| OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č. 4/2013 ze dne 25. 4. 2013

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného

dne 25. 4. 2013 od 20.00 hodin v zasedací místnosti obecního v Hamrech

___________________________________________________________________________

Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté

Omluveni : Coufal, Przygrodski, Koleňák

Zahájení zasedání

4. zasedání Zastupitelstva obce Hamry v roce 2013 bylo zahájeno ve 20. hodin starostou obce Miroslavem Kroupou („dále jako „předsedající“).

Předsedající přivítal členy zastupitelstva a přítomné hosty a zahájil 4. zasedání zastupitelstva obce v roce 2013. Konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Hamry zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 17. 4. 2013 do 25. 4. 2013. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 4 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

1) Schválení programu

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

1. Schválení programu

2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

3. Kontrola zasedání z 21. 3. 2013

4. Projednání připomínek k ÚP obce Hamry

5. Odkanalizování obce

6. Úprava veřejného prostranství s kašnou

7. Oprava zídky u telefonního automatu

8. Oprava dřevěného zábradlí u mostu přes Bílý potok

9. Diskuse, ostatní, připomínky

Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 247/2013 bylo schváleno.

2) Určení zapisovatele a ověřovatelů 4. zasedání v r. 2013.

Ověřovatelé zápisu č. 4/2013 - p. Mára, p. Sýkora a zapisovatel Zdeňka Coufalová

3) Kontrola zápisu č. 3/2013 z 21. 3. 2013

- zaslána přihláška do soutěže Vesnice roku 2013

- uzavřena Smlouva o umístění elektrického zařízení a o provedení stavby na ppč. 3068 v k. ú.

Hamry na Šumavě

- podání žádosti na Krajský úřad Plzeňského kraje na akci „Odkanalizování obcí Hamry,

Zelená Lhota, Dešenice, Milence, Stará Lhota na ČOV v Nýrsku“ na částku 2.150.000,- Kč.

Přítomní hosté manželé Červinkovi požádali, zda by mohl být nejprve projednán

bod programu č. 5) Odkanalizování obce.

Zastupitelé neměli připomínek, a proto byl nejprve projednán tento bod.

5) Odkanalizování obce

Starosta navrhuje, aby byla svolána veřejná schůze na 24. 5. 2013 ohledně podání informace

o odkanalizování a předání projektové dokumentace na kanalizační přípojky.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí svolání schůze.

Připomínka paní Červinkové : Proč odkanalizování u domu Hamry č. p. 47 je nyní řešeno jako tlakové a ne gravitační jako v původním projektu.

Starosta vysvětlil manželům Červinkovým důvod změny projektu na odkanalizování z gravitačního na tlakové. Odkanalizování domu č. p. 47 bude řešeno v rámci DSO Údolí

pod Ostrým.

Připomínka pana Koryťáka ohledně připojení dvou stavebních parcel na jeho pozemku

ppč. 3081 v k. ú. Hamry na Šumavě.

Starosta předá připomínku pana Koryťáka při kontrolním dnu odkanalizování dne 7. 5. 2013.

4 ) Projednání připomínek k projednávanému územnímu plánu obce Hamry (ÚP) a vrácení návrhu pořizovateli s pokyny k úpravě ÚP

Starosta seznámil přítomné s vyvěšením veřejné vyhlášky o projednávání návrhu ÚP Hamry dne 19. 2. 2013 a sejmutím 5. 4. 2013. K tomuto návrhu mohli občané zaslat na Městský úřad v Klatovech, odboru výstavby a územního plánování, své připomínky.

Došlo 10 připomínek. K těmto připomínkám zastupitelstvo příjme rozhodnutí.

Došlé připomínky:

a) Karel Glaser, Hamry 26 : připomínka zařazení pozemkových parcel ppč. 3006, 3028 a 3039 v k. ú. Hamry na Šumavě do ploch bydlení v rodinných domech venkovských

- lokalita č. 12

Návrh :

Starosta navrhuje, aby na části pozemku ppč. 3028 v k.ú. Hamry na Šumavě byla umístěna zástavba s 2 rodinnými domy dle návrhu,

pozemky ppč. 3006 a 3029 nebyly v zadání ÚP a dále nebyly řešeny.

Starosta navrhuje, aby byl vypuštěn text, že musí být rozšířena plocha veřejného prostranství pro místní komunikaci na min. šířku 8,0 metrů z důvodu, že plocha stávající komunikace nemá tuto šíři.

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

Nebyly podány další návrhy.

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo obce Hamry projednalo připomínku pana Karla Glasera a souhlasí u lokality č. 12 ÚP s umístěním zástavby 2 rodinných domů dle návrhu na pozemku ppč. 3028, pozemky ppč. 3006 a 3029 nebyly v zadání ÚP a dále nebudou řešeny, bude vypuštěn text, že musí být rozšířena plocha veřejného prostranství pro místní komunikaci na min. šířku

8,0 metrů z důvodu, že plocha stávající komunikace nemá požadovanou šíři.

Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti : 0 Zdrželi se : 0

Usnesení č. 248/2013 bylo schváleno.

b) Jan Koryťák, Hamry 86, Nýrsko : připomínka – nesouhlas s rozšířením plochy veřejného prostranství pro místní komunikaci na min. šířku 8,0 metrů.

Návrh:

Starosta navrhuje, aby byl vypuštěn text, že musí být rozšířena plocha veřejného prostranství pro místní komunikaci na min. šířku 8,0 metrů z důvodu, že plocha stávající komunikace nemá šíři 8,0 m.

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

Nebyly podány další návrhy.

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo obce Hamry projednalo připomínku pana Jana Koryťáka a souhlasí

u lokality č. 19 ÚP vypustit text, že musí být rozšířena plocha veřejného prostranství pro místní komunikaci na min. šířku 8,0 metrů z důvodu, že plocha stávající komunikace nemá šíři 8,0 m.

Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti : 0 Zdrželi se : 0

Usnesení č. 249/2013 bylo schváleno.

c) Pavel Smazal, Macháčkova 821/40 , Plzeň : připomínka nezařazení jakéhokoliv využití

na zastavění na pozemku ppč. 3277 v k. ú. Hamry na Šumavě dle původního platného územního plánu a žádá o zařazení tohoto pozemku do ploch smíšené funkce dle ÚP.

- lokalita č. 32

Návrh:

Starosta navrhuje, aby na základě doplňujícího stanoviska Správy NP a CHKOŠ ze dne

7. 2. 2011 byl umístěn rodinný dům na pozemku ppč. 3277 dle platného územního plánu z roku 2001.

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

Nebyly podány další návrhy.

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo obce Hamry projednalo připomínku pana Pavla Smazala a souhlasí

u lokality č. 32 ÚP umístit zástavbu rodinného domu dle platného ÚP na pozemku ppč. 3277 v k. ú. Hamry na Šumavě.

Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti : 0 Zdrželi se : 0

Usnesení č. 250/2013 bylo schváleno.

d) Marek Mašek, Erbenova 552, Nýrsko : připomínka - vyznačení hranice zastavitelných ploch na pozemek ppč. 3300 v k. ú. Hamry na Šumavě dle původního platného územního plánu

- lokalita č. 32

Návrh:

Starosta navrhuje, aby hranice zastavitelného území byly zakresleny dle hranic pozemku

ppč. 3300 v k. ú. Hamry na Šumavě.

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

Nebyly podány další návrhy.

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo obce Hamry projednalo připomínku pana Marka Maška a souhlasí u lokality č. 32 ÚP zakreslit hranice zastavitelného území dle hranic pozemku ppč. 3300 v k. ú. Hamry na Šumavě.

Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti : 0 Zdrželi se : 0

Usnesení č. 251/2013 bylo schváleno.

e) Šárka Runtová, Kyjevská 1703/69, Plzeň : připomínka zařadit umístění dvou penzionů

na pozemek ppč. 3337 v k. ú. Hamry na Šumavě dle původního platného územního plánu

- lokalita č. 36

Návrh:

Starosta navrhuje, aby na pozemku ppč. 3337 byly doplněny 2 samostatné plochy bydlení v rodinných domech venkovských pro výstavbu na jižní okraj pozemku.

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

Nebyly podány další návrhy.

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo obce Hamry projednalo připomínku paní Šárky Runtové a souhlasí

u lokality č. 36 ÚP na pozemek ppč. 3337 doplnit 2 samostatné plochy bydlení v rodinných domech venkovských pro výstavbu na jižní okraj pozemku.

Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti : 0 Zdrželi se : 0

Usnesení č. 252/2013 bylo schváleno.

f) Lidmila Konvalinková, Černokostelecká 1806/123, Praha: ústní připomínka - zařadit stavbu garáže na pozemek ppč. 3442, pozemky ppč. 3579 a 3416 změnit využití z komerčního na rodinný dům.

- lokalita č. 40

Návrh:

Starosta navrhuje, že stavbu garáže lze zakreslit na pozemku ppč. 3442 po předložení stavebního povolení nebo kolaudace stavby, pozemky ppč. 3579 a 3416 nebyly v zadání ÚP a dále nebudou řešeny a objekt na st.p.č. 265/1 je komerčně využíván a využití se nebude měnit.

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

Nebyly podány další návrhy.

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo obce Hamry projednalo připomínku paní Lidmily Konvalinkové a souhlasí u lokality č. 40 ÚP se zakreslením stavby garáže na pozemku ppč. 3442 po předložení stavebního povolení nebo kolaudace stavby, pozemky ppč. 3579 a 3416 nebyly v zadání ÚP a dále nebudou řešeny a objekt na st.p.č. 265/1 je komerčně využíván a využití se nebude měnit.

Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti : 0 Zdrželi se : 0

Usnesení č. 253/2013 bylo schváleno.

g) Josef Touš, Slunečná 640, Líně: připomínka - zařadit stavbu seníku na pozemku st.p.č. 505 do ploch smíšených obytných venkovských

Návrh:

Starosta navrhuje, aby stavba seníku na st. p. č. 505 v k. ú. Hamry na Šumavě byla zakreslena dle vydaného stavebního povolení jako zemědělská stavba.

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

Nebyly podány další návrhy.

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo obce Hamry projednalo připomínku pana Josefa Touše a souhlasí se zakreslením stavby seníku na st. p. č. 505 v k. ú. Hamry na Šumavě dle vydaného stavebního povolení jako zemědělská stavba.

Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti : 0 Zdrželi se : 0

Usnesení č. 254/2013 bylo schváleno.

h) Ing. Ladislav Tyl, Holyňská 349/3, Praha : připomínka - zařadit pozemky ppč. 3255 a 3234 v k. ú. Hamry na Šumavě do ploch bydlení v rodinných domech venkovských.

Návrh:

Starosta navrhuje, aby pozemky ppč. 3255 a 3234 v k. ú. Hamry na Šumavě nebyly řešeny, neboť nebyly v zadání ÚP.

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

Nebyly podány další návrhy.

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo obce Hamry projednalo připomínku pana Ladislava Tyla a souhlasí, aby pozemky ppč. 3255 a 3234 v k. ú. Hamry na Šumavě nebyly řešeny, neboť nebyly v zadání ÚP.

Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti : 0 Zdrželi se : 0

Usnesení č. 255/2013 bylo schváleno.

h) Ing. Ladislav a Ing. Miroslava Tylovi, Holyňská 349/3, Praha : připomínka - zařadit pozemky ppč. 3116, 3117 a 3140 v k. ú. Hamry na Šumavě do ploch bydlení v rodinných domech venkovských.

Návrh:

Starosta navrhuje, aby u pozemků ppč. 3255 a 3234 v k. ú. Hamry na Šumavě nebylo měněno využití (nyní TTP) popřípadě zařadit do ploch zemědělských nebo zahrady, stávající RD bude zařazen do ploch bydlení v rodinných domech. Pozemek ppč. 3140 nebyl v zadání ÚP a při projednávání změny č. 1 ÚP Správa NP a CHKOŠ nesouhlasila s výstavbou z důvodu blízkosti zóny I. CHKO.

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

Nebyly podány další návrhy.

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo obce Hamry projednalo připomínku manželů Ladislava a Miroslavy Tylových a souhlasí, aby u pozemků ppč. 3255 a 3234 v k. ú. Hamry na Šumavě nebylo měněno využití (nyní TTP) popřípadě zařadit do ploch zemědělských nebo zahrady, stávající RD bude zařazen do ploch bydlení v rodinných domech. Pozemek ppč. 3140 nebyl v zadání ÚP a při projednávání změny č. 1 ÚP Správa NP a CHKOŠ nesouhlasila s výstavbou z důvodu blízkosti zóny I. CHKO.

Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti : 0 Zdrželi se : 0

Usnesení č. 256/2013 bylo schváleno.

i) Cestovní a dopravní kancelář FILIP, Repinova 1931/16, Moravská Ostrava : připomínka zařadit pozemek ppč. 3166 v k. ú. Hamry na Šumavě do ploch bydlení v rodinných domech venkovských.

Návrh:

Starosta navrhuje, aby pozemek ppč. 3166 v k. ú. Hamry na Šumavě nebyl řešen, neboť nebyl v zadání ÚP.

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

Nebyly podány další návrhy:

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo obce Hamry projednalo připomínku firmy Cestovní a dopravní kanceláře FILIP, Moravská Ostrava a souhlasí, aby pozemek ppč. 3166 v k. ú. Hamry na Šumavě nebyl řešen, neboť nebyl v zadání ÚP.

Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti : 0 Zdrželi se : 0

Usnesení č. 257/2013 bylo schváleno.

j) Ostatní připomínky k zadání ÚP

Starosta navrhuje, aby byl všude vypuštěn text ze zadání, že musí být rozšířena plocha veřejného prostranství pro místní komunikaci na min. šířku 8,0 metrů z důvodu, že plochy stávajících komunikací nemají šíři 8,0 m.

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

Nebyly podány další návrhy.

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí, aby byl všude vypuštěn text ze zadání, že musí být rozšířena plocha veřejného prostranství pro místní komunikaci na min. šířku 8,0 metrů z důvodu, že plochy stávajících komunikací nemají šíři 8,0 m.

Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti : 0 Zdrželi se : 0

Usnesení č. 258/2013 bylo schváleno.

6) Úprava veřejného prostranství s kašnou

Starosta seznámil přítomné s podepsáním Dohody o poskytnutí dotace s SZIF na úpravu veřejného prostranství s kašnou.

- zadání veřejné zakázky

7) Úprava zídky u telefonního automatu

Starosta seznámil o svolání místního šetření ohledně opravy hlavy zídky u telefonního automatu.

- Bude svoláno šetření na místě stavby.

8) Oprava dřevěného zábradlí u mostu přes Bílý potok

Starosta seznámil přítomné s nutnou opravou dřevěného obložení u zábradlí mostu přes Bílý potok.

- Bude svoláno šetření na místě samém.

9) Diskuse, ostatní, připomínky

a) Vytýkací řízení DPH za IV. čtvrtletí 2013

Starosta informoval o průběhu vytýkacího řízení DPH za IV. čtvrtletí 2013 Finančním úřadem v Klatovech s výsledkem bez připomínek.

b) Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu a sběr železného šrotu s jednotným sběrným místem v bývalém areálu Policie ČR v Hamrech dne 25. května 2013 (SOBOTA) v časovém rozmezí 9.oo – 12.oo hodin.

c) Autopřívěs

Starosta navrhuje zakoupit autopřívěs na převážení nářadí, traktůrku apod. v ceně

do 20.000,- Kč.

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

Nebyly podány další návrhy.

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se zakoupením autopřívěsu v ceně do 20.000,- Kč.

Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti : 0 Zdrželi se : 0

Usnesení č. 259/2013 bylo schváleno.

d) Prořezávač větví

Starosta navrhuje na základě stížností občanů zakoupit prořezávač větví v ceně

do 12.500,- Kč.

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

Nebyly podány další návrhy.

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se zakoupením prořezávače větví v ceně

do 12.500,- Kč

Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti : 0 Zdrželi se : 0

Usnesení č. 260/2013 bylo schváleno.

e) Vystoupení ze sdružení SMS

Starosta navrhuje, aby obec Hamry vystoupila ze sdružení SMS z důvodu změny daňového přerozdělování daní.

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

Nebyly podány další návrhy.

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s vystoupením obce Hamry ze sdružení SMS.

Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti : 0 Zdrželi se : 0

Usnesení č. 261/2013 bylo schváleno.

f) Kulturně veřejné akce

- Jarní toulka 11. 5. 2013

- Setkání rodáků 6. 7. 2013 – koncert cca 5.000,- Kč – obec Hamry, SK zajistí občerstvení

- Hamerská sekyra 3. 8. 2013

Předsedající ukončil zasedání v 22.50 hod.

Usnesení

z 4. zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného

dne 21. 3. 2013 od 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech

247) Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

1. Schválení programu

2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

3. Kontrola zasedání z 21. 3. 2013

4. Projednání připomínek k ÚP obce Hamry

5. Odkanalizování obce

6. Úprava veřejného prostranství s kašnou

7. Oprava zídky u telefonního automatu

8. Oprava dřevěného zábradlí u mostu přes Bílý potok

9. Diskuse, ostatní, připomínky

248) Zastupitelstvo obce Hamry projednalo připomínku pana Karla Glasera a souhlasí u lokality č. 12 ÚP s umístěním zástavby 2 rodinných domů dle návrhu na pozemku ppč. 3028, pozemky ppč. 3006 a 3029 nebyly v zadání ÚP a dále nebudou řešeny, bude vypuštěn text, že musí být rozšířena plocha veřejného prostranství pro místní komunikaci na min. šířku 8,0 metrů z důvodu, že plocha stávající komunikace nemá požadovanou šíři.

249) Zastupitelstvo obce Hamry projednalo připomínku pana Jana Koryťáka a souhlasí

u lokality č. 19 ÚP vypustit text, že musí být rozšířena plocha veřejného prostranství pro místní komunikaci na min. šířku 8,0 metrů z důvodu, že plocha stávající komunikace nemá šíři 8,0 m.

250) Zastupitelstvo obce Hamry projednalo připomínku pana Pavla Smazala a souhlasí

u lokality č. 32 ÚP umístit zástavbu rodinného domu dle platného ÚP na pozemku ppč. 3277 v k. ú. Hamry na Šumavě.

251) Zastupitelstvo obce Hamry projednalo připomínku pana Marka Maška a souhlasí

u lokality č. 32 ÚP zakreslit hranice zastavitelného území dle hranic pozemku ppč. 3300

v k. ú. Hamry na Šumavě.

252) Zastupitelstvo obce Hamry projednalo připomínku paní Šárky Runtové a souhlasí

u lokality č. 36 ÚP na pozemek ppč. 3337 doplnit 2 samostatné plochy bydlení v rodinných domech venkovských pro výstavbu na jižní okraj pozemku.

253) Zastupitelstvo obce Hamry projednalo připomínku paní Lidmily Konvalinkové a souhlasí u lokality č. 40 ÚP se zakreslením stavby garáže na pozemku ppč. 3442 po předložení stavebního povolení nebo kolaudace stavby, pozemky ppč. 3579 a 3416 nebyly v zadání ÚP a dále nebudou řešeny a objekt na st.p.č. 265/1 je komerčně využíván a využití se nebude měnit.

254) Zastupitelstvo obce Hamry projednalo připomínku pana Josefa Touše a souhlasí se zakreslením stavby seníku na st. p. č. 505 v k. ú. Hamry na Šumavě dle vydaného stavebního povolení jako zemědělská stavba.

255) Zastupitelstvo obce Hamry projednalo připomínku pana Ladislava Tyla a souhlasí, aby pozemky ppč. 3255 a 3234 v k. ú. Hamry na Šumavě nebyly řešeny, neboť nebyly v zadání ÚP.

256) Zastupitelstvo obce Hamry projednalo připomínku manželů Ladislava a Miroslavy Tylových a souhlasí, aby u pozemků ppč. 3255 a 3234 v k. ú. Hamry na Šumavě nebylo měněno využití (nyní TTP) popřípadě zařadit do ploch zemědělských nebo zahrady, stávající RD bude zařazen do ploch bydlení v rodinných domech. Pozemek ppč. 3140 nebyl v zadání ÚP a při projednávání změny č. 1 ÚP Správa NP a CHKOŠ nesouhlasila s výstavbou z důvodu blízkosti zóny I. CHKO.

257) Zastupitelstvo obce Hamry projednalo připomínku firmy Cestovní a dopravní kanceláře FILIP Moravská Ostrava a souhlasí, aby pozemek ppč. 3166 v k. ú. Hamry na Šumavě nebyl řešen, neboť nebyl v zadání ÚP.

258) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí, aby byl všude vypuštěn text ze zadání, že musí být rozšířena plocha veřejného prostranství pro místní komunikaci na min. šířku 8,0 metrů z důvodu, že plochy stávajících komunikací nemají šíři 8,0 m.

259) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se zakoupením autopřívěsu v ceně do 20.000,- Kč.

260) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se zakoupením prořezávače větví v ceně

do 12.500,- Kč.

261) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s vystoupením obce Hamry ze sdružení SMS.

Přílohy zápisu:

1) Prezenční listina

2) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích

Zapisovatel:Zdeňka Coufalová

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce