| OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č. 10/2005 zastupitelstva obce ze dne 20.10. 2005

 

         Zápis z 10. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Hamry konaného

        dne 20.10. 2005 v 19.oo hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Hamrech

__________________________________________________________________________

 

Přítomni : členové ZO dle presenční listiny

 

 

     Program jednání zastupitelstva obce

 

     1) Zahájení veřejného zasedání.

     2) Kontrola minulého usnesení.

     3) Zimní údržba místních komunikací.

     4) Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní 

        obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní linkovou dopravu

     5) Nakládání s komunálním odpadem.

     6) Sběr nebezpečného odpadu.

     7) Informace a různé.

     8) Závěr.

    

_____________________________________________________________________ 

 

1) Zahájení

 

     a)  Starosta přivítal členy zastupitelstva a zahájil 9.veřejné zasedání v roce 2005.

          Konstatoval, že veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno

          a zahájeno za přítomnosti 4 členů zastupitelstva tj.nadpoloviční většiny, takže

          zastupitelstvo je usnášení schopné.

 

b)      Schválení programu jednání veřejného zasedání a návrhu, aby hlasování bylo veřejné a            

          diskuse k jednotlivým bodům byla ihned po rozpravě.

           Hlasováni: 4 pro

 

c)      Určení ověřovatelé zápisu č.10/2005: p.Wolf, p. Koryťák.

 

2) Kontrola zápisu a usnesení č. 9/2005 ze zasedání ZO dne 22.9. 2005

       -  bez připomínek

 

    Starosta informoval :

-         o průběhu jednání s občany, kteří odebírají vodu z Vodojemu v předních Hamrech

-         osazení dopravního značení ( zrcadlo ) pod č.p. 28 do 1.11. 2005

-         přístřešek na Statečku vybudován Lesy ČR

 

3) Zimní údržba místních komunikací

    Zimní údržba místních komunikací se bude provádět ve stejném rozsahu a pořadí jako

    v minulém období.

    Obec Hamry uzavře smlouvu s panem Arendášem za těchto podmínek :

    cena 475,- Kč /Mth včetně DPH, výkaz bude dodáván 1x týdně, úklid nádob na posypový    

    materiál  po skončení zimního období ( možnost pozastavení části poslední faktury ).

    Hlasování : 4 pro

 

 

4) Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní 

    obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní linkovou dopravu

    ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji

    na zajištění dopravní  obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní linkovou  

    dopravu ve výši 2.500,- Kč. Příspěvek bude poskytnut do 30.11. 2005.

     Hlasování : 4 pro

 

 

5) Nakládání s komunálním odpadem

    Na příštím zasedání bude projednán návrh vyhlášky o nakládání s komunálním odpadem. 

 

6) Sběr nebezpečného odpadu

    Sběr nebezpečného odpadu proběhne 30.10. 2005 od 9.00 do 12.00 hodin v areálu

    Policie ČR.

 

7) Informace a různé

 

a)      Instalace 4 ks elektrokotlů v č.p.30

ZO souhlasí s navýšením ceny z odsouhlasené částky 113.185,- Kč na částku

146.709,- Kč za instalaci 4 ks elektrokotlů v č.p. 30.

Hlasování : 4 pro

 

   b) Prohlášení Obce Hamry a Lesy ČR, s.p. se sídlem Hradec Králové k návrhu změny

       zápisu vlastnictví z LV č. 10001 na LV č. 4 u lesních pozemků

       ZO souhlasí se změnou zápisu vlastnictví z LV č. 10001 na LV č. 4  u lesních pozemků

       jmenovaných v Prohlášení, které je přílohou zápisu.

       Hlasování : 4 pro

 

   c) Starosta informoval :

       - bylo požádáno o nabízenou dotaci na nákup počítačové techniky z Plzeňského kraje

       - o lyžařských stopách

 

8) Zasedání ukončeno ve 21.30 hod.

 

 

                                                               Usnesení

        z 10. veřejného zasedání zastupitelstva obce Hamry konaného  dne 20.10. 2005

                               od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Hamry

 

 

1) ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy na zimní údržbu místních komunikací s panem

   Arendášem za těchto podmínek :   

   cena 475,- Kč /Mth včetně DPH, výkaz bude dodáván 1x týdně, úklid nádob na posypový    

   materiál  po skončení zimního období ( možnost pozastavení části poslední faktury ).

 

2) ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji

    na zajištění dopravní  obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní linkovou  

    dopravu ve výši 2.500,- Kč. 

 

3) ZO souhlasí s navýšením ceny z odsouhlasené částky 113.185,- Kč na částku

    146.709,- Kč za instalaci 4 ks elektrokotlů v č.p. 30.

 

4) ZO souhlasí se změnou zápisu vlastnictví z LV č. 10001 na LV č. 4  u lesních pozemků.

     ( Prohlášení tvoří přílohu zápisu )

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce