| OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č. 2/2011 ze dne 27.1. 2011  

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného


dne 27. 1. 2011 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního v Hamrech


___________________________________________________________________________


 


Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté


Omluveni :


 


1) Zahájení zasedání


 


    2. zasedání Zastupitelstva obce Hamry v roce 2011 bylo zahájeno v 19. hodin starostou obce Miroslavem Kroupou („dále jako „předsedající“).


 


     Předsedající přivítal členy zastupitelstva a přítomné hosty a zahájil 1. zasedání zastupitelstva obce. Konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Hamry zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 19. 1. 2011 do 27. 1. 2011. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.


 


     Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).


 


2) Určení zapisovatele a ověřovatelů 2. zasedání v r. 2011.


      Ověřovatelé zápisu č. 2/2011 - p. Coufal, p. Arendáš a zapisovatel Miroslav Mára.


  


3) Schválení programu


 


     Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.


     Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.


 


Návrh usnesení :


     Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje následující program ustavujícího zasedání:


 


1. Zahájení zasedání


2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele


3. Schválení programu


4. Kontrola zápisu č 1/2011


5. Pronájem pozemků


6.   Stanovení sazeb pro zajištění svozu komunálního odpadu a používání


      sběrných nádob pro podnikající fyzické a právnické osoby v obci na 2011.


7. Satelitní navigace


8. Smlouvy o postoupení pohledávek


9. Diskuse, ostatní, připomínky


Výsledek hlasování:   Pro: 7   Proti: 0   Zdrželi se: 0 


Usnesení č. 46/2011 bylo schváleno.


4) Kontrola zápisu č. 1/2011 z 18. 1. 2011


Diskuse : bod b) Zastupitelstvo schválilo využití veřejné služby pro obec a souhlasilo s uzavřením Smlouvy o výkonu veřejné služby s p. Ladislavem Vilímkem, bytem Hamry 30, jako s osobou v hmotné nouzi. Po dalším jednání s Městským úřadem v Nýrsku jsme byli informováni, že pan Vilímek nemůže být finančně zvýhodněn prostřednictvím výkonu veřejné služby z důvodu, že má nevypořádané závazky. Smlouva s p. Vilímkem nebude uzavřena.


 


     - další bez připomínek


 


5 a) Pronájem pozemků ppč. 1311, 3229, 3230, 3540 v k. ú. Hamry na Šumavě


Pronájem pozemků byl vyvěšen 22. 12. 2010 na úřední desce a sejmuto 7. 1. 2011. Současně byl zveřejněn na „elektronické úřední desce“.


Do dnešního dne byla doručena obci 1 žádost. 


Žadatel : Zdeňka Coufalová, bytem Hamry 85, žádost o pronájem pozemků ppč. 1311, 3230 a 3540 v k.ú. Hamry na Šumavě.


Starosta navrhl, aby pozemky ppč. 1311, 3230 a 3540 v k.ú. Hamry na Šumavě byly pronajaty p. Coufalové na dobu 3 let, cena nájemného 0,10 Kč/m2/rok.  


Pozemek ppč. 3229 nabídnout k pronájmu p. Morovi, bytem Hamry 42, z důvodu, že tento pozemek je jím využíván jako zahrada.


 


Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.


Nebyly podány žádné návrhy


 


Návrh usnesení :


     Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s pronájmem pozemků ppč. 1311 o výměře 7938 m2, 3230 o výměře 7835 m2 a 3540 o výměře 6954 m3 v k.ú. Hamry na Šumavě paní Zdeňce Coufalové, bytem Hamry 85 na dobu 3 let, cena nájemného 0,10 Kč/m2/rok.  


 


Výsledek hlasování:   Pro: 7 Proti : 0   Zdrželi se : 0


 


Usnesení č. 47/2010 bylo schváleno.


 


5 b) Pronájem pozemků ppč. 1311, 3229, 3230, 3540 v k. ú. Hamry na Šumavě


Starosta navrhl, aby byl zveřejněn návrh na pronájem pozemků :


     
                                                                                                               
      
          
          

Pozemek ppč.

          
          
          

Druh pozemku

          
          
          

Výměra v 

m2

          
      
      
          
          

3068

          
          
          

Ost. plocha

          
          
          

2189

          
      
      
          
          

3551

          
          
          

Ost. plocha

          
          
          

3203

          
      
      
          
          

3553

          
          
          

Ost. plocha

          
          
          

1232

          
      
      
          
          

3177

          
          
          

Ost. plocha

          
          
          

226

          
      
  

 


Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.


Nebyly podány žádné návrhy


 


Návrh usnesení :


     Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s vyvěšením návrhu na pronájem pozemků v k.ú. Hamry na Šumavě:    
                                                                                                               
      
          
          

Pozemek ppč.

          
          
          

Druh pozemku

          
          
          

Výměra v 

m2

          
      
      
          
          

3068

          
          
          

Ost. plocha

          
          
          

2189

          
      
      
          
          

3551

          
          
          

Ost. plocha

          
          
          

3203

          
      
      
          
          

3553

          
          
          

Ost. plocha

          
          
          

1232

          
      
      
          
          

3177

          
          
          

Ost. plocha

          
          
          

226

          
      
  

 


Návrh pronájmu pozemků bude vyvěšen na úřední desce. Současně bude zveřejněn na „elektronické úřední desce“.


 


Výsledek hlasování:   Pro: 7   Proti : 0   Zdrželi se : 0


 


Usnesení č. 48/2010 bylo schváleno.


 


6) Stanovení sazeb pro zajištění svozu komunálního odpadu a používání


     sběrných nádob pro podnikající fyzické a právnické osoby v obci na 2011.


 


      Starosta navrhl, aby sazby pro zajištění svozu komunálního odpadu a používání sběrných nádob pro podnikající fyzické a právnické osoby v obci na rok 2011 zůstali ve stejné výši jako


byly v roce 2010.


 


Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.


 


     Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.


Nebyly podány žádné návrhy.


 


Návrh usnesení :


 


   ZO stanovuje sazby bez DPH pro zajištění svozu komunálního odpadu a používání sběrných nádob pro podnikající fyzické a právnické osoby v obci na rok 2011 takto :


               Sazba za zajištění odstraňování komunálního odpadu


   1.500,- Kč/ popelnici ( 24 vývozů za rok ) bez DPH


  5.500,- Kč /kontejner o objemu 1100 l / 24 vývozů za rok ) bez DPH


 


              Sazba za používání sběrných nádob na tříděný odpad


300,- Kč/rok bez DPH pro podnikatelské subjekty poskytující pouze ubytování


500,- Kč/rok  bez DPH pro podnikatelské subjekty poskytující hostinskou činnost a ubytování


 


Podmínky pro uzavírání Dohod o zajištění svozu komunálního odpadu na rok 2010 :


Stanovení minimálního počtu nádob: ( popelnic )


Ubytování do 15 lůžek       - 1


                  do 30 lůžek      -   2


                  do 45 lůžek      -   3


                 nad 45 lůžek     -   4


Hostinská činnost :


restaurační zařízení do 20 míst k sezení     - 1


                                 do 40 míst k sezení     - 2


                                nad 40 míst k sezení    - 3


 U subjektů poskytujících hostinskou činnost a ubytování se počet nádob sčítá podle


     kapacity ubytování a počtu míst k sezení   - minimální počet nádob - 2 ks.Výsledek hlasování:   Pro : 7     Proti : 0     Zdrželi se : 0


 


Usnesení č. 49/2011 bylo schváleno.


 


7) Satelitní navigace


 


 Starosta seznámil přítomné s nabídkou na zakoupení satelitní navigace Juno SB v ceně


cca 35.000,- Kč.


Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.


 


8a) Smlouva o postoupení pohledávky


Starosta navrhl, aby pohledávka pana Jana Arendaše, Hamry 30 ve výši 26.755,- Kč byla postoupena firmě PROFI – CZ, spol, s.r.o., sídlem Plovární 478/1, 301 00 Plzeň na dobu


1 roku od podpisu Smlouvy o postoupení pohledávky. Za postoupení pohledávky bude obci vyplacena úplata ve výši 60% z veškerých částek, které dlužník z titulu pohledávky firmě PROFI – CZ uhradí.


 


Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.


 


     Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.


Nebyly podány žádné návrhy.


 


Návrh usnesení :


     Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s uzavřením Smlouvy o postoupení pohledávky s firmou PROFI-CZ, spol. s.r.o., se sídlem Plovární 478/1, 301 00 Plzeň o postoupení pohledávky dlužníka Jana Arendaše, Hamry 30, 340 22 Nýrsko, nar. 8. 6. 1985 ve výši 26.755,- Kč.


 


Výsledek hlasování:   Pro: 7    Proti : 0   Zdrželi se : 0


 


Usnesení č. 50/2011 bylo schváleno.


 


8b) Smlouva o postoupení pohledávky


Starosta navrhl, aby pohledávka pana Stanislava Kovaříka, Hamry 30 ve výši 37.688,- Kč byla postoupena firmě PROFI – CZ, spol, s.r.o., sídlem Plovární 478/1, 301 00 Plzeň na dobu


1 roku od podpisu Smlouvy o postoupení pohledávky. Za postoupení pohledávky bude obci vyplacena úplata ve výši 60% z veškerých částek, které dlužník z titulu pohledávky firmě PROFI – CZ uhradí.


 


Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.


 


     Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.


Nebyly podány žádné návrhy.


Návrh usnesení :


     Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s uzavřením Smlouvy o postoupení pohledávky s firmou PROFI-CZ, spol. s.r.o., se sídlem Plovární 478/1, 301 00 Plzeň o postoupení pohledávky dlužníka Stanislava Kovaříka, Hamry 30, 340 22 Nýrsko, nar. 31. 8. 1960 ve výši 37.688,- Kč.


 


Výsledek hlasování:   Pro: 7    Proti : 0   Zdrželi se : 0


 


Usnesení č. 51/2011 bylo schváleno.


 


9) Diskuse, ostatní, připomínky


 


a) Dohoda o poskytování pedikúry


Starosta seznámil přítomné s Dohodou o poskytování pedikúry pro staré občany obce Hamry


 


Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.


 


Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.


Nebyly podány žádné návrhy.


 


Návrh usnesení :


     Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením Dohody o poskytování pedikúry pro staré občany obce Hamry s Městem Nýrskem.


    


Výsledek hlasování:   Pro : 7     Proti : 0     Zdrželi se : 0


 


Usnesení č. 52/2011 bylo schváleno.


 


b) Setkání k projektu komunitního plánování sociálních služeb


Starosta seznámil přítomné s pořádáním setkání komunitního plánování sociálních služeb, které se uskuteční 4. 2. 2011 od 16.30 hodin v Hospůdce pod lesem. Navrhl, aby pro přítomné


byl poskytnut příspěvek na občerstvení ve výši 30,- Kč/osobu a doprava pro starých občanů na setkání.


 


Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.


 


Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.


Nebyly podány žádné návrhy.


 


Návrh usnesení :


     Zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím příspěvku na občerstvení ve výši 30,- Kč/osobu účastnící se setkání komunitního plánování sociálních služeb dne 4. 2. 2011 v Hospůdce pod lesem. Dále zastupitelstvo souhlasí s úhradou cestovného na za zajištění dopravy starých občanů na setkání.


    


Výsledek hlasování:   Pro : 7     Proti : 0     Zdrželi se : 0


 


Usnesení č. 53/2011 bylo schváleno.


 


c) Starosta seznámil přítomné s uskutečněním setkání v rámci příhraniční spolupráce v březnu


     2011 na hotelu Kollerhof.


 


d) Platba vodného


Starosta seznámil přítomné se způsobem placení vodného a navrhl, aby byla platba vodného


1 x ročně.


 


Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.


 


Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko.


P. Sýkora navrhl, aby vodné bylo možné platit 2 x ročně nebo 1 ročně.


Další stanovisko sděleno nebylo. Další návrhy nebyly podány.


 


Návrh usnesení :


     Zastupitelstvo souhlasí s možností platby vodného 2 x ročně nebo 1 x ročně.


    


Výsledek hlasování:   Pro : 6     Proti : 0     Zdrželi se : 1


 


Usnesení č. 54/2011 bylo schváleno.


 


e) Mikroregion Šumava – západ – dne 3. 2. 2011 návštěva zástupců společností, které budou zpracovávat marketingovou strategii.


 


f) Jednání se zástupci Künische Gemeinde Hammern ohledně pamětních desek s umístěním


     na hřbitově.


 


g) Žádost OS Hamry na Šumavě o příspěvek na Hamerského Bivoje a činnost na rok 2011.


    Výše příspěvku bude projednávána na dalším zasedání ZO.


 


Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 21.15 hod.


 


 


Usnesení


z 2. zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného


dne 27. 1. 2011 od 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech  


 46) Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje následující program zasedání:


1. Zahájení zasedání


2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele


3. Schválení programu


4. Kontrola zápisu č 1/2011


5. Pronájem pozemků


6.   Stanovení sazeb pro zajištění svozu komunálního odpadu a používání


      sběrných nádob pro podnikající fyzické a právnické osoby v obci na 2011.


7. Satelitní navigace


8. Smlouvy o postoupení pohledávek


9. Diskuse, ostatní, připomínky


 


47) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s pronájmem pozemků ppč. 1311 o výměře 7938 m2, 3230 o výměře 7835 m2 a 3540 o výměře 6954 m3 v k.ú. . Hamry na Šumavě paní Zdeňce Coufalové, bytem Hamry 85 na dobu 3 let, cena nájemného 0,10 Kč/m2/rok.  


 


48) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s vyvěšením návrhu na pronájem pozemků v k.ú. Hamry na Šumavě:


     
                                                                                                               
      
          
          

Pozemek ppč.

          
          
          

Druh pozemku

          
          
          

Výměra v 

m2

          
      
      
          
          

3068

          
          
          

Ost. plocha

          
          
          

2189

          
      
      
          
          

3551

          
          
          

Ost. plocha

          
          
          

3203

          
      
      
          
          

3553

          
          
          

Ost. plocha

          
          
          

1232

          
      
      
          
          

3177

          
          
          

Ost. plocha

          
          
          

226

          
      
  

 


49) Zastupitelstvo obce Hamry stanovuje sazby bez DPH pro zajištění svozu komunálního odpadu a používání sběrných nádob pro podnikající fyzické a právnické osoby v obci na rok 2011 takto :


               Sazba za zajištění odstraňování komunálního odpadu


   1.500,- Kč/ popelnici ( 24 vývozů za rok ) bez DPH


  5.500,- Kč /kontejner o objemu 1100 l / 24 vývozů za rok ) bez DPH


 


              Sazba za používání sběrných nádob na tříděný odpad


300,- Kč/rok bez DPH pro podnikatelské subjekty poskytující pouze ubytování


500,- Kč/rok  bez DPH pro podnikatelské subjekty poskytující hostinskou činnost a ubytování


 


Podmínky pro uzavírání Dohod o zajištění svozu komunálního odpadu na rok 2010 :


Stanovení minimálního počtu nádob: ( popelnic )


Ubytování do 15 lůžek       - 1


                  do 30 lůžek      -   2


                  do 45 lůžek      -   3


                 nad 45 lůžek     -   4


Hostinská činnost :


restaurační zařízení do 20 míst k sezení     - 1


                                 do 40 míst k sezení     - 2


                                nad 40 míst k sezení    - 3


 U subjektů poskytujících hostinskou činnost a ubytování se počet nádob sčítá podle


     kapacity ubytování a počtu míst k sezení   - minimální počet nádob  - 2 ks.


 


50) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s uzavřením Smlouvy o postoupení pohledávky s firmou PROFI-CZ, spol. s.r.o., se sídlem Plovární 478/1, 301 00 Plzeň o postoupení pohledávky dlužníka Jana Arendaše, Hamry 30, 340 22 Nýrsko, nar. 8. 6. 1985 ve výši 26.755,- Kč.


 


51) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s uzavřením Smlouvy o postoupení pohledávky s firmou PROFI-CZ, spol. s.r.o., se sídlem Plovární 478/1, 301 00 Plzeň o postoupení pohledávky dlužníka Stanislava Kovaříka, Hamry 30, 340 22 Nýrsko, nar. 31. 8. 1960 ve výši 37.688,- Kč.


 


52) Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením Dohody o poskytování pedikúry pro staré občany obce Hamry s Městem Nýrskem.


 


53) Zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím příspěvku na občerstvení ve výši 30,- Kč/osobu účastnící se setkání komunitního plánování sociálních služeb dne 4. 2. 2011 v Hospůdce pod lesem. Dále zastupitelstvo souhlasí s úhradou cestovného na za zajištění dopravy starých občanů na setkání.


    


54) Zastupitelstvo souhlasí s možností platby vodného 2 x ročně nebo 1 x ročně.


 


Přílohy zápisu:


 


1)      Prezenční listina


2)      Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích


 


Zápis byl vyhotoven dne : 2. 2. 2011


Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce