| OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Hamerský list č. 1/2005 - březen 2005

 

  Místní zpravodaj      číslo 01/2005       březen  2005

 

          Kronika obecné školy v Hamrech po druhé světové válce

 

     Během války sloužila budova české školy na nádraží v Hamrech jako bytový dům, třídy byly rozděleny příčkami a celý inventář si rozdělily obě německé školy. Po obsazení obce americkou armádou bylo ihned započato se stavebními pracemi tak, aby se škola co nejdříve mohla vrátit svému účelu. Původní inventář musely dvě první dvě učitelky vlastnoručně přistěhovat z německých škol. Po značném úsilí byla tak škola připravena ke slavnostnímu otevření 2. září 1945. Otevření se zúčastnil předseda ONV v Klatovech, okresní školní inspektor, zástupci učitelů a mnozí hosté, vyhrávala vojenská hudba posádky z Nýrska. Do školy bylo zapsáno 22 žáků, všichni byly děti zdejších němců, kteří pro své antinacistické smýšlení byli vězněni v koncentračních táborech. Během školního roku byly opět zahájeny stravovací akce v hotelu Peller ( Bílá Strž ), pořádaly se výlety, večírky, organizoval se sběr odpadových hmot a bylin.

     Ve školním roce 1946 – 1947 byla otevřena další třída pro děti německé národnosti, jejíž rodiče zůstali v Československu. Pořádala se velká oslava narození T. G. Masaryka společně se školou v Hojsově Stráži, slavilo se výročí osvobození, Den matek, pořádaly se výlety a brigády. Ve škole se učily děti české i německé, některé již postupovaly do měšťanské školy v Železné Rudě. Před koncem školního roku bylo ustanoveno rodičovské sdružení a začalo se jednat o přestěhování školy z nádraží do středních Hamrů.

     Školní rok 1947 – 1948 byl zahájen se 42 žáky ve dvou třídách. Tento rok se již pořádala brigáda na sběr mandelinky bramborové. Vzpomínalo se na úmrtí T. G. Masaryka, na výročí narození slavného cestovatele Holuba., oslavovalo se výročí založení republiky, založení SSSR i studentského povstání 17.listopadu 1939 v Praze. Pro méně majetné děti se pořádala ošacovací akce, byla navázána družba se školou v Doubravce jejichž žáci se v Hamrech rekreovali. V důsledku únorových událostí roku 1948 opustilo pohraničí dobrovolně mnoho němců, takže ubylo i německých žáků a škola v Hamrech byla zredukována opět na jednu třídu. V dubnu došlo též k přestěhování školy z budovy na nádraží do budovy bývalé německé školy ( nyní  restaurace Královský dvůr ), která byla postavena v roce 1926.

     Školní rok 1948 – 1949 do hamerské školy nastoupilo 20 žáků, místo němců se přihlásily děti slovenské a děti rumunských reemigrantů. Byla otevřena jedna třída. Patronem školy se stal podnik „Úhlavský mlýn“ ( hamerská papírna ). Žáci navštívili závod, dostali dárky a vkladní knížku s 50,- Kčs. Ve škole byl založen divadelní kroužek, který nastudoval dětské hry od Branalda, děti se také učily „socialistické písně“, započalo se s vyhlašováním závazků k IX. sjezdu KSČ.

     Školní rok 1949 – 1950 byl zahájen s 19 žáky. V kronice školy bylo poznamenáno, že oslavy 28. října musí mít, vzhledem k vítězství dělnické třídy, podstatně jiný ráz než za první republiky.

     Ve školním roce 1950 – 1951 nastoupilo 11 žáků. Zápis v kronice zmiňuje oslavu 32. výročí vzniku státu, která se konala v hostinci „U Císaře“.

     O prázdninách v roce 1951 zabrala budovu školy pro své potřeby pohraniční stráž a škola byla přestěhována do nevyhovující místnosti na MNV Hamry ( Ponorka ).

Ztratila se část inventáře, z čehož byl viněn MNV. Školní rok byl zahájen s počtem 15 žáků

( 10 dětí národnosti slovenské, 5 české ). V tomto roce se prováděl nábor do pionýra, slavil se Den ČSL, proběhl sběr mandelinky bramborové, oslavy měsíce ČSL – sovětského přátelství,  únorové oslavy atd. Na schůzi SRPŠ se žádá, aby se škola vrátila do budovy na nádraží.

     Školní rok 1952 – 1953 – 11 žáků. Během prázdnin byla pro školu adaptována budova pana Chovance ( dnes rekreační objekt  č.p. 34 ), ještě během roku se opravovalo. Pro žáky byl pořádán výlet do Prahy společně se školami v Hojsově Stráži a Uhlišti.

     Školní rok 1953 – 1954 – 13 žáků. Pro předškolní děti byl založen přípravný ročník. Byl pořádán zájezd do divadla v Plzni, o vánocích se tentokrát již čekal Děda Mráz a zdobila jolka.

     V letech 1955 – 1960 se počet žáků pohyboval mezi 15 – 24. Na škole se rozvíjela sportovní činnost, přes jisté potíže se zajišťováním vedoucích fungovala pionýrská organizace, sbíraly se byliny a starý papír. Velmi úspěšná byla spolupráce žáků s místními ochotníky. Bylo nastudováno mnoho vystoupení na besídkách i divadelní představení „Babička“ a „Sněhurka“, které sklízely velký úspěch i v Dešenicích, Hojsově Stráži a Čachrově.

     V roce 1960 bylo konečně započato se stavbou nové školy, slavnostně otevřena byla

18. září 1961 ( dnes Chata na Papírně ). Do nové školy nastoupilo v roce 1961 13 žáků, stav 14 žáků byl ještě v roce 1967, potom se již stále snižoval až na 6 žáků ve školním roce

1971 –1972. V roce 1972 proběhlo na Hamrech první jednání o zrušení školy v obci, všichni občané Hamrů se vyslovili pro zachování jednotřídky. Přes značné úsilí obyvatel obce školu zachovat, dokončilo posledních 7 dětí školní rok 1973 – 1974. Od roku 1974 začaly hamerské děti navštěvovat školu v Zelené Lhotě.

     Budova školy byla odprodána PS útvaru Domažlice, který ji využíval pro pionýrské tábory, později ji koupil národní podnik Západočeské papírny Plzeň, v současné době slouží jako soukromý penzion.

 

         Z veřejné schůze obce Hamry

 

      28.1.2005 proběhla v Hospůdce pod lesem veřejná schůze naší obce a zúčastnilo se jí 28 občanů. Programem jednání bylo seznámení občanů s hospodařením obce za rok 2004, předložení návrhu rozpočtu na rok 2005, který zastupitelstvo obce 24.2.2005 na svém jednání schválilo, dále pak předložení zpracovaného plánu Program stabilizace a obnovy venkova na období 2005 až 2010 a  Plánu rozvoje cestovního ruchu, se kterými se občané mohou seznámit na OÚ nebo na internetových stránkách obce www.šumavanet.hamry.

Občané byli seznámeni se změnou v Mikroregionu Úhlava, který byl rozšířen o město Janovice. Smyslem rozšíření bylo utvořit region s více než 10 000 obyvateli tak, aby splňoval

podmínky regionů EU a mohl se zapojit do programů evropských fondů.

Dále byli občané seznámeni se stavem a průběhem záměru odkanalizování obce.

V diskusi zazněly tyto podněty:

-         zřízení osvětlení u autobusové zastávky v předních Hamrech

-         upozornění na nebezpečný úsek silnice III tř.v  prostoru pod kostelem

-         nutnost zabezpečení vodojemu a jeho vodního zdroje v předních Hamrech

-         upozornění na používání sněhových řetězů na místních komunikacích bez sněhové pokrývky

-         návrh na zavedení jednosměrného provozu na místní komunikaci kolem OÚ

-         iniciovat úpravu vodního toku u Tauerů

-         zlepšovat vzhled obce, odstraňováním nevzhledných míst podél komunikací (popadané, zlomené stromy, skládky a podobně)

Podněty, návrhy, připomínky z veřejné schůze bude ZO projednávat na svém jednání 24.3.2005. Proto jen mé krátké vyjádření:

-         Oprava a rozšíření veřejného osvětlení v obci je zařazena do plánu obnovy venkova

      a jeho realizace je podmíněna finančními prostředky a technickou dostupností.

-         Na nebezpečný úsek silnice III tř. OÚ upozorňoval svým dopisem člena rady Plzeňského kraje pro oblast dopravy p. Stelzera. V jeho odpovědi ze dne 11.10. 2004 se můžeme dočíst, že se nejedná o prioritní potřebu nutnou neodkladně řešit a úsek nepatří mezi častá nehodová místa. ZO vnímá též situaci jinak a bude opět  podán požadavek k zlepšení bezpečnosti v tomto úseku.

-         Vodojem - v plánu obnovy venkova na letošní rok je zařazeno zpracování projektové dokumentace veřejného vodovodu přední Hamry řešící zabezpečení vodojemu i vodního zdroje.

-         Používání sněhových řetězů je povoleno jen za souvislé sněhové pokrývky, aby nedocházelo k poškozování povrchu vozovky. Na tuto skutečnost byli řidiči vozidla ústně upozorněni a náprava byla přislíbena.

-         Jednosměrný provoz  kolem OÚ – o zřízení se uvažuje, k řešení by mohlo dojít na základě shody všech zúčastněných.

-         Úprava vodního toku u Tauerů – bude řešeno při jednání obce s vlastníkem LČR. V takových to případech je třeba toto jednání podpořit žádostí uživatele objektu.

-         Odstraňování nevzhledných míst v obci - obec nemá žádná oprávnění, nejedná-li se

      o veřejné ohrožení  či bezpečnost  a záleží jen na společné domluvě a na přístupu        

      vlastníků ke vzhledu obce. U skládek je možné řešení této věci kontrolou výborem

      pro životní prostředí a předáním příslušným orgánům.

 

                                                                                                           Starosta obce

 

         Odkanalizování obce

 

     Svazek obcí Údolí pod Ostrým podal v roce 2004 k Státnímu fondu životního prostředí žádost s registračním číslem 40190411 - projekt odkanalizování obcí Hamry, Zelená Lhota, Dešenice, Milence, Stará Lhota na ČOV Nýrsko.Tento projekt byl zařazen do zásobníku projektů, to znamená, že žádost je způsobilá avšak na základě nižšího bodového hodnocení a omezených finančních prostředků nebyla doporučena. Žádosti zařazené do zásobníku projektů mají možnost být opětovně předloženy v aktualizované podobě. Aktualizace je v současné době připravována.

                                                                                                            Starosta obce

 

 

        Oprava opěrné zdi pod kostelem Panny Marie Bolestné

 

     28.1.2005 se uskutečnilo jednání zástupců obce se zástupci německého spolku Künische Gemainde Hammern a se zástupci církve - Nýrské farnosti a Plzeňského biskupství.

K tomuto jednání nechala obec zpracovat kalkulaci finančních nákladů na jejímž základě byl stanoven další postup k realizaci opravy.

1.3. 2005 byla orgánem státního stavebního dohledu MěÚ  Nýrsko vydána Výzva k provedení nápravy nedostatků v údržbě stavby. Po této výzvě může vlastník nemovitosti (církev) zažádat o poskytnutí dotace z programu obnovy a údržby památkově chráněných objektů ke kterým kostel Panny Marie Bolestné v Hamrech pod číslem 11291 patří.

 

                                                                                                              Starosta obce

 

          Pozvánka

 

      OS Hamry na Šumavě pořádá dne 2.4. 2005 VALNOU HROMADU od 19.oo hodin v Hospůdce pod lesem, na kterou zve všechny členy sdružení.

Program jednání : 1) zpráva o činnosti hospodaření za rok 2004

                              2) plán činnosti na rok 2005

                              3) volba předsedy sdružení

                              4) diskuse

 

                                                                                             místopředseda OS 

                                                                                             Fajfrlík Karel

 

         Mikroregion Úhlava

 

     19.1.2005 proběhla na MěÚ v Nýrsku Valná hromada založeného Občanského sdružení Mikroregion Úhlava a byly zvoleny jeho orgány ve kterých má naše obec dva zástupce p.Przygrodskou v programovém výboru a p.Koryťáka ve výběrové komisi.

Smyslem OS Mikroregion Úhlava je zapojit se do programů fondů EU a využití dotačních titulů.

 

 

 

 

 

        Mikroregion  Šumava – západ

 

     8.2.2005 se uskutečnilo na Modravě jednání o rozvoji tohoto regionu, zástupci obcí byli seznámeni s nabídkou společnosti Eureon a.s.na zpracování studie strategického rozvoje mikroregionu na dobu deseti let s cílem ustanovení pevných základů a jasného směru dalšího rozvoje, vytvořením atraktivního prostředí pro ekonomický rozvoj a zlepšení životních podmínek občanů a zvýšeného počtu návštěvníků.

     4.3. 2005 opět na Modravě proběhlo jednání na dokončení zadání rozvojové studie firmě Eureon, jehož se zástupci obce z důvodu nemoci nemohli  zúčastnit.

ZO na svém jednání 24.2.2005 vyslovilo souhlas zapojit se do navrhované rozvojové studie.

 

 

                     ________________________________________________

 

                                         Blahopřejeme jubilantům   

 

                   Březen    :         Věra Červinková             -      60 let

                   Duben    :          Josef Kropáček               -      75 let

                                             Milena Glaserová           -      55 let

                                             Jaroslava Arendášová    -       50 let

 

         Oslavencům přejeme hodně zdraví, dobré pohody a radosti ze života  

 

__________________________________________________________________________

Hamerský list - místní noviny, vychází 6x za rok, povoleno Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 14115, redakce Obec Hamry, kontakt Marie Kropáčková,  Obecní úřad Hamry,  340 22 Nýrsko,  okres Klatovy,  tel. 376390180, fax 376390180, e-mail  obechamry@nextra.cz
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ