| OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č. 7/2012 ze dne 21.6. 2012  

Zápis z 7. zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného

dne 21. 6. 2012 od 20.00 hodin v zasedací místnosti obecního v Hamrech

___________________________________________________________________________

 

Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté

Omluveni :

 

Zahájení zasedání

 

    7. zasedání Zastupitelstva obce Hamry v roce 2012 bylo zahájeno v 20. hodin starostou obce Miroslavem Kroupou („dále jako „předsedající“).

 

     Předsedající přivítal členy zastupitelstva a přítomné hosty a zahájil 7. zasedání zastupitelstva obce v roce 2012. Konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Hamry zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 13. 6. 2012 do 21. 6. 2012. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

 

     Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

   

1) Schválení programu

 

     Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

     Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

Návrh usnesení :

     Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

1.      Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

2.      Schválení programu

3.      Kontrola zasedání z 26. 5. 2012

4.      Prodej pozemků

5.      Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č. 4/2012

6.      Prodej pohlednic

7.      Oslavy obce

8.      Udělení čestného občanství

9.      Zaměření studny a vedení k vodojemu

10. Zaměření přístupu k pozemku ppč. 1311 v k. ú. Hamry na Šumavě

11. Oprava mostu „Konečný“

12. Odkanalizování obcí

13. Diskuse, ostatní, připomínky

 

Výsledek hlasování:   Pro: 7 Proti: 0   Zdrželi se: 0

 

Usnesení č. 179/2012 bylo schváleno.

 

 

 

2) Určení zapisovatele a ověřovatelů 7. zasedání v r. 2012.

   Ověřovatelé zápisu č. 7/2012 - p. Coufal, p. Koleňák a zapisovatel Miroslav Mára Kontrola zápisu č. 6/2012 z 24. 5. 2012

 - bez připomínek

 

4 ) Prodej pozemků

a) Prodej pozemku ppč. 3182/2 v k.ú. Hamry na Šumavě

     Starosta seznámil přítomné, že záměr na prodej pozemku ppč. 3182/2 v k. ú. Hamry na Šumavě byl zveřejněn na úřední desce dne 30. 4. 2012 a sejmut 16. 5. 2012. Současně byl záměr zveřejněn na „elektronické úřední desce“. Dále seznámil přítomné s vypracovaným znaleckým posudkem.

Do dnešního dne byla přijata žádost na odprodej pozemku ppč. 3182/2 od pana Štefana Arendáše (nar. 1978), bytem Hamry 46, 340 22 Nýrsko.

Starosta navrhl, aby pozemek ppč. 3182/2 o výměře 2008 m2 ( trvalý travní porost)

 v k. ú. Hamry na Šumavě byl prodán panu Štefanovi Arendášovi ( nar. 1978), bytem Hamry 46, 340 22 Nýrsko za cenu 300,- Kč/m2 (návrh č.1) , v kupní smlouvě bude zakotveno předkupní právo pro obce Hamry na dobu 10 let. Veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti hradí kupující.

Kupní smlouva bude podána na katastrální úřad po uhrazení kupní ceny na účet obce.

 

    Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

 

Návrhy :

č. 2 - Návrh učinil pan Mára, který navrhl pozemek prodat za 370,- Kč/m2.

č. 3 - Návrh podal pan Koleňák, aby pozemek byl prodán za 350,- Kč/m2.

č. 4 - Návrhl pana Arendáše a pana Przygrodského, aby pozemek byl prodán za 170,- Kč/m2

 

Poté starosta dal hlasovat k návrhu č. 4

Výsledek hlasování:   Pro: 2 Proti : 5   Zdrželi se : 0

Návrh nebyl schválen.

 

Poté starosta dal hlasovat k návrhu č. 3

Výsledek hlasování:   Pro: 2 Proti : 5   Zdrželi se : 0

Návrh nebyl schválen.

 

Poté starosta dal hlasovat k návrhuč. 2

Výsledek hlasování:   Pro: 1 Proti : 4   Zdrželi se : 2

Návrh nebyl schválen.

 

Poté starosta dal hlasovat k návrhu č. 1, který navrhl jako předsedající

Výsledek hlasování:   Pro: 2 Proti : 4 Zdrželi se : 1

Návrh nebyl schválen.

 

Starosta vyzval členy, aby byly podány nové návrhy k prodeji, aby usnesení mohlo být schváleno a navrhuje cenu 350,- Kč/m2 ( návrh č. 1).

 

Návrhy:

č. 2. - Návrh učinil p. Coufal, aby pozemek byl prodán za 300,- Kč/m2.

č. 3 - Návrh učinil pan Arendáš a p. Przygrodski, aby pozemek byl prodán za 170,- Kč/m2.

 

Poté starosta dal hlasovat k návrhu č. 3

Výsledek hlasování:   Pro: 2 Proti : 5   Zdrželi se : 0

Návrh nebyl schválen.

 

Poté starosta dal hlasovat k návrhu č. 2

Výsledek hlasování:   Pro: 1 Proti : 3   Zdrželi se : 2

Návrh nebyl schválen.

 

Poté starosta dal hlasovat k návrhu č. 1

Výsledek hlasování:   Pro: 4 Proti : 2   Zdrželi se : 1

Návrh byl schválen.

 

Návrh usnesení :

     Zastupitelstvo obce Hamry rozhodlo, že pozemek ppč. 3182/2 o výměře 2008 m2 (trvalý travní porost) v k. ú. Hamry na Šumavě bude prodán panu Štefanovi Arendášovi (nar. 1978), bytem Hamry 46, 340 22 Nýrsko za cenu 350,- Kč/m2, v kupní smlouvě bude zakotveno předkupní právo pro obce Hamry na dobu 10 let. Veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti hradí kupující.

 

Výsledek hlasování:   Pro: 5 Proti : 0 Zdrželi se : 2

 

Usnesení č. 180/2012 bylo schváleno.

 

b) Prodej pozemku ppč. 3197/2 v k.ú. Hamry na Šumavě

     Starosta seznámil přítomné, že záměr na prodej pozemku ppč. 3197/2 v k. ú. Hamry na Šumavě byl zveřejněn na úřední desce dne 30. 4. 2012 a sejmut 16. 5. 2012. Současně byl záměr zveřejněn na „elektronické úřední desce“. Dále seznámil přítomné s vypracovaným znaleckým posudkem.

Do dnešního dne byla přijata žádost na odprodej pozemku ppč. 3197/2 od manželů Miroslava a Blanky Křovinových, bytem Myšlín 102, 251 64 Mnichovice.

Starosta navrhl, aby pozemek ppč. 3197/2 o výměře 2018 m2 (trvalý travní porost)

 v k. ú. Hamry na Šumavě byl prodán manželům Miroslavovi a Blance Křovinovým, bytem Myšlín 102, 251 64 Mnichovice cenu 350,- Kč/m2, v kupní smlouvě bude zakotveno předkupní právo pro obce Hamry na dobu 10 let. Veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti hradí kupující.

Kupní smlouva bude podána na katastrální úřad po uhrazení kupní ceny na účet obce.

 

    Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

 

Nebyly podány žádné návrhy

 

Návrh usnesení :

     Zastupitelstvo obce Hamry rozhodlo, že pozemek ppč. 3197/2 o výměře 2018 m2 (trvalý travní porost) v k. ú. Hamry na Šumavě bude prodán manželům Miroslavovi a Blance Křovinovým, bytem Myšlín 102, 251 64 Mnichovice a cenu 350,- Kč/m2, v kupní smlouvě bude zakotveno předkupní právo pro obce Hamry na dobu 10 let. Veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti hradí kupující.

 

Výsledek hlasování:   Pro: 7 Proti : 0   Zdrželi se : 0

Usnesení č. 181/2012 bylo schváleno.

 

5) Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č. 4/2012

     Starosta seznámil přítomné se změnou rozpočtu – rozpočtovými opatřeními č. 4/2012.

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

Nebyly podány žádné návrhy

 

Návrh usnesení :

     Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se změnou rozpočtu – rozpočtovými opatřeními

č. 4/2012.

 

Výsledek hlasování:   Pro: 6 Proti : 0   Zdrželi se : 1

 

Usnesení č. 182/2012 bylo schváleno.

 

6) Prodej pohlednic

     Starosta seznámil přítomné, že byly zakoupeny pohlednice kostela ve výši 6.900,- Kč v množství 1000 ks. Starosta navrhl, aby prodejní cena pohlednic byla 10,- Kč bez DPH

( s 14 % DPH - 11,40 Kč).

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

 

Návrhy:

Pan Przygrodski navrhl, aby prodejní cena pohlednice byla 12,- Kč s DPH.

 

Další návrhy nebyly podány.

 

Návrh usnesení :

     Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s prodejní cenou pohlednice za 12,- Kč s DPH.

 

Výsledek hlasování:   Pro: 6 Proti : 0   Zdrželi se : 1

 

Usnesení č. 183/2012 bylo schváleno.

 

7) Oslavy obce

      Starosta informoval o přípravách na“Oslavy 20. výročí samostatnosti obce“.

 

- brigáda na přístřešku

 

      Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

 Návrhy, připomínky :

 

8) Udělení čestného občanství

 

     Starosta navrhl, aby byl panu Erwinu Wiererovi, předsedovi sdružení rodáků Künische Gemeinde Hammern, dne 30. 6. 2012 v rámci setkání rodáků, uděleno čestné občanství obce Hamry za dvacetiletou spolupráci s obcí Hamry na jejím novodobém rozvoji v letech

1992 -2012.

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

 

Nebyly podány žádné návrhy.

 

Návrh usnesení :

     Zastupitelstvo obce Hamry uděluje panu Erwinu Wiererovi, předsedovi sdružení rodáků Künische Gemeinde Hammern, čestné občanství obce Hamry za dvacetiletou spolupráci s obcí Hamry na jejím novodobém rozvoji v letech 1992 -2012. Plaketa o udělení čestného občanství bude předána dne 30. 6. 2012 v rámci setkání rodáků.

 

Výsledek hlasování:   Pro: 7 Proti : 0   Zdrželi se : 0

 

Usnesení č. 184/2012 bylo schváleno.

 

9)  Zaměření studny a vedení k vodojemu

 

     Starosta seznámil přítomné se zaměřením studny a vedení potrubí k vodojemu. Při tomto zaměření se zjistilo, že studna se nachází na jiném pozemku než na pozemku ppč. 1599/4

v k. ú. Hamry na Šumavě, který jsme odkoupili od Lesů ČR. Po jednání s geometrem a Lesy ČR bylo dohodnuto, že uvedení skutečnosti do souladu bude provedeno opravným geometrickým plánem a následným vložením do katastru nemovitostí, který opraví chybu. Geometrický plán bude hrazen obcí a Lesy ČR na půl.

 

    Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

 

Nebyly podány žádné návrhy

 

Návrh usnesení :

 Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s vyhotovením opravného geometrického plánu skutečného umístění studny na ppč. 1599/4 v k. ú. Hamry na Šumavě a vložen do katastru nemovitostí, který opraví chybu. Geometrický plán bude hrazen obcí a Lesy ČR na půl.

 

Výsledek hlasování:   Pro: 7 Proti : 0   Zdrželi se : 0

 

Usnesení č. 185/2012 bylo schváleno.

 

10)  Zaměření přístupu k pozemku ppč. 1311 v k. ú. Hamry na Šumavě

 

     Starosta seznámil přítomné s tím, že obec Hamry nemá zajištěn přístup k pozemku

ppč. 1311 v k. ú. Hamry na Šumavě. Přístup je možný po části pozemku ppč. 3169 v k. ú. Hamry na Šumavě v majetku Lesů ČR, dále k pozemku ppč. 1311 v k. ú. Hamry na Šumavě přiléhají části pozemků s trvalým travním porostem a to na části pozemku ppč. 3169 a 1308/2 v k. ú. v majetku Lesů ČR. Po jednání s Lesy ČR bylo navrženo, že obec Hamry si nechá zaměřit přístup k pozemku ppč. 1311 a pozemky na kterých se nachází trvalý travní porost, aby skutečnost odpovídala i katastru nemovitostí. Po zaměření přístupu a pozemků s TTP bude požádáno o odprodej těchto pozemků od Lesů ČR. Geometrický plán bude odsouhlasen Lesy ČR.

    

    Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

 

Nebyly podány žádné návrhy

 

 

Návrh usnesení :

 Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s vyhotovením geometrického plánu na zaměření přístupu k pozemku ppč. 1311v k. ú. Hamry na Šumavě, který se nachází na pozemku

ppč. 3169 v k. ú. Hamry na Šumavě a zaměření pozemků s trvalým travním porostem přilehlých k ppč. 1311, které jsou na části pozemku ppč. 3169 a 1308/2 v k. ú. Hamry na Šumavě . Tak, aby skutečnost odpovídala katastru nemovitostí. Dále zastupitelstvo souhlasí s tím, aby po zaměření přístupu a pozemků s TTP bylo požádáno o odprodej těchto pozemků od Lesů ČR.

 

Výsledek hlasování:   Pro: 7 Proti : 0   Zdrželi se : 0

 

Usnesení č. 186/2012 bylo schváleno.

 

11) Oprava mostu „Konečný“

 

     Starosta seznámil přítomné s poskytnutím dotace od Plzeňského kraje z Dotací na havarijní stavy a naléhavé potřeby v roce 2012 na akci „Výměna mostku přes řeku Úhlavu“ – mostek Konečný“ ve výši 300.000,- Kč.

- Byla podána žádost o stavební povolení

 

12) Odkanalizování obcí

     Starosta seznámil přítomné s průběhem stavebních prací na odkanalizování obce a se záznamem z jednání kontrolního dne č. 2 stavby z 12. 6. 2012. Dále o předání části projektových dokumentací na přípojky k nemovitostem.

 

     Dále starosta seznámil s poskytnutím dotace obci z Plzeňského kraje z dotačního programu vodohospodářské infrastruktury ve výši 2.000.000,- Kč na akci „Odkanalizování obcí Hamry, Zelená Lhota, Dešenice, Milence, Stará Lhota na ČOV Nýrsko“.

Starosta navrhl, aby obec Hamry přijala dotaci z Plzeňského kraje z dotačního programu vodohospodářské infrastruktury ve výši 2.000.000,- Kč na akci „Odkanalizování obcí Hamry, Zelená Lhota, Dešenice, Milence, Stará Lhota na ČOV Nýrsko“ a uzavřela smlouvu o poskytnutí této dotace.

Starosta oznámil, že byl podepsán dodatek č. 1 k úvěrové smlouvě na odkanalizování o změně čerpání úvěru. Z důvodu, že byla poskytnuta dotace na odkanalizování je možnost snížení úvěru o 2.000.000,- Kč tedy navrhuje, aby byl snížen úvěr o 2.000.000,- Kč po podepsání Smlouvy o poskytnutí dotace.

 

    Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

 

Nebyly podány žádné návrhy

 

Návrh usnesení :

     Zastupitelstvo obce Hamry přijímá dotaci z Plzeňského kraje z dotačního programu vodohospodářské infrastruktury ve výši 2.000.000,- Kč na akci „Odkanalizování obcí Hamry, Zelená Lhota, Dešenice, Milence, Stará Lhota na ČOV Nýrsko“ a souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace.

Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s podáním žádosti České spořitelně o snížení úvěru o 2.000.000,- Kč po podepsání Smlouvy na poskytnutí dotace.

 

Výsledek hlasování:   Pro: 7 Proti : 0   Zdrželi se : 0

 

Usnesení č. 187/2012 bylo schváleno.

 

13) Diskuse, ostatní, připomínky

 

a) Úprava žulového kříže na hřbitově v Hamrech

     Starost seznámil přítomné s přidělením dotace obci z Plzeňského kraje z dotačního titulu Záchrana a obnova staveb drobné architektury dotvářející kulturní krajinu ve výši 20.000,- Kč na akci „Úprava žulového kříže na hřbitově v Hamrech“ a navrhuje uzavřít předloženou smlouvu o poskytnutí dotace.

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

 

Nebyly podány žádné návrhy

 

Návrh usnesení :

     Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z Plzeňského kraje z dotačního titulu Záchrana a obnova staveb drobné architektury dotvářející kulturní krajinu ve výši 20.000,- Kč na akci „Úprava žulového kříže na hřbitově v Hamrech“.

 

Výsledek hlasování:   Pro: 7 Proti : 0   Zdrželi se : 0

 

Usnesení č. 188/2012 bylo schváleno.

 

b) Závěrečný účet DSO Úhlava a zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Údolí pod Ostrým

     Starost seznámil přítomné se Závěrečným účtem DSO Úhlava a zprávou auditora

o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Údolí pod Ostrým, které byly zveřejněny na úřední desce 11. 6. 2012.

 

c) Starosta informoval přítomné o zaslání dopisů poslancům za plzeňský kraj, ministru financí, hejtmanovi Plzeňského kraje a předsedovi SMS ČR ohledně nesouhlasu s novelou

o RUD. Dále informoval o setkání starostů a poslanců za PK na Krajském úřadě v Plzni dne 18. 6. 2012 ohledně novely RUD.

 

d) Oprava poškozených zařízení v rámci výstavby kanalizace – zjistí starosta.

 

 

Předsedající ukončil zasedání v 21.35 hod.

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení

z 7. zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného

dne 21. 6. 2012 od 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech

 

 

179) Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

2. Schválení programu

3. Kontrola zasedání z 26. 5. 2012

4. Prodej pozemků

5. Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č. 4/2012

6. Prodej pohlednic

7. Oslavy obce

8. Udělení čestného občanství

9. Zaměření studny a vedení k vodojemu

10. Zaměření přístupu k pozemku ppč. 1311 v k. ú. Hamry na Šumavě

11. Oprava mostu „Konečný“

12. Odkanalizování obcí

13. Diskuse, ostatní, připomínky

 

180) Zastupitelstvo obce Hamry rozhodlo, že pozemek ppč. 3182/2 o výměře 2008 m2 (trvalý travní porost) v k. ú. Hamry na Šumavě bude prodán panu Štefanovi Arendášovi (nar. 1978), bytem Hamry 46, 340 22 Nýrsko za cenu 350,- Kč/m2, v kupní smlouvě bude zakotveno předkupní právo pro obec Hamry na dobu 10 let. Veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti hradí kupující.

 

181) Zastupitelstvo obce Hamry rozhodlo, že pozemek ppč. 3197/2 o výměře 2018 m2 (trvalý travní porost) v k. ú. Hamry na Šumavě bude prodán manželům Miroslavovi a Blance Křovinovým, bytem Myšlín 102, 251 64 Mnichovice a cenu 350,- Kč/m2, v kupní smlouvě bude zakotveno předkupní právo pro obec Hamry na dobu 10 let. Veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti hradí kupující.

 

182) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se změnou rozpočtu – rozpočtovými opatřeními

č. 4/2012.

 

183) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s prodejní cenou pohlednice za 12,- Kč s DPH.

 

184) Zastupitelstvo obce Hamry uděluje panu Erwinu Wiererovi, předsedovi sdružení rodáků Künische Gemeinde Hammern, čestné občanství obce Hamry za dvacetiletou spolupráci s obcí Hamry na jejím novodobém rozvoji v letech 1992 -2012. Plaketa o udělení čestného občanství bude předána dne 30. 6. 2012 v rámci setkání rodáků.

 

185) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s vyhotovením opravného geometrického plánu skutečného umístění studny na ppč. 1599/4 v k. ú. Hamry na Šumavě a vložen do katastru nemovitostí, který opraví chybu. Geometrický plán bude hrazen obcí a Lesy ČR na půl.

 

186) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s vyhotovením geometrického plánu na zaměření přístupu k pozemku ppč. 1311v k. ú. Hamry na Šumavě, který se nachází na pozemku

ppč. 3169 v k. ú. Hamry na Šumavě a zaměření pozemků s trvalým travním porostem přilehlých k ppč. 1311, které jsou na části pozemku ppč. 3169 a 1308/2 v k. ú. Hamry

na Šumavě. Tak, aby skutečnost odpovídala katastru nemovitostí. Dále zastupitelstvo souhlasí s tím, aby po zaměření přístupu a pozemků s TTP bylo požádáno o odprodej těchto pozemků od Lesů ČR.

 

187) Zastupitelstvo obce Hamry přijímá dotaci z Plzeňského kraje z dotačního programu vodohospodářské infrastruktury ve výši 2.000.000,- Kč na akci „Odkanalizování obcí Hamry, Zelená Lhota, Dešenice, Milence, Stará Lhota na ČOV Nýrsko“ a souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace.

Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s podáním žádosti České spořitelně o snížení úvěru o 2.000.000,- Kč po podepsání Smlouvy na poskytnutí dotace.

 

188) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z Plzeňského kraje z dotačního titulu Záchrana a obnova staveb drobné architektury dotvářející kulturní krajinu ve výši 20.000,- Kč na akci „Úprava žulového kříže na hřbitově v Hamrech“.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce