| OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č. 3/2005 zastupitelstva obce ze dne 24.3. 2005

 

         Zápis z 3. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Hamry konaného

        dne 24.3. 2005 v 19.oo hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Hamrech

__________________________________________________________________________

 

Přítomni : členové ZO dle presenční listiny

 

 

     Program jednání zastupitelstva obce

 

     1) Zahájení veřejného zasedání.

     2) Kontrola minulého usnesení.

     3) Povodňový plán obce Hamry.

     4) Kulturní, sportovní a společenské akce v obci.

     5) Zplnomocnění firmy Západočeské komunální služby.

     6) Informace a různé.

     7) Závěr.

    

_____________________________________________________________________

 

 

1) Zahájení

 

     a)  Starosta přivítal členy zastupitelstva a zahájil 3.veřejné zasedání v roce 2005.

          Konstatoval, že veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno

          a zahájeno za přítomnosti 7ti členů zastupitelstva tj.nadpoloviční většiny, takže

          zastupitelstvo je usnášení schopné.

 

b)      Schválení programu jednání veřejného zasedání a návrhu, aby hlasování bylo veřejné a            

          diskuse k jednotlivým bodům byla ihned po rozpravě.

           Hlasováni: 7 pro

 

c)      Určení ověřovatelé zápisu č.3/2005: p. Przygrodski, p. Coufal

 

2) Kontrola zápisu a usnesení č. 2/2005 ze zasedání ZO dne 24.2. 2005

 

Bod 5i) Kontrola měření Mth – p. Coufal

             Na příštím zasedání projednat vyhodnocení průběhu zimní údržby předložené

             dopravním výborem.

 

      -    další body bez připomínek

 

3)  Povodňový plán obce Hamry

      ZO schvaluje  aktualizovaný povodňový plán obce Hamry.

 Hlasování: 7 pro

 

4) Kulturní , sportovní a společenské akce

     - Obec Hamry bude pořádat : Den matek a Den seniorů

    - Příspěvek bude poskytnut   : Den dětí,

    - Věcné ceny  : turnaj v minikopané, Bivoj

 

5) Zplnomocnění

Obec Hamry zplnomocňuje společnost Západočeské komunální služby a.s., Plzeň k výkonu závazků obce vyplývajících ze Smlouvy o zajištění zpětného odběru na recyklaci odpadů z obalů s EKO –KOM a.s. ze dne 20.10. 2002.

Hlasování : 7 pro

 

6) Informace a různé

 

 Finanční příspěvek na zajištění dopravní obslužnosti

 ZO souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti

 ve výši 2400,- Kč.

 Hlasování: 7 pro

 

7) Zasedání ukončeno ve 20.45 hodin.

 

 

                                                               Usnesení

        z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Hamry konaného  dne 24.3. 2005

                                  od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Hamry

 

 

1) ZO  schválilo Povodňový plán obce Hamry  ( Povodňový plán tvoří  přílohu k zápisu ).

 

2) ZO zplnomocňuje společnost Západočeské komunální služby a.s., Plzeň k výkonu závazků obce vyplývajících ze Smlouvy o zajištění zpětného odběru na recyklaci odpadů z obalů

s EKO –KOM a.s. ze dne 20.10. 2002.

 

3) ZO souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti

    ve výši 2400,- Kč.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce