| OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č. 3/2013 ze dne 21.3. 2013  

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného

dne 21. 3. 2013 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního v Hamrech

___________________________________________________________________________

 

Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté

Omluveni : Miroslav Mára, Petr Przygrodski

 

Zahájení zasedání

 

    3. zasedání Zastupitelstva obce Hamry v roce 2013 bylo zahájeno v 19. hodin starostou obce Miroslavem Kroupou („dále jako „předsedající“).

 

     Předsedající přivítal členy zastupitelstva a přítomné hosty a zahájil 3. zasedání zastupitelstva obce v roce 2013. Konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Hamry zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 13. 3. 2013 do 21. 3. 2013. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

 

     Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

   

1) Schválení programu

 

     Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

     Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

 

Návrh usnesení :

     Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

1.      Schválení programu

2.      Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

3.      Kontrola zasedání z 21. 2. 2013

4.      Vesnice roku 2013

5.      Změna rozpočtu - rozpočtová opatření č. 1/2013

6.      Smlouva o umístění elektrického zařízení a o provedení stavby

7.      Diskuse, ostatní, připomínky

 

 

Výsledek hlasování:   Pro:      5     Proti:  0   Zdrželi se: 0

 

Usnesení č. 242/2013 bylo schváleno.

 

2) Určení zapisovatele a ověřovatelů 3. zasedání v r. 2013.

   Ověřovatelé zápisu č. 3/2013 - p. Coufal, p. Arendáš a zapisovatel Karel Sýkora

 

3) Kontrola zápisu č. 2/2013 z 21. 2. 2013

    

- uzavřen dodatek k pojistné smlouvě

- PSOV – podána žádost o dotaci na „Rekonstrukce topných a vodovodních rozvodů v obytném domu Hamry č. p. 23“

- Obnova veřejného prostranství s kašnou – před podpisem Dohody o poskytnutí dotace

- poskytnut příspěvek na dopravní obslužnost PK

- zřízení účtu u ČNB

- další bez připomínek

 

4 ) Vesnice roku 2013

     Starosta seznámil přítomné s možností přihlášení se do soutěže Vesnice roku 2013.

Starosta navrhuje přihlásit se do soutěže Vesnice roku 2013. Poplatek činí 20,- kč za každého občana přihlášené obce – 220,- Kč

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

Nebyly podány další návrhy.

 

Návrh usnesení :

     Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s podáním přihlášky do soutěže Vesnice roku 2013.

 

Výsledek hlasování:   Pro:   5     Proti :  0    Zdrželi se : 0

 

Usnesení č. 243/2013 bylo schváleno.

 

5)  Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č. 1/2013

Starosta seznámil přítomné se změnou rozpočtu – rozpočtovými opatřeními č. 1/2013.

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

Nebyly podány další návrhy.

 

Návrh usnesení :

     Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se změnou rozpočtu – rozpočtovými opatřeními

č. 1/2013

 

Výsledek hlasování:   Pro:   5   Proti :    0   Zdrželi se : 0

 

Usnesení č. 244/2013 bylo schváleno.

 

6) Smlouva o umístění elektrického zařízení a o provedení stavby

Starosta seznámil přítomné se Smlouvou o umístění elektrického zařízení a o provedení stavby elektrického zařízení (přípojka pro č.p. 27 - na umístění zemního kabele) na pozemku ppč. 3068 v k.ú. Hamry na Šumavě.

    

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

Nebyly podány žádné návrhy.

 

Návrh usnesení :

     Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s uzavřením Smlouvy o umístění elektrického zařízení a o provedení stavby elektrického zařízení ( přípojka pro č.p. 27) na pozemku ppč. 3068 v k.ú. Hamry na Šumavě.

 

Výsledek hlasování:   Pro:   5     Proti :   0     Zdrželi se : 0

 

Usnesení č. 245/2013 bylo schváleno.

 

7) Diskuse, ostatní, připomínky

 

a)  Velikonoční koncert dne 31. 3. 2013 od 15.00 hodin v kostele PMB

 

b) Odkanalizování obce

Starosta seznámil přítomné s možností podání žádosti na Krajský úřad Plzeňského kraje z Programu vodohospodářské infrastruktury na akci „Odkanalizování obcí Hamry, Zelená Lhota, Dešenice, Milence, Stará Lhota na ČOV v Nýrsku“, požadovaná částka činí

2.150.000,-  Kč.

    Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

 

Nebyly podány žádné návrhy

 

Návrh usnesení :

     Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s podáním žádosti na Krajský úřad Plzeňského kraje z Programu vodohospodářské infrastruktury na akci „Odkanalizování obcí Hamry, Zelená Lhota, Dešenice, Milence, Stará Lhota na ČOV v Nýrsku“, požadovaná částka činí

2.150.000,- Kč.

 

Výsledek hlasování:   Pro:  5  Proti :  0   Zdrželi se : 0

 

Usnesení č. 246/2013 bylo schváleno.

 

 

 

 

 

Předsedající ukončil zasedání v 20.00 hodin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení

z 3. zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného

dne 21. 3. 2013 od 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech

 

 

242)  Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

1. Schválení programu

2.Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

3. Kontrola zasedání z 21. 2. 2013

4. Vesnice roku 2013

5. Změna rozpočtu - rozpočtová opatření č. 1/2013

6. Smlouva o umístění elektrického zařízení a o provedení stavby

7. Diskuse, ostatní, připomínky

 

243) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s podáním přihlášky do soutěže Vesnice roku 2013.

 

244) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se změnou rozpočtu – rozpočtovými opatřeními

č. 1/2013.

 

245) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s uzavřením Smlouvy o umístění elektrického zařízení a o provedení stavby elektrického zařízení ( přípojka pro č.p. 27) na pozemku ppč. 3068 v k.ú. Hamry na Šumavě.

 

246) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s podáním žádosti na Krajský úřad Plzeňského kraje z Programu vodohospodářské infrastruktury na akci „Odkanalizování obcí Hamry, Zelená Lhota, Dešenice, Milence, Stará Lhota na ČOV v Nýrsku“, požadovaná částka činí

2.150.000,- Kč.

 

 

Přílohy zápisu:

 

1)      Prezenční listina

2)      Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích

3)      Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č. 1/2013

 

 

Zapisovatel: Karel Sýkora

 

 

Zápis byl vyhotoven dne:  22. 3. 2013

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce