| OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Hamerský list č. 5/2004 - prosinec 2004

 

  Místní zpravodaj      číslo 5/2004       prosinec  2004

 

 

       Místní poplatky pro rok 2005

Dne 25.11. 2004 zastupitelstvo obce vydalo obecně závaznou vyhlášku

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Pro občany znamená změnu ve výši tohoto poplatku pro rok 2005 :

-         sazba poplatku pro fyzické osoby, které mají v obci trvalý pobyt  

                                              - 280,- Kč /rok         ( splatný jednorázově do 31.5. 2005 )

-         sazba poplatku pro fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzic. osobu     

                                        – 280,- Kč/rok        ( splatný jednorázově do 31.3. 2005 )     

Vyhláška je k nahlédnutí na OÚ Hamry.      

Ostatní poplatky zůstávají ve stejné výši jako v roce 2004.                                                                    

 

     Volby do Zastupitelstva plzeňského kraje

V naší obci Hamry se voleb ve dnech  5. - 6. 11. 2004  zúčastnilo 39 osob, tj. 44,5 %

všech voličů obce.

Počet odevzdaných hlasů :   ODS – 20,    ČSSD- 7,    Sdružení nezávislých – 3,  

Masarykova demokratická strana – 1,    Dělnická str. – akce za snížení posl. platů 3, KSČM – 5. 

 

     Znak a prapor obce Hamry

Dne 3.12. 2005 převzali zástupci obce starosta p. Kroupa  a člen zastupitelstva

p. Purkar  v budově Parlamentu ČR z rukou předsedy Poslanecké sněmovny Lubomíra Zaorálka dekret o udělení znaku a vlajky obce Hamry.  

Vyobrazení znaku si mohou občané prohlédnout na OÚ a informačních tabulích nebo na veřejné schůzi.

 

     Veřejná schůze občanů

Zastupitelstvo obce zve občany na veřejnou schůzi, která se bude konat dne

28. ledna 2005 v Hospůdce pod lesem.

Přesnější informace obdrží občané na pozvánce v lednu 2005.

 

     Setkání seniorů

První setkání seniorů se konalo na Chatě na Papírně dne 26.11. 2004.

Na setkání byl pozván přítel naší obce MUDr. Richter ze Zelené Lhoty, který připravil velmi zajímavé vyprávění o staré Šumavě a Královácích.

Setkání se zúčastnilo 18 seniorů, většina využila večera k družné zábavě.

 

     Cesta P. Marie Bolestné – oprava článku

V minulém čísle Hamerského listu jsme otiskli článek starosty p. Kroupy

o slavnostním otevření Cesty P. M. Bolestné. V článku bylo uvedeno, že kameny původní Křížové cesty nechal osadil v době svého starostování p. Vlasák. Ve skutečnosti byly kameny osazeny již v roce 1991. Pan Jiří Červinka a manželé Tauerovi a Vopaleckých společně vyzdvihli původní kameny z příkopu podél hlavní komunikace. Pan Vopalecký kameny odvezl a všichni společně je opět osadili podél cesty ke kostelu.

Omlouváme se čtenářům za nepřesné informace.

 

     Návštěva přátel

Dne 18.11. 2004 jsme na Hamrech přivítali čtrnáctičlennou skupinu bavorských kolegů z oblasti pohostinství vedenou zástupcem informačního střediska z Lamu.

Po krátkém posezení v Hospůdce pod lesem a stručných informacích o Hamrech jsme s německými přáteli projeli obec a okolí. S velkým ohlasem se setkala i narychlo zorganizovaná prohlídka nově otevřené restaurace Královský dvůr.  O tomto společném setkání proběhla již 20.11. 2004 zpráva se společným fotem v bavorském regionálním tisku.

                                                                                                       Starosta obce

  

  -------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                       Blahopřejeme  jubilantům

 

           Leden        :       Prokopová Marie              -       70 let

 

           Únor          :        Kožená Irena                    -       50 let

   ------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                  

     Kronika obecné školy v Hamrech

Z doby před 2. světovou válkou se v archivech nezachovaly žádné písemné památky na obec Hamry. Jako kronika zůstala pouze zachována „Pamětní kniha obecné školy s čsl. jazykem vyučovacím v Hamrech“.

Byla vedena od roku 1935, kdy tato škola byla slavnostně otevřena. Kronika je uložena na OÚ v Hamrech, je možno do ní nahlédnout. V kronice je mimo školní dění velmi pěkně popsán život české menšiny v pohraničí.

Budova české školy na nádraží v Hamrech se stavěla v letech 1934 – 1935. V těchto letech bylo otevření české školy důležitým posílením vlivu české menšiny na území obydleném německou většinou. Otevření školy se proto zúčastnili zástupci Národní jednoty pošumavské (NJP), zástupci ministerstva školství, senátu, školských odborů z Klatov, Nýrska a Plánice. Protektorem slavnosti byl dokonce ministr národní obrany František Machník. Vlaky přivezly mnoho hostů a přátel hraničářů z okolí, ale též až ze Sušice, Budějovic a Prahy. V průvodu šli legionáři, sokolové, gardisti, hasiči a krojované dívky, celý den koncertovala hudba Národní gardy z Klatov. Slavnostní valná hromada se konala v hotelu Peller ( nyní Bílá Strž ). Celou slavnost organizovali pouze češi z Hamrů a Hojsovy Stráže, kteří přípravě věnovali mnoho svého volného času.

Dle dalších zápisů z kroniky se ve školním roce 1935 – 1936 učilo ve dvou třídách 35 dětí. Mateřská škola, která měla být umístěna též v této budově, otevřena nebyla.

Další zápisy v kronice popisují oslavy 28. října, vánoční besídky, sbírky pro chudé žactvo i vyvařování polévek, které zajišťovala NJP.

V kronice je popsán těžký život českých rodin traťových dělníků, kteří byli často bez práce a jejich děti hlavně v zimě hladověly. Jako velký úspěch české menšiny bylo zaznamenáno zakoupení chaty na Můstku klubem čsl. turistů v Klatovech, zakoupení domu p. Kalasche ředitelem záložny v Klatovech a zakoupení parcely

od p. Pellerové stavitelem Doubkem pro stavbu vilky ( dnes Klimentovi ).

Při zápise do školního roku 1936 –1937 místní němci, většinou organizovaní Henleinnovci, vyvíjeli velký nátlak na občany hlavně ze smíšených manželství, kteří dosud posílali děti do české školy, aby je zapsali do školy německé.

V této době byla v budově školy zřízena Pěstounská kolonie hlavního města Prahy, kde byli umístěni sirotci nebo děti z chudých rodin. Češi školu i kolonii všemožně podporovali. P. Kotek, majitel továrny Gustawsthal, dodával zdarma elektrický proud, pořádaly se sbírky, výlety, besídky, oslavy. Žáci byli organizováni v Červeném kříži, dopisovali si se žáky ze školy v Richmondu ve státu Virginia v USA, pokračovala družba se školou v Plánici.

Kronika končí zápisy z června 1938, ve škole se tehdy učilo 42 žáků čsl státní příslušnosti.

    

     Poděkování

Děkuji prostřednictvím našich Hamerských listů účastníkům brigády, kterou svolalo OS Hamry na Šumavě dne 30.10. 2004 na osázení stráně u Cesty Panny Marie Bolestné čtyřmi sty okrasnými keři. Pomohli tak ke zlepšení vzhledu naší obce

a úspoře 7.000,- Kč za výsadbu dle cenové nabídky zahradníků. Na tuto akci se dostavilo osm členů sdružení. Jmenovitě děkuji paní Fajfrlíkové a paní Kožené, panu Fajfrlíkovi, Červinkovi, Tauerovi, Merglovi, Koryťákovi a paní Kroupové.

 

                                                                                                                       Starosta obce

 

      Utajený kout Hamrů

Jednoho pěkného podzimního dne jsme se s dětmi a kočárkem vypravili na poznávací výlet naší obce. Rozhodli jsme se pro tu část, kam se dostaneme jen velmi zřídka a proto je nám téměř neznámá. Tomuto koutu Hamrů se říká Knížecí dvůr.

Vydali jsme se od kostela po hlavní silnici. Po dosti dlouhé a strastiplné cestě jsme se konečně dostali na odbočku ke Knížecímu dvoru. Zde se vine cesta trochu vyasfaltovaná, trochu prašná, avšak kočárek celkem dobře projel. Dorazili jsme k malé kapličce. Za kapličkou stojí několik poštovních schránek a lavička, na které spokojeně odpočíval pán s vousy téměř po pás. Trpělivě čekal na pošťáka. Sdělil nám, že právě dnes vychází Hamerský list a ještě nám povyprávěl, jak kdysi ještě se škodovkou vyjížděl kopec k nim nahoru zkratkou přímo od „Chalaka“. Pomalu jsme došli k chatě „U jezevce“, velice nás uchvátil její styl, rostliny kolem jezírka i bazén. Ale naše překvapení nebylo u konce. Čekala nás chata E-6, velmi pěkně upravená, až mi srdce poskočilo. Přehlídku klidu a pohody uzavírá téměř pohádkový domek č.p. 39. Rozhlédneme se po kraji a vydechneme úžasem. Překrásná souhra přírody a lidské ruky. Škoda jen, že zpáteční cesta domů do předních Hamrů byla jednotvárná a nudná po stejné trase opět po hlavní silnici.

Po krátkém pátrání jsem zjistila, že cesta od „Chalaka“ nahoru ke Knížecímu dvoru i cesta k Mužíkům patří obci a velmi se přimlouvám za to, aby obec tuto spojovací cestu obnovila a opět tak propojila tyto části Hamrů.

     Zastupitelstvo, udělej si po této cestě procházku!

                                                                                                                               JK

 

Zastupitelstvo obce přeje všem občanům příjemné a klidné prožití vánočních svátků a do Nového roku 2005 hodně pracovních i osobních úspěchů, štěstí, zdraví a životní pohody.

___________________________________________________________________________

Hamerský list - místní noviny, vychází 6x za rok, povoleno Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 14115, redakce Obec Hamry, kontakt Marie Kropáčková,  Obecní úřad Hamry,  340 22 Nýrsko,  okres Klatovy,  tel. 376390180, fax 376390180, e-mail  obechamry@nextra.cz
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ