| OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č. 6/2013 ze dne 20.6. 2013

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného


dne 20. 6. 2013 od 20.00 hodin v zasedací místnosti obecního v Hamrech


___________________________________________________________________________


Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté


Omluveni : p. Przygrodski, Arendáš


Zahájení zasedání6. zasedání Zastupitelstva obce Hamry v roce 2013 bylo zahájeno ve 20. hodin starostou obce Miroslavem Kroupou („dále jako „předsedající“).Předsedající přivítal členy zastupitelstva a přítomné hosty a zahájil 6. zasedání zastupitelstva obce v roce 2013. Konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Hamry zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 12. 6. 2013 do 20. 6. 2013. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.


Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).


1) Schválení programu


Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.


Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.


Návrh usnesení :


Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje následující program ustavujícího zasedání:


1. Schválení programu


2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele


3. Kontrola zasedání z 23. 5. 2013


4. Oprava kostela Panny Marie Bolestné v Hamrech


5. Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č. 3/2013


6. Závěrečný účet obce Hamry za rok 2012


7. Závěrečný účet DSO Úhlava a DSO Údolí pod Ostrým za rok 2012


8. Směna pozemků


9. Pronájem pozemků


10. Rekonstrukce topných a vodovodních rozvodů v obytném domu Hamry č. p. 23


11. Oprava propustku zadní Hamry


12. Úprava veřejného prostranství s kašnou


13. Odkanalizování obce


14. Diskuse, ostatní, připomínky 

Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0Usnesení č. 271/2013 bylo schváleno.


2) Určení zapisovatele a ověřovatelů 6. zasedání v r. 2013.


Ověřovatelé zápisu č. 6/2013 - p. Koleňák, p. Sýkora a zapisovatel Miroslav Mára.3) Kontrola zápisu č. 5/2013 z 23. 5. 2013


- zveřejněn záměr na směnu a pronájem pozemků


- snížení nájemného z pozemku ppč. 3230 v k. ú. Hamry na Šumavě


- zahájení veřejné nabídky na úpravu veřejného prostranství s kašnou, osloveno 5 firem


- zřízení věcného břemene na pozemku ppč. 3206 v k. ú. Hamry na Šumavě – firma AQUA


ENERGIE s.r.o. zatím nepředložila návrh smlouvy.


- zakoupeny poháry na malou kopanou a Hamerskou sekyru v celkové ceně 3724,- Kč.


- zakoupen autopřívěs v ceně 25.049,- Kč


4) Oprava kostela Panny Marie Bolestné


Předseda sdružení Künische Gemeinde Hammern pan Wierer seznámil přítomné s jednáním s Plzeňským biskupem ohledně opravy kostela a dalšího provozu a požádal obec o spolupráci.


5) Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č. 3/2013


Starosta seznámil přítomné se změnou rozpočtu – rozpočtovými opatřeními č. 3/2013.


Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.


Nebyly podány další návrhy.


Návrh usnesení :


Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se změnou rozpočtu – rozpočtovými opatřeními


č. 3/2013.


Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti : 0 Zdrželi se : 0Usnesení č. 272/2013 bylo schváleno.


6) Závěrečný účet obce Hamry za rok 2012


Starosta seznámil přítomné s vyúčtováním hospodaření obce Hamry za rok 2012, se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce, které vykonaly pracovnice krajského úřadu Plzeňského kraje. Dále se zprávou o výsledku vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcím, státním a národním fondům a jiným rozpočtům za rok 2012. Při přezkoumání hospodaření byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky a to, že na účtu 231 – základní běžný účet - byla vykázána k 31. 12. 2012 i výše nevyčerpaného úvěru 6.063.335,80 Kč, skutečný stav měl činit jen 2.673.177,14 Kč, a na účtu 451 – dlouhodobé úvěry byla vykázána k 31. 12. 2012 částka 6.500.000,- Kč (celková výše úvěru) a měla činit jen 6.063.335,80 Kč - ponížena o vyčerpanou částku 436.664,20 Kč. Tyto nedostatky byly účetně ihned odstraněny.


Starosta navrhuje toto opatření : Obec Hamry bude postupovat dle zákona č. 563/1991 Sb.,


o účetnictví a dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona


č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Dodržování bude kontrolovat finanční výbor.


Termín plnění : v průběhu roku.


Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední desce dne 4. 6. 2013 a sejmut 20. 6. 2013.


Dále starosta navrhuje schválit účetní závěrku za rok 2012.


Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.


Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko.


Nebyly podány další návrhy.Návrh usnesení :


Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje celoroční hospodaření obce Hamry a závěrečný účet obce za rok 2012 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá tato opatření :


obec Hamry bude postupovat dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a dle vyhlášky


č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.


Dodržování bude kontrolovat finanční výbor. Termín plnění : v průběhu roku.


Dále zastupitelstvo obce Hamry schvaluje účetní závěrku za rok 2012.


Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti : 0 Zdrželi se : 0Usnesení č. 273/2013 bylo schváleno.7) Závěrečný účet DSO Úhlava a DSO Údolí pod Ostrým za rok 2012


Starosta seznámil přítomné se závěrečným účtem DSO Úhlava a DSO Údolí pod Ostrým za rok 2012


Návrhy závěrečných účtů byly zveřejněny na úřední desce dne 3. 6. 2013 a sejmuty


19. 6. 2013.


Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.


Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko.


Nebyly podány další návrhy.


Návrh usnesení :


Zastupitelstvo obce Hamry bere na vědomí závěrečný účet DSO Úhlava a DSO Údolí pod Ostrým za rok 2012.


Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti : 0 Zdrželi se : 0Usnesení č. 274/2013 bylo schváleno.


8) Směna pozemků


a) Starosta seznámil přítomné se záměrem směnit pozemky v majetku Lesů České republiky, které navazují na pozemek p. p. č. 1311 v k.ú. Hamry na Šumavě v majetku obce Hamry. Jedná se o pozemky p. p. č. 3169/2 o výměře 3019 m2 a p. p. č. 1308/3 o výměře 742 m2


v k. ú. Hamry na Šumavě, které jsou v majetku Lesů ČR.


Lesy České republiky navrhly, aby jejich výše jmenované pozemky byly směněny


za pozemky p. p. č. 2856 o výměře 11435 m2 a p. p. č. 2279/2 o výměře 1769 m2 v k. ú. Hamry na Šumavě v majetku obce Hamry – ost. komunikace. Důvodem je návaznost


na komunikace v majetku Lesů ČR.


Záměr na směnu pozemků ppč. 2856 a 2279/2 v k. ú. Hamry na Šumavě byl zveřejněn


na úřední desce dne 28. 5. 2013 a sejmut 13. 6. 2013. Současně byl záměr zveřejněn na „elektronické úřední desce“.


Starosta navrhuje směnit pozemky p. p. č. 2856 o výměře 11435 m2 a p. p. č. 2279/2


o výměře 1769 m2 v k. ú. Hamry na Šumavě v majetku obce Hamry – ost. komunikace


za pozemky p. p. č. 3169/2 o výměře 3019 m2 a p. p. č. 1308/3 o výměře 742 m2 v k. ú. Hamry na Šumavě, které jsou v majetku Lesů ČR. Důvodem je náročná budoucí údržba a oprava komunikace a návaznost na komunikace v majetku Lesů ČR.


Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.


Nebyly podány další návrhy.


Návrh usnesení :


Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se směnou pozemků p. p. č. 2856 o výměře 11435 m2 a p. p. č. 2279/2 o výměře 1769 m2 v k. ú. Hamry na Šumavě v majetku obce Hamry – ostatní komunikace za pozemky p. p. č. 3169/2 o výměře 3019 m2 a p. p. č. 1308/3 o výměře 742 m2 v k. ú. Hamry na Šumavě, které jsou v majetku Lesů ČR.


Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti : 0 Zdrželi se : 0Usnesení č. 275/2013 bylo schváleno.b) Starosta seznámil přítomné se záměrem směnit část pozemku ppč, 2886 v k. ú. Hamry na Šumavě v majetku Eriky Skřipské, Tovární 16, 463 31 Mníšek, za část pozemku ppč. 2885 v k. ú. Hamry na Šumavě v majetku obce Hamry. Důvodem je provedení průjezdu komunikace na pozemku ppč. 2885 v k.ú. Hamry na Šumavě v lokalitě Gubrův Dvorec.


Za tímto účelem byl proveden geometrický plán č. 392-27/2013 ze dne 23. 5. 2013 a to tak, že z pozemku p. p. č. 2885 byla oddělena část nově označená jako p. p. č. 2885/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 75 m2 a z pozemku p. p. č. 2886 byla oddělena část nově označená jako p. p. č. 2886/2 - trvalý travní porost o výměře 75 m2 v k. ú. Hamry na Šumavě.


Záměr na směnu části pozemku ppč. 2885 v k. ú. Hamry na Šumavě byl zveřejněn na úřední desce dne 28. 5. 2013 a sejmut 13. 6. 2013. Současně byl záměr zveřejněn na „elektronické úřední desce“.


Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.


Nebyly podány další návrhy.


Návrh usnesení :


Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se směnou části pozemku ppč, 2886 v k. ú. Hamry na Šumavě (z tohoto pozemku byla GP oddělena část nově označená jako p. p. č. 2886/2 - trvalý travní porost o výměře 75 m2 v k. ú. Hamry na Šumavě) v majetku Eriky Skřipské, Tovární 16, 463 31 Mníšek, za část pozemku p. p. č. 2885 v k. ú. Hamry na Šumavě (z tohoto pozemku byla GP oddělena část nově označená jako p. p. č. 2885/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 75 m2) v majetku obce Hamry. Důvodem je provedení průjezdu komunikace na pozemku ppč. 2885 v k. ú. Hamry na Šumavě v lokalitě Gubrův Dvorec.


Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti : 0 Zdrželi se : 0Usnesení č. 276/2013 bylo schváleno.


9) Pronájem pozemků v k. ú. Hamry na Šumavě


Starosta seznámil přítomné, že bude u pozemků ppč. 2983, 2984, 2997, 3010, 3105, 3151, 3397, st. p. 335 vše v k. ú. Hamry na Šumavě vypršena nájemní doba, proto navrhuje je opět pronajmout.


Záměr na pronájem pozemků ppč. 2983, 2984, 2997, 3010, 3105, 3151, 3397, st. p. 335 vše v k. ú. Hamry na Šumavě byl zveřejněn na úřední desce dne 28. 5. 2013 a sejmut 13. 6. 2013. Současně byl záměr zveřejněn na „elektronické úřední desce“.


Starosta navrhuje pronajmout pozemky ppč. 2983, 2984, 2997, 3010, 3105, 3151, 3397 v k. ú. Hamry na Šumavě dosavadním nájemcům na dobu pěti let a pozemky ppč. 2997 st. p. 335 v k. ú. Hamry na Šumavě ( pozemky okolo domu č.p. 23) pronajmout nájemcům bytů


v č. p. 23 Hamry dle délky uzavřené nájemní smlouvy na byt. Nájemné za pozemky bude činit dle níže uvedené tabulky.Pozemek č.

Nájemné

Nájemce

Pronajaté m2

St.p.č 335 ( u č.p. 23) - část

1,- Kč/m2

Šneberger Zdeněk, Hamry 23

405

Sýkora Karel, Hamry 23

280

ppč. 2997 ( u domu č.p. 23) - část

1,- Kč/m2

Morová Miloslava, Hamry 23

135

Prokopová Mária, Hamry 23

30

ppč. 2984 ( sportoviště)

0,10 Kč/m2

SK Hamry, Hamry 24

3600

Nečásková Božena, Hamry 24

300

ppč. 2983 (nad sportovištěm)

0,10 Kč/m2

Márová Jaroslava, Hamry 25

6719

ppč. 3010 – část ( u turistického přístřešku – př. Hamry)

0,10 Kč/m2

2100

ppč. 3105 ( pod č.p. 30)

0,10 Kč/m2

Miroslav Kroupa, Hamry 28

1931

ppč. 3151 – část ( Pustina)

0,10 Kč/m2

Petr Bek, Milence

1000

ppč. 3397 – část ( u hotelu Bílá Strž – pozemek slouží k podnikání)

2,- Kč/m2

Renata Kupková, Zelená Lhota

300


Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.


Nebyly podány další návrhy.Návrh usnesení :


Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s pronájmem pozemků ppč. 2983, 2984, 2997, 3010, 3105, 3151, 3397 v k. ú. Hamry na Šumavě dosavadním nájemcům na dobu pěti let a pozemky ppč. 2997 st. p. 335 v k. ú. Hamry na Šumavě ( pozemky okolo domu č.p. 23) pronajmout nájemcům bytů v č. p. 23 Hamry dle délky uzavřené nájemní smlouvy na byt. Nájemné za pozemky bude činit dle níže uvedené tabulky.Pozemek č.

Nájemné

Nájemce

Pronajaté m2

St.p.č 335 ( u č.p. 23) - část

1,- Kč/m2

Šneberger Zdeněk, Hamry 23

405

Sýkora Karel, Hamry 23

280

ppč. 2997 ( u domu č.p. 23) - část

1,- Kč/m2

Morová Miloslava, Hamry 23

135

Prokopová Mária, Hamry 23

30

ppč. 2984 ( sportoviště)

0,10 Kč/m2

SK Hamry, Hamry 24

3600

Nečásková Božena, Hamry 24

300

ppč. 2983 (nad sportovištěm)

0,10 Kč/m2

Márová Jaroslava, Hamry 25

6719

ppč. 3010 – část ( u turistického přístřešku – př. Hamry)

0,10 Kč/m2

2100

ppč. 3105 ( pod č.p. 30)

0,10 Kč/m2

Miroslav Kroupa, Hamry 28

1931

ppč. 3151 – část ( Pustina)

0,10 Kč/m2

Petr Bek, Milence

1000

ppč. 3397 – část ( u hotelu Bílá Strž – pozemek slouží k podnikání)

2,- Kč/m2

Renata Kupková, Zelená Lhota

300Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti : 0 Zdrželi se : 0Usnesení č. 277/2013 bylo schváleno.10) Rekonstrukce topných a vodovodních rozvodů v obytném domu Hamry č.p. 23


Starost seznámil přítomné s přidělením dotace z Programu obnovy a stabilizace venkova


od Plzeňského kraje ve výši 100.000,- Kč na rekonstrukci topných a vodovodních rozvodů v obytném domu č.p. 23.


Členové finančního výboru dne 17. 6. 2013 provedli vyhodnocení došlých nabídek.


Nabídku podali tyto firmy :


1. František Irlbek, Nýrsko – nabídková cena 285.961,- Kč bez DPH,


2. Jan Legát, Plzeň – nabídková cena 229.530,- Kč bez DPH,


3. Oskar Klug, Nýrsko – nabídková cena 229.012,95 Kč bez DPH.


Na základě předložených informací a posouzení, finanční výbor doporučuje zastupitelstvu zadat rekonstrukci topných a vodovodních rozvodů v obytném domu Hamry č.p. 23 firmě Instalatérské a topenářské práce, Jan Legát, Rodinná 7, 312 00 Plzeň. Nejnižší nabídku podal pan Oskar Klug, Nýrsko, ale materiál vedení rozvodů na místo mědi nabídl uhlíkatou ocel.


Starosta navrhuje, na základě posouzení finančního výboru, zadat rekonstrukci topných a vodovodních rozvodů v obytném domu č. p. 23 firmě Instalatérské a topenářské práce, Jan Legát, Rodinná 7, 312 00 Plzeň v ceně 229.530,- Kč bez DPH.


Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.


Nebyly podány další návrhy.


Návrh usnesení :


Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se zadáním rekonstrukce topných a vodovodních rozvodů v obytném domu č. p. 23 firmě Instalatérské a topenářské práce, Jan Legát, Rodinná 7, 312 00 Plzeň v ceně 229.530,- Kč bez DPH.


Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti : 0 Zdrželi se : 0Usnesení č. 278/2013 bylo schváleno.11) Oprava propustku zadní Hamry


Starost seznámil přítomné s jednáním, které se uskutečnilo dne 11. 6. 2013 ohledně havarijního stavu odpadních vod u č. p. 66 v důsledku zvýšené srážkové činnosti a zvýšené hladiny povrchových vod.


Bylo zjištěno, že propustek v komunikaci u nemovitosti č. p. 66 na pozemcích Lesů ČR a obce Hamry ( ppč. 3534, 3561, 3559 v k. ú. Hamry na Šumavě) je propadlý a voda vytéká mimo výpusť. Bylo dohodnuto, že obec Hamry a Lesy ČR ve spolupráci zajistí opravu propustku po vlastních pozemcích. Oprava bude nejprve projednána se SÚS Klatovy na základě zjednodušené projektové dokumentace, kterou zabezpečí obec Hamry. Obec Hamry také zajistí předběžnou kalkulaci akce a poté dojde k dalšímu jednání.


Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.


Nebyly podány další návrhy.


Zastupitelstvo nemá námitek.


12) Úprava veřejného prostranství s kašnou


Starosta seznámil přítomné s postupem na zadání veřejné zakázky.


Byly osloveny k podání cenové nabídky tyto firmy :


BM, zemní a stavební práce s.r.o., Skelná Huť 43, 340 22 Nýrsko,


AQUAŠUMAVA, s.r.o., Chudenín 30, 340 22 Nýrsko,


Lesní stavby, s.r.o. Palackého 764, 340 22 Nýrsko, Silnice Klatovy, Spider 96, Hamry 46.


Termín podání nabídek je 26. 6. 2013 a vyhodnocení nabídek proběhne 1. 7. 2013.


13) Odkanalizování obce


Starosta informoval o postupu prací na odkanalizování obce.


Dále seznámil přítomné s cenovou kalkulací firmy Lesní stavby Nýrsko na provedení odkanalizování tlakové části V15 (od č .p. 46 – k č. p. 48) v ceně 821.439,- Kč bez DPH.


Zastupitelé se seznámili s výší cenové kalkulace a uložili starostovi, aby dále jednal v rámci svazku DSO Údolí pod Ostrým se zhotovitelem stavby o snížení kalkulace a realizace tlakové části kanalizace V15. Termín do příštího zasedání.


14) Diskuse, ostatní, připomínky


a) Smlouva o spolupráci a partnerství č. 1/2013


Starosta seznámil přítomné se Smlouvou o spolupráci a partnerství č. 1/2013 s Městysem Dešenice ohledně vzájemné spolupráce a finanční spoluúčasti v rámci projektu „Stolní kalendář 2014 pro společnou celoroční propagaci zúčastněných partnerů“, který je podporován z Dispozičního fondu v rámci příhraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013. Podíl obce činí 15.246,- Kč.


Starosta navrhuje, uzavřít Smlouvu o spolupráci a partnerství č. 1/2013 s Městysem Dešenice ohledně vzájemné spolupráce a finanční spoluúčasti v rámci projektu „Stolní kalendář 2014 pro společnou celoroční propagaci zúčastněných partnerů“, který je podporován z Dispozičního fondu v rámci příhraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013. Podíl obce činí 15.246,- Kč.


Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.


Nebyly podány další návrhy.Návrh usnesení :


Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s uzavřením Smlouvy o spolupráci a partnerství


č. 1/2013 s Městysem Dešenice ohledně vzájemné spolupráce a finanční spoluúčasti v rámci projektu „Stolní kalendář 2014 pro společnou celoroční propagaci zúčastněných partnerů“, který je podporován z Dispozičního fondu v rámci příhraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013. Podíl obce činí 15.246,- Kč.


Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti : 0 Zdrželi se : 0Usnesení č. 279/2013 bylo schválenob) Setkání rodáků 6. 7. 2013


Starosta seznámil přítomné s přípravou setkání rodáků dne 6. 7. 2013. Obec zajistí konání koncertu v kostele a večerní zábavu.


c) p. Mára požaduje na příští zasedání předložit seznam pohledávek z nájemného a z místních poplatků.


Předsedající ukončil zasedání v 22.00 hod.
Usnesení


z 6. zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného


dne 20. 6. 2013 od 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech271) Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje následující program ustavujícího zasedání:


1. Schválení programu


2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele


3. Kontrola zasedání z 23. 5. 2013


4. Oprava kostela Panny Marie Bolestné v Hamrech


5. Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č. 3/2013


6. Závěrečný účet obce Hamry za rok 2012


7. Závěrečný účet DSO Úhlava a DSO Údolí pod Ostrým za rok 2012


8. Směna pozemků


9. Pronájem pozemků


10. Rekonstrukce topných a vodovodních rozvodů v obytném domu Hamry č. p. 23


11. Oprava propustku zadní Hamry


12. Úprava veřejného prostranství s kašnou


13. Odkanalizování obce


14. Diskuse, ostatní, připomínky272) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se změnou rozpočtu – rozpočtovými opatřeními


č. 3/2013.


273) Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje celoroční hospodaření obce Hamry a závěrečný účet obce za rok 2012 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá tato opatření :


obec Hamry bude postupovat dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a dle vyhlášky


č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.


Dodržování bude kontrolovat finanční výbor. Termín plnění : v průběhu roku.


Dále zastupitelstvo obce Hamry schvaluje účetní závěrku za rok 2012.274) Zastupitelstvo obce Hamry bere na vědomí závěrečný účet DSO Úhlava a DSO Údolí pod Ostrým za rok 2012.275) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se směnou pozemků p. p. č. 2856 o výměře


11435 m2 a p. p. č. 2279/2 o výměře 1769 m2 v k. ú. Hamry na Šumavě v majetku obce Hamry – ostatní komunikace za pozemky p. p. č. 3169/2 o výměře 3019 m2 a p. p. č. 1308/3 o výměře 742 m2 v k. ú. Hamry na Šumavě, které jsou v majetku Lesů ČR.276) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se směnou části pozemku ppč, 2886 v k. ú. Hamry na Šumavě (z tohoto pozemku byla GP oddělena část nově označená jako p. p. č. 2886/2 - trvalý travní porost o výměře 75 m2 v k. ú. Hamry na Šumavě) v majetku Eriky Skřipské, Tovární 16, 463 31 Mníšek, za část pozemku p. p. č. 2885 v k. ú. Hamry na Šumavě (z tohoto pozemku byla GP oddělena část nově označená jako p. p. č. 2885/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 75 m2) v majetku obce Hamry. Důvodem je provedení průjezdu komunikace na pozemku ppč. 2885 v k .ú. Hamry na Šumavě v lokalitě Gubrův Dvorec.
277) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s pronájmem pozemků ppč. 2983, 2984, 2997, 3010, 3105, 3151, 3397 v k. ú. Hamry na Šumavě dosavadním nájemcům na dobu pěti let a pozemky ppč. 2997 st. p. 335 v k. ú. Hamry na Šumavě ( pozemky okolo domu č.p. 23) pronajmout nájemcům bytů v č. p. 23 Hamry dle délky uzavřené nájemní smlouvy na byt. Nájemné za pozemky bude činit dle níže uvedené tabulky.Pozemek č.

Nájemné

Nájemce

Pronajaté m2

St.p.č 335 ( u č.p. 23) - část

1,- Kč/m2

Šneberger Zdeněk, Hamry 23

405

Sýkora Karel, Hamry 23

280

ppč. 2997 ( u domu č.p. 23) - část

1,- Kč/m2

Morová Miloslava, Hamry 23

135

Prokopová Mária, Hamry 23

30

ppč. 2984 ( sportoviště)

0,10 Kč/m2

SK Hamry, Hamry 24

3600

Nečásková Božena, Hamry 24

300

ppč. 2983 (nad sportovištěm)

0,10 Kč/m2

Márová Jaroslava, Hamry 25

6719

ppč. 3010 – část ( u turistického přístřešku – př. Hamry)

0,10 Kč/m2

2100

ppč. 3105 ( pod č.p. 30)

0,10 Kč/m2

Miroslav Kroupa, Hamry 28

1931

ppč. 3151 – část ( Pustina)

0,10 Kč/m2

Petr Bek, Milence

1000

ppč. 3397 – část ( u hotelu Bílá Strž – pozemek slouží k podnikání)

2,- Kč/m2

Renata Kupková, Zelená Lhota

300


278) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se zadáním rekonstrukce topných a vodovodních rozvodů v obytném domu č. p. 23 firmě Instalatérské a topenářské práce, Jan Legát, Rodinná 7, 312 00 Plzeň v ceně 229.530,- Kč bez DPH.279) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s uzavřením Smlouvy o spolupráci a partnerství


č. 1/2013 s Městysem Dešenice ohledně vzájemné spolupráce a finanční spoluúčasti v rámci projektu „Stolní kalendář 2014 pro společnou celoroční propagaci zúčastněných partnerů“, který je podporován z Dispozičního fondu v rámci příhraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013. Podíl obce činí 15.246,- Kč.


Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce