| OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č. 9/2011 ze dne 28.7. 2011  

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného


dne 28. 7. 2011 od 20.00 hodin v zasedací místnosti obecního v Hamrech


___________________________________________________________________________


 


Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté


Omluveni :


 


1) Zahájení zasedání


 


    9. zasedání Zastupitelstva obce Hamry v roce 2011 bylo zahájeno v 20. hodin starostou obce Miroslavem Kroupou („dále jako „předsedající“).


 


     Předsedající přivítal členy zastupitelstva a přítomné hosty a zahájil 9. zasedání zastupitelstva obce. Konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Hamry zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 20. 7. 2011 do 28. 7. 2011. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.


 


     Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).


 


2) Určení zapisovatele a ověřovatelů 9. zasedání v r. 2011.


      Ověřovatelé zápisu č. 9/2011 - p. Coufal, p. Sýkora a zapisovatel Zdeňka Coufalová.


  


3) Schválení programu


 


     Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.


     Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.


Návrh usnesení :


     Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje následující program ustavujícího zasedání:


1. Určení ověřovatelů zápisu ( § 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele


2. Schválení programu


3. Kontrola zápisu


4. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 4/2011 a č. 5/2011


5. Závěrečný účet DSO Úhlava, DSO Údolí pod Ostrým


6. Žádost o pronájem pozemku ppč. 2984 v k.ú. Hamry na Šumavě


7. Odkup pozemku ppč. 1599/4 v k. ú. Hamry na Šumavě od Lesů České republiky


8. Diskuse, ostatní, připomínky


 


    


Výsledek hlasování:   Pro: 7 Proti: 0   Zdrželi se: 0


 


Usnesení č. 100/2011 bylo schváleno.


 


 


 


 


4) Kontrola zápisu č. 8/2011 z 23. 6. 2011


 


     -   bez připomínek


 


5) Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č. 4/2011 a č. 5/2011


 Starosta seznámil přítomné se změnou rozpočtu - rozpočtovými opatřeními č. 4/2011 a


č. 5/2011.


 


Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.


 


     Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. Nebyly podány žádné návrhy.


 


Návrh usnesení :


ZO souhlasí se změnou rozpočtu – rozpočtovými opatřeními č. 4/2011 a č. 5/2011.


 


Výsledek hlasování:   Pro : 7     Proti : 0     Zdrželi se : 0


 


Usnesení č. 101/2011 bylo schváleno.


   


6) Závěrečný účet DSO Úhlava, DSO Údolí pod Ostrým


 


Starosta seznámil přítomné se Závěrečným účtem DSO Úhlava a DSO Údolí pod Ostrým


za rok 2010. Závěrečný účet DSO Úhlava byl zveřejněn na úřední desce 9. 6. 2011 a sejmut


27. 6. 2011 a závěrečný účet DSO Údolí pod Ostrým byl zveřejněn na úřední desce


15. 6. 2011 a sejmut 1. 7. 2011.


 


Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.


 


     Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. Nebyly podány žádné návrhy.


 


Návrh usnesení :


ZO bere na vědomí Závěrečný účet DSO Úhlava a DSO Údolí pod Ostrým za rok 2010.


 


Výsledek hlasování:   Pro : 7     Proti : 0     Zdrželi se : 0


 


Usnesení č. 102/2011 bylo schváleno.


 


7) Žádost Michala Šnebergera, bytem Hamry 24, o pronájem pozemku ppč. 2984 v k.ú. Hamry na Šumavě a vydání souhlasu k výstavbě přístřešku na pozemku ppč. 2984 v k.ú. Hamry na Šumavě 


Starosta seznámil přítomné se žádostí Michala Šnebergera, bytem Hamry 24, o pronájem pozemku ppč. 2984 v k.ú. Hamry na Šumavě a vydání souhlasu k výstavbě přístřešku na pozemku ppč. 2984 v k.ú. Hamry na Šumavě. Tento bod byl projednáván na minulém zasedání a přesunut do dnešního.


 


Starosta navrhl, aby byla žádost zamítnuta.


 


Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.


 


     Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko.


 


Návrh usnesení :


ZO souhlasí s tím, aby pozemek ppč. 2984 v k.ú. Hamry na Šumavě nebyl pronajat a nebyl vydán souhlas s výstavbou přístřešku na pozemku ppč. 2984 v k. ú. Hamry na Šumavě.


 


Výsledek hlasování:   Pro : 5     Proti : 0     Zdrželi se : 2


 


Usnesení č. 103/2011 bylo schváleno.


 


8) Odkoupení pozemku ppč. 1599/4 v k.ú. Hamry na Šumavě od Lesů České republiky


 


Starosta seznámil přítomné s návrhem kupní smlouvy na převod pozemku ppč. 1599/4 v k.ú. Hamry na Šumavě o výměře 43 m2 – ostatní plocha z majetku Lesů České republiky, se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové na Obec Hamry za dohodnutou kupní cenu 2.000,- Kč. 


Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.


 


     Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko.


 


Návrh usnesení :


ZO souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na převod pozemku ppč. 1599/4 v k.ú. Hamry


na Šumavě o výměře 43 m2 – ostatní plocha z majetku Lesů České republiky, se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové na Obec Hamry za dohodnutou kupní cenu


2.000,- Kč.


 


Výsledek hlasování:   Pro : 7     Proti : 0     Zdrželi se : 0


 


Usnesení č. 104/2011 bylo schváleno.


 


 9) Diskuse, ostatní, připomínky


 


a) Odkanalizování obce


Starosta seznámil přítomné s jednáním svazku obcí Údolí pod Ostrým, které se uskutečnilo


19. 7. 2011, slavnostní předání staveniště zhotoviteli stavby – Lesním stavbám Nýrsko bude  na začátku září.


 


b) Smlouva o výkonu veřejné služby


 


Starosta  seznámil přítomné s veřejnou službou, kterou pro obec může vykonávat osoba v hmotné nouzi. Veřejnou službu by vykonával pan Ladislav Vilímek.


Zastupitelstvo se seznámilo s podmínkami veřejné služby


 


Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.


 


Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.


Nebyly podány žádné návrhy.


 


Návrh usnesení :


     Zastupitelstvo schvaluje využití veřejné služby pro obec a souhlasí s uzavřením Smlouvy


o výkonu veřejné služby s p. Ladislavem Vilímkem, bytem Hamry 30, jako s osobou v hmotné nouzi, která bude vykonávat veřejnou službu od 1. 8. 2011 do 31. 12. 2011, v rozsahu 30 hodin za měsíc.


 


Výsledek hlasování:   Pro : 7    Proti : 0     Zdrželi se : 0


 


Usnesení č. 105/2011 bylo schváleno.


 


c) Nákup příkopového ramene


Starosta navrhl, nákup příkopového ramene v ceně cca 350.000,- Kč. Důvodem je rychlejší a snadnější údržba veřejné zeleně. Budou osloveny tři firmy k podání nabídky.


 


Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.


 


     Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. Nebyly podány žádné návrhy.


 


Návrh usnesení :


 ZO souhlasí s nákupem příkopového ramene, s tím, že budou osloveny tři firmy k podání nabídky a z těch bude vybrán dodavatel. O ceně bude jednáno po podání nabídek.


 


Výsledek hlasování:   Pro : 7    Proti : 0     Zdrželi se : 0


 


Usnesení č. 106/2011 bylo schváleno.


 


d) Nákup kopírovacího stroje


Starosta seznámil přítomné s nákupem kopírovacího stroje do kanceláře v ceně


do 20.000,- Kč. Důvodem je nefunkční kopírovací stroj.


 


Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.


 


     Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. Nebyly podány žádné návrhy.


 


Návrh usnesení :


 ZO souhlasí s nákupem kopírovacího stroje do kanceláře v ceně do 20.000,- Kč.


 


Výsledek hlasování:   Pro : 7    Proti : 0     Zdrželi se : 0


 


Usnesení č. 107/2011 bylo schváleno.


 


e) Turnaj v malé kopané dne 30. 7. 2011


P. Koleňák seznámil přítomné s přípravou na turnaj v malé kopané.


 


f) Česko – bavorské setkání na Ostrém dne 7. 8. 2011


Starosta seznámil s přípravou Česko – bavorského setkání na Ostrém dne 7. 8. 2011.


ZO nemám námitek k úhradě cestovného panu Koryťákovi, který zajistí dopravu starším občanům na Stateček.


 


 


g) Hamerská sekera dne 13. 8. 2011


Starosta seznámil s přípravou Hamerské sekery dne 13. 8. 2011. Dále bylo dohodnuto, že díry pro usazení stromů budou na hraně hřiště směrem k budově č.p. 24.<u style="text-underline: double">


 


h) 20. výročí samostatnosti obce v roce 2012


    Starosta seznámil přítomné s 20. výročím samostatnosti obce Hamry v roce 2012


 - přípravy na 20. výročí


- podání žádosti z DF


 


ch) Pojistná smlouva na komunikaci na Lomničkách


Starosta seznámil s uzavřením pojistné smlouvy na komunikaci na Lomničkách.


ZO vzalo na vědomí


 


 


 


 


 


 


 


Předsedající ukončil zasedání v 22.10.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Usnesení


z 9. zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného


dne 28. 7. 2011 od 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech  


100) Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje následující program ustavujícího zasedání:


1. Určení ověřovatelů zápisu ( § 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele


2. Schválení programu


3. Kontrola zápisu


4. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 4/2011 a č. 5/2011


5. Závěrečný účet DSO Úhlava, DSO Údolí pod Ostrým


6. Žádost o pronájem pozemku ppč. 2984 v k.ú. Hamry na Šumavě


7. Odkup pozemku ppč. 1599/4 v k. ú. Hamry na Šumavě od Lesů České republiky


8. Diskuse, ostatní, připomínky


 


101) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se změnou rozpočtu – rozpočtovými opatřeními


č. 4/2011 a č. 5/2011.


 


102) Zastupitelstvo obce Hamry bere na vědomí Závěrečný účet DSO Úhlava a DSO Údolí pod Ostrým za rok 2010.


 


103) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s tím, aby pozemek ppč. 2984 v k.ú. Hamry na Šumavě nebyl pronajat a nebyl vydán souhlas s výstavbou přístřešku na pozemku ppč. 2984 v k. ú. Hamry na Šumavě.


 


104)  Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na převod pozemku ppč. 1599/4 v k.ú. Hamry na Šumavě o výměře 43 m2 – ostatní plocha z majetku Lesů České republiky, se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové na Obec Hamry za dohodnutou kupní cenu 2.000,- Kč.


 


105) Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje využití veřejné služby pro obec a souhlasí s uzavřením Smlouvy o výkonu veřejné služby s p. Ladislavem Vilímkem, bytem Hamry 30, jako s osobou v hmotné nouzi, která bude vykonávat veřejnou službu od 1. 8. 2011 do 31. 12. 2011, v rozsahu 30 hodin za měsíc.


 


106) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s nákupem příkopového ramene, s tím, že budou osloveny tři firmy k podání nabídky a z těch bude vybrán dodavatel. O ceně bude jednáno po podání nabídek.


 


107) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s nákupem kopírovacího stroje do kanceláře v ceně do 20.000,- Kč.


 


 


Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ