| OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č. 8/2005 zastupitelstva obce ze dne 25.8. 2005

 

         Zápis z 8. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Hamry konaného

        dne 25.8. 2005 v 20.oo hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Hamrech

__________________________________________________________________________

 

Přítomni : členové ZO dle presenční listiny

 

 

     Program jednání zastupitelstva obce

 

     1) Zahájení veřejného zasedání.

     2) Kontrola minulého usnesení.

     3)  Smlouva o poskytnutí účelové finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje

           na podporu rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji  na informační 

           tabule.

     4) Žádost o poskytnutí půjčky.

     5) Dotování požadované změny jízdního řádu u autobusové linky č. 432200.

     6) Příspěvek SDH v Zelené Lhotě.

     7) Informace a různé.

     8) Závěr.

    

_____________________________________________________________________ 

 

1) Zahájení

 

     a)  Starosta přivítal členy zastupitelstva a zahájil 8.veřejné zasedání v roce 2005.

          Konstatoval, že veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno

          a zahájeno za přítomnosti 6ti členů zastupitelstva tj.nadpoloviční většiny, takže

          zastupitelstvo je usnášení schopné.

 

b)      Schválení programu jednání veřejného zasedání a návrhu, aby hlasování bylo veřejné a            

          diskuse k jednotlivým bodům byla ihned po rozpravě.

           Hlasováni: 6 pro

 

c)      Určení ověřovatelé zápisu č.8/2005: p. Coufal, p. Koryťák.

 

2) Kontrola zápisu a usnesení č. 7/2005 ze zasedání ZO dne 21.7. 2005

 

-         bez připomínek

 

3) Smlouva o poskytnutí účelové finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje

     na podporu rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji  na informační 

     tabule ve výši 15.000,- Kč

    ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí účelové finanční dotace z rozpočtu

    Plzeňského kraje na podporu rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji 

    na informační  tabule ve výši 15.000,- Kč  a přijímá dotaci v plné výši.

    Hlasování : 6 pro

 

 

 

4) Žádost p. Štefana Arendáše, bytem Hamry 46, o půjčku ve výši 100.000,- Kč

    ZO rozhodlo poskytnout půjčku p. Arendášovi, bytem Hamry č.p. 46, ve výši 100.000,- Kč,

    s úrokem 4 % a se splatností do 3 měsíců.

     Hlasování : 6 pro

 

5) Dotování požadované změny jízdního řádu u autobusové linky č. 432200 spoje 46

     ZO souhlasí s dotováním požadované změny jízdního řádu u autobusové linky č. 432200

     spoje 46 ve výši 50 % ztráty, což činí pro rok 2006 částku 27.216,- Kč a pro rok 2005

     zatím neurčenou poměrnou částku podle data platnosti změny jízdního řádu.

     Hlasování : 6 pro

 

6) Příspěvek Sboru dobrovolných hasičů v Zelené Lhotě

    ZO rozhodlo poskytnout SDH v Zelené Lhotě příspěvek ve výši 3.246,- Kč na nákup

    pracovních stejnokrojů.

    Hlasování : 6 pro

 

7) Informace a různé

 

a)      Prodej řeziva

ZO souhlasí s prodejem řeziva za tyto ceny :

Hranoly 10x10x420 cm     - 4.000,- Kč/m3

Prkna sámovaná 2,4 cm     - 3.000,- Kč/m3

Prkna nesámovaná 2,4 cm – 2.600,- Kč/m3

Prkna sámovaná 3,0 cm     - 3.400,- Kč/m3

Oblany : balík velký                 300,- Kč/ks

               balík                           200,- Kč/ks

               malý balík                  100,- Kč/ks

               úzké – balík                250,- Kč/ks

Informace o nabídce prodeje řeziva budou vyvěšeny na veřejných vývěskách a v Hamerském listu. Prodej se uskuteční od 15.9. 2005. Po zaplacení řeziva na OÚ vydá

p. Kroupa.

Hlasování : 6 pro

 

 

b) Sdělení o ohlášení drobné stavby na ppč. 600 – sklad k ukládání sportovního nářadí

    P. Kroupa podal informaci  o ohlášení drobné stavby na sportovišti.

   

 

c) Pozvánka na německo – české setkání ve dnech 16. – 18. září 2005 v Hamrech

    P. Kroupa podal informaci o německo – českém setkání, které se uskuteční ve dnech

   16. – 18. září 2005 v Hamrech .

 

 

d) Prominutí poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,

 využívání a odstraňování komunálních odpadů

      ZO rozhodlo prominout  poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

      třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů panu Jaroslavovi Morovi, bytem

      Hamry č.p. 64, na rok 2005 ve výši 280,- Kč.

      Hlasování : 6 pro

 

 

e) Oprava střechy v č.p. 23 a č.p. 33

     P. Kroupa informoval o stavu střech v č.p. 23 a 33.

 

 

8) Zasedání ukončeno ve 21.40 hod.

 

                                                               Usnesení

        z 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce Hamry konaného  dne 25.8. 2005

                               od 20.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Hamry

 

 

 

1) ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí účelové finanční dotace z rozpočtu

    Plzeňského kraje na podporu rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji 

    na informační  tabule ve výši 15.000,- Kč  a přijímá dotaci v plné výši.

 

 

2)  ZO rozhodlo poskytnout půjčku p. Arendášovi, bytem Hamry č.p. 46,  ve výši

     100.000,- Kč , s úrokem 4 % a  se splatností do 3 měsíců.

 

 

3) ZO souhlasí s dotováním požadované změny jízdního řádu u autobusové linky č. 432200

     spoje 46 ve výši 50 % ztráty, což činí pro rok 2006 částku 27.216,- Kč a pro rok 2005

     zatím neurčenou poměrnou částku podle data platnosti změny jízdního řádu.

 

 

4) ZO rozhodlo poskytnout SDH v Zelené Lhotě příspěvek ve výši 3.246,- Kč na nákup

    pracovních stejnokrojů.

 

 

5)   ZO souhlasí s prodejem řeziva za tyto ceny :

Hranoly 10x10x420 cm     - 4.000,- Kč/m3

Prkna sámovaná 2,4 cm     - 3.000,- Kč/m3

Prkna nesámovaná 2,4 cm – 2.600,- Kč/m3

Prkna sámovaná 3,0 cm     - 3.400,- Kč/m3

Oblany : balík velký                 300,- Kč/ks

               balík                           200,- Kč/ks

               malý balík                  100,- Kč/ks

               úzké – balík                250,- Kč/ks.

 

 

3) ZO rozhodlo prominout  poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

      třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů panu Jaroslavovi Morovi, bytem

      Hamry č.p. 64, na rok 2005 ve výši 280,- Kč.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce