| OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č. 11/2005 zastupitelstva obce ze dne 24.11. 2005

 

         Zápis z 11. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Hamry konaného

        dne 24.11. 2005 v 19.oo hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Hamrech

__________________________________________________________________________

 

Přítomni : členové ZO dle presenční listiny

Hosté

 

     Program jednání zastupitelstva obce

 

     1) Zahájení veřejného zasedání.

     2) Kontrola minulého usnesení.

     3) Zpráva o výsledku kontroly plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění.

     4) Smlouva o dílo Geografického informačního systému MISYS.

     5)  Obecně závazná vyhláška obce Hamry č. 1/2005 o nakládání

           s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území a o stanovení   

           systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a

          odstraňování odpadů.

     6) Obecně závazná vyhláška obce Hamry č. 2/2005 o místním poplatku

     za   provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a

          odstraňování komunálních odpadů.

      7) Obecně závazná vyhláška obce Hamry č. 3/2005 o místních poplatcích.

      8) Odpis pohledávek.

      9) Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č. 3/2005.

    10) Realizace projektů – Kamerový informační systém a Rozvojová strategie

          Mikroregionu Šumava – západ.

    11)  Informace.

    12)  Závěr.

_____________________________________________________________________ 

 

1) Zahájení

 

a)      Starosta přivítal členy zastupitelstva a přítomné hosty a zahájil 11.veřejné zasedání

      v roce 2005. Konstatoval, že veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno

           a zahájeno za přítomnosti 6 členů zastupitelstva tj.nadpoloviční většiny, takže

           zastupitelstvo je usnášení schopné.

 

b)      Schválení programu jednání veřejného zasedání a návrhu, aby hlasování bylo veřejné a            

          diskuse k jednotlivým bodům byla ihned po rozpravě.

           Hlasováni: 6 pro

 

c)      Určení ověřovatelé zápisu č.11/2005: p.Wolf, p. Coufal.

 

2) Kontrola zápisu a usnesení č. 10/2005 ze zasedání ZO dne 20.10. 2005

       -  bez připomínek

 

3) Zpráva o výsledku kontroly plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění.

     ZO projednalo a schválilo zprávu o výsledku kontroly s tím, že nebyly zjištěny žádné  

     závady

     Hlasování : 6 pro

 

4) Smlouva o dílo o zhotovení a aktualizaci Geografického informačního systému

    MISYS pro správní území obce Hamry

    ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo o zhotovení a aktualizaci Geografického  

    informačního systému MISYS pro správní území obce Hamry za cenu díla 18.120,- Kč

    včetně DPH.

    Hlasování : 6 pro

 

 

5) Obecně závazná vyhláška obce Hamry  č. 1 / 2005 o nakládání

    s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území a o stanovení 

    systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů

    ZO vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Hamry  č. 1 / 2005 o nakládání

    s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území a o stanovení 

    systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů.

    Hlasování : 6 pro

 

 

6) Obecně závazná vyhláška obce Hamry  č. 2 / 2005 o místním poplatku za provoz

    systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

    komunálních odpadů

    ZO vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Hamry  č. 2 / 2005 o místním poplatku

    za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

    komunálních odpadů.

    Hlasování : 6 pro

 

 

7) Obecně závazná vyhláška obce Hamry č. 3/ 2005 o místních poplatcích

     ZO vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Hamry č. 3/2005 o místních poplatcích.

     Hlasování : 6 pro

 

 

8) Odpis pohledávek ve výši 2.000,- Kč

     ZO rozhodlo odepsat pohledávky ve výši 2000,- Kč za místní poplatek za provoz systému

     shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

     za rok 2002 a 2003.

     Hlasování : 6 pro

 

 

9) Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č. 3/2005

    ZO souhlasí se změnou rozpočtu – rozpočtová opatření č. 3/2005.

    Hlasování : 6 pro

 

 

10) Zajištění úvěru pro Mikroregion Šumava – západ na realizaci projektů – Kamerový

      informační systém a Rozvojová strategie Mikroregionu Šumava – západ

      ZO schvaluje zajištění úvěru pro Mikroregion Šumava – západ na realizaci

      projektů – Kamerový informační systém a Rozvojová strategie Mikroregionu

      Šumava – západ pouze do výše příslušného podílu obce na projektu.

      Hlasování : 4 pro, 2 zdrželi hlasování

 

11) Informace a různé

 

a)      Žádosti o pronájem bytu č. 1 v č.p. 30

ZO rozhodlo přidělit byt č. 1 v č.p. 30 firmě WIKEL spol. s.r.o na dobu určitou

za  podmínek : nájemce bude zaměstnanec f. WIKEL spol. s. r.o. v hotelu Kollerhof Hamry (č.p. 29 ) s trvalým  pobytem v obci Hamry.

Hlasování : 6 pro

 

b)      Žádost majitelů domu č.p. 34 ( Konečný, Szabo) o pronájem části ppč. 2391/2

      ZO navrhlo zmenšení oplocené plochy podle odsouhlaseného návrhu.

 

 

   c) Starosta informoval :

       - kontrolní den přehradní nádrže Nýrsko dne 15.11. 20045

       - kontrolní den průběhu pozemkových úprav

       - zabudování etážového topení v bytu č. 1 v č.p. 23

 

12) Zasedání ukončeno ve 22.05 hod.

 

 

                                                               Usnesení

        z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Hamry konaného  dne 24.11. 2005

                               od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Hamry

 

 

1)      ZO  projednalo a schválilo zprávu o výsledku kontroly plateb pojistného na veřejné 

             zdravotní pojištění s tím, že nebyly zjištěny žádné závady.

 

      2)   ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo o zhotovení a aktualizaci Geografického  

            informačního systému MISYS pro správní území obce Hamry za cenu díla

            18.120,- Kč včetně DPH.

 

      3)   ZO vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Hamry  č. 1 / 2005 o nakládání

            s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území a o stanovení 

            systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů.

            ( vyhláška tvoří přílohu zápisu )

 

       4)  ZO vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Hamry  č. 2 / 2005 o místním poplatku

            za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

            komunálních odpadů ( vyhláška tvoří přílohu zápisu )

 

5)      ZO vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Hamry č. 3/2005 o místních poplatcích.

( vyhláška tvoří přílohu zápisu )

 

6)      ZO rozhodlo odepsat pohledávky ve výši 2000,- Kč za místní poplatek za provoz   

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2002 a 2003  ( soupis tvoří přílohu zápisu )

 

7)      ZO souhlasí se změnou rozpočtu – rozpočtová opatření č. 3/2005

 

       8)  ZO schvaluje zajištění úvěru pro Mikroregion Šumava – západ na realizaci

            projektů – Kamerový informační systém a Rozvojová strategie Mikroregionu

            Šumava – západ pouze do výše příslušného podílu obce na projektu.

 

        9)  ZO rozhodlo přidělit byt č. 1 v č.p. 30 firmě WIKEL spol. s.r.o na dobu určitou

    za  podmínek : nájemce bude zaměstnanec f. WIKEL spol. s. r.o. v hotelu Kollerhof   

    Hamry (č.p. 29 ) s trvalým  pobytem v obci Hamry.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce