| OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č. 5/2012 ze dne 26. 4. 2012  

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného


dne 26. 4. 2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního v Hamrech


___________________________________________________________________________


 


Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté


Omluveni :


 


Zahájení zasedání


 


    5. zasedání Zastupitelstva obce Hamry v roce 2012 bylo zahájeno v 19. hodin starostou obce Miroslavem Kroupou („dále jako „předsedající“).


 


     Předsedající přivítal členy zastupitelstva a přítomné hosty a zahájil 5. zasedání zastupitelstva obce v roce 2012. Konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Hamry zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 18. 4. 2012 do 26. 4. 2012. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.


 


     Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).


   


1) Schválení programu 


     Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.


     Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.


Návrh usnesení :


     Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje následující program ustavujícího zasedání:


1.      Schválení programu


2.      Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele


3.      Kontrola zápisu č. 4/2012 z 22. 3. 2012


4.      Závěrečný účet obce


5.      Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č. 3/2012


6.      Oprava místních komunikací v k. ú. Hamry na Šumavě


7.      Žádosti o odkoupení pozemků v k. ú. Hamry na Šumavě


8.      Prodej pozemků


9.      Účast v soutěži „Vesnice roku“


10. Odkanalizování obce Hamry


11. Diskuse, ostatní, připomínky


 


Výsledek hlasování:   Pro:  6 Proti: 0   Zdrželi se: 0


 


Usnesení č. 162/2012 bylo schváleno.


 


2) Určení zapisovatele a ověřovatelů 5. zasedání v r. 2012.


   Ověřovatelé zápisu č. 5/2012 - p. Koleňák, p. Sýkora a zapisovatel Miroslav Mára


 


3 ) Kontrola zápisu č. 4/2012 z 22. 3. 2012


 - bez připomínek


 


4 ) Závěrečný účet obce


     Starosta seznámil přítomné s vyúčtováním hospodaření obce Hamry za rok 2011, se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce, které vykonaly pracovnice krajského úřadu Plzeňského kraje. Dále se zprávou o výsledku vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcím, státním a národním fondům a jiným rozpočtům za rok 2011. Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední desce dne 11. 4. 2012 a sejmut


26. 4. 2012.


 


     Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.


 


     Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.


Nebyly podány žádné návrhy.


Návrh usnesení :


ZO schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet za rok 2011 včetně zprávy


o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hamry za rok 2011 bez výhrad.  


Výsledek hlasování:   Pro: 6 Proti : 0   Zdrželi se : 0 


Usnesení č. 163/2012 bylo schváleno.


5) Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č. 3/2012


     Starosta seznámil přítomné se změnou rozpočtu – rozpočtovými opatřeními č.3/2012.


 Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.


Nebyly podány žádné návrhy


 Návrh usnesení :


     Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se změnou rozpočtu – rozpočtovými opatřeními


č. 3/2012.


 Výsledek hlasování:   Pro: 6 Proti : 0   Zdrželi se : 0


 Usnesení č. 164/2012 bylo schváleno.


 6) Oprava místních komunikací v k.ú. Hamry na Šumavě


a) Oprava místní komunikace ppč. 3393 v k.ú. Hamry na Šumavě


Starosta informoval, že na opravu místní komunikace ppč. 3393 v k. ú. Hamry na Šumavě byly osloveny tři firmy k podání cenové nabídky – Silnice Klatovy, Silba Plzeň a Silnice Chmelíř Plzeň. Do dnešního dne byly podány dvě cenové nabídky a to :


1. firma Silnice Chmelíř s.r.o., Rychtaříkova 2173/1, Plzeň ve výši 198.283,20 Kč včetně DPH,


2. firma Silnice Klatovy ve výši 193.853,30 Kč včetně DPH.   


Starosta navrhl, aby opravu komunikace ppč. 3393 v k. ú. Hamry na Šumavě provedla firma


firma Silnice Klatovy ve výši 193.853,30 Kč včetně DPH.   


    Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.


Nebyly podány žádné návrhy


 


Návrh usnesení :


     Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s provedením opravy komunikace ppč. 3393 v k. ú. Hamry na Šumavě firmou Silnice Klatovy ve výši 193.853,30 Kč včetně DPH.   


 Výsledek hlasování:   Pro: 6 Proti : 0   Zdrželi se : 0


 Usnesení č. 165/2012 bylo schváleno.


 b) Oprava mostku a zprůjezdnění komunikace ppč. 2885 v k.ú. Hamry na Šumavě


    ( Gruber)


Starosta informoval, že na komunikaci ppč. 2885 v k.ú. Hamry na Šumavě ( v oblasti Grubrův dvorec ) je mostek v havarijním stavu a dále musí dojít k její zprůjeznění  nad domem


č.p. 17. Za účelem opravy byla oslovena firma BM Skelná Huť, která podala nabídku v ceně


do 90.000,- Kč včetně DPH.   


    Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.


 Návrhy: Opravu mostku i zprůjezdnění nad č. p. 17 komunikace ppč. 2885 v k. ú. Hamry


na Šumavě provést sami, mostek opravit s využitím betonových panelů.


 Návrh usnesení :


     Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s provedením opravy mostku i zprůjezdnění komunikace ppč. 2885 v k. ú. Hamry na Šumavě nad č. p. 17 svépomocí, mostek opravit


s využitím betonových panelů.


 Výsledek hlasování:   Pro: 6 Proti : 0   Zdrželi se : 0


 Usnesení č. 166/2012 bylo schváleno.


 c) Starosta přítomné informoval o nákupu štěrkodrtě na opravy dalších komunikací.


   ZO vzalo na vědomí.


 7) Žádosti o odkoupení pozemků v k.ú. Hamry na Šumavě


a) Žádost Karin Bálkové, bytem Hamry 33, o odkoupení pozemků ppč. 3127, 3128 a 3129 v k. ú. Hamry na Šumavě


     Starosta seznámil přítomné se žádostí paní Karin Bálkové, bytem Hamry 33, o odkoupení pozemků ppč. 3127 o výměře 723 m2 ( ostatní plocha), ppč. 3128 o výměře 81 m2 ( ostatní plocha – ost. komunikace) a ppč. 3129 o výměře 530 m2 ( zahrada) vše v k. ú. Hamry na Šumavě. Všechny pozemky se nacházejí u domu č.p. 33


Starosta navrhl, aby byl zveřejněn záměr na prodej pozemků ppč. 3127, 3128 a 3129 v k. ú. Hamry na Šumavě. A dále navrhl, aby prodejní cena byla 50,- Kč/m2 a kupující uhradí náklady spojené s převodem pozemku.


     Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.


 Nebyly podány žádné návrhy.


 V 20.10 hod. se dostavil p. Roman Coufal.


Návrh usnesení :


     Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se zveřejněním záměru na prodej pozemků ppč. 3127 o výměře 723 m2 ( ostatní plocha), ppč. 3128 o výměře 81 m2 ( ostatní plocha – ost. komunikace) a ppč. 3129 o výměře 530 m2 ( zahrada) vše v k. ú. Hamry na Šumavě a prodejní cenou 50,- Kč/m2 plus další výdaje spojené s převodem pozemků.


 Výsledek hlasování:   Pro: 7 Proti : 0   Zdrželi se : 0


 Usnesení č. 167/2012 bylo schváleno.


b) Žádost manželů Miroslava a Blanky Křovinových, bytem Myšlín 102, 251 64 Mnichovice o odprodej části pozemku ppč 3197 v k.ú. Hamry na Šumavě


     Starosta seznámil přítomné s žádostí manželů Miroslava a Blanky Křovinových, bytem Myšlín 102, 251 64 Mnichovice o odprodej části pozemku ppč. 3197 v k. ú. Hamry na Šumavě. Jedná se o pozemek ppč. 3197/2 o výměře 2018 m2, který vznikl na základě geometrického rozdělení pozemku ppč. 3197 dle geometrického plánu č. 366-2/2011, který je zapsán na katastrálním úřadě v Klatovech.


 ZO vzalo na vědomí žádost manželů Křovinových.


 8) Prodej pozemků 3182/2 a 3197/2 v k.ú. Hamry na Šumavě


     Starosta seznámil přítomné se zapsáním geometrického plánu č. 366-2/2011 na rozdělení pozemků ppč. 3182 a 3197 v k. ú. Hamry na Šumavě do katastru nemovitostí. Na základě tohoto geometrického plánu byl oddělen pozemek ppč. 3182/2  o výměře 2008 m2 a 3197/2 o výměře 2018 m2 v k. ú. Hamry na Šumavě.


Starosta navrhl, aby tyto pozemky byly nabídnuty k prodeji z důvodu zlepšení finanční situace obce.


Prodej původních pozemků byl projednáván na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne


22. 4. 2010 (zveřejnění záměru), 27. 5. 2010 a 24. 6. 2010.


 a) Zrušení části bodu č. 11 a bod č. 2 usnesení z 22. 4. 2010


Starosta navrhl, aby byl zrušen část bod č. 11 a bod č. 12 usnesení zastupitelstva obce Hamry z veřejného zasedání z 22. 4. 2010 a to, o záměru prodeje pozemků z důvodu nového přečíslení pozemků  ppč. 3182 a 3197 v k. ú. Hamry na Šumavě.


    Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.


 Nebyly podány žádné návrhy.


 Návrh usnesení :


     Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se zrušením části bodu č. 11 a bod č. 12 usnesení zastupitelstva obce Hamry z veřejného zasedání z 22. 4. 2010 a to, o záměru prodeje pozemků z důvodu nového přečíslení pozemků ppč. 3182 a 3197 v k. ú. Hamry na Šumavě.


 Výsledek hlasování:   Pro: 7 Proti : 0   Zdrželi se : 0


 Usnesení č. 168/2012 bylo schváleno.


 b) Záměr prodeje pozemků


Starosta navrhuje, aby byl zveřejněn záměr na prodej pozemku ppč. 3182/2, který vznikl z původního pozemku ppč. 3182 a prodej pozemku ppč. 3197/2, který vznikl oddělením z původního pozemku ppč. 3197 v k. ú. Hamry na Šumavě.


     Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.


 Návrhy: Vyhotovení znaleckého posudku a posudku o tržní ceně.


 Návrh usnesení :


     Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku ppč. 3182/2


o výměře 2008 m2 (TTP) a ppč. 3197/2 o výměře 2018 m2 (TTP) v k. ú Hamry na Šumavě. Dále souhlasí s vyhotovením znaleckého posudku a posudku o tržní ceně pozemků.


 Výsledek hlasování:   Pro: 7 Proti : 0   Zdrželi se : 0


 Usnesení č. 169/2012 bylo schváleno.


 c) Pronájem pozemků určených k prodejiSoučasný pronájem pozemků ppč. 3182 a 3197 v k. ú. Hamry na Šumavě bude vyřešen s nájemcem vzájemnou dohodou dodatkem k nájemní smlouvě nebo jednoměsíční výpovědí.


 9) Účast v soutěži „Vesnice roku“


     Starosta seznámil přítomné s možností zúčastnit se soutěže „Vesnice roku“ a navrhl,


abychom podali žádost.


    Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.


 Nebyly podány žádné návrhy


 Návrh usnesení :


     Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s podáním žádosti do soutěže „Vesnice roku“.


 Výsledek hlasování:   Pro: 7 Proti : 0   Zdrželi se : 0


 Usnesení č. 170/2012 bylo schváleno.


 10) Odkanalizování obcí


     Starosta seznámil přítomné se zahájením stavebních prací na odkanalizování v obci Dešenice. Dále s přípravou na změnu úvěrové smlouvy na zajištění financování našeho podílu.


     Starosta seznámil přítomné s podáním žádosti na Krajský úřad Plzeňského kraje z Programu vodohospodářské infrastruktury na akci „Odkanalizování obcí Hamry, Zelená Lhota, Dešenice, Milence, Stará Lhota na ČOV v Nýrsku“, požadovaná částka činí


5. mil. Kč.


    Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.


 Nebyly podány žádné návrhy


 Návrh usnesení :


     Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s podáním žádosti na Krajský úřad Plzeňského kraje z Programu vodohospodářské infrastruktury na akci „Odkanalizování obcí Hamry, Zelená Lhota, Dešenice, Milence, Stará Lhota na ČOV v Nýrsku“, požadovaná částka činí


5. mil. Kč.


 Výsledek hlasování:   Pro: 7 Proti : 0  Zdrželi se : 0


 Usnesení č. 171/2012 bylo schváleno.


 11) Diskuse, ostatní, připomínky


 a) Pořádání Jarní toulky Královským hvozdem pro pěší v sobotu 5. 5. 2012 od 9.30 hodin se srazem na odstavné ploše pod kostelem.


 b) Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu a sběr železného šrotu s jednotným sběrným místem v bývalém areálu Policie ČR v Hamrech dne 12. května 2012 (SOBOTA) v časovém rozmezí 9.oo – 12.oo hodin.


 c) Dotaz na MVE na Bílém potoce


 


Předsedající ukončil zasedání v 21.20 hod.


 Usnesení


z 5. zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného


dne 26. 4. 2012 od 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech  


162) Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje následující program ustavujícího zasedání:


1. Schválení programu


2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele


3. Kontrola zápisu č. 4/2012 z 22. 3. 2012


4. Závěrečný účet obce


5. Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č. 3/2012


6. Oprava místních komunikací v k. ú. Hamry na Šumavě


7. Žádosti o odkoupení pozemků v k. ú. Hamry na Šumavě


8. Prodej pozemků


9. Účast v soutěži „Vesnice roku“


10. Odkanalizování obce Hamry


11. Diskuse, ostatní, připomínky


 163) Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet za rok 2011 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hamry za rok 2011 bez výhrad.


 164) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se změnou rozpočtu – rozpočtovými opatřeními


č. 3/2012.


 165) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s provedením opravy komunikace ppč. 3393


v k. ú. Hamry na Šumavě firmou Silnice Klatovy ve výši 193.853,30 Kč včetně DPH.   


 166) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s provedením opravy mostku i zprůjezdnění komunikace ppč. 2885 v k. ú. Hamry na Šumavě nad č. p. 17 svépomocí, mostek opravit


s využitím betonových panelů.


 167) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se zveřejněním záměru na prodej pozemků ppč. 3127 o výměře 723 m2 ( ostatní plocha), ppč. 3128 o výměře 81 m2 ( ostatní plocha – ost. komunikace) a ppč. 3129 o výměře 530 m2 ( zahrada) vše v k. ú. Hamry na Šumavě a prodejní cenou 50,- Kč/m2 plus další výdaje spojené s převodem pozemků.


 168) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se zrušením části bodu č. 11 a bod č. 12 usnesení zastupitelstva obce Hamry z veřejného zasedání z 22. 4. 2010 a to, o záměru prodeje pozemků z důvodu nového přečíslení pozemků ppč. 3182 a 3197 v k. ú. Hamry na Šumavě.


 169) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku ppč. 3182/2 o výměře 2008 m2 (TTP) a ppč. 3197/2 o výměře 2018 m2 (TTP) v k. ú Hamry na Šumavě. Dále souhlasí s vyhotovením znaleckého posudku a posudku o tržní ceně pozemků.


 170) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s podáním žádosti do soutěže „Vesnice roku“.


 171) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s podáním žádosti na Krajský úřad Plzeňského kraje z Programu vodohospodářské infrastruktury na akci „Odkanalizování obcí Hamry, Zelená Lhota, Dešenice, Milence, Stará Lhota na ČOV v Nýrsku“, požadovaná částka činí


5. mil. Kč.


Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce