| OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č. 4/2005 zastupitelstva obce ze dne 21.4. 2005

 

         Zápis z 4. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Hamry konaného

        dne 21.4. 2005 v 20.oo hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Hamrech

__________________________________________________________________________

 

Přítomni : členové ZO dle presenční listiny

 

 

     Program jednání zastupitelstva obce

 

     1) Zahájení veřejného zasedání.

     2) Kontrola minulého usnesení.

     3) Vyhodnocení zimní údržby 2004 – 2005.

     4) Rozvojová strategie Mikroregionu Šumava – Západ.

     5) Vratka dotace z akce Cesta P. M. Bolestné .

     6) Informace a různé.

     7) Závěr.

    

_____________________________________________________________________

 

 

1) Zahájení

 

     a)  Starosta přivítal členy zastupitelstva a zahájil 4.veřejné zasedání v roce 2005.

          Konstatoval, že veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno

          a zahájeno za přítomnosti 6ti členů zastupitelstva tj.nadpoloviční většiny, takže

          zastupitelstvo je usnášení schopné.

 

b)      Schválení programu jednání veřejného zasedání a návrhu, aby hlasování bylo veřejné a            

          diskuse k jednotlivým bodům byla ihned po rozpravě.

           Hlasováni: 6 pro

 

c)      Určení ověřovatelé zápisu č.4/2005: p. Vopalecký, p. Koryťák.

 

2) Kontrola zápisu a usnesení č. 3/2005 ze zasedání ZO dne 24.3. 2005

 

      -    bez připomínek

 

3)  Vyhodnocení zimní údržby místních komunikací 2004 - 2005

      8.4. 2005 proběhlo jednání dopravní komise, která zhodnotila průběh zimní údržby.       

      Podchytila některé nedostatky v jejím průběhu a stanovila cíle směřující k jejich

      odstranění.

      P. Coufal – předseda dopravní komise seznámil ZO s jednáním a zápisem komise.

      Připomínka – upozornit Správu a údržbu silnic Klatovy na úklid sněhu na křižovatkách,        

      kde se kříží místní komunikace se státní.

      Starosta dojedná schůzku se Správou a údržbou silnic Klatovy na podzim.

    

4) Rozvojová strategie Mikroregionu Šumava - Západ

     - Návrh ceny za vypracování Rozvojové strategie pro obec hamry v rámci Mikroregionu

       Šumava – Západ od firmy Eureon činí 120.000,- Kč při 80 %dotaci z Fondů EU,    

       výsledná částka by představovala 24.000,- Kč.

    - Na přístí zasedání bude pozván zástupce f. Eureonu – zajistí starosta.

 

5)  Vrácení dotace z Programu rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji

      ZO souhlasí s vrácením nevyčerpané dotace ve výši 38.105,- Kč z akce Cesta P. M. 

      Bolestné.

Hlasování : 5 pro, 1 zdržel hlasování

 

6) Informace a různé

 

 a) Žádost majitelů domu č.p. 34 o pronájem části pozemku ppč. 2391/2

      ZO souhlasí s pronájmem části pozemku ppč. 2391/2 o výměře 42 m2 na dobu určitou, tj.

      1 rok, za sjednanou cenu 100,- Kč/rok. Před podpisem smlouvy bude předložen nájemci    

      souhlas pana Žáčka s pronájmem výše uvedeného pozemku.

  Hlasování: 6 pro

 

b) Poskytnutí finančních prostředků na podporu rozvoje venkovského cestovního ruchu 

    v Plzeňském kraji

     ZO souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí finančních prostředků  a to na

     a) podpora konkrétních akcí a realizace projektů, kde podíl obce činí 25.000,- Kč

     b) podpora tvorby propagačních materiálů, kde podíl obce činí 15.000,- Kč

 Hlasování : 6 pro

 

c) Dotace z programu stabilizace a obnovy venkova z Plzeňského kraje

    Obci byla přidělena  dotace na rekonstrukci místní komunikace ppč. 2368 část a 1244/2

     Ve výši 150.000,- Kč.

 

d) Podána informace o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2004.

 

e) Pořádání Dne matek.

    Den matek bude pořádán v pensionu Královský dvůr dne 25.4. 2005.

    Přítomným matkám bude dána květina a příspěvek 50,- Kč. Dále obec poskytne příspěvek

    na hudbu do výše 2.000,- Kč ( 50 % ).

    Pro nezúčastněné  nad 70 let bude dána kytička a bonboniera.

 

Připomínka :

P. Koryťák – znovu jednat o jednosměrném provozu na komunikaci  od č.p. 27 ( Tauer ).

 

7) Zasedání ukončeno ve 22.20 hod.

 

 

 

                                                               Usnesení

        z 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce Hamry konaného  dne 21.4. 2005

                 od 20.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Hamry

 

 

1) ZO souhlasí s vrácením nevyčerpané dotace ve výši 38.105,- Kč z akce Cesta P. M. 

      Bolestné.

 

2)  ZO souhlasí s pronájmem části pozemku ppč. 2391/2 o výměře 42 m2 na dobu určitou, tj.

      1 rok, za sjednanou cenu 100,- Kč/rok

 

3)  ZO souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí finančních prostředků  a to na

     a) podpora konkrétních akcí a realizace projektů, kde podíl obce činí 25.000,- Kč

     b) podpora tvorby propagačních materiálů, kde podíl obce činí 15.000,- Kč

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce