| OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č. 6/2005 zastupitelstva obce ze dne 23.6. 2005

 

         Zápis z 6. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Hamry konaného

        dne 23.6. 2005 v 20.oo hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Hamrech

__________________________________________________________________________

 

Přítomni : členové ZO dle presenční listiny

 

 

     Program jednání zastupitelstva obce

 

     1) Zahájení veřejného zasedání.

     2) Kontrola minulého usnesení.

     3) Změna rozpočtu – rozpočtové změny č.1

     4) Rozpočet Dobrovolného svazku obcí Údolí pod Ostrým na rok 2005.    

     5) Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Úhlava za rok 2004.

     6) Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Údolí pod Ostrým za rok 2004.

     7) Informace a různé.

     8) Závěr.

    

_____________________________________________________________________

 

 

1) Zahájení

 

     a)  Starosta přivítal členy zastupitelstva a zahájil 6.veřejné zasedání v roce 2005.

          Konstatoval, že veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno

          a zahájeno za přítomnosti 6ti členů zastupitelstva tj.nadpoloviční většiny, takže

          zastupitelstvo je usnášení schopné.

 

b)      Schválení programu jednání veřejného zasedání a návrhu, aby hlasování bylo veřejné a            

          diskuse k jednotlivým bodům byla ihned po rozpravě.

           Hlasováni: 6 pro

 

c)      Určení ověřovatelé zápisu č.6/2005: p. Przygrodski, p. Koryťák.

 

2) Kontrola zápisu a usnesení č. 5/2005 ze zasedání ZO dne 19.5. 2005

 

    -    bez připomínek

 

3)  Změna rozpočtu – rozpočtové změny č.1/2005

      ZO souhlasí se změnou rozpočtu – rozpočtové změny č. 1/2005.

      Hlasování : 6 pro

 

4) Rozpočet Dobrovolného svazku obcí Údolí pod Ostrým na rok 2005.    

     ZO souhlasí s rozpočtem Dobrovolného svazku obcí Údolí pod Ostrým na rok 2005.

     Hlasování : 6 pro    

 

5)  Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Úhlava za rok 2004

      ZO vzalo na vědomí závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Úhlava za rok 2004.

      Hlasování : 6 pro

6) Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Údolí pod Ostrým za rok 2004

     ZO vzalo na vědomí závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Údolí pod Ostrým

     za rok 2004.

     Hlasování : 6 pro

 

7) Informace a různé

 

a)      Žádost o poskytnutí finančních prostředků na podporu rozvoje venkovského   

       cestovního ruchu v Plzeňském kraji na projekt „ Kolekce snímků uměleckých

       plastik z Cesty Panny Marie Bolestné“

      ZO vzalo na vědomí.

 

b)      Oprava části  komunikace ppč. 2294 v k.ú. Hamry na Šumavě

Cenová nabídka od f. Silnice Klatovy na opravu části  komunikace.

ZO vzalo na vědomí  a rozhodlo provést opravu v roce 2006.

       Hlasování : 6 pro

 

c) Projekt  a následné provedení dopravního značení v obci.

    Projekt a následné provedení dopravního značení zadat u firmy Silba Plzeň, a.s.

    ( Připomínka p. Koryťáka  - osazení značky zákazu vjezdu nákladních aut těžších 3,5 t

       komunikaci na ppč. 2375/2 – u kostela  )

    ZO souhlasí se zadáním projektu.

    Hlasování : 6 pro

 

d) Osazení infotabulí Královský Hvozd v obci – 2 ks.

   

Připomínka :

P. Koryťák – informovat se o možnosti prodloužení autobusu po Šumavě ze Špičáku

do Nýrska.

 

8) Zasedání ukončeno ve 21.40 hod.

 

 

 

                                                               Usnesení

        z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Hamry konaného  dne 23.6. 2005

                               od 20.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Hamry

 

 

1) ZO souhlasí se změnou rozpočtu – rozpočtové změny č. 1/2005.

 

2)  ZO souhlasí s rozpočtem Dobrovolného svazku obcí Údolí pod Ostrým na rok 2005.

 

3)  ZO vzalo na vědomí závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Úhlava za rok 2004.

 

4)  ZO vzalo na vědomí závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Údolí pod Ostrým

     za rok 2004.

 

5) ZO vzalo na vědomí cenovou nabídku na opravu části komunikace ppč.2294 v k.ú. Hamry

     na Šumavě a rozhodlo provést opravu v roce 2006.

 

6) ZO souhlasí se zadáním projektu na dopravní značení v obci na místních komunikacích.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce