| OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č. 2/2013 ze dne 21.2. 2013  

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného

dne 21. 2. 2013 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního v Hamrech

___________________________________________________________________________

 

Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté

Omluveni :

 

Zahájení zasedání

 

    2. zasedání Zastupitelstva obce Hamry v roce 2013 bylo zahájeno v 19. hodin starostou obce Miroslavem Kroupou („dále jako „předsedající“).

 

     Předsedající přivítal členy zastupitelstva a přítomné hosty a zahájil 2. zasedání zastupitelstva obce v roce 2013. Konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Hamry zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 13. 2. 2013 do 21. 2. 2013. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

 

     Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

   

1) Schválení programu

 

     Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

     Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

Návrh usnesení :

     Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

1.      Schválení programu

2.      Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

3.      Kontrola zasedání z 24. 1. 2013

4.      Žádost o poskytnutí příspěvku na překládku sítě elektronických komunikací

5.      Změna pojistné smlouvy

6.      Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2013 – podání žádosti

7.      Obnova veřejného prostranství s kašnou

8.      Oprava propustku v předních Hamrech a úprava komunikace nad č. p. 17 (Grüber)

9.      Postoupení pohledávky p. Tůmy firmě PROFI-CZ, Plzeň

10. Inventarizační zpráva za rok 2012

11. Zpráva o bezpečnostní situaci a kriminalitě ve služebním obvodu Policie České republiky obvodní oddělení Nýrsko v roce 2012

12. Kalendář akcí na r. 2014

13. Diskuse, ostatní, připomínky

 

 

 

Výsledek hlasování:   Pro:  7        Proti: 0   Zdrželi se: 0

 

Usnesení č. 233/2013 bylo schváleno.

 

2) Určení zapisovatele a ověřovatelů 2. zasedání v r. 2013.

   Ověřovatelé zápisu č. 2/2013 - p. Koleňák, p. Sýkora a zapisovatel Zdeňka Coufalová

 

3) Kontrola zápisu č. 1/2013 z 24. 1. 2013

     - zřízení účtu u ČNB – již byly zaslány podklady pro zřízení účtu. Určení osob s podpisovým vzorem : p. Kroupa a p. Mára

- další bez připomínek

 

4 ) Žádost manželů Křovinových o poskytnutí příspěvku na překládku sítě elektronických komunikací na ppč. 3197/2 v k. ú. Hamry na Šumavě

     Starosta seznámil přítomné s žádostí manželů Miroslava a Blanky Křovinových, bytem Myšlín 102, 251 64 Mnichovice o poskytnutí příspěvku na překládku sítě elektronických komunikací na pozemku ppč. 3197/2 v k. ú. Hamry na Šumavě ve výši 51.000,- Kč.

 

Starosta informoval, že byl zaslán dopis ohledně vedení telekomunikačních sítí k pozemku ppč. 3197/2 v k. ú. Hamry na Šumavě, ale zatím nebyla doručena žádná odpověď.

 

Starosta navrhuje poskytnout příspěvek manželům Miroslavovi a Blance Křovinovým, bytem Myšlín 102, 251 64 Mnichovice na překládku sítě elektronických komunikací na pozemku ppč. 3197/2 v k. ú. Hamry na Šumavě ve výši 51.000,- Kč.

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

 

Návrhy:

Místostarosta p. Mára navrhuje poskytnout příspěvek manželům Miroslavovi a Blance Křovinovým, bytem Myšlín 102, 251 64 Mnichovice na překládku sítě elektronických komunikací na pozemku ppč. 3197/2 v k. ú. Hamry na Šumavě ve výši ½ celkových nákladů tj. 42.902- Kč.

 

Starosta dal hlasovat k návrhu:

Výsledek hlasování:   Pro:    3     Proti : 3   Zdrželi se : 1

Návrh nebyl schválen.

 

Nebyly podány další návrhy.

 

Poté dal starosta hlasovat o svém návrhu:

 

Návrh usnesení :

     Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s poskytnutím příspěvku manželům Miroslavovi a Blance Křovinovým, bytem Myšlín 102, 251 64 Mnichovice na překládku sítě elektronických komunikací na pozemku ppč. 3197/2 v k. ú. Hamry na Šumavě ve výši 51.000,- Kč.

 

Výsledek hlasování:   Pro:    4      Proti : 3   Zdrželi se : 0

 

Usnesení č. 234/2013 bylo schváleno.

 

5) Dodatek k pojistné smlouvě

Starosta seznámil přítomné s dodatkem k pojistné smlouvě č. 43664020 -17 o pojištění

pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti činnostmi dle zákona

č. 128/2000 Sb., o obcích (špatné rozhodnutí zastupitelstva, starosty obce apod.) navýšení o 2.156,- Kč. 

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

 

Návrh usnesení :

     Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s uzavřením dodatku k pojistné smlouvě

č. 43664020 -17 o pojištění pro případ odpovědnosti za škodu podnikatele.

 

Výsledek hlasování:   Pro:  6    Proti :   1   Zdrželi se : 0

 

Usnesení č. 235/2013 bylo schváleno.

 

6) Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2013

Starosta seznámil přítomné s vyhlášením Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje na rok 2013. Výše dotace na akci je v rozmezí 100 – 300 tisíc Kč, maximálně 70% celkových nákladů akce.

Starosta navrhuje, aby z tohoto programu bylo zažádáno na rekonstrukci ústředního topení v domě č. p. 23 v bytech č. 2 - Šneberger Zdeněk , 3 - Prokopová a 4 – Sýkora. Za tímto účelem byla oslovena instalatérská firma p. Irlbeka, který vypracoval cenovou nabídku

ve výši 285.961,- Kč bez DPH.

    

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

Nebyly podány žádné návrhy.

 

Návrh usnesení :

     Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s podáním žádosti na rekonstrukci ústředního topení v domě č. p. 23 v bytech č. 2 , 3 a 4 ve výši 360.000,- Kč z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje na rok 2013.

 

Výsledek hlasování:   Pro:      7     Proti : 0   Zdrželi se : 0

 

Usnesení č. 236/2013 bylo schváleno.

 

7) Obnova veřejného prostranství s kašnou

- předběžný příslib přidělení dotace ze SZIF

 

8)  Oprava propustku v předních Hamrech a úprava komunikace nad č. p. 17 (Grüber)

     Starosta seznámil přítomné s vypracovanými cenovými nabídkami f. BM zemní a stavební práce, Skelná Huť, na rekonstrukci propustku v předních Hamrech na ppč. 3011 v k. ú. Hamry na Šumavě ve výši 111.315,51 Kč včetně DPH, úprava komunikace na ppč. 2885 v k.ú. Hamry na Šumavě v oblasti Grüber v ceně 119.460,67 Kč včetně DPH a terénní úpravy na pozemku ppč. 3048 v k.ú. Hamry na Šumavě ve výši 29.377,05 Kč včetně DPH.

Starosta navrhuje, aby byla provedena rekonstrukce propustku v předních v předních Hamrech na ppč. 3011 v k. ú. Hamry na Šumavě ve výši 111.315,51 Kč včetně DPH a úprava komunikace na ppč. 2885 v k.ú. Hamry na Šumavě v oblasti Grüber v ceně 119.460,67 Kč včetně DPH a terénní úpravy na pozemku ppč. 3048 v k.ú. Hamry na Šumavě ve výši 29.377,05 Kč včetně DPH. Na tyto opravy jsou vyčleněny finance v rozpočtu obce.

    

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

Nebyly podány žádné návrhy.

 

Návrh usnesení :

     Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s provedením rekonstrukce propustku v předních

v  předních Hamrech na ppč. 3011 v k. ú. Hamry na Šumavě ve výši 111.315,51 Kč včetně DPH, s provedením úpravy komunikace na ppč. 2885 v k. ú. Hamry na Šumavě v oblasti Grüber v ceně 119.460,67 Kč včetně DPH a s provedením terénních úprav na pozemku ppč. 3048 v k.ú. Hamry na Šumavě ve výši 29.377,05 Kč včetně DPH firmou BM zemní a stavební práce, Skelná Huť.

 

Výsledek hlasování:   Pro:    7       Proti : 0   Zdrželi se : 0

 

Usnesení č. 237/2013 bylo schváleno.

 

9) Postoupení pohledávky p. Tůmy firmě PROFI-CZ, Plzeň

Starosta informoval přítomné, že pohledávky k 31.12. 2012 pana Martina Tůmy činí z nájemného z bytu č. 1 v č.p. 30 – 19.260,- Kč a pohledávky z vyúčtování služeb ve výši 38.778,- Kč, celková částka činí 58.038,- Kč. Z tohoto důvodu starosta navrhuje postoupit pohledávku firmě PROFI-CZ, Plzeň.

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

Nebyly podány žádné návrhy.

 

Návrh usnesení :

     Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s postoupením pohledávky p. Martina Tůmy ve výši 58.038,- Kč firmě PROFI-CZ, Plzeň.

 

Výsledek hlasování:   Pro:   7        Proti : 0   Zdrželi se : 0

 

Usnesení č. 238/2013 bylo schváleno.

 

10) Inventarizační zpráva za rok 2012

Starosta seznámil přítomné s inventarizační zprávou za rok 2012.

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

Nebyly podány žádné návrhy.

 

ZO vzalo inventarizační zprávu za rok 2012 na vědomí.

 

11) Zpráva o bezpečnostní situaci a kriminalitě ve služebním obvodu Policie České republiky obvodní oddělení Nýrsko v roce 2012

Starosta seznámil přítomné se zprávou o bezpečnostní situaci a kriminalitě ve služebním obvodu Policie České republiky obvodní oddělení Nýrsko v roce 2012.

 

12) Kalendář akcí na r. 2014

Starosta seznámil přítomné s nabídkou na vyhotovení Kalendáře akcí na r. 2014 společně s Městysem Dešenice, který by žádal o dotaci z Dispozičního fondu, dotace by činila 50%. Cena pro 1000 ks 64000,- Kč bez DPH.

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

 

 

Návrh usnesení :

     Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s vyhotovením Kalendáře akcí na r. 2014 společně s Městysem Dešenice.

 

Výsledek hlasování:   Pro:     4      Proti : 2   Zdrželi se : 1

 

Usnesení č. 239/2013 bylo schváleno.

 

13) Diskuse, ostatní, připomínky

 

a) Dodatek č. 1/2013 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní linkovou dopravou.

      Starosta seznámil přítomné s Dodatkem č. 1/2013 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní linkovou dopravou s příspěvkem obce ve výši 2.200,- Kč.

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

Nebyly podány žádné návrhy.

 

Návrh usnesení :

 

   ZO souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1/2013 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní linkovou dopravou s příspěvkem obce ve výši 2.200,- Kč.

Výsledek hlasování:   Pro:     7      Proti : 0   Zdrželi se : 0

 

Usnesení č. 240/2013 bylo schváleno.

 

b) Veřejná vyhláška – Oznámení o projednávání návrhu ÚP Hamry

     Starosta seznámil přítomné s vyvěšenou veřejnou vyhláškou na oznámení o projednávání návrhu ÚP Hamry.

 

c) Navýšení ceny za zajištění veřejného osvětlení dle inflace za rok 2012

Starosta obce seznámil přítomné s navýšením ceny za zajištění veřejného osvětlení dle inflace za rok 2012, nová cena platná od 1. 2. 2013 je 54.320,- Kč bez DPH za rok.

 

d) Změna usnesení č. 225/2012 z 13. 12. 2012

Starosta navrhuje, aby byla provedena změna usnesení č.225/2012 z 13. 12. 2012 a to tak, aby byl vypuštěn text, že zastupitelstvo obce souhlasí s navýšením místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2012 na trojnásobek u poplatníků, kteří neuhradí tento poplatek do konce roku 2012.

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

Návrh usnesení :

 

   ZO mění usnesení č.225/2012 z 13. 12. 2012 a to tak, že je vypuštěn text, že zastupitelstvo obce souhlasí s navýšením místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2012 na trojnásobek u poplatníků, kteří neuhradí tento poplatek do konce roku 2012.

Výsledek hlasování:   Pro:    6     Proti : 1   Zdrželi se : 0

 

Usnesení č. 241/2013 bylo schváleno.

 Předsedající ukončil zasedání v 20.50 hodin.

Usnesení

z 2. zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného

dne 21. 2. 2013 od 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech

 

 

233) Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

1. Schválení programu

2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

3. Kontrola zasedání z 24. 1. 2013

4. Žádost o poskytnutí příspěvku na překládku sítě elektronických komunikací

5. Změna pojistné smlouvy

6. Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2013 – podání žádosti

7. Obnova veřejného prostranství s kašnou

8. Oprava propustku v předních Hamrech a úprava komunikace nad č. p. 17 (Grüber)

9. Postoupení pohledávky p. Tůmy firmě PROFI-CZ, Plzeň

10. Inventarizační zpráva za rok 2012

11. Zpráva o bezpečnostní situaci a kriminalitě ve služebním obvodu Policie České republiky obvodní oddělení Nýrsko v roce 2012

12. Kalendář akcí na r. 2014

12 Diskuse, ostatní, připomínky

 

234) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s poskytnutím příspěvku manželům Miroslavovi a Blance Křovinovým, bytem Myšlín 102, 251 64 Mnichovice na překládku sítě elektronických komunikací na pozemku ppč. 3197/2 v k. ú. Hamry na Šumavě ve výši 51.000,- Kč.

 

235) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s uzavřením dodatku k pojistné smlouvě

č. 43664020 -17 o pojištění pro případ odpovědnosti za škodu podnikatele.

 

236) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s podáním žádosti na rekonstrukci ústředního topení v domě č. p. 23 v bytech č. 2 , 3 a 4 ve výši 360.000,- Kč z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje na rok 2013.

 

237) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s provedením rekonstrukce propustku v předních

v  předních Hamrech na ppč. 3011 v k. ú. Hamry na Šumavě ve výši 111.315,51 Kč včetně DPH, s provedením úpravy komunikace na ppč. 2885 v k. ú. Hamry na Šumavě v oblasti Grüber v ceně 119.460,67 Kč včetně DPH a s provedením terénních úprav na pozemku ppč. 3048 v k.ú. Hamry na Šumavě ve výši 29.377,05 Kč včetně DPH firmou BM zemní a stavební práce, Skelná Huť.

 

238) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s postoupením pohledávky p. Martina Tůmy ve výši 58.038,- Kč firmě PROFI-CZ, Plzeň.

 

239) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s vyhotovením Kalendáře akcí na r. 2014 společně s Městysem Dešenice.

 

240) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1/2013 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní linkovou dopravou s příspěvkem obce ve výši

2.200,- Kč.

 

241) Zastupitelstvo obce Hamry mění usnesení č.225/2012 z 13. 12. 2012 a to tak, že je vypuštěn text, že zastupitelstvo obce souhlasí s navýšením místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2012 na trojnásobek u poplatníků, kteří neuhradí tento poplatek do konce roku 2012.

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce