| OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č.5/2005 zastupitelstva obce ze dne 19.5. 2005

 

         Zápis z 5. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Hamry konaného

        dne 19.5. 2005 v 20.oo hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Hamrech

__________________________________________________________________________

 

Přítomni : členové ZO dle presenční listiny

 

 

     Program jednání zastupitelstva obce

 

     1) Zahájení veřejného zasedání.

     2) Kontrola minulého usnesení.

     3) Návrh závěrečného účtu za rok 2004.

     4) Vyúčtování hospodaření obce Hamry za rok 2004.

     5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hamry za rok 2004.

     6) protokol o provedené dohlídce čerpání finančních prostředků účelově určené půjčky

          na opravy z FRB.

     7) Rozpočtový výhled na rok 2005 – 2006.

     8) Rekonstrukce místní komunikace ppč. 2368 a 1244/2 v k.ú. Hamry na Šumavě.

     9) Žádost manželů Karlachových o odprodej části pozemku ppč. 2398/3 v k.ú. Hamry

         na Šumavě

   10) Prodej pozemků ppč. 2398/3 část , ppč. 2398/4 a st.p.č. 493 v k.ú. Hamry na Šumavě.

   11) Odkoupení části pozemku ppč. 2642/1 v k.ú. Hamry na Šumavě.

   12) Informace a různé.

   13) Závěr.

    

_____________________________________________________________________

 

 

1) Zahájení

 

     a)  Starosta přivítal členy zastupitelstva a zahájil 5.veřejné zasedání v roce 2005.

          Konstatoval, že veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno

          a zahájeno za přítomnosti 6ti členů zastupitelstva tj.nadpoloviční většiny, takže

          zastupitelstvo je usnášení schopné.

 

b)      Schválení programu jednání veřejného zasedání a návrhu, aby hlasování bylo veřejné a            

          diskuse k jednotlivým bodům byla ihned po rozpravě.

           Hlasováni: 6 pro

 

c)      Určení ověřovatelé zápisu č.4/2005: p. Coufal, p. Wolf.

 

2) Kontrola zápisu a usnesení č. 4/2005 ze zasedání ZO dne 21.4. 2005

 

      -    bez připomínek

 

3)  Návrh závěrečného účtu za rok 2004

     Rozpis příjmů a výdajů byl ZO projednán a schválen s vyjádřením bez výhrad.

     Hlasování : 6 pro

    

 

4) Vyúčtování hospodaření obce Hamry za rok 2004

     Podrobný rozpis příjmů a výdajů byl ZO projednán a schválen s vyjádřením bez výhrad.

     Hlasování : 6 pro

 

5)  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hamry za rok 2004

      Přezkoumání hospodaření bylo provedeno na základě žádosti obce podle ustanovení

      42 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

      ZO schválilo bez výhrad.

      Hlasování : 6 pro

 

6)  Protokol o provedené prohlídce čerpání finančních prostředků účelově určené

půjčky na opravy z FRB

      ZO projednalo a schválilo protokol s vyjádřením bez výhrad.

      Hlasování : 6 pro

 

7)  Rozpočtový výhled na rok 2005 - 2006

      ZO schválilo rozpočtový výhled na rok 2005 – 2006.

      Hlasování : 6 pro

 

8)  Rekonstrukce místní komunikace ppč. 2368 a 1244/2 v k.ú. Hamry na Šumavě

      ZO souhlasí s předloženým rozpočtem na opravu MK ve výši 251.731,- Kč.

      Dále ZO souhlasí s přidělením dotace na tuto akci ve výši 150.000,- Kč od Plzeňského

      kraje.

      Hlasování : 6 pro

 

9)  Žádost manželů Karlachových o odprodej části pozemku ppč. 2398/3 v k.ú. Hamry

na Šumavě.

      ZO žádost projednalo a rozhodlo část pozemku ppč. 2398/3 v k.ú. Hamry na Šumavě

      odprodat.

      Hlasování : 6 pro

 

10)  Prodej pozemků ppč. část  2398/3, 2398/4 a stavební p.č. 493 v k.ú. Hamry

 na Šumavě

      ZO rozhodlo odprodat zastavěnou část pozemku ppč. 2398/3 v k.ú. Hamry na Šumavě dle

      geometrického zaměření manželům Karlachovým (102 m2 ) a ppč. 2398/4 a st.p.č. 493   

      v k.ú. Hamry na Šumavě manželům Kropáčkovým za cenu 35,- Kč /m2.

      Hlasování : 6 pro

 

11)  Odkoupení části pozemku ppč. 2642/1 v k.ú. Hamry na Šumavě

      ZO rozhodlo odkoupit 593 m2 z pozemku ppč. 2642/1 v k.ú. Hamry na Šumavě dle

      geometrického plánu od p. Bečváře na žádost p. Hodače, kterému tímto bude umožněn

      přístup na stavební parcely v jeho vlastnictví. P. Hodač uhradí náklady obce s tímto

      odprodejem spojené.

      Cena bude stanovena dle znaleckého posudku.

      Hlasování : 6 pro

 

 12) Informace a různé

 

 a) Žádost p. Kroupové o uvolnění z funkce kronikářky obce

      ZO vzalo žádost na vědomí což bude sděleno p. Kroupové.

      P. Kroupová bude požádána o vedení kroniky do získání nového kronikáře.

 

b) Příspěvek na Den dětí Občanskému sdružení Hamry na Šumavě

     ZO rozhodlo poskytnout příspěvek na Den dětí OS Hamry na Šumavě ve výši 1.500,- Kč

     Po předložení vyúčtování nákladů na tuto akci.

     Hlasování : 6 pro

 

Připomínka :

P. Wolf – dotaz, zda byly vyřízeny připomínky z poslední zápisu kontrolního výboru

                 ze dne 7.9. 2004.

Kontrolu provede předseda kontrolního výboru p. Przygrodski.

 

13) Zasedání ukončeno ve 21.55 hod.

 

 

 

 

                                                               Usnesení

        z 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Hamry konaného  dne 19.5. 2005

                 od 20.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Hamry

 

 

1) ZO projednalo a schválilo návrh závěrečného účtu za rok 2004 (příloha zápisu ).

 

2)  ZO projednalo a schválilo vyúčtování hospodaření obce Hamry za rok 2004

     ( příloha zápisu ).

 

3)  ZO projednalo a schválilo „ Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hamry

     za rok 2004“ ( příloha zápisu ).

 

4) ZO projednalo a schválilo protokol o provedené prohlídce finančních prostředků účelově

    určené půjčky na opravy z FRB ( příloha zápisu ).

 

5) ZO projednalo a schválilo rozpočtový výhled na rok 2005 – 2006 ( příloha zápisu ).

 

6) ZO souhlasí s rekonstrukcí MK 2368 a úpravou pozemku 1244/2 v k.ú. Hamry na Šumavě

    ve výši 251.731,- Kč firmou Silnice Klatovy.

    Dále ZO souhlasí s přidělením dotace na tuto akci ve výši 150.000,- Kč od Plzeňského

    kraje.

 

7) ZO rozhodlo odprodat manželům Karlachovým  část zastavěného pozemku ppč. 2398/3

    v k.ú. Hamry na Šumavě dle geometrického zaměření za cenu 35,- Kč/m2.

    ZO rozhodlo odprodat manželům Kropáčkovým ppč. 2398/4 a st.p.č. 493 v k.ú. Hamry

    na Šumavě za cenu 35,- Kč/m2.

 

8) ZO rozhodlo odkoupit 593 m2 z pozemku ppč. 2642/1 v k.ú. Hamry na Šumavě.

    Cena bude stanovena dle znaleckého posudku.

 

9) ZO schválilo přidělit OS Hamry na Šumavě příspěvek na Den dětí ve výši 1.500,- Kč.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce