| OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č. 8/2012 ze dne 19. 7. 2012  

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného

dne 19. 7. 2012 od 20.00 hodin v zasedací místnosti obecního v Hamrech

___________________________________________________________________________

 

Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté

Omluveni : R. Coufal, P: Przygrodski, Š. Arendáš

 

Zahájení zasedání

 

    8. zasedání Zastupitelstva obce Hamry v roce 2012 bylo zahájeno v 20. hodin starostou obce Miroslavem Kroupou („dále jako „předsedající“).

 

     Předsedající přivítal členy zastupitelstva a přítomné hosty a zahájil 8. zasedání zastupitelstva obce v roce 2012. Konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Hamry zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 11. 7. 2012 do 19. 7. 2012. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

 

     Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 4 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

   

1) Schválení programu

 

     Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

     Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

Návrh usnesení :

     Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

1.      Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

2.      Schválení programu

3.      Kontrola zasedání z 21. 6. 2012

4.      Závěrečný účet DSO Úhlava a DSO Údolí pod Ostrým

5.      Oslavy obce - vyúčtování

6.      Zaměření studny vodojemu

7.      Odkanalizování obcí

8.      Diskuse, ostatní, připomínky

 

Výsledek hlasování:   Pro: 4 Proti: 0   Zdrželi se: 0

 

Usnesení č. 189/2012 bylo schváleno.

 

 

2) Určení zapisovatele a ověřovatelů 8. zasedání v r. 2012.

   Ověřovatelé zápisu č. 8/2012 - p. Koleňák, p. Sýkora a zapisovatel Miroslav Mára 

 

3) Kontrola zápisu č. 7/2012 z 21. 6. 2012

   - bez připomínek

 

4 ) Závěrečný účet DSO Úhlava a zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Údolí pod Ostrým

     Starost seznámil přítomné se Závěrečným účtem DSO Úhlava a zprávou auditora

o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Údolí pod Ostrým, které byly zveřejněny na úřední desce 11. 6. 2012 a sejmuty 26. 6. 2012.

 

    Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

 

Návrh usnesení :

     Zastupitelstvo obce Hamry vzalo na vědomí Závěrečný účet DSO Úhlava a zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Údolí pod Ostrým.

 

Výsledek hlasování:   Pro: 4 Proti : 0 Zdrželi se : 0

 

Usnesení č. 190/2012 bylo schváleno.

 

5) Oslavy obce

      Starosta podal informaci o vyúčtování oslav obce.

výdaje :

 

 

 

 

 

 

v Kč

 

překlady do NJ

 

 

 

 

 

1680

 

pohlednice a obraz kostela

 

 

 

 

7350

 

propagační materiál obce

 

 

 

 

8840

 

hudební produkce:

Kolovanka

 

 

 

4500

 

 

 

Lenka K band

 

 

 

6000

 

 

 

Kolegium duchovní hudby Klatovy

 

6500

 

občerstvení, odměny pro děti

 

 

 

7565,66

 

Celkem výdaje :

 

 

 

 

 

    42 435,66

 

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

 

Nebyly podány žádné návrhy

 

     Zastupitelstvo obce Hamry vzalo na vědomí vyúčtování oslav obce.

 

6) Zaměření studny

 

     Starosta seznámil přítomné s vyhotoveným geometrickým plánem na opravu geometrického a polohového určení nemovitosti - studny na ppč. 1599/4 v k. ú. Hamry na Šumavě, který bude vložen do KN.

 

7) Odkanalizování obcí

     Starosta seznámil přítomné s průběhem stavebních prací na odkanalizování obce a s průběhem jednání kontrolního dne č. 3 stavby z 10. 7. 2012.

Dále seznámil s vydáním rozhodnutí na schválení „Plánu opatření pro případy havárie – havarijní plán“ pro provádění stavby odkanalizování Měst- úřadem v Klatovech, odbor ŽP.

 

8) Diskuse, ostatní, připomínky

 

a) Smlouva o zřízení věcného břemene č. IV-12-0006558/1

     Starosta seznámil přítomné se Smlouvou o zřízení věcného břemene na pozemku

ppč. 3411 v k. ú. Hamry na Šumavě s ČEZ Distribuce, a.s.se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín na umístění zařízení distribuční elektrizační soustavy. Finanční náhrada činí 1.000,- Kč.

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

 

Nebyly podány žádné návrhy

 

Návrh usnesení :

     Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene

č. IV-12-0006558/1 na pozemku ppč. 3411 v k. ú. Hamry na Šumavě s ČEZ Distribuce, a.s.

se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín na umístění zařízení distribuční elektrizační soustavy.

 

Výsledek hlasování:   Pro: 4 Proti : 0   Zdrželi se : 0

 

Usnesení č. 191/2012 bylo schváleno.

 

b) Územní plán obce

     Starosta seznámil přítomné s průběhem prací na územním plánu – dne 25. 7. 2012 od 9.00 hodin v Klatovech proběhne společné jednání k návrhu ÚP Hamry s dotčenými orgány.

 

c) Vydání souhlasu s provedením novostavby rodinného domu na ppč. 3178 v k.ú. Hamry

     na Šumavě (p. Eisman).

 

d) Úprava žulového kříže na hřbitově – návrh Krista od sochaře p. Fialy.

 

 

Předsedající ukončil zasedání v 20. 50 hod.

 

Usnesení

z 8. zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného

dne 19. 7. 2012 od 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech

 

 

189) Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

2. Schválení programu

3. Kontrola zasedání z 21. 6. 2012

4. Závěrečný účet DSO Úhlava a DSO Údolí pod Ostrým

5. Oslavy obce - vyúčtování

6. Zaměření studny vodojemu

7. Odkanalizování obcí

8. Diskuse, ostatní, připomínky

 

190) Zastupitelstvo obce Hamry vzalo na vědomí Závěrečný účet DSO Úhlava a zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Údolí pod Ostrým.

 

191) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene

č. IV-12-0006558/1 na pozemku ppč. 3411 v k. ú. Hamry na Šumavě s ČEZ Distribuce, a.s.

se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín na umístění zařízení distribuční elektrizační soustavy.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce