| OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č. 12/2012 ze dne 22.11. 2012  

Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného

dne 22. 11. 2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního v Hamrech

___________________________________________________________________________

 

Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté

Omluveni : Mára, Arendáš

 

Zahájení zasedání

 

    12. zasedání Zastupitelstva obce Hamry v roce 2012 bylo zahájeno v 19. hodin starostou obce Miroslavem Kroupou („dále jako „předsedající“).

 

     Předsedající přivítal členy zastupitelstva a přítomné hosty a zahájil 12. zasedání zastupitelstva obce v roce 2012. Konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Hamry zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 14. 11. 2012 do 22. 11. 2012. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

 

     Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

   

1) Schválení programu

 

     Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

     Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

Návrh usnesení :

     Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

1.      Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

2.      Schválení programu

3.      Kontrola zasedání z 25. 10. 2012

4.      Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č. 8/2012

5.      Obecně závazná vyhláška obce Hamry č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

6.      Příprava plánu stabilizace a obnovy obce Hamry na r. 2013

7.      Příprava rozpočtu na rok 2013 a rozpočtového výhledu na rok 2013 - 2014

8.      Odkanalizování obcí

9.      Ceník prodeje dřeva

10. Diskuse, ostatní, připomínky

 

Výsledek hlasování:   Pro: 5     Proti: 0   Zdrželi se: 0

 

Usnesení č. 212/2012 bylo schváleno.

 

2) Určení zapisovatele a ověřovatelů 12. zasedání v r. 2012.

   Ověřovatelé zápisu č. 12/2012 - p. Coufal, p. Przygrodski a zapisovatel Karel Sýkora

3) Kontrola zápisu č. 11/2012 z 25. 10. 2012

     - bez připomínek

 4) Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č. 8/2012

     Starosta seznámil přítomné se změnou rozpočtu – rozpočtovými opatřeními č. 8/2012.

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

Nebyly podány žádné návrhy.

 

Návrh usnesení :

     Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se změnou rozpočtu – rozpočtovými opatřeními

č. 8/2012.

 

Výsledek hlasování:   Pro: 5     Proti : 0   Zdrželi se : 0

 

Usnesení č. 213/2012 bylo schváleno.

 

5) Obecně závazná vyhláška obce Hamry č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů     

Starosta seznámil přítomné s Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2012 o místním poplatku

za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Poplatek na rok 2013 bude činit 400,- Kč/osobu.

 

Starosta navrhl, aby byla vydána Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku

za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

 

     Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. Nebyly podány žádné návrhy.

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo obce Hamry vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 

Výsledek hlasování:   Pro: 5   Proti : 0   Zdrželi se : 0

 

Usnesení č. 214/2012 bylo schváleno.

 

6) Příprava plánu stabilizace a obnovy obce Hamry na rok 2013

Starosta seznámil přítomné s přípravou plánu stabilizace a obnovy obce na rok 2013 a vyzval přítomné, aby na příštím zasedání podali své návrhy a přednesli úpravu plánu.

 

7) Příprava rozpočtu na rok 2013 a rozpočtového výhledu na rok 2013 - 2014

 Starosta seznámil přítomné s úpravou rozpočtu na rok 2013 a rozpočtového výhledu na rok  

 2013 – 2014. Přítomné členy vyzval k podání svých návrhů a úprav rozpočtů.

 Nebyly podány žádné návrhy.

 8) Odkanalizování obcí  

Starosta seznámil přítomné s průběhem stavebních prací na odkanalizování obcí.

 

9) Ceník prodeje dřeva

Starosta seznámil přítomné s navrženým ceníkem palivového dřeva k prodeji:

 

Druh dřeva

Cena bez DPH

za prostorový metr (pm)

DPH

14 %

Cena včetně DPH

Palivová směs        

400

56

456

Smrk, borovice, modřín  

450

63

513

Dub, buk, bříza, olše                                              

520

73

593

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

Nebyly podány žádné návrhy.

 

Návrh usnesení :

     Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s předloženým ceníkem palivového dřeva k prodeji :

 

Druh dřeva

Cena bez DPH

za prostorový metr (pm)

DPH

14 %

Cena včetně DPH

Palivová směs        

400

56

456

Smrk, borovice, modřín  

450

63

513

Dub, buk, bříza, olše                                             

520

73

593

 

Výsledek hlasování:   Pro: 5     Proti : 0 Zdrželi se : 0

 

Usnesení č. 215/2012 bylo schváleno.

 

10) Diskuse, ostatní, připomínky

 

a) Činnost finančního výboru

     Starosta vytknul předsedovi finančního výboru panu Przygrodskému nečinnost výboru. Seznámil přítomné, že byli písemně vyzváni všichni ubytovatelé v obci k předložení ubytovacích knih, aby mohla proběhnout kontrola plnění povinností stanovených platnou OZV č. 2/2010 o místních poplatcích. Vyzval předsedu finančního výboru, aby výbor provedl kontrolu v co nejkratším čase.

 

b) Valná hromada sboru dobrovolných hasičů v Zelené Lhotě dne 24. 11. 2012 od 18.00 hodin.

 

c) Starosta informoval, že obec získala 1. místo v soutěži „My už třídit umíme“ v kategorii obcí do 1 000 obyvatel.

 

 

 

Předsedající ukončil zasedání v 21.30 hodin.

 

 

Usnesení

z 12. zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného

dne 22. 11. 2012 od 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech

 

 

212) Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

2. Schválení programu

3. Kontrola zasedání z 25. 10. 2012

4. Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č. 8/2012

5. Obecně závazná vyhláška obce Hamry č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému  

    shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

6. Příprava plánu stabilizace a obnovy obce Hamry na r. 2013

7. Příprava rozpočtu na rok 2013 a rozpočtového výhledu na rok 2013 - 2014

8. Odkanalizování obcí

9. Ceník prodeje dřeva

10. Diskuse, ostatní, připomínky

 

213) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se změnou rozpočtu – rozpočtovými opatřeními

č. 8/2012.

 

214) Zastupitelstvo obce Hamry vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 

215) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s předloženým ceníkem palivového dřeva k prodeji :

 

Druh dřeva

Cena bez DPH

za prostorový metr (pm)

DPH

14 %

Cena včetně DPH

Palivová směs        

400

56

456

Smrk, borovice, modřín  

450

63

513

Dub, buk, bříza, olše                                             

520

73

593

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce