| OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č. 13/2011 ze dne 27.10. 2011  

Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného


dne 27. 10. 2011 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního v Hamrech


___________________________________________________________________________


 


Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté


Omluveni :


 


1) Zahájení zasedání


 


    13. zasedání Zastupitelstva obce Hamry v roce 2011 bylo zahájeno v 19. hodin starostou obce Miroslavem Kroupou („dále jako „předsedající“).


 


     Předsedající přivítal členy zastupitelstva a přítomné hosty a zahájil 13. zasedání zastupitelstva obce. Konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Hamry zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 19. 10. 2011 do 27. 10. 2011. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.


 


     Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).


   


2) Schválení programu


 


     Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.


     Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.


Návrh usnesení :


     Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje následující program ustavujícího zasedání:


1. Schválení programu


2. Určení ověřovatelů zápisu ( § 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele


3. Kontrola zápisu č. 12/2011


4. Obecně závazná vyhláška č. 2/2011


5. Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce


6. Pronájem pozemku ppč. 3041 a 3051 v k. ú. Hamry na Šumavě


7. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Povodí Vltavy, Praha


8. Smlouva o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě NN s ČEZ Distribuce, a.s. Děčín – naproti č. p. 49


9.Smlouva o zřízení věcného břemene č. IE-12-0002678/007 s ČEZ Distribuce, a.s. Děčín


10.Příspěvek SDH v Zelené Lhotě


11. Diskuse, ostatní, připomínky


 


Výsledek hlasování:   Pro: 6 Proti: 0   Zdrželi se: 0


 


Usnesení č. 122/2011 bylo schváleno.


 


 


3) Určení zapisovatele a ověřovatelů 13. zasedání v r. 2011.


   Ověřovatelé zápisu č. 13/2011 - p. Coufal, p. Koleňák a zapisovatel Miroslav Mára.


 


4 ) Kontrola zápisu č. 12/2011 z 22. 9. 2011


 - bez připomínek


 


5 ) Obecně závazná vyhláška č. 2/2011


Starosta přítomné seznámil s Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2011, kterou se mění vyhláška č. 2/2010 o místních poplatcích v Čl. 8 a dále se ruší obecně závazná vyhláška č. 4/2004,


o místě soustředěného turistického ruchu a navrhl, aby byla vydána.


 


Starosta navrhl, aby byla vydána Obecně závazná vyhláška č. 2/2011.


 


Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.


 


     Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. Nebyly podány žádné návrhy.


 


Návrh usnesení :


ZO vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011, kterou se mění vyhláška č. 2/2010


o místních poplatcích v Čl. 8 a dále se ruší obecně závazná vyhláška č. 4/2004,


o místě soustředěného turistického ruchu.


 


Výsledek hlasování:   Pro : 6    Proti : 0     Zdrželi se : 0


 


Usnesení č. 123/2011 bylo schváleno.


 


6) Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Hamry


 Starosta seznámil přítomné s Obecně závaznou vyhláškou č. 3/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce.


 


Starosta navrhl, aby vydána Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Hamry.


 


Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.


 


     Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. Nebyly podány žádné návrhy.


 


Návrh usnesení :


ZO vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Hamry.


 


Výsledek hlasování:   Pro : 6     Proti : 0     Zdrželi se : 0


Usnesení č. 124/2011 bylo schváleno.


7) Pronájem pozemku ppč. 3041, 3051 a st. p. č. 375 v k. ú. Hamry na Šumavě


Starosta navrhl, aby byl zveřejněn návrh na pronájem pozemků ppč. 3041 o výměře 4200 m2,


ppč. 3051 o výměře 456 m2 a st. p. č. 375 o výměře 17 m2 v k. ú. Hamry na Šumavě.


 


Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.


Nebyly podány žádné návrhy


 


Návrh usnesení :


     Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s vyvěšením návrhu na pronájem pozemků ppč. 3041 o výměře 4200 m2, ppč. 3051 o výměře 456 m2 a st. p. č. 375 o výměře 17 m2 v k. ú. Hamry na Šumavě.


 


Návrh pronájmu pozemků bude vyvěšen na úřední desce. Současně bude zveřejněn


na „elektronické úřední desce“.


 


Výsledek hlasování:   Pro: 6 Proti : 0   Zdrželi se : 0


 


Usnesení č. 125/2011 bylo schváleno.


 


8) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 1549/2011


Starosta seznámil přítomné se Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 1549/2011 s Povodím Vltavy, se sídlem Holečkova 8, 150 24 Praha 5 v rámci akce „ Oprava místní komunikace s mostkem“ - Konečný


 


Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.


Nebyly podány žádné návrhy


 


Návrh usnesení :


     Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 1549/2011 s Povodím Vltavy, se sídlem Holečkova 8, 150 24 Praha 5 v rámci akce „ Oprava místní komunikace s mostkem- Konečný“.


 


 


Výsledek hlasování:   Pro: 6 Proti : 0   Zdrželi se : 0


 


Usnesení č. 126/2011 bylo schváleno.


 


9) Smlouva o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě NN č. 4120669163


 


Starosta seznámil přítomné se Smlouvou o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě NN č. 4120669163 s ČEZ Distribuce, a.s. Děčín – naproti č. p. 49 – pro odkanalizování.


 


Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.


Nebyly podány žádné návrhy


 


Návrh usnesení :


     Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s uzavřením Smlouvy o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě NN č. 4120669163 s ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, Teplická 874, 405 02 Děčín – naproti č. p. 49


 


Výsledek hlasování:   Pro: 6 Proti : 0   Zdrželi se : 0


 


Usnesení č. 127/2011 bylo schváleno.


 


10) Smlouva o zřízení věcného břemene č. IE-12-0002678/007 s ČEZ Distribuce, a.s. Děčín


 


Starosta seznámil přítomné se Smlouvou o zřízení věcného břemene č. IE-12-0002678/007 s ČEZ Distribuce, a.s. Děčín na pozemku ppč. 3299 v k. ú. Hamry na Šumavě


 


Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.


Nebyly podány žádné návrhy


 


Návrh usnesení :


     Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene


č. IE-12-0002678/007 s  s ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, Teplická 874, 405 02 Děčín na pozemku ppč. 3299 v k. ú. Hamry na Šumavě za náhradu 1.100,- Kč. 


 


Výsledek hlasování:   Pro: 6 Proti : 0   Zdrželi se : 0


 


Usnesení č. 128/2011 bylo schváleno.


 


11) Poskytnutí příspěvku SDH v Zelené Lhotě


 


Starosta navrhl, aby byl poskytnut příspěvek SDH v Zelené Lhotě na pracovní oděvy ve výši 3.000,- Kč


 


Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.


Nebyly podány žádné návrhy


 


Návrh usnesení :


     Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s poskytnutím příspěveku SDH v Zelené Lhotě na pracovní oděvy ve výši 3.000,- Kč.


 


Výsledek hlasování:   Pro: 6 Proti : 0   Zdrželi se : 0


 


Usnesení č. 129/2011 bylo schváleno.


 


12) Diskuse, ostatní, připomínky


 


a) Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č. 8/2011


Starosta seznámil přítomné se změnou rozpočtu – rozpočtovými opatřeními č. 8/2011


 


Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.


 


     Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. Nebyly podány žádné návrhy.


 


Návrh usnesení :


ZO souhlasí se změnou rozpočtu – rozpočtovými opatřeními č. 8/20011.


 


Výsledek hlasování:   Pro : 6     Proti : 0     Zdrželi se : 0


 


Usnesení č. 130/2011 bylo schváleno.


 


b) Rozpočet na rok 2012


Starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2012.


 


V 20.25 hodin se dostavil na veřejné zasedání pan Štefan Arendáš.


 


c) Vyúčtování elektřiny na sportovišti


Starosta seznámil přítomné s vyúčtováním elektřiny na sportovišti, kdy celková spotřeba činila 7.157,- Kč. Starosta navrhl, aby náklady na obec činily 2.000,- Kč a zbytek 5.157,- Kč bylo vyúčtováno SK Hamry.


 


Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.


 


     Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. Nebyly podány žádné návrhy.


 


Návrh usnesení :


ZO souhlasí s vyúčtováním elektřiny na sportovišti s tím, že sportovnímu klubu SK Hamry o.s. bude účtováno za spotřebu elektřiny ve výši 5.157,- Kč.


 


Výsledek hlasování:   Pro : 6     Proti : 0     Zdrželi se : 1


 


Usnesení č. 131/2011 bylo schváleno.


 


d) Pozvánka na vyhlášení výsledků krajské soutěže obcí a měst „My už třídit umíme!“


Starosta informoval o pozvánce na vyhlášení výsledků krajské soutěže obcí a měst „My už třídit umíme!“, které se uskuteční 15. 11. 2011 v Plzni.


 


e) Smlouva o dílo č. 2011/061/3 na projektovou dokumentaci kanalizačních přípojek na akci „ Odkanalizování obcí Hamry, Zelená Lhota, Dešenice, Milence a Stará Lhota“ – část kanalizační přípojky Hamry


Starosta seznámil přítomné se smlouvou o dílo č. 2011/061/3 na projektovou dokumentaci kanalizačních přípojek na akci „ Odkanalizování obcí Hamry, Zelená Lhota, Dešenice, Milence a Stará Lhota“ – část kanalizační přípojky Hamry s PROVODEM – inženýrskou společností, s.r.o.


ZO se dohodlo, že tento bod se bude projednávat na dalším zasedání.


 


f) Předvolání k podání vysvětlení ohledně provozování ČOV u č.p. 30


Starosta informoval o předvolání na Městský úřad Klatovy k podání vysvětlení ohledně provozování ČOV u č.p. 30, které se uskuteční 2. 11. 2011.


 


g) Služba „SMS obecní rozhlas“


 


h) Mikroregion Šumava – západ


Starosta podal informaci z jednání koordinační rady, která se uskutečnila 17. 10. 2011


na Modravě.


 


ch) Objednání kontejneru na plast do oblasti zadních Hamr k č.p. 66 – po zimním období.


Předsedající ukončil zasedání v 21.30 hod.


 


 


 


Usnesení


z 13. zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného


dne 27. 10. 2011 od 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech  


122) Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje následující program ustavujícího zasedání:


1. Schválení programu


2. Určení ověřovatelů zápisu ( § 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele


3. Kontrola zápisu č. 12/2011


4. Obecně závazná vyhláška č. 2/2011


5. Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce


6. Pronájem pozemku ppč. 3041 a 3051 v k. ú. Hamry na Šumavě


7. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Povodí Vltavy, Praha


8. Smlouva o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě NN s ČEZ Distribuce, a.s. Děčín – naproti č. p. 49


9.Smlouva o zřízení věcného břemene č. IE-12-0002678/007 s ČEZ Distribuce, a.s. Děčín


10.Příspěvek SDH v Zelené Lhotě


11. Diskuse, ostatní, připomínky


 


123) Zastupitelstvo obce Hamry vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011, kterou se mění vyhláška č. 2/2010 o místních poplatcích v Čl. 8 a dále se ruší obecně závazná vyhláška


č. 4/2004, o místě soustředěného turistického ruchu.


 


124) Zastupitelstvo obce Hamry vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 3/211 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Hamry.


 


125) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s vyvěšením návrhu na pronájem pozemků


ppč. 3041 o výměře 4200 m2, ppč. 3051 o výměře 456 m2 a st. p. č. 375 o výměře 17 m2


v k. ú. Hamry na Šumavě.


 


126) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 1549/2011 s Povodím Vltavy, se sídlem Holečkova 8, 150 24 Praha 5 v rámci akce „ Oprava místní komunikace s mostkem- Konečný“.


 


127) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s uzavřením Smlouvy o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě NN č. 4120669163 s ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, Teplická 874, 405 02 Děčín – naproti č. p. 49.


 


128) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene


č. IE-12-0002678/007 s  s ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, Teplická 874, 405 02 Děčín na pozemku ppč. 3299 v k. ú. Hamry na Šumavě za náhradu 1.100,- Kč. 


 


129) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s poskytnutím příspěvku SDH v Zelené Lhotě na pracovní oděvy ve výši 3.000,- Kč.


 


130) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se změnou rozpočtu – rozpočtovými opatřeními


č. 8/20011.


 


131) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s vyúčtováním elektřiny na sportovišti s tím, že sportovnímu klubu SK Hamry - o.s. bude účtováno za spotřebu elektřiny ve výši 5.157,- Kč.


 


 


 


Přílohy zápisu:


 


1)      Prezenční listina


2)      Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích


3)      Obecně závazná vyhláška č. 2/2011


4)      Obecně závazná vyhláška č. 3/211 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce


5)      Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č. 8/2011


 


Zápis byl vyhotoven dne : 31. 10. 2011


Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce