| OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č. 7/2005 zastupitelstva obce ze dne 21.7. 2005

 

         Zápis z 7. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Hamry konaného

        dne 21.7. 2005 v 20.oo hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Hamrech

__________________________________________________________________________

 

Přítomni : členové ZO dle presenční listiny

 

 

     Program jednání zastupitelstva obce

 

     1) Zahájení veřejného zasedání.

     2) Kontrola minulého usnesení.

     3) Smlouva o poskytnutí dotace na částečnou úhradu nákladů na zabezpečení 

          lékařské služby první pomoci.

     4) Instalace 4 ks elektrokotlů v č.p. 30.

     5) Informace a různé.

     6) Z ávěr.

    

_____________________________________________________________________

 

 

1) Zahájení

 

     a)  Starosta přivítal členy zastupitelstva a zahájil 6.veřejné zasedání v roce 2005.

          Konstatoval, že veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno

          a zahájeno za přítomnosti 7ti členů zastupitelstva tj.nadpoloviční většiny, takže

          zastupitelstvo je usnášení schopné.

 

b)      Schválení programu jednání veřejného zasedání a návrhu, aby hlasování bylo veřejné a            

          diskuse k jednotlivým bodům byla ihned po rozpravě.

           Hlasováni: 7 pro

 

c)      Určení ověřovatelé zápisu č.7/2005: p. Vopalecký, p. Wolf.

 

2) Kontrola zápisu a usnesení č. 6/2005 ze zasedání ZO dne 23.6. 2005

 

-         bez připomínek

 

3) Smlouva o poskytnutí dotace na částečnou úhradu nákladů na zabezpečení lékařské 

    služby první pomoci

    ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace na částečnou úhradu nákladů

    na zabezpečení lékařské služby první pomoci s Městem Nýrskem ve výši 1.309,- Kč.

    Hlasování : 7 pro

 

4) Instalace 4 ks elektrokotlů v č.p. 30

    ZO souhlasí s instalací 4 ks elektrokotlů včetně termostatů a elektrických rozvodů

    v celkové částce cca 113.185,- Kč v č.p. 30 ( OÚ ).

     Hlasování : 7 pro

 

 

5) Informace a různé

 

a)      Žádost p. Kovaříka Stanislava ml. o prominutí poplatku za likvidaci komunálních odpadů za rok 2005

ZO rozhodlo prominout poplatek za likvidaci komunál. odpadu za rok 2005 panu Stanislavu Kovaříkovi ml ve výši 280,- Kč.    

Hlasování : 7 pro

 

b) Dopravní obslužnost

    P. Kroupa podal informaci  o zaslání žádosti o možnost rozšíření autobusového spojení

    v odpoledních hodinách do obce.

 

c) Odkanalizování obce

    P. Kroupa podal informaci o jednání s projektantem p. Plichtou ohledně aktuálního vývoje

    projektu odkanalizování obce .

 

d) Převod pozemků z majetku Církve římskokatolické na obec

     Zástupci Plzeňského biskupství projednali se zástupci obce možnost bezúplatného převodu    

     kostela P. M. Bolestné a hřbitova na Obec Hamry. Dále bylo jednáno o prodeji pozemků :   

     bývalý kostel Kreuzwinkel – st.p.č.272, část komunikace ppč. 1481/1, st.p.č. 137 ( bývalá

     fara ), ppč. 1481/2 a 1480.

 

e) Transformátor u kravína

     P. Kroupa informoval o možnosti zajištění příkonu elektrického proudu pro stavební 

     parcely v lokalitě u kravína.

 

 

8) Zasedání ukončeno ve 21.55 hod.

 

 

                                                               Usnesení

        z 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce Hamry konaného  dne 21.7. 2005

                               od 20.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Hamry

 

 

1) ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace na částečnou úhradu nákladů

    na zabezpečení lékařské služby první pomoci s Městem Nýrskem ve výši 1.309,- Kč.

 

 

2)  ZO souhlasí s instalací 4 ks elektrokotlů včetně termostatů a elektrických rozvodů

      V celkové částce cca 113.185,- Kč v č.p. 30.

 

3)  ZO  rozhodlo prominout poplatek za likvidaci komunál. odpadu za rok 2005 panu

     Stanislavu Kovaříkovi ml ve výši 280,- Kč.    

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ