| OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č. 11/2010 ze dne 25.11. 2010  

 


Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného


dne 25. 11. 2010 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního v Hamrech


___________________________________________________________________________


 


Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté


Omluveni :


 


1) Zahájení zasedání


 


    11. zasedání Zastupitelstva obce Hamry bylo zahájeno v 19. hodin starostou obce Miroslavem Kroupou („dále jako „předsedající“).


 


     Předsedající přivítal členy zastupitelstva a přítomné hosty a zahájil 11. zasedání zastupitelstva obce. Konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Hamry zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 15. 11. 2010 do 24. 11. 2010. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.


 


     Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).


 


2) Určení zapisovatele a ověřovatelů 11. zasedání.


      Ověřovatelé zápisu č. 11/2010 - p. Miroslav Mára, Štefan Arendáš a zapisovatel Zdeňka Coufalová.


  


3) Schválení programu


 


     Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.


     Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.


 


Návrh usnesení :


     Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje následující program ustavujícího zasedání:


 


1.Zahájení zasedání


2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele


3. Schválení programu


4. Kontrola zápisu č. 10/2010 z 7.10. 2010 a ustavujícího zápisu z 11.11. 2010


5. Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č. 7/2010


6. Obecně závazná vyhláška obce Hamry č. 2/2010 o místních poplatcích


7. Obecně závazná vyhláška obce Hamry č. 3/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů


8. Návrh rozpočtu na r. 2011


9. Návrh rozpočtového výhledu na rok 2011 – 2012


10. Jmenování členů finančního a kontrolního výboru


11. Návrh PSOV na r. 2011


12. Nájemné v č. p. 23 a č .p. 30


13. Plán zimní údržby


14. Diskuse, ostatní, připomínky


 


Výsledek hlasování:   Pro: 6   Proti: 0   Zdrželi se: 0


 


Usnesení č. 24/2010 bylo schváleno.


 


4) Kontrola zápisu č. 10/2010 z 7. 10. 2010 a ustavujícího zasedání z 11. 11. 2010


     - bez připomínek


 


5) Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č. 7/2010


Zastupitelstvo projednalo návrh změny rozpočtu – rozpočtová opatření č. 7/2010.


Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.


 


Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.


 


Návrh usnesení :


     Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje změnu rozpočtu – rozpočtová opatření č. 7/2010.


 


Výsledek hlasování:   Pro : 6      Proti : 0     Zdrželi se : 0


 


Usnesení č. 25/2010 bylo schváleno.


 


6) Obecně závazná vyhláška obce Hamry č. 2/2010 o místních poplatcích


Zastupitelstvo projednalo návrh Obecně závazné vyhlášky obce Hamry č. 2/2010 o místních poplatcích.


Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.


 


Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.


 


Návrh usnesení :


     Zastupitelstvo obce Hamry vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Hamry č. 2/2010


o místních poplatcích


 


Výsledek hlasování:   Pro : 6    Proti : 0      Zdrželi se : 0


 


Usnesení č. 26/2010 bylo schváleno.


 


7) Obecně závazná vyhláška obce Hamry č. 3/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů


Zastupitelstvo projednalo návrh Obecně závazné vyhláška obce Hamry č. 3/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.


Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.


 


Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.


 


Návrh usnesení :


     Zastupitelstvo obce Hamry vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Hamry č. 3/2010


o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.


 


Výsledek hlasování:   Pro: 6   Proti : 0  Zdrželi se : 0


 


Usnesení č. 27/2010 bylo schváleno.


 


8) Návrh rozpočtu na rok 2011


Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtu na rok 2011.


Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.


Nebyly podány žádné návrhy.


 


Návrh rozpočtu bude vyvěšen 29. 11. 2010 na úřední desce. Současně bude zveřejněna na „elektronické úřední desce“.


 


V 19.50 hodin se dostavil na veřejné zasedání pan Petr Przygrodski.


 


9) Návrh rozpočtového výhledu na rok 2011 - 2012


Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtového výhledu na rok 2011 – 2012.


Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.


Nebyly podány žádné návrhy


 


Návrh rozpočtového výhledu bude vyvěšen 29. 11. 2010 na úřední desce. Současně bude zveřejněna na „elektronické úřední desce“.


 


10) Jmenování členů finančního  a kontrolního výboru


 


Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy finančního a kontrolního výboru.


a) Předseda finančního výboru In. Petr Przygrodski navrhl členy finančního výboru: Karla Žáčka a Jiří Arendáše.


 


Nebyly podány žádné další návrhy na členy finančního výboru.


 


Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.


 


Návrh usnesení :


     Zastupitelstvo obce Hamry volí členy finančního výboru : Karla Žáčka a  Jiřího Arendáše.


 


Výsledek hlasování:   Pro: 7   Proti : 0   Zdrželi se : 0


 


Usnesení č. 28/2010 bylo schváleno.


 


b) Předseda kontrolního výboru Karel Sýkora navrhl na členy kontrolního výboru: Štefana Arendáše staršího a Janu Wolfovou.


 


Nebyly podány žádné další návrhy na členy kontrolního výboru.


 


Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.


 


Návrh usnesení :


     Zastupitelstvo obce Hamry volí členy kontrolního výboru: Štefana Arendáše staršího a Janu Wolfovou.


 


Výsledek hlasování:   Pro: 6     Proti : 0   Zdrželi se : 1


 


Usnesení č. 29/2010 bylo schváleno.


 


11) Plán stabilizace a obnovy obce Hamry na r. 2011


Zastupitelstvo projednalo návrh Plánu stabilizace a obnovy obce Hamry na rok 2011


Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.


Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.


 


Návrh usnesení :


     Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje Plán stabilizace a obnovy obce Hamry na r. 2011.


 


Výsledek hlasování:   Pro : 7   Proti : 0    Zdrželi se : 0


 


Usnesení č. 30/2010 bylo schváleno.


 


12) Nájemné v bytech č. p. 23 a 30


Starosta seznámil členy zastupitelstva s výší nájemného u jednotlivých bytů


v č. p. 23 dosavadní cena 17,09 Kč/m2, v č.p. 30 cena 17,- Kč/m2 ( věcně usměrňované nájemné).


Starosta navrhl, aby v bytech domu č.p. 23 byla cena nájemného zvýšena na 22,- Kč/m2 od 1.1. 2011 a v bytech domu č.p. 30 cena nájemného byla zvýšena na 19,- Kč/m2 od 1.1. 2011.


 


Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.


Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.


 


Návrh usnesení :


     Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se zvýšením ceny nájemného v bytech domu č. p. 23 na cenu 22,- Kč/m2 od 1. 1. 2011 a v bytech domu č.p. 30 na cenu 19,- Kč/m2 od 1. 1. 2011.


 


Výsledek hlasování:   Pro : 7   Proti : 0    Zdrželi se : 0


 


Usnesení č. 31/2010 bylo schváleno.


 


13) Plán zimní údržby


Starosta seznámil zastupitele s plánem zimní údržby.


Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.


Nebyly podány žádné návrhy ani připomínky.


 


 


14) Diskuse, ostatní, připomínky


 


a) Pozvánka na seminář pro členy zastupitelstva – 30.11. 2010, Švihov


 


b) Rozhodnutí Stavebního úřadu v Nýrsku o změně využití druhu pozemku ppč. 1599/4


    v k. ú. Hamry na Šumavě (studna pro vodojem v předních Hamrech) z lesního pozemku


     na ostatní plochu.


 


c) Přidělení dotace na Sčítání lidu, bytů a domů v r. 2011.


 


d) Pozvánka na Valnou hromadu Mikroregionu Šumava – západ - dne 7. 12. 2010


     na Modravě.


 


e) Nabídka firmy AGRO ZS MORAVA s.r.o. Praha na získání dotací z Programu rozvoje


    venkova.


 


f) Upozornění Policie ČR - na pobíhající psy p. Seidla


 


g) Nabídka p. Vorlíčka na spolufinancování plakátu s kalendářem s foto z Hamerské sekyry.   


    Podíl obce 3.900,- Kč.


    Připomínka : požádat o náhled plakátu a poté zastupitelstvo znovu projedná.


 


h) Kácení dřevin – majitelé domu Hamry č.p. 34


 


i) Technické zázemí obce


 


Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 22.10 hod.
Usnesení


z 11. zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného


dne 25. 11. 2010 od 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech  


 24) Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje následující program ustavujícího zasedání:


 


1.Zahájení zasedání


2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele


3. Schválení programu


4. Kontrola zápisu č. 10/2010 z 7.10. 2010 a ustavujícího zápisu z 11.11. 2010


5. Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č. 7/2010


6. Obecně závazná vyhláška obce Hamry č. 2/2010 o místních poplatcích


7. Obecně závazná vyhláška obce Hamry č. 3/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů


8. Návrh rozpočtu na r. 2011


9. Návrh rozpočtového výhledu na rok 2011 – 2012


10. Jmenování členů finančního a kontrolního výboru


11. Návrh PSOV na r. 2011


12. Nájemné v č. p. 23 a č .p. 30


13. Plán zimní údržby


14. Diskuse, ostatní, připomínky


 


25) Zastupitelstvo obce Hamry schválilo změnu rozpočtu – rozpočtová opatření č. 7/2010.


 


26)  Zastupitelstvo obce Hamry vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Hamry č. 2/2010


o místních poplatcích


 


27) Zastupitelstvo obce Hamry vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Hamry č. 3/2010


o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.


 


28) Zastupitelstvo obce Hamry zvolilo členy finančního výboru : Karla Žáčka a Jiřího


Arendáše.


 


29) Zastupitelstvo obce Hamry zvoleno členy finanční komise : Štefana  Arendáše staršího a Janu Wolfovou.


 


30) Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje Plán stabilizace a obnovy obce Hamry na r. 2011.


 


31) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se zvýšením ceny nájemného v bytech domu č.p.23 na cenu 22,- Kč/m2 od 1. 1. 2011 a v bytech domu č. p. 30 na cenu 19,- Kč/m2 od 1. 1. 2011.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Přílohy zápisu:


 


1)      Prezenční listina


2)      Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích


 


Zápis byl vyhotoven dne : 29. 11. 2011


 


 


Zapisovatel: Zdeňka Coufalová


Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce