| OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Obecně závazná vyhláška obce Hamry č. 3/2004 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území a o stanovení systému shromˇažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů

                  Obecně závazná vyhláška obce Hamry  č. 3 / 2004

              o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem

      na území a o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,

                         třídění, využívání a odstraňování odpadů

 

 

     Zastupitelstvo obce Hamry schválilo dne 3.3. 2004 podle  § 17 odst. 2 zákona č.

185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením

§ 84 odst. 2. písm.i) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů tuto

 

                                        obecně závaznou vyhlášku .

 

                                                              Čl. 1

 

                                              Předmět a působnost vyhlášky

 

Tato obecně závazná vyhláška stanoví :

     1. místní systém shromažďování, sběru, svozu, třídění, využívání a odstraňování

         komunálních odpadů, vznikajících na území obce Hamry.

     2. místní systém nakládání se stavebním odpadem, vznikajícím na území obce Hamry.

 

Tato vyhláška se vztahuje :

     1. na všechny osoby, trvale žijící na území obce a na další osoby, které se na území obce zdržují

 

     2. na vlastníky staveb, určené nebo sloužící k individuální rekreaci, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.

 

     Vyhláška platí po celém území obce Hamry.

 

Na původce odpadu - právnické a fyzické osoby, oprávněné k podnikání, které produkují odpad, zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu, se ustanovení této vyhlášky nevztahují.

 

    

                                                           Čl. 2

 

                                                  Základní pojmy

 

     1) Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit, a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 zákona

č. 185/2001 Sb.nebo při poskytování služeb, nebo jejíž původní účelové určení odpadlo nebo zaniklo.

 

     2) Komunální odpad - veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, s vyjímkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.

 

 

         Komunální odpad je také odpad, vznikající při čištění veřejných komunikací, při údržbě veřejné zeleně.

 

     Komunálním odpadem a jeho složkami pro účely této vyhlášky je :

 

     a) domocní odpad - odpad z provozu domácností a z činnosti, spojených s úklidem a provozem obytných budov a přilehlých nemovitostí

     b) objemný odpad - odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nebo hmotnosti nelze umístit do sběrných nádob na domovní odpad ( popelnic a kontejnerů )

     c) využitelné složky komunálního odpadu - papír, sklo, plast, železný šrot a barevné kovy

     d) nebezpečné složky komunálního odpadu - ty složky komunálního odpadu, mající jednu nebo více nebezpečných vlastností dle zákona č. 158/2001 Sb., o odpadech - např. baterie a akumulátory, léky, zářivky, výbojky, ledničky, mrazničky, televize, použité oleje, staré barvy, použitá organická rozpouštědla, hydroxidy, odmašťovacím přípravky, zbytky pesticidů a jejich obaly, louhy, kyseliny, zbytky spotřební chemie apod.

 

     3) Biologický odpad - je takový odpad, který lze biologicky rozložit jako např. listí, větve,

          tráva apod.

 

     4) Stavební odpad je odpad vzniklý při stavební činnosti fyzických osob, které mají trvalý pobyt na katastrálním území obce nebo vlastní stavbu určenou nebo složící k individuální rekreaci na katastrálním území obce.

 

     5) Původce odpadů - právnická osoba, při jejiž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejichž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro komunální odpady vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadů považuje obec. Obec se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na místě

k tomu určeném, obec se současně stane vlastníkem těchto odpadů

 

     6) Nakládání s odpady - jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování.

 

     7) Oprávněná osoba - každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle tohoto zákona nebo podle zvláštních právních předpisů.

 

    8) Sběrná nádoba je uzavřená nádoba vyhovující hygienicky, esteticky a technicky zavedenému systému nakládání s komunálním odpadem ( popelnice, kontejner apod. )

 

     9) Stanoviště sběrných nádob - je stavebně upravené místo, vybavené sběrnými nádobami, určenými ke sběru využitelných složek komunálního odpadu. Dále se za stanoviště sběrných nádob považuje veřejné prostranství před nemovitostmi v den pravidelného svozu sběrných nádob a místa umístění kontejnerů na shromažďování využitelných složek komunálního odpadu a určená stanoviště pro ukládání objemného, biologického a stavebního odpadu, a určená stanoviště pro ukládání komunálního odpadu v lokalitách obtížně sjízdných a obtížně dostupných.

 

 

 

 

                                                         Čl. 3

                                 

                                  Nakládání s komunálním odpadem

 

     1. Pro nakládání s komunálním odpadem ( tj. jeho shromažďování, sběr  a třídění ) jsou občanům k dispozici tyto možnosti :

 

a) sběrné nádoby (popelnice, kontejner v Zadních Hamrech ) - slouží k ukládání zbytkového odpadu po vytřídění, t.j. smetí, popel, saze, nevratné obaly z domácností, kuchyňské odpady. Svoz zajišťuje obec prostřednictvím oprávněné osoby.

Svoz bude prováděn 1 x za 14 dnů  a to každé liché úterý.

 

 

Popelnice :

Sběrné nádoby budou trvale umístěny na pozemcích vlastníka mimo veřejné prostranství.

V den svozu ( pokud bude chtít vlastník objektu svoz uskutečnit ) bude popelnice přistavena před objektem k výsypu  - a to od 8.oo hod. do doby než bude výsyp proveden.

 

b) kontejnery na tříděný odpad - papír, sklo, plast

    jsou trvale rozmístěny na určených stanovištích.

    Svoz je zajištěn po naplnění oprávněnou osobou.

 

c) svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je prováděn 2 x za rok prostřednictvím

    oprávněné osoby ( nebezpečné složky se neshromažďují, ale ihned odvážejí oprávněnou 

    osobou).

 

d) svoz železného šrotu a barevných kovů je prováděn 2x za rok prostřednictvím oprávněné

    osoby ( železný šrot se neshromažďuje, ale ihned odváží oprávněnou osobou ).

 

e) biologický odpad ze zahrádek si občané likvidují buďto kompostováním na svém

    pozemku,  nebo jako odpad zbytkový.

 

     2. Původci, kteří produkují odpad zařazený podle Katalagu odpadů jako odpad komunální ( právnické a fyzické osoby podnikající ), mohou využít systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů stanovený touto vyhláškou na základě písemné dohody

s obcí.

 

 

                                                           Čl. 4

 

                     Nakládání s komunálním odpadem v zimním období

 

     V zimním období ( v případě náledí, sněhu, závějí, oblevy a pod. ), kdy odvozový vůz nemůže vyjet do špatně přístupných míst obce jsou fyzické osoby povinny odkládat komunální odpad na místech k tomu určených.

 

Jedná se o odvoz komunálního odpadu z míst : Kollerův dvůr, Chata na Papírně, areál

Policie ČR, domy č.p. 46, 47, 48, 80 v Hamrech.

 

     Sběrné nádoby v den svozu ( pokud bude chtít vlastník objektu svoz uskutečnit ) bude muset sběrnou nádobu přistavit na místo k tomu určené - a to od 8.oo hod. do doby než bude výsyp proveden.

Určená místa :

a) Na proti autobusové zastávce „ Pod kostelem ” - z oblasti Kollerův dvůr.

b) U telefonního automatu -  z Chaty na Papírně, z areálu Policie ČR, z domu č.p. 46, 47, 48,

     80.

 

 

                                                         Čl. 5

                                        Nakládání se stavebním odpadem

 

     Stavební odpad, vzniklý při stavební činnosti fyzických osob, které mají trvalý pobyt

na katastrálním území obce nebo vlastní stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci

na katastrálním území obce, bude ukládán na řízenou skládku Města Nýrska.

 

 

                                                          Čl. 6

 

                                       Povinnosti fyzických osob

 

     1) Fyzické osoby jsou povinny ode dne účinnosti této vyhlášky odkládat odpad na místech k tomu určených a komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a zneškodnění podle systému stanoveného obcí.

     2) Vlastníci a uživatelé sběrných nádob jsou povinni zajistit jejich průběžnou údržbu, umístit je tak, aby neomezovaly ani neohrožovaly bezpečnost chodců a silničního provozu, nenarušovaly čistotu a pořádek v obci, neohrožovaly svým obsahem přírodu a životní prostředí  a byly přístupné při svozu odpadů.

     3) Porušení platného zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech představuje :

         - odkládání odpadů mimo sběrné nádoby

        - ukládání do sběrných nádob žhavého popelu, zeminy, uhynulých zvířat, nebezpečných

          složek komunálního odpadu, tekutých odpadů, stavební suti

       - zapalování obsahu sběrných nádob                                             

       - poškozování sběrných nádob a jejich použití k jiným účelům ( vylepování plakátů či

         značení spreji )

       - ukládání komunálního odpadu do sběrných nádob, které fyzická osoba není oprávněna

         užívat

 

                                                             Čl. 7

 

                                       Poplatek za komunální odpad

    

     1. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je stanoven v souladu se zákonem o místních poplatcích

č. 565/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

     2. Okruh poplatníků a podrobností vybírání poplatku ( sazba, splatnost, aj. ) jsou upraveny v Obecně závazné vyhlášce obce Hamry č. 2/2004 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání o odstraňování komunálních odpadů.

 

 

 

                                                             Čl. 8

            

                                              Kontrolní činnost

 

     Kontrolní činnost při nakládání s komunálním a stavebním odpadem a dodržování této vyhlášky na území obce provádí obec  Hamry.       

 

                                                            Čl. 9

 

                                                       S a n k c e

 

     Porušením povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou bude postihováno dle platných předpisů § 46, odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, jako přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní samosprávě, za který lze uložit pokutu do výše 30.000,- Kč.

                                                                                                  

 

                                                              Čl. 10

                    

                                                Zrušovací ustanovení

 

     Dnem účinnosti této vyhlášky se ruší doposud platná Obecně závazná vyhláška obce Hamry č. 3/2003 o nakládání s komunálním odpadem

 

 

                                                            Čl. 11

 

                                                          Účinnost

 

     Tato vyhláška nabývá platnosti a účinnosti dne 19.3. 2004.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce