| OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č. 12/2010 ze dne 16.12. 2010  

Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného


dne 16. 12. 2010 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního v Hamrech


___________________________________________________________________________


 


Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté


Omluveni :


 


1) Zahájení zasedání


 


    12. zasedání Zastupitelstva obce Hamry bylo zahájeno v 19. hodin starostou obce Miroslavem Kroupou („dále jako „předsedající“).


 


     Předsedající přivítal členy zastupitelstva a přítomné hosty a zahájil 12. zasedání zastupitelstva obce. Konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Hamry zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 8. 12. 2010 do 16. 12. 2010. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.


 


     Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).


 


2) Určení zapisovatele a ověřovatelů 12. zasedání.


      Ověřovatelé zápisu č. 12/2010 - p. Roman Coufal, Pavel Koleňák a zapisovatel Zdeňka Coufalová.


  


3) Schválení programu


 


     Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.


     Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.


 


Návrh usnesení :


     Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje následující program ustavujícího zasedání:


 


1. Zahájení zasedání


2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele


3. Schválení programu


4. Kontrola zápisu č. 10/2010 z 7. 10. 2010 a ustavujícího zápisu z 11. 11. 2010


5. Rozpočet na r. 2011


6. Rozpočtový výhled na rok 2011 – 2012


7. Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č. 8/2010


8. Projekt „Klidný region“


9. Diskuse, ostatní, připomínky


 


Výsledek hlasování:   Pro: 6   Proti: 0   Zdrželi se: 0


 


Usnesení č. 32/2010 bylo schváleno.


 


4) Kontrola zápisu č. 11/2010 z 25. 11. 2010


     - bez připomínek


 


5) Rozpočet na rok 2011


Zastupitelstvo projednalo rozpočet na rok 2011.


Návrh rozpočtu byl vyvěšen 29. 11. 2011 na úřední desce. Současně byl zveřejněn na „elektronické úřední desce“.


 


Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.


 


Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.


Nebyly podány žádné návrhy.


 


Návrh usnesení :


     Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje rozpočet na rok 2011.


 


Výsledek hlasování:   Pro : 6      Proti : 0     Zdrželi se : 0


 


Usnesení č. 33/2010 bylo schváleno.


 


6) Rozpočtový výhled na rok 2011 - 2012


Zastupitelstvo projednalo rozpočtový výhled na rok 2011 – 2012.


Návrh rozpočtového výhledu na rok 2011 - 2012 byl vyvěšen 29. 11. 2011 na úřední desce. Současně byl zveřejněn na „elektronické úřední desce“.


 


Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.


Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.


Nebyly podány žádné návrhy.


 


Návrh usnesení :


     Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje rozpočtový výhled na rok 2011 - 2012.


 


Výsledek hlasování:   Pro : 6     Proti : 0     Zdrželi se : 0


 


Usnesení č. 34/2010 bylo schváleno.


 


7) Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č. 8/2010


Zastupitelstvo projednalo návrh změny rozpočtu – rozpočtová opatření č. 8/2010.


 


Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.


Nebyly podány žádné návrhy


 


Návrh usnesení :


     Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje změnu rozpočtu – rozpočtová opatření č. 8/2010.


 


Výsledek hlasování:   Pro : 6      Proti : 0     Zdrželi se : 0


 


Usnesení č. 35/2010 bylo schváleno.


8) Projekt „Klidný region“


 


Starosta seznámil zastupitele s možností využití dotačních prostředků na projekt „ Klidný region“ přes Mikroregion Šumava – západ na technické zařízení pro zlepšení bezpečnosti silničního provozu. Z důvodu nepotřebnosti technického zařízení pro zlepšení bezpečnosti silničního provozu v našich podmínkách starosta obce navrhuje, nezúčastnit se projektu „Klidný region“.


 


Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.


Nebyly podány žádné návrhy


 


Návrh usnesení :


     Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s neúčastí obce Hamry na projektu „Klidný region“ přes Mikroregion Šumava – západ na technické zařízení pro zlepšení bezpečnosti silničního provozu.


 


Výsledek hlasování:   Pro: 6   Proti : 0   Zdrželi se : 0


 


Usnesení č. 36/2010 bylo schváleno.


 


9) Diskuse, ostatní, připomínky


 


a) Odměny za výkon funkce členů zastupitelstva od 1. 1. 2011


 


Starosta seznámil zastupitele s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, platným od 1. 1. 2011 dle přílohy č.1


k  nařízení vlády.


Starosta navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 zákona


o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, poskytována měsíční odměna neuvolněným členům zastupitelstva


od 1. 1. 2011 ve výši:


     
                                                                   
      
          
          

za výkon funkce starosty obce

          
          
          

9913,- Kč

          
      
      
          
          

za výkon funkce 

místostarosty obce

          
          
          

2000,- Kč

          
      
      
          
          

za funkci předsedy výboru a člena zastupitelstva:

          
          
          

836,- Kč

          

 

          
      
      
          
          

za člena zastupitelstva

          
          
          

 

437,- Kč

          
      
  

 


Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.


Nebyly podány žádné návrhy


 


Návrh usnesení :


     Zastupitelstvo obce Hamry v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměny za výkon funkce  neuvolněných členů zastupitelstva obce  od 1. 1. 2011


ve výši :


     
                                                                   
      
          
          

za výkon funkce starosty obce

          
          
          

9913,- Kč

          
      
      
          
          

za výkon funkce 

místostarosty obce

          
          
          

2000,- Kč

          
      
      
          
          

za funkci předsedy výboru a člena zastupitelstva:

          
          
          

836,- Kč

          

 

          
      
      
          
          

za člena zastupitelstva

          
          
          

 

437,- Kč

          
      
  

 


Výsledek hlasování:   Pro : 6   Proti : 0   Zdrželi se :0


 


Usnesení č. 37/2010 bylo schváleno.


 


b) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-0003821/1


Přesedající seznámil zastupitele se Smlouvou o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-0003821/1 na pozemky ppč. 3375 a 3397 v k. ú. Hamry na Šumavě se společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín.


 


Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.


Nebyly podány žádné návrhy


 


Návrh usnesení :


     Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s podpisem Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-0003821/1 na pozemky ppč. 3375 a 3397 v k. ú. Hamry na Šumavě se společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín .


 


Výsledek hlasování:   Pro: 6   Proti : 0   Zdrželi se : 0


 


Usnesení č. 38/2010 bylo schváleno.


 


c) Návrh zadání Územního plánu obce Hamry zpracovaný firmou KAPA, Praha


 


d) Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování vydal „Oznámení o projednání návrhu zadání ÚPN Hamry“ dne 16. 12. 2010.


 


e) Informace o připravované dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2011 na nové územní plány i změny ÚPD.


 


f) Pronájem pozemků ppč. 1311, 3229, 3230, 3540 v k. ú. Hamry na Šumavě


Starosta navrhl, aby byl zveřejněn návrh na pronájem pozemků :


     
                                                                                                               
      
          
          

Pozemek ppč.

          
          
          

Druh pozemku

          
          
          

Výměra v 

m2

          
      
      
          
          

1311

          
          
          

Ost. plocha

          
          
          

7938

          
      
      
          
          

3229

          
          
          

Ost. plocha

          
          
          

655

          
      
      
          
          

3230

          
          
          

Ost. plocha

          
          
          

7835

          
      
      
          
          

3540

          
          
          

Ost. plocha

          
          
          

6954

          
      
  

 


Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.


Nebyly podány žádné návrhy


 


Návrh usnesení :


     Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s vyvěšením návrhu na pronájem pozemků v k.ú. Hamry na Šumavě:    
                                                                                                               
      
          
          

Pozemek ppč.

          
          
          

Druh pozemku

          
          
          

Výměra v 

m2

          
      
      
          
          

1311

          
          
          

Ost. plocha

          
          
          

7938

          
      
      
          
          

3229

          
          
          

Ost. plocha

          
          
          

655

          
      
      
          
          

3230

          
          
          

Ost. plocha

          
          
          

7835

          
      
      
          
          

3540

          
          
          

Ost. plocha

          
          
          

6954

          
      
  

 


Návrh pronájmu pozemků bude vyvěšen na úřední desce do konce roku 2010. Současně bude zveřejněn na „elektronické úřední desce“.


 


Výsledek hlasování:   Pro: 6   Proti : 0   Zdrželi se : 0


 


Usnesení č. 39/2010 bylo schváleno.


 


g) Samovýroba palivového dřeva na pozemcích obce – ZO nesouhlasí se samovýrobou palivového dřeva, výřez palivového dřeva bude prováděn zaměstnancem obce.


Prodej řeziva uskladněného na půdě kravína f. SPIDER za cenu 12.000,- Kč včetně DPH.


 


h) Komunitní plánování sociálních služeb – informace z jednání z 16. 12. 2010


 


i) Odkanalizování obce – informace


 


j) ZO bere na vědomí rozpočtové provizórium DSO Důl pod Ostrým.


 


k) Starosta informoval zastupitele o navýšení ceny o 5% za odstraňování komunálního odpadu z obce firmou Západočeské komunální služby Plzeň.


 


l) Žádost o vyjádření k provozování veřejné linkové osobní mezinárodní dopravy linky          


    Hamry – Arnbruck


    - informovat se u provozovatele, zda by linka mohla jezdit ráno z Hamrů


 


m) Starosta seznámil s plněním rozpočtu DSO Úhlava za r. 2010


 


n) ZO bere na vědomí rozpočtové provizorium na r. 2011 DSO Úhlava.


 


V 20.20 hodin se dostavil p. Arendáš.


 


Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 20.45 hod.


  


Usnesení


z 12. zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného


dne 16. 12. 2010 od 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech  


 32) Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje následující program zasedání:


1. Zahájení zasedání


2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele


3. Schválení programu


4. Kontrola zápisu č. 10/2010 z 7. 10. 2010 a ustavujícího zápisu z 11. 11. 2010


5. Rozpočet na r. 2011


6. Rozpočtový výhled na rok 2011 – 2012


7. Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č. 7/2010


8. Projekt „Klidný region“


9. Diskuse, ostatní, připomínky


 


33) Zastupitelstvo obce Hamry schválilo rozpočet na rok 2011.


 


34) Zastupitelstvo obce Hamry schválilo rozpočtový výhled na rok 2011 - 2012.


 


35) Zastupitelstvo obce Hamry schválilo změnu rozpočtu – rozpočtová opatření č. 8/2010.


 


36) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s neúčastí obce Hamry na projektu „Klidný region“ přes Mikroregion Šumava – západ na technické zařízení pro zlepšení bezpečnosti silničního provozu.


 


37) Zastupitelstvo obce Hamry v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanovilo odměny za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva obce od 1. 1. 2011


ve výši :


     
                                                                   
      
          
          

za výkon funkce starosty obce

          
          
          

9913,- Kč

          
      
      
          
          

za výkon funkce 

místostarosty obce

          
          
          

2000,- Kč

          
      
      
          
          

za funkci předsedy výboru a člena zastupitelstva:

          
          
          

836,- Kč

          

 

          
      
      
          
          

za člena zastupitelstva

          
          
          

 

437,- Kč

          
      
  

 


 


38) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s podpisem Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-0003821/1 na pozemky ppč. 3375 a 3397 v k. ú. Hamry na Šumavě se společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín .


 


39) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s vyvěšením návrhu na pronájem pozemků v k.ú. Hamry na Šumavě:    
                                                                                                               
      
          
          

Pozemek ppč.

          
          
          

Druh pozemku

          
          
          

Výměra v 

m2

          
      
      
          
          

1311

          
          
          

Ost. plocha

          
          
          

7938

          
      
      
          
          

3229

          
          
          

Ost. plocha

          
          
          

655

          
      
      
          
          

3230

          
          
          

Ost. plocha

          
          
          

7835

          
      
      
          
          

3540

          
          
          

Ost. plocha

          
          
          

6954

          
      
  

 


 


 


Přílohy zápisu:


 


1)      Prezenční listina


2)      Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích


 


Zápis byl vyhotoven dne : 20. 12. 2011


Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce