| OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Obecně závazná vyhláška obce Hamry č. 6/2004 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

 

                                    Obecně závazná vyhláška obce Hamry

                                                     č. 6/2004

                   o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

Zastupitelstvo obce Hamry se na svém zasedání dne 16.12. 2004 usneslo vydat
na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a v souladu s § 10 písm, d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., a § 84 odst. 2 písm, i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

    

                                                       Čl. 1
                                            Úvodní ustanovení

 

Obec Hamry touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek za provozovaný
výherní hrací přístroj (dále jen „poplatek")
1).

 

 

                                                             Čl. 2
                                             Ohlašovací povinnost

 

(1)      Poplatník je povinen ohlásit uvedení výherního hracího přístroje do provozu, a to ve lhůtě do 5 dnů od uvedení do provozu.

 

(2)      Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku název právnické osoby, sídlo, IČ a uvést čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

 

(3)      Poplatník je rovněž  povinen ohlásit správci poplatku do 5 dnů, jakékoliv změny

v ohlášených skutečnostech.

 

                                                                   Čl. 3

                                                        Sazba poplatku

 

(1)        Sazba poplatku za každý provozovaný výherní hrací přístroj činí 2.000,- Kč

                  na 3 měsíce.

 

(2)        V případě, že výherní hrací přístroj je provozován po dobu kratší než 3 měsíce, platí se poplatek v poměrné výši.

 

 

                                                                         Čl. 4
                                                             Splatnost poplatku

Poplatek je splatný do 10 dnů po ohláášení.

                                                                        Čl.5
                                                                     Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dnem 2.1. 2005.
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ