| OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č. 8/2011 ze dne 23.6. 2011  

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného


dne 23. 6. 2011 od 20.00 hodin v zasedací místnosti obecního v Hamrech


___________________________________________________________________________


 


Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté


Omluveni : Miroslav Mára


 


1) Zahájení zasedání


 


    8. zasedání Zastupitelstva obce Hamry v roce 2011 bylo zahájeno v 20. hodin starostou obce Miroslavem Kroupou („dále jako „předsedající“).


 


     Předsedající přivítal členy zastupitelstva a přítomné hosty a zahájil 8. zasedání zastupitelstva obce. Konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Hamry zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 15. 6. 2011 do 23. 6. 2011. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.


 


     Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).


 


2) Určení zapisovatele a ověřovatelů 8. zasedání v r. 2011.


      Ověřovatelé zápisu č. 8/2011 - p. Koleňák, p. Arendáš a zapisovatel Zdeňka Coufalová.


  


3) Schválení programu


 


     Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.


     Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.


Návrh usnesení :


     Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje následující program ustavujícího zasedání:


1. Určení ověřovatelů zápisu ( § 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele


2. Schválení programu


3. Kontrola zápisu


4. Závěrečný účet obce za rok 2010


5. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 3/2011


6. Závěrečný účet DSO Úhlava, DSO Údolí pod Ostrým


7. Žádost o pronájem pozemku ppč. 2984 v k.ú. Hamry na Šumavě


8. Žádost o pronájem pozemku ppč. 3525 v k. ú. Hamry na Šumavě


9. Žádost o přidělení bytu


10. Diskuse, ostatní, připomínky


 


    


Výsledek hlasování:   Pro: 6 Proti: 0   Zdrželi se: 0


 


Usnesení č. 91/2011 bylo schváleno.


 Starosta obce navrhl, aby na základě požadavku přítomných hostů pana Konečného a Szába, byl zařazen bod „ Oprava komunikace s mostkem – Konečný“.


Nebyly podány žádné návrhy.


 4) Oprava komunikace s mostkem – Konečný


Připomínka pana Konečného a p. Szába k projektu opravy komunikace s mostkem :


- posunutí mostu proti proudu tak, aby se konstrukce narovnala s komunikací


- snížení povrchu vozovky cca 3 m před vjezdem na most od hl. komunikace


 Starosta navrhl, že při realizaci opravy komunikace s mostem se budou řešit připomínky pana Konečného a Szába s ohledem na definitivní výšku mostovky.


    Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.


    Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.


Nebyly podány žádné návrhy.


 Návrh usnesení :


ZO souhlasí s tím, aby připomínky pana Konečného a Szába byly řešeny při realizaci opravy komunikace s mostem s ohledem na definitivní výšku mostovky.


 Výsledek hlasování:   Pro : 6   Proti : 0    Zdrželi se : 0


 Usnesení č. 92/2011 bylo schváleno.


 


5) Kontrola zápisu č. 7/2011 z 26. 5. 2011


 


     -   bez připomínek


 


6) Závěrečný účet obce za rok 2010


Starosta seznámil přítomné s vyúčtováním hospodaření obce Hamry za rok 2010, se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce, které vykonaly pracovnice krajského úřadu Plzeňského kraje. Dále se zprávou o výsledku vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcím, státním a národním fondům a jiným rozpočtům za rok 2010. Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední desce dne 1. 6. 2011 a sejmut 17. 6. 2011. 


     Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.


     Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.


Nebyly podány žádné návrhy.


Návrh usnesení :


ZO schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet za rok 2010 včetně zprávy


o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hamry za rok 2010 bez výhrad.


 


Výsledek hlasování:   Pro : 6   Proti : 0    Zdrželi se : 0


 Usnesení č. 93/2011 bylo schváleno.


 


7) Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č. 3/2011


 Starosta seznámil přítomné se změnou rozpočtu - rozpočtovými opatřeními č. 3/2011.


 Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.


      Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. Nebyly podány žádné návrhy.


 Návrh usnesení :


ZO souhlasí se změnou rozpočtu – rozpočtovými opatřeními č. 3/2011.


 


Výsledek hlasování:   Pro : 6     Proti : 0     Zdrželi se : 0


 


Usnesení č. 94/2011 bylo schváleno.


   


8) Závěrečný účet DSO Úhlava, DSO Údolí pod Ostrým


 


Starosta seznámil přítomné se Závěrečným účtem DSO Úhlava a DSO Údolí pod Ostrým za rok 2010.


 


9) Žádost Michala Šnebergera, bytem Hamry 24, o pronájem pozemku ppč. 2984 v k.ú. Hamry na Šumavě a vydání souhlasu k výstavbě přístřešku na pozemku ppč. 2984 v k.ú. Hamry na Šumavě 


Starosta seznámil přítomné se žádostí Michala Šnebergera, bytem Hamry 24, o pronájem pozemku ppč. 2984 v k.ú. Hamry na Šumavě a vydání souhlasu k výstavbě přístřešku na pozemku ppč. 2984 v k.ú. Hamry na Šumavě.


 


Starosta navrhl, aby byla žádost zamítnuta.


 


Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.


 


     Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko.


 


Návrh usnesení :


ZO souhlasí s tím, aby pozemek ppč. 2984 v k.ú. Hamry na Šumavě nebyl pronajat a nebyl vydán souhlas s výstavbou přístřešku na pozemku ppč. 2984 v k. ú. Hamry na Šumavě.


 


Výsledek hlasování:   Pro : 3     Proti : 3     Zdrželi se : 0


 


Usnesení nebylo schváleno a tento bod bude projednáván na dalším zasedání.


 


10) Žádost o pronájem pozemku ppč. 3525 v k.ú. Hamry na Šumavě


 


Starosta seznámil přítomné se žádostí p. Petry Hartmanové, bytem Heyrovského 52, 301 00 Plzeň o pronájem pozemku ppč. 3525 v k.ú. Hamry na Šumavě o výměře 452 m2 a


navrhl zveřejnit záměr pronájmu pozemku ppč. 3525 v k.ú. Hamry na Šumavě . 


Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.


 


     Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko.


 


Návrh usnesení :


ZO souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem pozemku ppč. 3525 v k.ú. Hamry na Šumavě o výměře 452 m2.


 


Výsledek hlasování:   Pro : 5     Proti : 0     Zdrželi se : 1


 


Usnesení č. 95/2011 bylo schváleno.


 


11) Žádost o přidělení bytu


Starosta seznámil přítomné s žádostí pana Martina Tůmy, bytem Svatá Kateřina 6, o pronájem bytu v domě č.p. 30. Starosta navrhl, aby byl přidělen p. Tůmovi byt č. 2 v domě č.p. 30 od 1.7. 2011 na dobu určitou do 31.12. 2011.


 


Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.


 


     Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko.


Návrh usnesení :


ZO souhlasí s uzavřením nájemním smlouvy na byt č. 2 v domě č.p. 30 p. Martinovi Tůmovi, bytem Svatá Kateřina 6 od 1.7. 2011 na dobu určitou do 31.12. 2011.


 


Výsledek hlasování:   Pro : 6    Proti : 0     Zdrželi se : 0


 


Usnesení č. 96/2011 bylo schváleno.


 


 


12) Diskuse, ostatní, připomínky


 a) Odkanalizování obce


Starosta seznámil přítomné s jednáním svazku obcí Údolí pod Ostrým, které se uskutečnilo


16. 6. 2011. Dále seznámil s podíly jednotlivých obcí na odkanalizování.


 


b) Starosta seznámil s návrhem loga obce v rámci zpracovávání Marketingové studie.


 


c) Smlouva o umístění zařízení distribuční soustavy a provedení stavby „Hamry, Kvíz, p. 1928/4 – VN, TS, NN, kNN“


 


Starosta navrhl, aby byla uzavřena Smlouva o umístění zařízení distribuční soustavy a provedení stavby „Hamry, Kvíz, p. 1928/4 – VN, TS, NN, kNN“.


 


Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.


 


     Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. Nebyly podány žádné návrhy.


 


Návrh usnesení :


 ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o umístění zařízení distribuční soustavy a provedení stavby „Hamry, Kvíz, p. 1928/4 – VN, TS, NN, kNN“


 


Výsledek hlasování:   Pro : 6    Proti : 0     Zdrželi se : 0


 


Usnesení č. 97/2011 bylo schváleno.


 


d) Památník – „Pamětní kameny“


Starosta informoval, že obci byl přidělen příspěvek z Dispozičního fondu na projekt Památník „Pamětní kameny“ ve výši 18190 € a byla podepsána Smlouva o poskytnutí příspěvku.


 


Dále starosta seznámil s předloženou Smlouvou o poskytnutí půjčky ve výši 15000 €


od Sdružení rodáků Künische Gemeinde Hammern, Grubmühle 3, D 93444 Bad Kötzting, na realizaci projektu památník „Pamětní kameny“a navrhl, aby smlouva byla podepsána


Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.


 


     Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. Nebyly podány žádné návrhy.


 


Návrh usnesení :


 ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí půjčky ve výši 15000 €


od Sdružení rodáků Künische Gemeinde Hammern, Grubmühle 3, D 93444 Bad Kötzting obci Hamry, na realizaci projektu památník „Pamětní kameny“.


 


Výsledek hlasování:   Pro : 6    Proti : 0     Zdrželi se : 0


 


Usnesení č. 98/2011 bylo schváleno.


 


e) Udělení sankce u projektu – „Výstavba turistické infrastruktury v Královském hvozdu“


Starosta seznámil přítomné s ponížením sankce na výši 5 % z hodnoty zakázky u zadávacího řízení projektu „Výstavba turistické infrastruktury v Královském hvozdu“.


 


ZO vzalo na vědomí.


 


f) Česko – bavorské setkání na Ostrém dne 7. 8. 2011


Starosta seznámil s přípravou Česko – bavorského setkání na Ostrém dne 7. 8. 2011.


 


g) Monitorování sesuvů půdy a mohutné eroze


Starosta seznámil přítomné s monitorováním sesuvů půdy a mohutné eroze.


 


h) Pracovník na dohodu o práci


    – ZO vzalo na vědomí


 


ch) Smlouva o zastavení nemovitosti č.p. 23 v Hamrech


Starosta seznámil přítomné se Smlouvou o zastavení nemovitosti budovy č.p. 23 a pozemku st.p. č. 335 v k.ú. Hamry na Šumavě v Hamrech ve prospěch České spořitelny, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha na zajištění pohledávky úvěru ve výši 8.500.000,- Kč na odkanalizování obce Hamry do 15. 9. 2030.


 


Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.


 


     Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. Nebyly podány žádné návrhy.


 


Návrh usnesení :


 ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o zastavení nemovitosti budovy č.p. 23 a pozemku st.p. č. 335 v k.ú. Hamry na Šumavě v Hamrech ve prospěch České spořitelny, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha na zajištění pohledávky úvěru ve výši 8.500.000,- Kč


na odkanalizování obce Hamry do 15. 9. 2030.


 


Výsledek hlasování:   Pro : 6    Proti : 0     Zdrželi se : 0


 


Usnesení č. 99/2011 bylo schváleno.


 


i) Oprava komínu na domu č.p. 23


    – ZO vzalo na vědomí


 


j) Seznámení s pořádáním česko – bavorského setkání na Ostrém dne 7. 8. 2011.


 


k) Odkanalizování obce – předání staveniště dne 19. 7. 2011 v 9.00 hodin na Městském úřadu v Nýrsku.


 


 


 


 


Předsedající ukončil zasedání v 22.30.


 


 


 


Usnesení


z 8. zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného


dne 23. 6. 2011 od 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech  


91) Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje následující program zasedání:


1. Určení ověřovatelů zápisu ( § 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele


2. Schválení programu


3. Kontrola zápisu


4. Závěrečný účet obce za rok 2010


5. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 3/2011


6. Závěrečný účet DSO Úhlava


7. Žádost o pronájem pozemku ppč. 2984 v k.ú. Hamry na Šumavě


8. Žádost o prodej pozemku ppč. 3525 v k. ú. Hamry na Šumavě


9. Žádost o přidělení bytu


10. Diskuse, ostatní, připomínky


 


 92) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s tím, aby připomínky pana Konečného a Szába byly řešeny při realizaci opravy komunikace s mostem s ohledem na definitivní výšku mostovky.


 


93) Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet za rok 2010 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hamry za rok 2010 bez výhrad.


 


94) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se změnou rozpočtu – rozpočtovými opatřeními


č. 3/2011.


 


95)  Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem pozemku


ppč. 3525 v k. ú. Hamry na Šumavě o výměře 452 m2.


 


96) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s uzavřením nájemním smlouvy na byt č. 2 v domě č.p. 30 p. Martinovi Tůmovi, bytem Svatá Kateřina 6 od 1.7. 2011 na dobu určitou do 31.12. 2011.


 


97) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s uzavřením Smlouvy o umístění zařízení distribuční soustavy a provedení stavby „Hamry, Kvíz, p. 1928/4 – VN, TS, NN, kNN“


 


98) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí půjčky ve výši 15000 € od Sdružení rodáků Künische Gemeinde Hammern, Grubmühle 3, D 93444 Bad Kötzting obci Hamry, na realizaci projektu památník „Pamětní kameny“.


 


99) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s uzavřením Smlouvy o zastavení nemovitosti budovy č.p. 23 a pozemku st.p. č. 335 v k.ú. Hamry na Šumavě v Hamrech ve prospěch České spořitelny, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha na zajištění pohledávky úvěru ve výši 8.500.000,- Kč na odkanalizování obce Hamry do 15. 9. 2030.


 


 


 


 


Přílohy zápisu:


 


1)      Prezenční listina


2)      Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích


3)      Závěrečný účet obce za rok 2010


4)      Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č. 3/2011


 


 


Zápis byl vyhotoven dne : 27. 6. 2011


Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce