| OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č. 9/2012 ze dne 23. 8. 2012  

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného

dne 23. 8. 2012 od 20.00 hodin v zasedací místnosti obecního v Hamrech

___________________________________________________________________________

 

Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté

Omluveni :

 

Zahájení zasedání

 

    9. zasedání Zastupitelstva obce Hamry v roce 2012 bylo zahájeno v 20. hodin starostou obce Miroslavem Kroupou („dále jako „předsedající“).

 

     Předsedající přivítal členy zastupitelstva a přítomné hosty a zahájil 9. zasedání zastupitelstva obce v roce 2012. Konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Hamry zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 15. 8. 2012 do 23. 8. 2012. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

 

     Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

   

1) Schválení programu

 

     Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

     Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

Návrh usnesení :

     Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

1.      Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

2.      Schválení programu

3.      Kontrola zasedání z 19. 7. 2012

4.      Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č. 5/2012

5.      Snížení úvěru na odkanalizování obce

6.      Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

7.      Pronájem pozemku ppč. 3205 v k. ú. Hamry na Šumavě

8.      Odkanalizování obcí

9.      Úprava veřejného prostranství

10. Diskuse, ostatní, připomínky

 

Výsledek hlasování:   Pro: 7 Proti: 0   Zdrželi se: 0

 

Usnesení č. 192/2012 bylo schváleno.

 

2) Určení zapisovatele a ověřovatelů 9. zasedání v r. 2012.

   Ověřovatelé zápisu č. 9/2012 - p. Coufal, p. Przygrodski a zapisovatel Miroslav Mára 

 

3) Kontrola zápisu č. 8/2012 z 19. 7. 2012

   - bez připomínek

 

4 ) Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č. 5/2012

     Starosta seznámil přítomné se změnou rozpočtu – rozpočtovými opatřeními č. 5/2012.

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

Nebyly podány žádné návrhy

 

Návrh usnesení :

     Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se změnou rozpočtu – rozpočtovými opatřeními

č. 5/2012.

 

Výsledek hlasování:   Pro: 7 Proti : 0 Zdrželi se : 0

 

Usnesení č. 193/2012 bylo schváleno.

 

5) Snížení úvěru na odkanalizování obce

      Starosta navrhl, aby byla podána žádost u České spořitelny o snížení úvěru na odkanalizování obce Hamry ve výši 2.000.000,- Kč z důvodu poskytnutí dotace

od Plzeňského kraje.

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

 

Nebyly podány žádné návrhy.

 

Návrh usnesení :

     Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s podáním žádosti u České spořitelny o snížení úvěru na odkanalizování obce Hamry ve výši 2.000.000,- Kč.

 

Výsledek hlasování:   Pro: 7 Proti : 0 Zdrželi se : 0

 

Usnesení č. 194/2012 bylo schváleno.

 

6) Jmenování zapisovatele Okrskové volební komise v Hamrech

 

 Starosta seznámil přítomné se jmenováním do funkce zapisovatele Okrskové volební komise pro volby do zastupitelstva Plzeňského kraje a Senátu Parlamentu ČR konaných ve dnech

12. a 13. 10. 2012 paní Zdeňku Coufalovou, bytem Hamry 85.

 

ZO vzalo na vědomí.

 

7) Pronájem pozemku ppč. 3205 v k. ú. Hamry na Šumavě

     Starosta seznámil přítomné se žádostí Františka a Mileny Kolací, bytem Vinařice 444

o pronájem pozemku ppč. 3205 v k. ú. Hamry na Šumavě o výměře 7993 m2.

Starosta navrhuje, aby tento pozemek nebyl pronajat. Důvodem je použití části pozemků

pro výkopové práce na odkanalizování nemovitosti č.p. 81. Dále větší množství vzrostlé zeleně nevhodné pro hospodaření.

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

Návrhy:

Pan Mára navrhuje, aby byl pozemek ppč. 3205 v k. ú. Hamry na Šumavě pronajat a zveřejněn záměr pronájmu pozemku.

 

Poté starosta dal hlasovat k návrhu:

 

Návrh usnesení :

ZO souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem pozemku ppč. 3205 v k.ú. Hamry na Šumavě o výměře 7993 m2.

 

Výsledek hlasování:   Pro: 7 Proti : 0 Zdrželi se : 0

 

Usnesení č. 195/2012 bylo schváleno.

 

8) Odkanalizování obcí

     Starosta seznámil přítomné s průběhem stavebních prací na odkanalizování v obci.

 

9) Úprava veřejného prostranství

Starosta seznámil přítomné s možností čerpání dotace z MAS Ekoregionu Úhlava na úpravu veřejného prostranství. Navrhuje upravit veřejné prostranství v prostoru kašny na pozemcích

ppč. 3086, 3085, 3087 v k. ú. Hamry na Šumavě v celkové výši do 450.000,- Kč.

 

Tento bod se bude projednávat na dalším zasedání ZO

 

10) Diskuse, ostatní, připomínky

 

a) Žádost o umožnění úhrady kuní ceny ve splátkách pozemku ppč. 3182/2

    v k. ú. Hamry na Šumavě

     Starosta seznámil přítomné s došlou žádostí pana Štefana Arendáše (1978), bytem Hamry 46 o umožnění úhrady kupní ceny pozemku ppč. 3182/2 v k. ú. Hamry na Šumavě ve splátkách.Kupní cena pozemku činí 702.800,- Kč. Pan Arendáš navrhuje, že uhradí 10 % kupní ceny (tj. 70280,- Kč) při podpisu kupní smlouvy a zbývající část uhradí dle splátkového kalendáře určeného tak, že poslední splátka bude doplacena do 10 let od podpisu kupní smlouvy (tj. 63252,- Kč/ rok).

 

a1) Starosta navrhuje nesouhlas s návrhem pana Arendáše na úhradu pozemku ppč. 3182/2 v k. ú. Hamry na Šumavě za podmínek, že uhradí 10 % kupní ceny při podpisu kupní smlouvy a zbývající část uhradí dle splátkového kalendáře určeného tak, že poslední splátka bude doplacena do 10 let od podpisu kupní smlouvy.

 

   Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

 

Nebyly podány žádné návrhy.

 

Návrh usnesení :

     Zastupitelstvo obce Hamry nesouhlasí s návrhem pana Štefana Arendáše na úhradu pozemku ppč. 3182/2 v k.ú. Hamry na Šumavě za podmínek, že uhradí 10 % kupní ceny

při podpisu kupní smlouvy a zbývající část uhradí dle splátkového kalendáře určeného tak, že poslední splátka bude doplacena do 10 let od podpisu kupní smlouvy.

 

Výsledek hlasování:   Pro: 5    Proti : 1     Zdrželi se :1

 

Usnesení č. 196/2012 bylo schváleno.

 

a2) Podmínky prodeje pozemku ppč. 3182/2 v k. ú. Hamry na Šumavě panu Štefanovi Arendášovi ( 1978)

Starosta navrhuje, aby prodej pozemku panu Štefanovi Arendášovi byl proveden za těchto podmínek : ½ kupní ceny musí být uhrazena před podpisem smlouvy a druhá polovina maximálně ve dvou splátkách do 1 roku. Termín uzavření kupní smlouvy je 30 kalendářních dnů od doručení dopisu o oznámení podmínek prodeje.

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

 

Návrhy :

Místostarosta navrhuje odložit prodej pozemku o 5 měsíců s tím, že po této době bude pan. Arendáš vyzván k podpisu kupní smlouvy a úhradě celé kupní ceny.

 

Poté starosta dal hlasovat k návrhu:

Výsledek hlasování:   Pro: 1 Proti : 3 Zdrželi se : 3

Návrh nebyl schválen.

 

Nebyly podány další návrhy.

 

Poté dal starosta hlasovat o svém návrhu:

 

Návrh usnesení :

     Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s tím, aby prodej pozemku panu Štefanovi Arendášovi byl proveden za těchto podmínek : ½ kupní ceny musí být uhrazena před podpisem smlouvy a druhá polovina maximálně ve dvou splátkách do 1 roku. Termín uzavření kupní smlouvy je 30 kalendářních dnů od doručení dopisu o oznámení podmínek prodeje.

 

Výsledek hlasování:   Pro: 4    Proti : 1      Zdrželi se :2

 

Usnesení č. 197/2012 bylo schváleno.

 

b) Licence na systém ASPI

     Starosta seznámil přítomné s nabídkou na poskytnutí licence systému ASPI na poskytování

předpisů a zákonů ČR. Při zakoupení licence by bylo zrušeno předplatné Sbírky zákonů, časopis Veřejná správa a Věstník. Cena licence činí 9.792,- Kč, roční aktualizace by činila 7.442,- Kč na 48 měsíců.

Starosta navrhuje, aby byla zakoupena licence systému ASPI.

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

 

Nebyly podány žádné návrhy

 

Návrh usnesení :

     Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se zakoupením licence systému ASPI v ceně

9.792,- Kč s roční aktualizací v ceně 7.442,- Kč na 48 měsíců.

 

Výsledek hlasování:   Pro: 6 Proti : 0   Zdrželi se : 1

 

Usnesení č. 198/2012 bylo schváleno.

 

c) Zakoupení zahradního traktoru

Starosta seznámil přítomné s možností zakoupení zahradního traktoru s příslušenstvím ve slevě dle katalogu.

Starosta navrhuje zakoupit zahradní traktor s příslušenstvím ve slevě za cenu 106.500,- Kč

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

 

Nebyly podány žádné návrhy

 

Návrh usnesení :

     Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se zakoupením zahradního traktoru s příslušenstvím za cenu 106.500,- Kč.

 

Výsledek hlasování:   Pro: 4 Proti : 2 Zdrželi se : 1

 

Usnesení č. 199/2012 bylo schváleno.

 

d) Úprava žulového kříže na hřbitově sochařem p. Fialou.

 

e) Turistický mobiliář – 3 kusy laviček 8600,- Kč, podíl obce 15 %

 

 

Předsedající ukončil zasedání v 21.40 hod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení

z 9. zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného

dne 23. 8. 2012 od 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech

 

 

192) Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

1.Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

2. Schválení programu

3. Kontrola zasedání z 19. 7. 2012

4. Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č. 5/2012

5. Snížení úvěru na odkanalizování obce

6. Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

7. Pronájem pozemku ppč. 3205 v k. ú. Hamry na Šumavě

8. Odkanalizování obcí

9. Úprava veřejného prostranství

10. Diskuse, ostatní, připomínky

 

193) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se změnou rozpočtu – rozpočtovými opatřeními

č. 5/2012.

 

194) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s podáním žádosti u České spořitelny o snížení úvěru na odkanalizování obce Hamry ve výši 2.000.000,- Kč.

 

195) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem pozemku

ppč. 3205 v k. ú. Hamry na Šumavě o výměře 7993 m2.

 

196) Zastupitelstvo obce Hamry nesouhlasí s návrhem pana Štefana Arendáše na úhradu pozemku ppč. 3182/2 v k.ú. Hamry na Šumavě za podmínek, že uhradí 10 % kupní ceny

při podpisu kupní smlouvy a zbývající část uhradí dle splátkového kalendáře určeného tak, že poslední splátka bude doplacena do 10 let od podpisu kupní smlouvy.

 

197) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s tím, aby prodej pozemku ppč. 3182/2 v k. ú. Hamry na Šumavě panu Štefanovi Arendášovi ( 1978) byl proveden za těchto podmínek :

 ½ kupní ceny musí být uhrazena před podpisem smlouvy a druhá polovina maximálně

ve dvou splátkách do 1 roku. Termín uzavření kupní smlouvy je 30 kalendářních dnů

od doručení dopisu o oznámení podmínek prodeje.

 

198) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se zakoupením licence systému ASPI v ceně

9.792,- Kč s roční aktualizací v ceně 7.442,- Kč na 48 měsíců.

 

199) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se zakoupením zahradního traktoru s příslušenstvím za cenu 106.500,- Kč.

 

Přílohy zápisu:

 

1)      Prezenční listina

2)      Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích

3)      Změna rozpočtu- rozpočtová opatření č. 5/2012

4)      Mapový podklad – ppč. 3205 v k. ú. Hamry na Šumavě

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 24. 8. 2012

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce