| OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č. 3/2011 ze dne 24.2.2011  

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného


dne 24. 2. 2011 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního v Hamrech


___________________________________________________________________________


 


Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté


Omluveni :


 


1) Zahájení zasedání


 


    3. zasedání Zastupitelstva obce Hamry v roce 2011 bylo zahájeno v 19. hodin starostou obce Miroslavem Kroupou („dále jako „předsedající“).


 


     Předsedající přivítal členy zastupitelstva a přítomné hosty a zahájil 3. zasedání zastupitelstva obce. Konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Hamry zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 16. 2. 2011 do 23. 2. 2011. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.


 


     Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).


 


2) Určení zapisovatele a ověřovatelů 3. zasedání v r. 2011.


      Ověřovatelé zápisu č. 3/2011 - p. Mára, p. Sýkora a zapisovatel Zdeňka Coufalová.


  


3) Schválení programu


 


     Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.


     Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.


Návrh usnesení :


     Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje následující program ustavujícího zasedání:


 



    
                                       
      
          
          

1. 

      Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

          

2. 

      Schválení programu

          

3. 

      Kontrola zápisu

          

4. 

     Pronájem pozemků

          

5. 

  Dodatek č. 1 Smlouvy o využívání informačního systému VIRTUOS

          

6. 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o zřízení místa zpětného odběru s EKOLAMP, Praha

          

7. 

Dodatek č. 1/2011 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji

          

 

   na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní linkovou        

          

 

  dopravou

          

8. Zpráva o bezpečnostní situaci ve služebním obvodu Policie ČR5 Nýrsko za rok 2010

          

9. Protokol o kontrole pojistného a plnění úkolů v 

nemocenském pojištění a důchodovém

          

 

    pojištění

          

10. Zakoupení přístroje na vysoušení budovy č. p. 30

          

11. Geometrický plán na rozdělení pozemků ppč. 3182 a 3197 v 

k. ú. Hamry na Šumavě

          

12. 

Diskuse, ostatní, připomínky

          
      
  

Výsledek hlasování:   Pro: 7   Proti: 0   Zdrželi se: 0


 


Usnesení č. 55/2011 bylo schváleno.


 


4) Kontrola zápisu č. 2/2011 z 27. 1. 2011


     - bez připomínek


 


5) Pronájem pozemků ppč. 3068, 3177, 3551 a 3553 v k. ú. Hamry na Šumavě


Pronájem pozemků byl vyvěšen 7. 2. 2011 na úřední desce a sejmuto 23. 2. 2011. Současně byl zveřejněn na „elektronické úřední desce“.


Do dnešního dne byla doručena obci 1 žádost. 


Žadatel : Jana Wolfová, bytem Hamry 86, žádost o pronájem části pozemku ppč. 3068 v k.ú. Hamry na Šumavě.


Dále p. Josef Šabatka, bytem Hamry 65 souhlasí s pronájmem pozemku ppč. 3551 a 3553 v k.ú. Hamry na Šumavě, paní Irena Kožená, bytem Hamry 48 souhlasí s pronájmem pozemku ppč. 3177 v k.ú. Hamry na Šumavě


 


Starosta navrhl, aby část pozemku ppč. 3068 o výměře 1790 m2 v k.ú. Hamry na Šumavě byl pronajat p. Wolfové na dobu 3 let, cena nájemného 0,10 Kč/m2/rok,


panu Josefovi Šabatkovi pronajaty pozemky ppč. 3551 a 3553 v k.ú. Hamry na Šumavě na dobu 3 let, cena nájemného 0,10 Kč/m2/rok,


paní Ireně Kožené pronajat pozemek 3177 v k.ú. Hamry na Šumavě, který slouží jako zahrada,  na dobu 3 let, cena nájemného 1,- Kč/m2/rok


 


Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.


Nebyly podány žádné návrhy


 


Návrh usnesení :


     Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí :


a) s pronájmem části pozemku ppč. 3068 o výměře 1790 m2 v k.ú. Hamry na Šumavě paní Janě Wolfové, bytem Hamry 86 na dobu 3 let, cena nájemného 0,10 Kč/m2/rok,


b) s pronájmem pozemku ppč. 3551 o výměře 3203 m2 a ppč. 3553 o výměře 1232 m2 panu Josefovi Šabatkovi, bytem Hamry 65 na dobu 3 let, cena nájemného 0,10 Kč/m2/rok


c) s pronájmem pozemku ppč. 3177 o výměře 226 m2, který slouží jako zahrada, na dobu 3 let, cena nájemného 1,- Kč/m2/rok.


 


Výsledek hlasování:   Pro: 7 Proti : 0   Zdrželi se : 0


 


Usnesení č. 56/2011 bylo schváleno.


 


6) Dodatek č. 1 Smlouvy o využívání informačního systému VIRTUOS


     Starosta navrhl, aby byl Dodatek č. 1 Smlouvy o využívání informačního systému VIRTUOS projednán na dalším zasedání ZO.


 


7) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zřízení místa zpětného odběru


 


Starosta navrhl, aby byl podepsán Dodatek č.1 ke Smlouvě o zřízení místa zpětného odběru s EKOLAMP s.r.o., se sídlem náměstí I.P. Pavlova 1789/5, 120 00 Praha 2. Po uzavření tohoto dodatku bude obci náležet odměna ve výši 1.000,- Kč za dvanáct po sobě jdoucích měsíců od data uzavření dodatku.


 


Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.


 


     Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.


Nebyly podány žádné návrhy.


 


Návrh usnesení :


 


   ZO souhlasí s podepsáním Dodatku č.1 ke Smlouvě o zřízení místa zpětného odběru s firmou EKOLAMP s.r.o., se sídlem náměstí I.P. Pavlova 1789/5, 120 00 Praha.


 


Výsledek hlasování:   Pro : 7     Proti : 0     Zdrželi se : 0


 


Usnesení č. 57/2011 bylo schváleno.


 


 


8) Dodatek č. 1/2011 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní linkovou dopravou


 


Starosta navrhl, aby byl podepsán Dodatek č. 1/2011 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní linkovou dopravou s Plzeňským krajem, se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň s příspěvkem ve výši 4.280,- Kč.


 


Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.


 


     Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.


Nebyly podány žádné návrhy.


 


Návrh usnesení :


     Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1/2011 ke Smlouvě


o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní linkovou dopravou s Plzeňským krajem, se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň s příspěvkem ve výši 4.280,- Kč.


 


Výsledek hlasování:   Pro: 7    Proti : 0   Zdrželi se : 0


 


Usnesení č. 58/2011 bylo schváleno.


 


8) Zpráva o bezpečnostní situaci ve služebním obvodu Policie ČR Nýrsko za rok 2010


Starosta seznámil přítomné se zprávou o bezpečnostní situaci ve služebním obvodu Policie ČR Nýrsko za rok 2010.


 ZO vzalo na vědomí.


 


 


 


9) Protokol o kontrole pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění


Starosta seznámil přítomné s protokolem o kontrole pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění provedené dne 15. 2. 2011. Nebyly zjištěny nedostatky.


ZO vzalo na vědomí.


 


10) Zakoupení systému DryPol pro odvlhčení zdiva v domě Hamry č. p. 30


 


Starosta navrhl, aby byl zakoupen systém DryPol pro odvlhčení zdiva domu Hamry č.p. 30 za účelem snížení vlhkosti v objektu v ceně za jeden přístroj do 45.000,- Kč od firmy KRESSIDA s.r.o., se sídlem U Továren 25/260, Praha.


 


Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.


 


     Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.


Nebyly podány žádné návrhy.


 


Návrh usnesení :


     Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se zakoupením systému DryPol pro odvlhčení zdiva domu Hamry č.p. 30 za účelem snížení vlhkosti v objektu v ceně do 45.000,- Kč od firmy KRESSIDA s.r.o., se sídlem U Továren 25/260, Praha.


 


Výsledek hlasování:   Pro: 7    Proti : 0   Zdrželi se : 0


 


Usnesení č. 59/2011 bylo schváleno.


 


11) Geometrický plán na rozdělení pozemků ppč. 3182 a 3197 v k. ú. Hamry na Šumavě


 


Bylo zadáno geometrické rozdělení pozemků ppč. 3182, 3197 v k.ú. Hamry na Šumavě tak, aby bylo z každého pozemku odděleno cca 2000 m2, které budou určeny k zastavění.


Na základě geometrického plánu č. 366-2/2011 je rozdělen pozemek 3182 na pozemek


3182/ 1 o výměře 4337 m2 a pozemek 3182/2 o výměře 2008 m2, který bude určen k zastavění stavbou,


pozemek č. 3197 je rozdělen na pozemek 3197/1 o výměře 5486 m2, 3197/ 3 o výměře


808 m2 a 3197/2 o výměře 2018 m2, který bude určen k zastavění stavbou.


Starosta navrhl, aby byl odsouhlasen geometrický plán č.366-2/2011 na rozdělení pozemků ppč. 3182 a 3197 v k.ú, Hamry na Šumavě a vložen do katastru nemovitostí.


 


Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.


 


     Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.


Nebyly podány žádné návrhy.


 


Návrh usnesení :


     Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s geometrickým plánem č. 366 – 2/2011 na rozdělení pozemků ppč. 3182 a 3197 v k.ú. Hamry na Šumavě a souhlasí se zapsáním geometrického plánu č. 366-2/2011 do katastru nemovitostí.


 


Výsledek hlasování:   Pro: 7    Proti : 0    Zdrželi se : 0


 


Usnesení č. 60/2011 bylo schváleno.


 


12) Diskuse, ostatní, připomínky


 


a) Příspěvky na činnost občanských sdružení


Starosta seznámil přítomné s tím, že občanská sdružení – Sk Hamry – o.s., OS Hamry


na Šumavě, předložily zápisy z valných hromad a plány činností na rok 2011.


Starosta navrhl, aby občanským sdružením byl poskytnut příspěvek :


Občanskému sdružení Hamry na Šumavě na pořádání akce „Hamerského Bivoje“ ve výši 3.000,- Kč,


SK Hamry – o.s. na pořádání „turnaje v malé kopané“ ve výši 2.000,- Kč.


 


Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.


 


     Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.


Nebyly podány žádné návrhy.


 


Návrh usnesení :


     Zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím příspěvku Občanskému sdružení Hamry na Šumavě na pořádání akce „Hamerského Bivoje“ ve výši 3.000,- Kč,


SK Hamry – o.s. na pořádání „turnaje v malé kopané“ ve výši 2.000,- Kč.


    


Výsledek hlasování:   Pro : 7     Proti : 0     Zdrželi se : 0


 


Usnesení č. 61/2011 bylo schváleno.


 


b) Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011


Starosta seznámil přítomné s informacemi ohledně sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011, pro který je rozhodný okamžik sčítání půlnoc z pátku 25. na sobotu 26. března 2011. Obci také vyplývají povinnosti a to, že podle místních podmínek zabezpečí bezplatný přístup občanů k veřejnému internetovému připojení ve dnech 26. 3. až 14. 4. 2011. Občanům musí být umožněno údaje vyplňovat diskrétně, proto bude zpřístupněn počítač v zasedací místnosti OÚ Hamry. Z důvodu, že počítač, který je nyní umístěn v zasedací místnosti, je již zastaralý, bude vyměněn. Bude zde umístěn počítač z kanceláře, na kterém lze zajisti potřebné softwarové a hardwarové konfigurace pro vyplňování elektronických sčítacích formulářů.


 


c) Zakoupení notebooku


Zakoupení notebooku v ceně do 15.000,- Kč


 


Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.


 


Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.


Nebyly podány žádné návrhy.


 


 


Návrh usnesení :


     Zastupitelstvo souhlasí se zakoupením notebooku v ceně do 15.000,- Kč.


    


Výsledek hlasování:   Pro : 7     Proti : 0     Zdrželi se : 0


 


Usnesení č. 62/2011 bylo schváleno.


 


d) Zakoupení příkopového ramene 


Nabídka na zakoupení příkopového ramene SHRAK B 450 v ceně cca 380.000,- Kč


( výhodný kurz Eura)


Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.


 


e) Odkanalizování obce


 


f) Jednání příhraničního sdružení Královský hvozd dne 15. 3. 2011 v Hotelu Kollerhof


 od 13.00 hodin, zajištění občerstvení pro účastníky jednání.


 


g) Zakoupení motorové pily 450 e Husqarna v ceně 13.500,- Kč.


 


h) Pořádání velikonočního koncertu dne 23. 4. 2011.


 


i) Marketingová strategie – starosta seznámil přítomné s postupem prací na strategii.


 


 


 


Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 21.35 hod.


 


 


Usnesení


z 3. zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného


dne 24. 2. 2011 od 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech



 



 


 55) Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje následující program zasedání:


 


1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele


2. Schválení programu


3. Kontrola zápisu


4 Pronájem pozemků


5. Dodatek č. 1 Smlouvy o využívání informačního systému VIRTUOS


6. Dodatek č. 1 ke smlouvě o zřízení místa zpětného odběru s EKOLAMP, Praha


7. Dodatek č. 1/2011 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní linkovou dopravou


8. Zpráva o bezpečnostní situaci ve služebním obvodu Policie ČR5 Nýrsko za rok 2010


9. Protokol o kontrole pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém


     pojištění


10. Zakoupení přístroje na vysoušení budovy č. p. 30


11. Geometrický plán na rozdělení pozemků ppč. 3182 a 3197 v k. ú. Hamry na Šumavě


12. Diskuse, ostatní, připomínky


 


56) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí :


a) s pronájmem části pozemku ppč. 3068 o výměře 1790 m2 v k.ú. Hamry na Šumavě paní Janě Wolfové, bytem Hamry 86 na dobu 3 let, cena nájemného 0,10 Kč/m2/rok,


b) s pronájmem pozemku ppč. 3551 o výměře 3203 m2 a ppč. 3553 o výměře 1232 m2 panu Josefovi Šabatkovi, bytem Hamry 65 na dobu 3 let, cena nájemného 0,10 Kč/m2/rok


c) s pronájmem pozemku ppč. 3177 o výměře 226 m2, který slouží jako zahrada, na dobu 3 let, cena nájemného 1,- Kč/m2/rok.


 


57) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s podepsáním Dodatku č.1 ke Smlouvě o zřízení místa zpětného odběru s firmou EKOLAMP s.r.o., se sídlem náměstí I.P. Pavlova 1789/5,   120 00 Praha.


 


58) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1/2011 ke Smlouvě


o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní linkovou dopravou s Plzeňským krajem, se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň s příspěvkem ve výši 4.280,- Kč.


 


59) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se zakoupením systému DryPol pro odvlhčení zdiva domu Hamry č. p. 30 za účelem snížení vlhkosti v objektu v ceně do 45.000,- Kč od firmy KRESSIDA s.r.o., se sídlem U Továren 25/260, Praha.


 


60) Zastupitelstvo souhlasí s geometrickým plánem č. 366-2/2011 na rozdělení pozemků


ppč. 3182 a 3197 v k.ú. Hamry na Šumavě. ( GP tvoří přílohu zápisu) a souhlasí se zapsáním geometrického plánu č. 366-2/2011 do katastru nemovitostí.


61) Zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím příspěvku Občanskému sdružení Hamry na Šumavě na pořádání akce „Hamerského Bivoje“ ve výši 3.000,- Kč,


ZO souhlasí s poskytnutím příspěvku SK Hamry – o.s. na pořádání „turnaje v malé kopané“ ve výši 2.000,- Kč.


 


62) Zastupitelstvo souhlasí se zakoupením notebooku v ceně do 15.000,- Kč.


    


 


 


Přílohy zápisu:


 


1)      Prezenční listina


2)      Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích


3)      Geometrický plán č. 366-2/2011


 


Zápis byl vyhotoven dne : 28. 2. 2011


Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce