| OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Ustavující zasedání ZO ze dne 11.11. 2010  

 


Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hamry


konaného dne 11. 11. 2010 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu


v Hamrech


___________________________________________________________________________


 


Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté


Omluveni :


 


1) Zahájení ustavujícího zasedání


 


    Zasedání Zastupitelstva obce Hamry bylo zahájeno v 19. hodin dosavadním starostou obce Miroslavem Kroupou („dále jako „předsedající“).


 


    Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.


 


     Předsedající přivítal nové členy zastupitelstva a přítomné hosty a zahájil ustavující zasedání zastupitelstva obce. Konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 29. 10. 2010, žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Hamry zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 1. 11. 2010 do 10. 11. 2010. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.


 


     Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).


 


2) Složení slibu členů zastupitelstva obce Hamry


 


     Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).


 


     Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona


o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2).


 


     Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.


 


3) Určení zapisovatele a ověřovatelů ustavujícího zasedání


      Předsedající navrhl určit ověřovatelé zápisu p. Pavla Koleňáka a Karla Sýkoru a zapisovatelem Zdeňku Coufalovou.


      K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.


 


Návrh usnesení :


     Zastupitelstvo obce určuje ověřovatelé zápisu Pavla Koleňáka a Karla Sýkoru a zapisovatelem Zdeňku Coufalovou


 


Výsledek hlasování:   Pro: 7 Proti : 0 Zdrželi se : 0


 


Usnesení č. 1/2010 bylo schváleno.


 


4) Schválení programu


 


     Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.


 


     Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.


 


Návrh usnesení :


     Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje následující program ustavujícího zasedání:


 


I)       Volba starosty a místostarosty


·              určení počtu místostarostů


·              určení způsobu volby starosty a místostarosty


·              volba starosty


·              volba místostarosty


II)     Zřízení finančního a kontrolního výboru


·              určení počtu členů finančního a kontrolního výboru


·              volba předsedy finančního výboru


·              volba předsedy kontrolního výboru


III)      Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)


IV)   Diskuse, ostatní, připomínky


 


Výsledek hlasování:   Pro: 7  Proti:  0  Zdrželi se: 0


 


Usnesení č. 2/2010 bylo schváleno.


 


Bod I - volba starosty a místostarosty:


 


Určení počtu místostarostů:


 


     Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.


Návrh usnesení :


     Zastupitelstvo obce Hamry schválilo zvolení jednoho místostarosty.


 


Výsledek hlasování:   Pro:  7   Proti : 0   Zdrželi se:  0


 


Usnesení č. 3/20100 bylo schváleno.


 


Určení způsobu volby starosty a místostarosty:


 


     Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. V případě tajné volby budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva odevzdány do připravené hlasovací urny, následně budou předsedajícím spočítány a případným členům zastupitelstva bude umožněno výsledek sčítání zkontrolovat. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování.


 


Člen zastupitelstva Miroslav Mára podal návrh na tajné hlasování. Předsedající dal o tomto návrhu hlasovat:Návrh usnesení:


     Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje tajný způsob volby starosty a místostarosty postupem uvedeným předsedajícím.


 


Výsledek hlasování:   Pro : 5  Proti : 2    Zdrželi se:  0


 


Usnesení č. 4/2010 bylo schváleno.


 


Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.


 


Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:


 


    Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly podány následující návrhy:


Člen zastupitelstva Miroslav Mára navrhl zvolit do funkce starosty Miroslava Kroupu. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.Návrh usnesení :


     Zastupitelstvo obce Hamry volí starostou obce Miroslava Kroupu.


Výsledek hlasování:   Pro: 7  Proti : 0 Zdrželi se : 0


 


Usnesení č. 5/2010 bylo schváleno.


 


Miroslav Kroupa funkci starosty přijal.


 


Starostou obce byl zvolen Miroslav Kroupa.


Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:


 


     Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Byly podány následující návrhy:


1. -    P. Kroupa navrhl zvolit do funkce místostarosty Miroslava Máru.


 


2. -    P. Przygrodski navrh zvolit do funkce místostarosty Štefana Arendáše.


 


 Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.


 


Návrh usnesení :


     Zastupitelstvo obce Hamry volí místostarostou Miroslava Máru .


 


Výsledek hlasování:   Pro : 4     Proti : 3   Zdrželi se : 0


 


Usnesení č. 6/2010 bylo schváleno.


 


Miroslav Mára funkci místostarosty přijal.


 


Místostarostou obce byl zvolen Miroslav Mára.


 


O druhém návrhu již nebylo hlasováno.


     
                                                                                                                   
      
          
          

 

                 Složení zastupitelstva obce Hamry

          

 

          
      
      
          
          

Starosta obce 

      

          
          
          

Miroslav Kroupa

          

 

          
      
      
          
          

Místostarosta obce 

  

          
          
          

Miroslav Mára

          

 

          
      
      
          
          

Členové 

  

          
          
          

Roman Coufal

          

 

          
      
      
          
          

Pavel Koleňák

          

 

          
      
      
          
          

Štefan Arendáš

          

 

          
      
      
          
          

Ing. Petr Przygrodski

          

 

          
      
      
          
          

Karel Sýkora

          

 

          
      
  

 


 Bod II - Zřízení finančního a kontrolního výboru:


 


Zřízení výborů a určení počtu jejich členů:


 


     Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor [§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích], neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).


Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).


 


     Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor.


 Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.


 


Návrh usnesení :


     Zastupitelstvo obce Hamry zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor.


 


Výsledek hlasování:   Pro: 7  Proti : 0    Zdrželi se : 0


 


Usnesení č. 7/2010 bylo schváleno.


 


 Předsedající navrhl, aby výbory finanční a kontrolní byly tříčlenné ( I.)


P. Arendáš navrhl, aby výbory měly 5 členů (II.).


Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.


 


Návrh usnesení č. II:


     Zastupitelstvo obce Hamry zřizuje pětičlenný finanční a kontrolní výbor.


 


Výsledek hlasování:   Pro:  2 Proti : 5    Zdrželi se : 0


 


Návrh usnesení nebyl schválen.


 


Návrh usnesení  č. I.:


     Zastupitelstvo obce Hamry zřizuje finanční a kontrolní výbor tříčlenný.


 


Výsledek hlasování:   Pro: 5  Proti : 2    Zdrželi se:   0


 


Usnesení č. 8/2010 bylo schváleno.


 


Zastupitelstvo obce Hamry zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.


 


Volba předsedy finančního výboru:


 


Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního výboru. Byly podány následující návrhy: Starosta obce Miroslav Kroupa navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru Ing. Petr Przygrodski. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.


Návrh usnesení :


     Zastupitelstvo obce Hamry volí předsedou finančního výboru Ing. Petra Przygrodského.


 


Výsledek hlasování:   Pro:  6   Proti : 0    Zdrželi se : 1


 


Usnesení č. 9/2010 bylo schváleno.


 


Volba předsedy kontrolního výboru:


 


     Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru. Byly podány následující návrhy: Místostarosta obce Miroslav Mára navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru Karla Sýkoru. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.


 


Návrh usnesení :


     Zastupitelstvo obce Hamry volí předsedou kontrolního výboru Karla Sýkoru.


 


Výsledek hlasování:   Pro : 6   Proti : 0      Zdrželi se : 1


 


Usnesení č. 10/2010 bylo schváleno.


 


Volba členů finančního a kontrolního výboru:Návrh usnesení :


     Zastupitelstvo obce Hamry odkládá volbu členů kontrolního a finančního výboru z důvodu nedostatku kandidátů na členství ve výborech na nejbližší zasedání.


 


Výsledek hlasování:   Pro:  7 Proti : 0 Zdrželi se : 0


 


Usnesení č. 11/2010 bylo schváleno.


     


Bod III – Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva:


 


Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, poskytována měsíční odměna neuvolněným členům zastupitelstva ve výši:


     
                                                                   
      
          
          

za výkon funkce starosty obce

          
          
          

10300,- Kč

          
      
      
          
          

za výkon funkce 

místostarosty obce

          
          
          

2000,- Kč

          
      
      
          
          

za funkci předsedy výboru a člena zastupitelstva:

          
          
          

880,- Kč

          

 

          
      
      
          
          

za člena zastupitelstva

          
          
          

280 + 180 = 460,- Kč

          
      
  

 


Odměna nebude vyplacena členovi zastupitelstva při jeho druhé neomluvené neúčasti na veřejném zasedání.


 Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce neuplatnili žádná stanoviska.Návrh usnesení :


     Zastupitelstvo obce Hamry v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 10.300,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce starosty.


 


Výsledek hlasování:   Pro : 6   Proti : 0   Zdrželi se :1


 


Usnesení č. 12/2010 bylo schváleno.


Návrh usnesení :


     Zastupitelstvo obce Hamry v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 2000,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce místostarosty.


 


Výsledek hlasování:   Pro : 6      Proti : 0     Zdrželi se : 1


 


Usnesení č. 13/2010 bylo schváleno.


 


Návrh usnesení :


     Zastupitelstvo obce Hamry v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 460,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil.


 


Výsledek hlasování:   Pro : 7  Proti : 0    Zdrželi se : 0


 


Usnesení č. 14/2010 bylo schváleno.


 


Návrh usnesení :


     Zastupitelstvo obce Hamry v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích stanoví, že neuvolněným členům zastupitelstva, kteří současně vykonávají funkci předsedy kontrolního a finančního výboru, bude odměna poskytována ve výši 880,- Kč.


 


Výsledek hlasování:   Pro : 5  Proti : 0    Zdrželi se : 2


 


Usnesení č. 15/2010 bylo schváleno.


 


Bod IV – Diskuse, ostatní, připomínky


 


1) Příští zasedání ZO 25.11. od 19.00 – podklady pro jednáni


-         veřejné vyhlášky o místních poplatcích, komunální odpad, a o volně pobíhajících psech


-         návrh rozpočtu


-         návrh PSOV


-         určení sazby nájemného


-         vnitřní směrnice


-         pronájmy pozemků


 


 


3) Podpisové vzory v peněžních ústavech – Komerční banka a Česká spořitelna


 


Návrh usnesení:


     ZO souhlasí, aby podpisové vzory v peněžních ústavech – Komerční bance a České spořitelně měli p. Miroslav Kroupa. Miroslav Mára a Ing. Petr Przygrodski


 


Výsledek hlasování: Pro: 7   Proti: 0 Zdržel se: 0


   


Usnesení č. 16/2010 bylo schváleno.


 


3) Vymáhání pohledávek – mimosoudní cestou za spolupráce se soukromou firmou.


 


Návrh usnesení:


     ZO schvaluje vstoupit v jednání se soukromými firmami k přípravě mimosoudního vyrovnání pohledávek obce. Nabídky budou předloženy na další jednání k projednání.


 


Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0


   


Usnesení č. 17/2010 bylo schváleno.


 


4) Poskytnutí půjčky p. Prokopové ve výši 5000,-Kč


 


Návrh usnesení:


     ZO schvaluje poskytnutí půjčky p. Márii Prokopové ve výši 5.000,- Kč na pomoc v tíživé finanční situaci. Půjčka je splatná od 1.1.2011.


 


Výsledek hlasování:   Pro: 7  Proti : 0    Zdrželi se : 0


 


Usnesení č. 18/2010 bylo schváleno.


 


5) Vyúčtování el. energie na OÚ za 2010 úspora 9.000,-Kč proti r. 2009 dále vyúčtování energie byt č.1 dle vyúčtování – našeptávání nepravdivých skutečností – zůstává dluh na bytě č. 1 a č. 2.


 


6) Vyúčtování elektrické energie na sportovišti


 Spotřeba elektřiny na sportovišti dle vyúčtování 8628,-Kč.


Starosta navrhuje, aby podíl obce na úhradě elektřiny na společných akcí byl ve výši 2 000,- Kč (zahrnuje společné akce Den dětí, minikopaná , Hamerská sekera a organizační činnost- schůze) a 6628,- Kč bude vyúčtováno Sportovnímu klubu SK Hamry ( I.).


Místostarosta navrhuje neposkytovat podíl obce na úhradu elektřiny (II.).


 


Návrh usnesení II.:


     ZO souhlasí s neposkytnutím podílu obce na úhradě elektřiny Sportovnímu klubu SK Hamry.


 


Výsledek hlasování:   Pro : 2 Proti : 3  Zdrželi se : 2


 


Návrh usnesení nebyl schválen.


Návrh usnesení I.:


     ZO souhlasí s podílem obce na úhradě elektřiny na společné akce byl ve výši 2 000,-Kč (zahrnuje společné akce Den dětí, minikopaná , Hamerská sekera a org.činnost- schůze) a 6628,- Kč bude vyúčtováno Sportovnímu klubu SK Hamry.


 


Výsledek hlasování:   Pro : 4 Proti : 2 Zdrželi se : 1


 


Usnesení č. 19/2010 bylo schváleno.


 


7) Oznámení o schválení platby k proplacení finančních prostředků  ze SZIF na rekonstrukci opěrné zdi na ppč. 3224 – dle oznámení.


 ZO bere na vědomí.


 


8) Výstavba turistické infrastruktury v Královském hvozdu – Lomničky.


Byla předložena firmou BM zemní a stavební práce s. r. o. Smlouva o dílo na akci „Výstavba turistické infrastruktury v Královském hvozdu“ ve výši 2.300.189,- Kč, s tím, že do konce roku bude uhrazena dílčí faktura ve výši 700.000,- Kč na základě provedených prací.


 


Návrh usnesení:


     ZO souhlasí s předloženou Smlouvou o dílo na akci „Výstavba turistické infrastruktury v Královském hvozdu“ ve výši 2.300.189,- Kč, a s tím, že do konce roku bude uhrazena dílčí faktura ve výši 700.000,- Kč na základě provedených prací


 


Výsledek hlasování:   Pro : 6  Proti : 0  Zdrželi se : 1


 


Usnesení č. 20/2010 bylo schváleno.


 


9) Přeshraniční spolupráce z jednání z 21.10. - dotační projekt na stezku a studie rozšíření.


 


10) Smlouva o podmínkách realizace projektu Vyhlídkové věže v Lohbergu.


 


11) Příspěvek SDH Zelená Lhota ve výši 3.000,- Kč


Příspěvek byl schválen již v rozpočtu v částce 3.000,- Kč.


 


Návrh usnesení:


     ZO schvaluje finanční příspěvek za rok 2010 pro SDH Zelená Lhota ve výši 3.000,- Kč  


na výstrojní vybavení – opasky.


 


Výsledek hlasování:   Pro : 7 Proti : 0  Zdrželi se : 0


 


Usnesení č. 21/2010 bylo schváleno.


 


12) OS- podat informace o akcích a požadavcích na rok 2011 pro zapracování do rozpočtu a plánu akcí


 


13) Informace ke komunitnímu plánování sociálních služeb v DSO Úhlava – zjednání z 20.10.


 


14) Kanalizace – výběr řízení – informace člena výběrové komise p. Przygrodského.


 


15) Info z dnešního jednání ve věci kontroly hospodaření v ochranných pásmech vodního zdroje vodárenské nádrže Nýrsko .


 


16) 19. 11. proběhne jednání koordinační rady MŠZ – nutná účast zástupce obce – dle programu.


 


17) Vyjádření k investiční akci – výstavba trafostanice- Hamry, Kvíz.


 


18) Směnná smlouva s LČR- podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí.


 


19) Rekonstrukce elektroinstalace v bytě č. 2 v č. p. 23


 Starosta navrhuje na základě  havarijního stavu elektroinstalace v bytě č. 2 v č. p. 23 provést opravu ve výši cca 40.000,-Kč i se začištěním.


 


Návrh usnesení:


     ZO souhlasí s opravou elektroinstalace v bytě č. 2 v č. p. 23 ve výši cca 40.000,-Kč


 


Výsledek hlasování:   Pro: 7     Proti : 0  Zdrželi se : 0


 


Usnesení č. 22/2010 bylo schváleno.


 


 Je nutná rekonstrukce el. rozvodů v hospodářském objektu stodola u č p.23 – plánovaná na měsíc únor, která bude zařazena do návrhu rozpočtu na r. 2011, rekonstrukce vychází z nové vyhlášky která stanový pravidelné dvouleté revizní prohlídky ve společných prostorech.


 


20) Adventní zpívání – ve spolupráci s OS Hamry dne 18.12. - organizace, příspěvek


 


21)Vánoční výzdoba


Starosta navrhuje dokoupit vánoční světelnou výzdobu v ceně do 2.500,- Kč


 


Návrh usnesení:


     ZO schvaluje zakoupení vánoční výzdoby v ceně do 2.500,- Kč.


 


Výsledek hlasování:   Pro: 7 Proti : 0   Zdrželi se : 0


 


Usnesení č. 23/2010 bylo schváleno.


 


 


Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 21.15 hod
 


Usnesení


z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného


dne 11. 11. 2010 od 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech  


 1) Zastupitelstvo obce určuje ověřovatelé zápisu Pavla Koleňáka a Karla Sýkoru a zapisovatelem Zdeňku Coufalovou.


 


2) Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje následující program ustavujícího zasedání:


 


             I)     Volba starosty a místostarosty


·              určení počtu místostarostů


·              určení způsobu volby starosty a místostarosty


·              volba starosty


·              volba místostarosty


II)    Zřízení finančního a kontrolního výboru


·              určení počtu členů finančního a kontrolního výboru


·              volba předsedy finančního výboru


·              volba předsedy kontrolního výboru


III) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)


IV)   Diskuse, ostatní, připomínky


 


3) Zastupitelstvo obce Hamry schválilo zvolení jednoho místostarosty.


 


4) Zastupitelstvo obce Hamry schválilo tajný způsob volby starosty a místostarosty.


 


5) Zastupitelstvo obce Hamry zvolilo starostou obce Miroslava Kroupu.


 


6) Zastupitelstvo obce Hamry zvolilo místostarostou obce Miroslava Máru.


                    
                                                                                                                   
      
          
          

 

                 Složení zastupitelstva obce Hamry

          

 

          
      
      
          
          

Starosta obce 

      

          
          
          

Miroslav Kroupa

          

 

          
      
      
          
          

Místostarosta obce 

  

          
          
          

Miroslav Mára

          

 

          
      
      
          
          

Členové

          
          
          

Roman Coufal

          

 

          
      
      
          
          

Pavel Koleňák

          

 

          
      
      
          
          

Štefan Arendáš

          

 

          
      
      
          
          

Ing. Petr Przygrodski

          

 

          
      
      
          
          

Karel Sýkora

          

 

          
      
  

 


 


7) Zastupitelstvo obce Hamry zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor.


 


8) Zastupitelstvo obce Hamry zřizuje finanční a kontrolní výbor tříčlenný.


 


9) Zastupitelstvo obce Hamry zvolilo předsedou finančního výboru Ing. Petra Przygrodského.


 


10) Zastupitelstvo obce Hamry volí předsedou kontrolního výboru Karla Sýkoru.


 


11) Zastupitelstvo obce Hamry odkládá volbu členů kontrolního a finančního výboru z důvodu nedostatku kandidátů na členství ve výborech na nejbližší zasedání.


 


12) Zastupitelstvo obce Hamry v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 10.300,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce starosty.


 


13) Zastupitelstvo obce Hamry v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 2000,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce místostarosty.


 


14) Zastupitelstvo obce Hamry v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 460,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil.


 


15) Zastupitelstvo obce Hamry v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích stanoví, že neuvolněným členům zastupitelstva, kteří současně vykonávají funkci předsedy kontrolního a finančního výboru, bude odměna poskytována ve výši 880,- Kč.


 


16) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí, aby podpisové vzory v peněžních ústavech – Komerční bance a České spořitelně měli p. Miroslav Kroupa. Miroslav Mára a Ing. Petr Przygrodski.


 


17) Zastupitelstvo obce Hamry schválilo vstoupit v jednání k přípravě mimosoudního vyrovnání pohledávek obce, se soukromou firmou.


 


18) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s poskytnutím půjčky p. Márii Prokopové ve výši 5.000,- Kč na pomoc v tíživé finanční situaci. Půjčka je splatná od 1.1.2011.


 


19) Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje finanční příspěvek za rok 2010 na spotřebu el.proudu 2 000,-Kč pro SK Hamry .


 


20) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s předloženou Smlouvou o dílo na akci „Výstavba turistické infrastruktury v Královském hvozdu“ ve výši 2.300.189,- Kč, a s tím, že do konce roku bude uhrazena dílčí faktura ve výši 700.000,- Kč.


 


21) Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje finanční příspěvek za rok 2010 pro SDH Zelená Lhota ve výši 3.000,- Kč  na výstrojní vybavení – opasky.


 


22) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s opravou elektroinstalace v bytě č.2 v č. p. 23 ve výši cca 40.000,- Kč.


 


23) Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje zakoupení vánoční výzdoby v ceně do 2.500,- Kč .


Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce