| OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Obecně závazná vyhláška obce Hamry č. 1/2004 o místních poplatcích

                OBECNĚ  ZÁVAZNÁ  VYHLÁŠKA 

                        OBCE HAMRY č 1/2004

                             o místních  poplatcích

 

 

Zastupitelstvo obce Hamry  se na svém zasedání dne 3.3. 2004 usneslo vydat dle ustanovení § 14  odst. (2) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a v souladu s ustanovením § 10 písm.d) a § 84 odst. 2 písm.i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto

 

 

obecně závaznou vyhlášku.

 

 

 

ČÁST I.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

Článek 1

 

1.     Obec Hamry vybírá tyto místní poplatky:

a)     poplatek ze psů,

b)    poplatek za lázeňský nebo  rekreační pobyt,

c)     poplatek za užívání veřejného prostranství,

d)    poplatek z ubytovací kapacity,

 

2. Výkon správy těchto poplatků provádí Obecní úřad Hamry  (dále jen správce poplatku).

 

 

ČÁST II.

 

POPLATEK ZE PSŮ

 

Článek 2

Předmět poplatku

 

Poplatku podléhají psi starší tří měsíců.

 

Článek 3

Poplatník

 

Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Hamry .

 

Článek 4

Oznamovací povinnost

 

1.   Poplatník je povinen oznámit správci poplatku do 15 dnů nabytí  psa do držení. Po dovršení stáří psa tří měsíců je poplatník povinen podat přiznání k poplatku a poplatek zaplatit dle čl. 9 této vyhlášky.

2.   Povinnost oznámit nabytí psa do držení má i občan, jehož pes je od poplatku podle zákona nebo podle této vyhlášky osvobozen a tuto skutečnost musí při oznámení správci poplatku prokázat.

3.   Poplatník je rovněž povinen oznámit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku, osvobození nebo zánik osvobození do 15 dnů od jejího vzniku.

4.     Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno  a  rodné číslo nebo název právnické osoby, trvalý  pobyt nebo sídlo, a  IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

 

                                                                                                              Článek 5

Identifikace psů

 

Správce poplatku vydá poplatníkovi evidenční známku pro psa bez ohledu na to,  zda pes poplatku podléhá nebo je od poplatku osvobozen. Tato známka je nepřenosná na jiného psa i kdyby šlo o psa téhož držitele.

                Ztrátu nebo odcizení této známky je poplatník povinen správci poplatku nahlásit nejpozději do 15 dnů.

 

Článek 6

Sazba poplatku

 

Poplatek za psa činí ročně:

 

za prvního drženého psa

za druhého a každého dalšího drženého psa

základní sazba

80,- 

100,- Kč

 

 

 

Článek 7

Osvobození od poplatku

 

1.     Poplatek ze psů se neplatí, je-li držitelem osoba:

a)     nevidomá, bezmocná  (1) a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu  (1a)

b)    provádějící výcvik psů, určených k doprovodu osob výše uvedených

c)     provozující útulek  zřízený obcí  pro ztracené nebo opuštěné psy

d)    chovající psa pro  služební  potřebu  např. Policie ČR, městská policie a  Svaz záchranné brigády kynologů ČR

e)     která protokolárně převzala psa z útulku pro psy, a to po dobu jednoho roku ode dne převzetí psa

f)     osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa  zvláštní právní  předpis  (1b

 

2. Poplatník je povinen správci poplatku vždy do 15. ledna příslušného kalendářního roku prokázat, že důvod osvobození od poplatku či snížení poplatku trvá.

 

3.  Osvobození od poplatku nebo jeho snížení zaniká, zanikne-li důvod, pro který snížení nebo osvobození bylo povoleno.

 

 

Článek 8

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 

1.     Poplatek se platí od prvého dne měsíce následujícího po dni, kdy poplatková povinnost vznikla (nabytí psa, dovršení stáří psa 3 měsíců), a to za jednotlivé měsíce do konce kalendářního roku ve výši 1/12 stanovené sazby.

2.    V případě držení psa po dobu kratší než 1 rok se platí poplatek v poměrné výši odpovídající počtu i

       započatých kalendářních měsíců.

 

3.     Zanikne-li poplatková povinnost, musí tuto skutečnost poplatník správci poplatku oznámit do 15 dnů.

 

 

Článek 9

Splatnost  poplatku

 

1.     Poplatek je splatný:

a)     nečiní-li více než 500 Kč ročně, nejpozději do 31.3. každého  kalendářního  roku.

b)    činí-li více než 500 Kč ročně, ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. 3. a 31. 8. každého roku.

2.     Vznikne-li poplatková povinnost v průběhu kalendářního roku po 31.3., je poplatek splatný do 15. dne prvého měsíce, za něž má být poplatek placen.

 

 

 

 ČÁST III.

POPLATEK ZA  LÁZEŇSKÝ  NEBO  REKREAČNÍ POBYT

 

 

Článek 10

Předmět poplatku

 

Předmětem poplatku je přechodný pobyt za úplatu na územním obvodu obce Hamry  za účelem rekreace.

 

Článek 11

Poplatník

 

Poplatníkem je fyzická osoba, která přechodně a za úplatu na územním obvodu obce Hamry pobývá

za účelem rekreace.

 

 

Článek 12

Plátce

 

Poplatek za lázeňský nebo  rekreační pobyt ve stanovené výši vybírá pro obec ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla; tato osoba je plátcem poplatku a za poplatek ručí.

 

Článek 13

Oznamovací povinnost

 

1.     Ubytovatel je povinen písemně oznámit zahájení činnosti (ubytování) ve lhůtě do 15 dnů ode dne právní moci povolení k této činnosti, v ostatních případech do 15 dnů ode dne faktického zahájení činnosti.

2.     Při plnění oznamovací povinnosti je ubytovatel povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nich jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

3.     Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně. Tyto zápisy musí být uspořádány postupně z časového hlediska. Evidenční knihu ubytovatel uschovává podobu 6 let od provedení posledního zápisu. Zpracování osobních údajů v evidenční knize se řídí  zvláštním právním  předpisem  (2).

 

 

Článek 14

Sazby poplatku

 

Sazba za  lázeňský nebo rekreační pobyt činí 8,- Kč za osobu a za každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu.

Článek 15

Osvobození

 

Poplatku za rekreační  nebo  lázeňský pobyt nepodléhají:

 

a)     osoby nevidomé, bezmocné a  osoby s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznám III. stupeň mimořádných výhod podle  zvláštního  předpisu  (1a)  a  jejich  průvodci

 

b)    osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti (výchovné) anebo vojáci v základní službě a osoby, které vykonávají civilní službu.

c)     osoby nevidomé, bezmocné (§ 3 odst. 2 písm. a)  zákona o místních poplatcích), nebo osoby s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznám III. stupeň mimořádných výhod podle  zvláštního  předpisu  (1a).

d)    osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti (výchovné) anebo vojáci v základní službě a osoby, které vykonávají civilní službu.

 

 

Článek 16

Splatnost poplatku

 

1.     Poplatek za  lázeňský  nebo  rekreační pobyt platí poplatník předem za předpokládanou dobu pobytu.

2.     Ubytovatel, který poplatek vybírá, předá správci poplatku přiznání k poplatku a provede jeho odvod na účet správce poplatku čtvrtletně, nejpozději do 15 dnů po uplynutí čtvrtletí  příslušného kalendářního  roku.

 

 

 

ČÁST   IV.

POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

 

Článek 17

Předmět  poplatku

 

Předmětem poplatku je užívání veřejného prostranství (1d ) zvláštním způsobem, kterým se dle této  vyhlášky  rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění  stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, kulturních, sportovních a reklamních,umístění skládek.

 

Článek 18

Veřejné prostranství

 

Veřejná prostranství jsou pro účely této vyhlášky :

                    veškerá veřejná prostranství,která se nacházejí uvnitř ohraničeného území 

             viz.mapová příloha,která  je  nedílnou  součástí této vyhlášky), přičemž hranice 

             tvoří vnější obruba přilehlé místní komunikace nebo silnice.

 

 

Článek 19

Poplatník

 

1.     Poplatníkem je  fyzická i právnická osoba, která užívá veřejné prostranství .

2.     Užívá-li stejnou část veřejného prostranství několik poplatníků, odpovídají za zaplacení celého poplatku společně a nerozdílně. Správce poplatku může uložit zaplacení poplatku kterémukoliv z nich.

 

 

Článek 20

Oznamovací povinnost

 

1.     Poplatník je povinen oznámit správci poplatku užívání veřejného prostranství  nejméně 30 dnů před jeho započetím. V případě užívání veřejného prostranství na dobu kratší než 1 den je nutno splnit tuto povinnost před vlastním započetím zvláštního užívání veřejného prostranství, nejpozději však v den vzniku poplatkové povinnosti.

2.     Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČ0. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

 

 

Článek 21

Sazby poplatku

 

1.      Za použití veřejného prostranství k umístění reklamního zařízení všeho druhu ročně za celé zařízení.

        

                                                                         50,- Kč/ m2

 

2.      Za použití veřejného prostranství ostatními způsoby vyjmenovanými v čl. 17

 

                                                                          10,- Kč / m2 / den.       

 

 

 Článek 22

 Osvobození

 

Poplatku za užívání veřejného prostranství nepodléhají:

a)     akce pořádané na veřejném prostranství bez vstupného

b)    akce, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely

c)     vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osoby zdravotně postižené (1a).

 

 

 

 

Článek 23

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 

Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství  způsobem uvedeným ve čl. 17 až do dne, kdy toto užívání skončilo, zařízení bylo odstraněno.

 

 

Článek 24

Splatnost poplatku

 

Poplatek je splatný:

a)     při užívání veřejného prostranství na dobu kratší než 1 den, okamžitě se započetím užívání veřejného prostranství.

b)    při užívání veřejného prostranství na dobu delší než 1 den do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí  o  vyměření  poplatku

 

 

ČÁST V.

 

POPLATEK Z UBYTOVACÍ KAPACITY

 

Článek 25

Předmět poplatku

 

Předmětem poplatku jsou využitá lůžka v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu.

 

Článek 26

Poplatník

 

Poplatníkem je ubytovatel,  tj. fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.

 

Článek 27

Oznamovací povinnost

 

1.     Poplatník je povinen písemně oznámit zahájení činnosti (poskytování ubytování) ve lhůtě do 15 dnů ode dne právní moci povolení k této činnosti, v ostatních případech do 15 dnů ode dne faktického zahájení této činnosti.

2.     Při plnění oznamovací povinnosti je ubytovatel povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nich jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

3.     Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně. Tyto zápisy musí být uspořádány postupně z časového hlediska. Evidenční knihu ubytovatel uschovává podobu 6 let od provedení posledního zápisu. Zpracování osobních údajů v evidenční knize se řídí  zvláštním   právním  předpisem  (2).

 

 

 

 

Článek 28

        Sazba poplatku

 

        Sazba poplatku z ubytovací kapacity činí 2,- Kč za každé využité lůžko a den.

 

 

Článek 29

          Osvobození

 

Poplatku z ubytovací kapacity nepodléhá:

a)     ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků

b)    ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro ubytování pracovníků fyzických, nebo   právnických osob, která tato zařízení vlastní nebo k němu mají právo hospodaření

c)     ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení

d)    ubytovací kapacita v zařízeních sloužících k sociálním a charitativním účelům

 

Článek 30

Splatnost poplatku

 

Poplatek je splatný nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého čtvrtletí  příslušného  kalandářního  roku.

                                              

 

ČÁST VI.

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

 

Článek 31

 

Nebudou-li poplatky  zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek  platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může  obec zvýšit až na trojnásobek.

 

Článek 32

 

1.       Pokud poplatník,  nebo  plátce nesplní svoji poplatkovou  povinnost určenou touto vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit  nebo doměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. (§ 12 zákona  o místních poplatcích).

2.       Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá

        lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemně vyrozuměn.

3.     Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková

       povinnost vznikla.

 

Článek 33

 

Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodů odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.

 

 

Článek 34

 

Od místních poplatků je osvobozena obec Hamry.

 

Článek 35
Sankce

 

              Porušení této vyhlášky lze postihovat podle zvláštních právních předpisů  (5).

                                                               

Článek 36
Zrušovací ustanovení

 

Dnem účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2003  o místních poplatcích

 ze dne 20. 11.2003.

 

Článek 37

Účinnost vyhlášky

 

                              Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 19. 3. 2004

 
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ