| OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č. 7/2011 ze dne 26.5. 2011  

Zápis z 7. zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného


dne 26. 5. 2011 od 20.00 hodin v zasedací místnosti obecního v Hamrech


___________________________________________________________________________


 


Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté


Omluveni : Przygrodski,


 


1) Zahájení zasedání


 


    7. zasedání Zastupitelstva obce Hamry v roce 2011 bylo zahájeno v 20. hodin starostou obce Miroslavem Kroupou („dále jako „předsedající“).


 


     Předsedající přivítal členy zastupitelstva a přítomné hosty a zahájil 7. zasedání zastupitelstva obce. Konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Hamry zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 18. 5. 2011 do 26. 5. 2011. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.


 


     Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).


 


2) Určení zapisovatele a ověřovatelů 7. zasedání v r. 2011.


      Ověřovatelé zápisu č. 7/2011 - p. Coufal, p. Sýkora a zapisovatel Zdeňka Coufalová.


  


3) Schválení programu


 


     Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.


     Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.


Návrh usnesení :


     Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje následující program ustavujícího zasedání:


1. Určení ověřovatelů zápisu ( § 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele


2. Schválení programu


3. Kontrola zápisu


4. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 2/2011


5. Dodatek ke Smlouvě na provoz veřejného osvětlení


6. Smlouva o zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce, a.s.


7. Žádost o poskytnutí dotace na ochranu vod z Plzeňského kraje


8. Žádost o prodej pozemku ppč. 3525 v k. ú. Hamry na Šumavě


9. Udělení sankce u projektu – „Výstavba turistické infrastruktury v Královském hvozdu“


10. Diskuse, ostatní, připomínky


 


    


Výsledek hlasování:   Pro: 6   Proti: 0   Zdrželi se: 0


 


Usnesení č. 81/2011 bylo schváleno. 


4) Kontrola zápisu č. 6/2011 z 21. 4. 2011


 


     -   bez připomínek


 


5) Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č. 2/2011


 


     Starosta seznámil přítomné se změnou rozpočtu - rozpočtovými opatřeními č. 2/2011.


 


Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.


 


     Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.


Nebyly podány žádné návrhy.


 


Návrh usnesení :


ZO souhlasí se změnou rozpočtu – rozpočtovými opatřeními č. 2/2011.


 


Výsledek hlasování:   Pro : 5   Proti : 0    Zdrželi se : 1


 


Usnesení č. 82/2011 bylo schváleno.


 


6) Dodatek č. 3 ke Smlouvě o zajištění veřejného osvětlení č. 273001V018


 Starosta seznámil přítomné s Dodatkem č. 3 ke Smlouvě o zajištění veřejného osvětlení


č. 273001V018 s ČEZ Energetické služby, s.r.o., se sídlem Výstavní 1144/103, 706 02 Ostrava – Vítkovice, kdy se mění cena za zajištění veřejného osvětlení v obci na cenu 51.306,- Kč/rok bez DPH, z důvodu rozšíření sítě veřejného osvětlení o 4 svítidla.


 


Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.


 


     Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. Nebyly podány žádné návrhy.


 


Návrh usnesení :


ZO souhlasí s uzavřením Dodatku č. 3 ke Smlouvě o zajištění veřejného osvětlení


č. 273001V018 s ČEZ Energetické služby, s.r.o., se sídlem Výstavní 1144/103, 706 02 Ostrava – Vítkovice, kdy se mění cena za zajištění veřejného osvětlení v obci na cenu 51.306,- Kč/rok bez DPH, z důvodu rozšíření sítě veřejného osvětlení o 4 svítidla.


 


Výsledek hlasování:   Pro : 6     Proti : 0     Zdrželi se : 0


 


Usnesení č. 83/2011 bylo schváleno.


   


7) Smlouva o zřízení věcného břemene č. IE-12-0001891/1 s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín


 


Starosta seznámil přítomné se smlouvou o zřízení věcného břemene č. IE-12-0001891/1


s ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín na pozemek ppč. 3522 v k. ú. Hamry na Šumavě. Finanční náhrada činí 1.000,- Kč s DPH.


Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.


 


     Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko.


 


Návrh usnesení :


 ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-0001891/1


s ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín na pozemek ppč. 3522 v k. ú. Hamry na Šumavě. Finanční náhrada činí 1.000,- Kč s DPH.


 


Výsledek hlasování:   Pro : 6     Proti : 0     Zdrželi se : 0


 


Usnesení č. 84/2011 bylo schváleno.


 


8) Žádost o poskytnutí účelové dotace pro oblast ochrany vod z Plzeňského kraje


Starosta seznámil přítomné s podáním žádosti o poskytnutí účelové dotace pro oblast ochrany vod z Plzeňského kraje na odkanalizování obce.


 


ZO vzalo na vědomí.


 


9) Žádost o koupi pozemku ppč. 3525 v k.ú. Hamry na Šumavě


 


Starosta seznámil přítomné se žádostí p. Petry Hartmanové, bytem Heyrovského 52, 301 00 Plzeň o koupi pozemku ppč. 3525 v k.ú. Hamry na Šumavě o výměře 452 m2 a navrhl pozemek neprodávat. 


Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.


 


     Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko.


 


Návrh usnesení :


ZO souhlasí s tím, aby pozemek ppč. 3525 v k.ú. Hamry na Šumavě o výměře 452 m2 nebyl určen k prodeji.


 


Výsledek hlasování:   Pro : 6     Proti : 0     Zdrželi se : 0


 


Usnesení č. 85/2011 bylo schváleno.


 


10) Udělení sankce u projektu – „Výstavba turistické infrastruktury v Královském hvozdu“


Starosta seznámil přítomné s udělením sankce ve výši 10 % z hodnoty zakázky u zadávacího řízení projektu „Výstavba turistické infrastruktury v Královském hvozdu“. Udělení sankce bylo odůvodněno použitím nezákonných kritérií pro zadání zakázky a nedodržení zásady rovného zacházení. S čím jsme nesouhlasili a požádali o přehodnocení sankce. Předsedající přečetl zaslanou žádost.


 


ZO vzalo na vědomí.


 


11) Diskuse, ostatní, připomínky


 


a) Nabídka na realizaci a servis internetové stránky pro obec v rámci webového portálu www.cyklotoulkytv.cz v ceně 4.200,- Kč + DPH za rok. V ceně je zahrnuto automatické umístění videa „Cyklotoulky obce“ na internetový portál, můžeme zde provádět vlastní administraci.


 


b) Jednání svazku Údolí pod Ostrým


Starosta seznámil přítomné s jednáním svazku obcí Údolí pod Ostrým, které se uskutečnilo


4. 5. 2011. Dále o poskytnutí příspěvku svazku ve výši 30.000,- Kč.


 


c) Zakoupení projektoru, promítacího plátna a programu PowerPoint


 


Starosta navrhl, aby byl zakoupen projektor a promítací plátno k prezentacím na schůzích a podobně a také softwarový program PowerPoint v celkové ceně do 20.000,- Kč


 


Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.


 


     Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. Nebyly podány žádné návrhy.


 


Návrh usnesení :


 ZO souhlasí se zakoupením projektoru, promítacího plátna a programu PowerPoint v ceně


do 20.000,- Kč.


 


Výsledek hlasování:   Pro : 5     Proti : 0     Zdrželi se : 1


 


Usnesení č. 86/2011 bylo schváleno.


 


d) Smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím jejich mobilního svozu s ASEKOL s.r.o. Praha


 


Starosta seznámil přítomné se Smlouvou o zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím jejich mobilního svozu s ASEKOL s.r.o., se sídlem Československého exilu 2062/8, 143 00 Praha. Důvodem je změna, kdy platby nebudou vypláceny obcím, ale přímo smluvním dopravcům elektrozařízení.


 


Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.


 


     Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. Nebyly podány žádné návrhy.


 


Návrh usnesení :


ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím jejich mobilního svozu s ASEKOL s.r.o., se sídlem Československého exilu 2062/8, 143 00 Praha


 


Výsledek hlasování:   Pro : 6     Proti : 0     Zdrželi se : 0


 


Usnesení č. 87/2011 bylo schváleno.


 


e) Veřejná schůze a setkání občanů v rámci Komunitního plánu sociálních služeb


 Starosta navrhl, aby se veřejná schůze a setkání občanů v rámci Komunitního plánu sociálních služeb uskutečnila 3. 6. 2011 od 19.00 hodin v Hospůdce pod lesem.


 


 


f) Památník – „Pamětní kameny“


Starosta informoval, že řídící výbor RRA se nesešel 10. 5. 2011, ale bude zasedat 27. 5. 2011.


 


g) Prodej odznaků obce


 


Starosta navrhl, aby odznaky obce byly prodávány za 30,- Kč s DPH ( Nákupní cena za 100 ks – 2321,- Kč).


 


Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.


 


     Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. Nebyly podány žádné návrhy.


 


Návrh usnesení :


ZO souhlasí s tím, aby odznaky obce byly prodávány za 30,- Kč s DPH (25,- Kč bez DPH).


 


Výsledek hlasování:   Pro : 6     Proti : 0     Zdrželi se : 0


 


Usnesení č. 88/2011 bylo schváleno.


 


h) Smlouvy o poskytnutí účelové dotace od Plzeňského kraje


Starosta seznámil přítomné se Smlouvami o poskytnutí účelové dotace na opravu místní komunikace ppč. 3215 v k.ú. Hamry na Šumavě ve výši 150.000,- Kč a poskytnutí účelové dotace na pořízení územního plánu obce ve výši 210.000,- Kč z Plzeňského kraje.


 


Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.


 


     Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. Nebyly podány žádné návrhy.


 


Návrh usnesení :


ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. A 53/PSOV – 2011 na opravu místní komunikace ppč. 3215 v k.ú. Hamry na Šumavě ve výši 150.000,- Kč a s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace na pořízení územního plánu obce Hamry ve výši 210.000,- Kč z Plzeňského kraje a dotace přijímá.


 


Výsledek hlasování:   Pro : 6     Proti : 0     Zdrželi se : 0


 


Usnesení č. 89/2011 bylo schváleno.


 


ch) Informace o provedené opravě komunikace ppč. 3215 v k.ú. Hamry na Šumavě.


 


i) Ukončení projektu „Výstavba turistické infrastruktury v Královském hvozdu“


Dne 27. 5. 2011 dojde k předání díla v případě příznivých povětrnostních podmínek.


 


j) Jednání na Správě CHKO Šumava v Sušici dne 11. 5. 2011 ohledně zpracování naturového hodnocení a SEA v rámci  územním plánu obce. Přítomen byl Ing. Arch. Vávra a Ing. Dřevíkovský.


 


k) Dne 4. 6. 2011 proběhne koncert v kostele P. M. Bolestné v Hamrech od 19.00 hodin v rámci XV. Evropského festivalu duchovní hudby Šumava – Bayerischer Wald.


 


h) Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene


Starosta seznámil přítomné se Smlouvou o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-0003147/2 s ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín na pozemky ppč. 3297, 3240, 3299 v k. ú. Hamry na Šumavě. Důvodem je umístění distribuční soustavy – venkovního vedení NN, VN, zemního kabelového vedení NN na výše uvedené pozemky.


 


Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.


 


     Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. Nebyly podány žádné návrhy.


 


Návrh usnesení :


 ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene


č. IV-12-0003147/2 s ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín na pozemky ppč. 3297, 3240, 3299 v k. ú. Hamry na Šumavě. Důvodem je umístění distribuční soustavy – venkovního vedení NN, VN, zemního kabelového vedení NN na výše uvedené pozemky.


 


Výsledek hlasování:   Pro : 6     Proti : 0     Zdrželi se : 0


 


Usnesení č. 90/2011 bylo schváleno.


 


 


 


 


 


Předsedající ukončil zasedání v 21.30.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Usnesení


z 7. zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného


dne 26. 5. 2011 od 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech  


81) Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje následující program zasedání:


1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele


2. Schválení programu


3. Kontrola zápisu


4. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 2/2011


5. Dodatek ke Smlouvě na provoz veřejného osvětlení


6. Smlouva o zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce, a.s.


7. Žádost o poskytnutí dotace na ochranu vod z Plzeňského kraje


8. Žádost o prodej pozemku ppč. 3525 v k. ú. Hamry na Šumavě


9. Udělení sankce u projektu – „Výstavba turistické infrastruktury v Královském hvozdu“


10. Diskuse, ostatní, připomínky


 


82) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se změnou rozpočtu – rozpočtovými opatřeními


č. 2/2011.


 


83) Zastupitelstvo obce Hamry s uzavřením Dodatku č. 3 ke Smlouvě o zajištění veřejného osvětlení č. 273001V018 s ČEZ Energetické služby, s.r.o., se sídlem Výstavní 1144/103, 706 02 Ostrava – Vítkovice, kdy se mění cena za zajištění veřejného osvětlení v obci na cenu 51.306,- Kč/rok bez DPH, z důvodu rozšíření sítě veřejného osvětlení o 4 svítidla.


 


84) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene


č. IE-12-0001891/1 s ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín


na pozemek ppč. 3522 v k. ú. Hamry na Šumavě. Finanční náhrada činí 1.000,- Kč s DPH.


 


85)  Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí  s tím, aby pozemek ppč. 3525 v k. ú. Hamry


na Šumavě o výměře 452 m2 nebyl určen k prodeji.


 


86) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se zakoupením projektoru, promítacího plátna a programu PowerPoint v ceně do 20.000,- Kč.


 


87) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s uzavřením Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím jejich mobilního svozu s ASEKOL s.r.o., se sídlem Československého exilu 2062/8, 143 00 Praha.


 


88) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s tím, aby odznaky obce byly prodávány za 30,- Kč s DPH (25,- Kč bez DPH).


 


89) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí účelové dotace


č. A 53/PSOV – 2011 na opravu místní komunikace ppč. 3215 v k.ú. Hamry na Šumavě ve výši 150.000,- Kč a s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace na pořízení územního plánu obce Hamry ve výši 210.000,- Kč z Plzeňského kraje a dotace přijímá.


 


90) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy


o zřízení věcného břemene č. IV-12-0003147/2 s ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín na pozemky ppč. 3297, 3240, 3299 v k. ú. Hamry na Šumavě. Důvodem je umístění distribuční soustavy – venkovního vedení NN, VN, zemního kabelového vedení NN na výše uvedené pozemky.


 


 


 


Přílohy zápisu:


 


1)      Prezenční listina


2)      Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích


3)      Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č. 2/2011


 


Zápis byl vyhotoven dne : 27. 5. 2011


Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce