5) Informace a různé

 

a)      Volba předsedy kontrolního výboru

            Předsedou kontrolního výboru je navržen p.Przygrodsky

            ZO zvolilo předsedu kontrolního výboru p. Petra Przygrodského

      Hlasování: 5 pro,1 zdržel se hlasování

 

b)      Stanovení odměny za výkon funkce předsedy kontrolního výboru

ZO stanovilo odměnu pro předsedu kontrolního výboru  600,-Kč/měsíc od 1.3.2005

po dobu výkonu funkce.

            Hlasování: 5 pro, 1 zdržel se hlasování

 

c)      Projednání záměru vlastníků pozemkové parcely č.p.1907/1 o jejím využití a  zapracováním do Změny č.1 ÚP obce Hamry

 

ZO se seznámilo s předloženým záměrem Ing.Petra Cvrčka ( dopis č.j. 74/2005 ).

 

Diskuse:

-         návrh je velmi obecný a není z něho patrný rozsah zástavby,její poloha atd.

-         návrh je projednáván těsně po obdržení, je nutno věnovat čas pro toto rozhodnutí

s ohledem na lokalitu v které se nachází předmětné území, posoudit kladné i záporné

dopady

-         případné náklady spojené se zapracováním ponese navrhovatel

-         v případě určité realizace řešit přístupovou komunikaci rozšířením,úpravou křižovatky

této komunikace se silnicí III tř.

-         muselo by dojít k posílení napětí el. vedení

-         při stavbě několika řadových domků dojde k výraznému zatížení komunikace III tř.

zvýšení provozu s negativními dopady

-         z druhé strany může příchod silnějšího investora a realizace předloženého návrhu

přinést do obce určitý rozvoj s pracovními příležitostmi

-         vzít v úvahu, aby záměr překladatele neohrozil možnou realizaci a využití objektů

      vlastnící v současné době Policie ČR

-         před rozhodnutím o zapracování do změny ÚP předem projednat podmínky s CHKOŠ,

aby zapracování mělo svou konkrétnější podobu a rozsah

            ZO navrhlo, aby předložený návrh využití pozemku č.p.1907/1 byl před rozhodnutím

            o zapracování do Změny č.1 ÚP obce Hamry projednán s CHKOŠ a zpracovatelem

            změny ÚP

 

-         dát do souladu s záměrem zpracování studie strategie rozvoje Mikroregionu

      Šumava - Západ

            zodpovídá: starosta

            termín: 24.3.2005

 

d)      Zpráva o bezpečnostní situaci a kriminalitě

 

ZO se seznámilo se zprávou ( č.j. 57/05) obvodního oddělení Policie ČR Nýrsko

o bezpečnostní situaci a kriminalitě v tomto služebním obvodě.

 

Diskuse:

-         Stav situace v obci Hamry je díky přítomnosti oddělení cizinecké Polici ČR

dobrý a nedochází zde k páchání trestné činnosti.

-         V poslední době není od místního oddělení cizinecké policie ČR Hamry poskytována

informace o stavu veřejného přádku v tomto územním obvodě.

 

ZO bere zprávu na vědomí a ukládá OÚ zjištění situace u místního odd. Policie ČR.

zodpovídá: starosta

termín: do 21.4.2005

 

e)      Mikroregion Šumava - Západ, návrh nabídky rozvojové strategie

 

-         Seznámení s nabídkou mikroregionem oslovené společnosti Eureon a.s.na zpracování

„Rozvojové strategie“ Mikroregionu Šumava - Západ na období deseti let s cílem ustanovení pevných základů a jasného směru dalšího rozvoje mikroregionu,

vytvořením atraktivního prostředí pro ekonomický rozvoj a zlepšení životních podmínek občanů a zvýšeného počtu návštěvníků.

-         Navrhovaná cena za vypracování rozvojové strategie mikroregionu je 1 800 000,-Kč.

Za předpokladu využití dotačních titulů by průměrná částka na jednu obec představovala 40 000,-Kč, která by byla dále pohyblivá dle velikosti obce a rozsahu

zpracování na základě již vlastních rozvojových materiálů.

 

                  Diskuse:

 

-         Jelikož je obec členem mikroregionu a svým přírodním charakterem přináleží k této oblasti, v zájmu rozvoje turistického ruchu a samotné obce vyplývá potřeba zapojení

do navrhované přípravy rozvojové strategie.

-         Vzhledem k tomu, že obec nechala zpracovat v loňském roce svůj strategický rozvoj

měly by finanční náklady na tuto aktivitu být omezeny do 15ti tisíc korun.

-         Neustálé výdaje na zpracování různých strategií a plánů vypadají jako tahání peněz

z obecní kasy bez zpětného efektivního využití.

-         I přes rizika, kterých jsme si vědomi je do budoucnosti potřeba být zapojen v rozvoji

společnosti a spolupodílet se na rozvoji regionu.

 

ZO souhlasí zapojit se do projektu Mikroregionu Šumava - Západ s limitem finančních

prostředků cca.15000,- Kč

            zodpovídá :starosta

            termín: průběžně

            Hlasování: 6 pro

 

f)        Státní integrační program v oblasti bydlení azylantů

 

-         seznámení s žádostí  KÚ Plzeň. kraje odboru sociálních věcí a zdravotnictví ohledně

bydlení azylantů

 

Diskuse:

 

-         v obci nejsou zabezpečeny podmínky pro místní obyvatele

-         chybějící infrastruktura nedává možnost obci této a podobné aktivity

-         výše nabízených prostředků svědčí o malém zájmu přijímat azylanty a nabízené

prostředky převyšují prostředky pro místní obyvatele

 

ZO rozhodlo nezapojit se do státního integračního programu

Hlasování: 6 pro

 

g)      Oprava opěrné zdi pod kostelem Panny Marie Bolestné

 

-         podány informace z jednání se zástupci církve, německého sdružení a obce

konaného dne 28.1.2005 na obecním úřadě ohledně opravy opěrné zdi a obnovení

základů bývalého kostela Kreuzwinger dle zápisu z tohoto jednání.

-         bez připomínek

 

ZO bere na vědomí, průběžně informovat.

zodpovídá: místostarostka

termín: průběžně

 

h)      Výsledky rozborů ČOV u č.p. 30

 

-         Předloženy protokoly o zkoušce č.2005/00648 a 00647 s datumem odběru 1.2.2005

a  č.2004/06578 a 06577 s datumem odběru 4.10.2004 z kterých je patrné překračování povolených limitů u položky chemická spotřeba 02-(Cr) a položky látky nerozpuštěné sušené a nutné přijmout opatření k odstranění tohoto nedostatku v provozu ČOV.

 

 K odstranění závad a zkvalitnění provozu ČOV pozvat odborného poradce, stanovit způsob řešení a tento realizovat.

      Zodpovídá OÚ

      Termín: 24.3.2005

 

   ch)    Topení v budově OÚ č.p. 30

 

-         Starosta seznámil zastupitelstvo s problémy zabezpečování vytápění budovy OÚ.

A to zajišťování otopu, jeho skládání, štípání, ukládání dále zabezpečování osoby

topiče, náklady a časovou náročnost spojenou s vytápěním, pořádkem

a čistotou budovy

           

            Realizovat změnu způsobu vytápění, výměnou kotle na tuhá paliva za jiný zdroj

            zabezpečující vytápění budovy, předložit ZO způsob realizace.

 

 

            Diskuse:

 

-         nejpravděpodobněji přichází v úvahu s ohledem na ochranná pásma jako použitelný

zdroj el.energie

-         připomenuta pracnost se zabezpečením otopu, zejména dřeva,jeho přípravy

bez manipulačních prostorů

Zodpovídá: OÚ

Termín: 19.5.2005

 

i)        Zabezpečování zimního úklidu

 

-         Starosta informoval o dosavadních nákladech zimní údržby ve výši cca 60 000,-Kč

vysvětlil zvýšení sazby na 1/mth z 400,-Kč na 470,-Kč ( 19%DPH) a požádal o sbírání

poznatků k zimní údržbě pro její jarní vyhodnocení a zkvalitnění.

 

Diskuse:

-         poukázáno na výši Mth na jedno protažení obce s požadavkem kontroly najetých Mth.

-         upozornění na překážky na komunikacích - větve po těžbě dřeva, stromy v blízkosti

komunikací, parkující auta znemožňující průjezd zimní techniky

-         pozdní úklid v předních Hamrech

-         úklid v předních Hamrech je uskutečňován až v konečné fázi úklidu, z důvodu

      lepší dostupnosti oproti jiným částem Hamrů

           

Udělat kontrolu změřením potřebného motočasu na provedení protahu obce dle plánu zimní údržby.

            Zodpovídá: p. Coufal

            Termín: 24.3.2005

           

      6)   Zasedání ukončeno ve 22.05 hod.

 

 

 

                                                               Usnesení

        z 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce Hamry konaného  dne 24.2. 2005

                                  od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Hamry

 

 

1) ZO  schválilo rozpočet na rok 2005  ( Rozpočet tvoří  přílohu k zápisu ).

 

2) ZO projednalo a schválilo podmínky pro zajištění svozu komunálního odpadu a používání

    sběrných nádob pro podnikající subjekty na rok 2005

 

-         Sazba za zajištění odstraňování komunálního odpadu

800,- Kč/popelnice  (24 vývozů za rok )

4000,- Kč/kontejner o objemu 1100 l  (24 vývozů za rok )

 

-         Sazba za používání sběrných nádob na tříděný odpad

250,- Kč/rok pro podnikatelské subjekty poskytující pouze ubytování

400,- Kč/rok pro podnikatelské subjekty poskytující hostinskou činnost

                    a ubytování

 

3) ZO zvolilo předsedu kontrolního výboru p. Petra Przygrodského.

 

4) ZO stanovilo odměnu pro předsedu kontrolního výboru ve výši 600,- Kč/měsíc

    od 1.3. 2005.   

 

5) ZO souhlasí se zapojením do projektu Mikroregionu Šumava – Západ s limitem finančních

    prostředků cca 15.000,- Kč.

 

6) ZO rozhodlo nezapojit se do Státního integračního programu v oblasti bydlení azylantů.
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce