| OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č. 13/2012 ze dne 13.12. 2012  

Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného

dne 13. 12. 2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního v Hamrech

___________________________________________________________________________

 

Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté

Omluveni : Arendáš, Przygrodski

 

Zahájení zasedání

 

    13. zasedání Zastupitelstva obce Hamry v roce 2012 bylo zahájeno v 19. hodin starostou obce Miroslavem Kroupou („dále jako „předsedající“).

 

     Předsedající přivítal členy zastupitelstva a přítomné hosty a zahájil 13. zasedání zastupitelstva obce v roce 2012. Konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Hamry zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 5. 12. 2012 do 13. 12. 2012. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

 

     Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

   

1) Schválení programu

 

     Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

     Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

Návrh usnesení :

     Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

1.      Schválení programu

2.      Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

3.      Kontrola zasedání z 22. 11. 2012

4.      Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č. 9/2012

5.      Rozpočet obce Hamry na rok 2013

6.      Rozpočtový výhled na rok 2013 - 2014

7.      Plán stabilizace a obnovy obce Hamry na rok 2013

8.      Příspěvek SDH v Zelené Lhotě

9.      Odkanalizování obcí

10. Diskuse, ostatní, připomínky

 

Výsledek hlasování:   Pro: 5     Proti: 0   Zdrželi se: 0

 

Usnesení č. 216/2012 bylo schváleno.

 

2) Určení zapisovatele a ověřovatelů 13. zasedání v r. 2012.

   Ověřovatelé zápisu č. 13/2012 - p. Koleňák, p. Sýkora a zapisovatel Zdeňka Coufalová

 

3) Kontrola zápisu č. 12/2012 z 22. 11. 2012

     - bez připomínek

4 ) Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č. 9/2012

     Starosta seznámil přítomné se změnou rozpočtu – rozpočtovými opatřeními č. 9/2012.

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

Nebyly podány žádné návrhy.

 

Návrh usnesení :

     Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se změnou rozpočtu – rozpočtovými opatřeními

č. 9/2012.

 

Výsledek hlasování:   Pro: 5    Proti : 0   Zdrželi se : 0

 

Usnesení č. 217/2012 bylo schváleno.

 

5) Rozpočet obce Hamry na rok 2013     

Návrh rozpočtu na rok 2013 byl vyvěšen 26. 11. 2012 na úřední desce a sejmut 12. 12. 2012. Současně byl zveřejněn na „elektronické úřední desce“.

Starosta navrhl, aby byl schválen rozpočet na rok 2013.

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

Nebyly podány žádné návrhy

 

Návrh usnesení :

     Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje rozpočet na rok 2013 dle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

 

Výsledek hlasování:   Pro: 5 Proti : 0   Zdrželi se : 0

 

Usnesení č. 218/2012 bylo schváleno.

 

6) Rozpočtový výhled na rok 2013 - 2014

Návrh rozpočtového výhledu na rok 2013 - 2014 byl vyvěšen 26. 11. 2012 na úřední desce a sejmut 12. 12. 2012. Současně byl zveřejněn na „elektronické úřední desce“.

Starosta navrhl, aby byl schválen rozpočtový výhled na rok 2013 - 2014.

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

Nebyly podány žádné návrhy

 

Návrh usnesení :

     Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje rozpočtový výhled na rok 2013 - 2014

dle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

 

Výsledek hlasování:   Pro: 5 Proti : 0   Zdrželi se : 0

 

Usnesení č. 219/2012 bylo schváleno.

 

7) Plán stabilizace a obnovy obce Hamry na rok 2013

 Starosta seznámil přítomné s plánem stabilizace a obnovy obce Hamry na rok 2013.

 Starosta navrhl, aby byl plán stabilizace a obnovy obce Hamry na rok 2013

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

Nebyly podány žádné návrhy

 

Návrh usnesení :

     Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje plán stabilizace a obnovy obce Hamry na rok 2013

dle § 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

 

Výsledek hlasování:   Pro: 5 Proti : 0   Zdrželi se : 0

 

Usnesení č. 220/2012 bylo schváleno.

 

 8) Příspěvek SDH v Zelené Lhotě 

Starosta seznámil přítomné s žádostí Sboru dobrovolných hasičů v Zelené Lhotě o poskytnutí příspěvku na zakoupení výstroje pro soutěžní družstvo žen.

Starosta navrhl, aby byl poskytnut příspěvek ve výši 3.000,- Kč.

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

Nebyly podány žádné návrhy

 

Návrh usnesení :

     Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 3.000,- Kč Sboru dobrovolných hasičů v Zelené Lhotě na zakoupení výstroje pro soutěžní družstvo žen.

 

Výsledek hlasování:   Pro: 5 Proti : 0   Zdrželi se : 0

 

Usnesení č. 221/2012 bylo schváleno.

 

9) Odkanalizování obcí

Starosta seznámil přítomné s průběhem stavebních prací na odkanalizování obcí.

Dále informoval o financování odkanalizování obce v r. 2012:

Celkové investiční příspěvky DSO Údolí pod Ostrým v r. 2012 : 3. 512. 246,19 Kč

- z úvěrového účtu hrazeno :    436.664,20 Kč

- dotace z Plzeňského kraje :    2.000.000,- Kč

- vlastní zdroje                    : 1.075.581,99 Kč

 

10) Diskuse, ostatní, připomínky

 

a) Plán inventur na rok 2012

Starosta seznámil přítomné s Plánem inventur na rok 2012.

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

Nebyly podány žádné návrhy

 

Návrh usnesení :

     Zastupitelstvo obce Hamry bere na vědomí Plán inventur na rok 2012.

 

Výsledek hlasování:   Pro: 5 Proti : 0   Zdrželi se : 0

 

Usnesení č. 222/2012 bylo schváleno.

 

b) Odvolání z funkce členů finančního výboru

Starosta obce navrhuje odvolat z funkce členy finančního výboru pana Jiřího Arendáše a Karla Žáčka z důvodu nečinnosti ve funkci.

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

Nebyly podány žádné návrhy

 

Návrh usnesení :

     Zastupitelstvo obce Hamry odvolává z funkce členy finančního výboru pana Jiřího Arendáše a Karla Žáčka dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, z důvodu nečinnosti ve funkci.

 

Výsledek hlasování:   Pro: 5 Proti : 0   Zdrželi se : 0

 

Usnesení č. 223/2012 bylo schváleno.

 

c) Volba členů finančního výboru

Starosta obce navrhuje zvolit do  funkce členů finančního výboru pana Jaroslava Wolfa a Vladimíra Nečáska.

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

Nebyly podány žádné návrhy

 

Návrh usnesení :

     Zastupitelstvo obce Hamry volí do funkce členů finančního výboru pana Jaroslava Wolfa a Vladimíra Nečáska dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

 

Výsledek hlasování:   Pro: 5 Proti : 0   Zdrželi se : 0

 

Usnesení č. 224/2012 bylo schváleno.

 

c) Pohledávky

Starosta obce seznámil přítomné s pohledávkami dle soupisu. Na základě tohoto soupisu navrhuje neuzavřít s p. Tůmou nájemní smlouvu na byt č. 30/2 od 1. 1. 2013 z důvodu neplacení nájemného a udělat kroky k vyklizení bytu. Pan Mára navrhuje, aby u nájemného na byty, kde vznikly pohledávky ve výši 500,- Kč během předcházející nájemní smlouvy, byly uzavírány s nájemci na dobu určitou a to 6 měsíců. Dále navrhuje, aby neuhrazené pohledávky do 31. 12. 2012 za místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2012, byly zvýšeny na trojnásobek.

 

Návrh usnesení :

     Zastupitelstvo obce Hamry bere na vědomí soupis pohledávek.

Zastupitelstvo obce souhlasí s neuzavřením nájemní smlouvy na byt č. 30/2 s p. Tůmou

od 1. 1. 2013 z důvodu neplacení nájemného a provedly se kroky k vyklizení bytu.

Zastupitelstvo obce souhlasí s tím, aby nové nájemní smlouvy na byty, kde vznikly pohledávky vyšší než 500,- Kč během předcházející nájemní smlouvy, byly uzavírány s nájemci na dobu určitou a to 6 měsíců.

Zastupitelstvo obce souhlasí s navýšením místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

za rok 2012 na trojnásobek u poplatníků, kteří neuhradí tento poplatek do konce roku 2012.

 

Výsledek hlasování:   Pro: 5 Proti : 0   Zdrželi se : 0

 

Usnesení č. 225/2012 bylo schváleno.

 

 

d) Závazky obce

Starosta informoval přítomné, že dne 12. 12. 2012 byla vrácena bezúročná půjčka spolku Künische Gemeinde Hammern ve výši 12.000,- €. Dále sdělil, že spolek Künische Gemeinde Hammern poskytl obci příspěvek ve výši 3.000,- € na přeshraniční spolupráci v oblasti kultury, posilování mezinárodních vztahů a k podpoře historie.

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

Nebyly podány žádné návrhy

 

Návrh usnesení :

     Zastupitelstvo obce Hamry bere na vědomí úhradu bezúročné půjčky spolku Künische Gemeinde Hammern ve výši 12.000,- € a přijímá příspěvek od spolku Künische Gemeinde Hammern ve výši 3.000,- € na přeshraniční spolupráci v oblasti kultury, posilování mezinárodních vztahů a k podpoře historie.

 

Výsledek hlasování:   Pro: 6 Proti : 0   Zdrželi se : 0

 

Usnesení č. 226/2012 bylo schváleno.

 

d) Stav na účtech k 11. 12. 2012 :

 

Běžný účet u KB :       699 209,10 Kč

Běžný účet u ČS :    1.912.568,11 Kč

KB – eurový účet :  10.567,34 € = 264.184,00 Kč

                                   2.875.961,21 Kč

Úvěrový účet u ČS : 6.063.335,80 Kč

 

e) Vánoční zpívání

 

f) Informace k odpadům

 

 

Předsedající ukončil zasedání v 9.15 hodin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení

z 13. zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného

dne 13. 12. 2012 od 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech

 

 

216) Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

 1. Schválení programu

2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

3. Kontrola zasedání z 22. 11. 2012

4. Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č. 9/2012

5. Rozpočet obce Hamry na rok 2013

6. Rozpočtový výhled na rok 2013 - 2014

7. Plán stabilizace a obnovy obce Hamry na rok 2013

8. Příspěvek SDH v Zelené Lhotě

9. Odkanalizování obcí

10. Diskuse, ostatní, připomínky

 

217) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se změnou rozpočtu – rozpočtovými opatřeními

č. 9/2012.

 

218) Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje rozpočet na rok 2013 dle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

 

219) Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje rozpočtový výhled na rok 2013 - 2014

dle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

 

220) Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje plán stabilizace a obnovy obce Hamry na rok 2013

dle § 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

 

221) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 3.000,- Kč Sboru dobrovolných hasičů v Zelené Lhotě na zakoupení výstroje pro soutěžní družstvo žen.

 

222) Zastupitelstvo obce Hamry bere na vědomí Plán inventur na rok 2012.

 

223)  Zastupitelstvo obce Hamry odvolává z funkce členy finančního výboru pana Jiřího Arendáše a Karla Žáčka dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, z důvodu nečinnosti ve funkci.

 

224) Zastupitelstvo obce Hamry volí do funkce členů finančního výboru pana Jaroslava Wolfa a Vladimíra Nečáska dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

 

225) Zastupitelstvo obce Hamry bere na vědomí soupis pohledávek.

Zastupitelstvo obce souhlasí s neuzavřením nájemní smlouvy na byt č. 30/2 s p. Tůmou

od 1. 1. 2013 z důvodu neplacení nájemného a provedly se kroky k vyklizení bytu.

Zastupitelstvo obce souhlasí s tím, aby nové nájemní smlouvy na byty, kde vznikly pohledávky vyšší než 500,- Kč během předcházející nájemní smlouvy, byly uzavírány s nájemci na dobu určitou a to 6 měsíců.

Zastupitelstvo obce souhlasí s navýšením místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

za rok 2012 na trojnásobek u poplatníků, kteří neuhradí tento poplatek do konce roku 2012.

226) Zastupitelstvo obce Hamry bere na vědomí úhradu bezúročné půjčky spolku Künische Gemeinde Hammern ve výši 12.000,- € a přijímá příspěvek od spolku Künische Gemeinde Hammern ve výši 3.000,- € na přeshraniční spolupráci v oblasti kultury, posilování mezinárodních vztahů a k podpoře historie.

 

Přílohy zápisu:

 

1)      Prezenční listina

2)      Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích

3)      Změna rozpočtu- rozpočtová opatření č. 9/2012

4)      Rozpočet obce Hamry na rok 2013

5)      Rozpočtový výhled na rok 2013 – 2014

6)      Plán stabilizace a obnovy obce Hamry na rok 2013

7)      Soupis pohledávek k 30. 11. 2012

 

 

Zapisovatel: Zdeňka Coufalová

 

Zápis byl vyhotoven dne: 18. 12. 2012

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce