| OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č. 12/2005 zastupitelstva obce ze dne 15.12. 2005

 

         Zápis z 12. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Hamry konaného

                dne 15.12. 2005 v 19.oo hodin v pensionu „U Císaře“ v Hamrech

__________________________________________________________________________

 

Přítomni : členové ZO dle presenční listiny

Hosté

 

     Program jednání zastupitelstva obce

 

     1) Zahájení veřejného zasedání.

     2) Kontrola minulého usnesení.

     3) Nájemné v bytě č.1 v č.p. 30.

     4) Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č. 4/2005.

     5) Rozpočtové provizorium na rok 2006.

     6) Stanovení podmínek pro zajištění svozu komunálního odpadu a používání sběrných

          nádob pro podnikající fyzické a právnické osoby v obci na rok 2006.

      7) Zplnomocnění firmy ZKS Plzeň.

      8) 1.úprava rozpočtu roku 2005 Dobrovolného svazku obcí Úhlava.

      9) 1.úprava rozpočtu roku 2005 Dobrovolného svazku obcí Údolí pod Ostrým.

    10) Rozpočet Dobrovolného svazku obcí Úhlava.

    11) Rozpočet Dobrovolného svazku obcí Údolí pod Ostrým.

    12 ) Zánik mandátu člena zastupitelstva.

    13) Organizační změny ve výborech.

    14)  Informace.

    15)  Závěr.

_____________________________________________________________________ 

 

1) Zahájení

 

a)      Starosta přivítal členy zastupitelstva a přítomné hosty a zahájil 12.veřejné zasedání

      v roce 2005. Konstatoval, že veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno

           a zahájeno za přítomnosti 6 členů zastupitelstva tj.nadpoloviční většiny, takže

           zastupitelstvo je usnášení schopné.

 

b)      Schválení programu jednání veřejného zasedání a návrhu, aby hlasování bylo veřejné a            

          diskuse k jednotlivým bodům byla ihned po rozpravě.

           Hlasováni: 6 pro

 

c)      Určení ověřovatelé zápisu č.12/2005: p. Przygrodski, p. Koryťák.

 

 

2) Kontrola zápisu a usnesení č. 11/2005 ze zasedání ZO dne 24.11. 2005

 

     Bod 11 a) – Žádost o pronájem bytu č. 1 v č.p. 30

     ZO rozhodlo, že ruší bod č. 11a) a usnesení bod č. 9, zápisu č. 11/2005 ze dne 24.11. 2005.

     Hlasování : 6 pro

  

       -  další bez připomínek

 

3) Nájemné v bytě č. 1 v č.p. 30

     ZO projednalo a upravilo nájemné v bytě č.1 v č.p. 30 na sjednané nájemné na výši

     2.000,-  Kč, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou- tj. šest měsíců se

     zaměstnancem hotelu Kollerhof -  f. WIKEL.

     Hlasování : 5 pro,  1 zdržel hlasování

 

 

4) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 4/2005

    ZO souhlasí se změnou rozpočtu – rozpočtové opatření č. 4/2005.

    Hlasování : 6 pro

 

 

5) Rozpočtové provizorium na rok 2006

    ZO schvaluje do doby schválení rozpočtu na rok 2006 rozpočtové provizorium. Obec smí   

    hradit běžné provozní výdaje a smí přijímat daňové a nedaňové a kapitálové příjmy a

    dotace.

    Návrh rozpočtu na rok 2006 bude předložen na jednání ZO v lednu 2006.

    Hlasování : 6 pro

 

 

6) Stanovení podmínek pro zajištění svozu komunálního odpadu a používání sběrných

     nádob pro podnikající fyzické a právnické osoby v obci na rok 2006

 

      Sazba za zajištění odstraňování komunálního odpadu

      1.000,- Kč / popelnice ( 24 vývozů za rok )

      4.800,- Kč / kontejner o objemu 1100 l ( 24 vývozů za rok )

 

       Sazba za používání sběrných nádob na tříděný odpad

       300,- Kč / rok pro podnikatelské subjekty poskytující pouze ubytování

       500,- Kč / rok pro podnikatelské subjekty poskytující hostinskou činnost a ubytování

 

      Hlasování : 6 pro

 

 

7) Zplnomocnění firmy Západočeské komunální služby Plzeň

     ZO zplnomocňuje Západočeské komunální služby Plzeň k výkonu závazků obce

     vyplývajících ze Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů

     s a.s. EKO – KOM  ze dne 20.12. 2002.

     Hlasování : 6 pro

 

 

8) 1. úprava rozpočtu roku 2005 Dobrovolného svazku obcí Úhlava

     ZO souhlasí s 1. úpravou rozpočtu roku 2005 Dobrovolného svazku obcí Úhlava .

     Hlasování : 6 pro

 

 

9) 1. úprava rozpočtu roku 2005 Dobrovolného svazku obcí Údolí pod Ostrým

    ZO souhlasí s 1. úpravou rozpočtu na rok 2005 Dobrovolného svazku obcí

    Údolí pod Ostrým..

    Hlasování : 6 pro

10) Rozpočet Dobrovolného svazku obcí Úhlava na rok 2006

      ZO souhlasí s rozpočtem Dobrovolného svazku obcí Úhlava na rok 2006.

      Hlasování : 6 pro

 

 

 

11) Rozpočet Dobrovolného svazku obcí Údolí pod Ostrým na rok 2006

       ZO souhlasí s rozpočtem Dobrovolného svazku obcí Údolí pod Ostrý na rok 2006.

       Hlasování : 6 pro

 

 

12) Zánik mandátu člena zastupitelstva

       ZO vyslovilo zánik mandátu p. Václavu Vopaleckému  podle § 55 odst. 3) písm.b) 

       zákona č. 491/2001 Sb. z důvodu, že přestal být volitelný ( změna trvalého bydliště ).

       Hlasování : 6 pro

 

 

13) ZO rozhodlo o organizačních změnách v jednotlivých výborech tak to :

      Finanční výbor – jmenován do funkce předsedy Jan Koryťák , členové Bohumil Tauer

                                  a Ing. arch. Przygrodská,

      Kontrolní výbor – jmenován do funkce předsedy Ing. Petr Przygrodski, členové Jaroslava

                                    Arendášová, Karin Bálková, Věra Červinková,

     Výbor dopravní, obchodní, stavební a bytový – jmenován do funkce předsedy Roman

                                   Coufal, členové Josef Vlasák ml, Štefan Arendám ml.

      Výbor životního prostředí, pro společenský a kulturní rozvoj, sport a turistiku – jmenován

                                   do funkce předsedy Jaroslav Wolf, členové Miroslav Mára, Olga

                                   Lahvičková.

        Hlasování : 6 pro

                 

 

14) Informace a různé

 

 

 a)  Žádost p. Prokopové o poskytnutí půjčky na výdaje spojené s pohřbem manžela

 ZO rozhodlo poskytnout p. Marii Prokopové bezúročnou půjčku na výdaje spojené s pohřbem manžela p.  Prokopa ve výši 15.000,- Kč, se splatností do 30.3. 2007.

         Hlasování : 6 pro

 

 

      b) Provedení odvodu dešťové vody z okapů u domu č.p. 23

           ZO souhlasí s úhradou faktury za provedení odvodu dešťové vody z okapů u domu

           č.p. 23 ve výši 56.221,- Kč.

           Hlasování 6 pro

 

 

15) Zasedání ukončeno ve 20.30 hod.

 

 

                                                               Usnesení

        z 12. veřejného zasedání zastupitelstva obce Hamry konaného  dne 15.12. 2005

                               od 19.00 hod. v pensionu „ U Císaře“ v Hamrech

 

 

 

1)     ZO rozhodlo, že  ruší  bod č. 11a) a usnesení bod č.9,  zápisu č. 11/2005 

            z  24.11. 2005.

 

 

2)      ZO  projednalo a upravilo nájemné v bytě č. 1 v č.p. 30 na sjednané nájemné ve výši

2.000,- Kč, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou – tj. šest měsíců se zaměstnancem hotelu Kollerhof -  f. WIKEL.

            

 

      3)   ZO souhlasí se změnou rozpočtu – rozpočtová opatření č. 4/2005

 

           

      4)    ZO schvaluje do doby schválení rozpočtu na rok 2006 rozpočtové provizorium. Obec  

           smí hradit běžné provozní výdaje a smí přijímat daňové a nedaňové a kapitálové

           příjmy a dotace.

 

 

      5)  Stanovení podmínek pro zajištění svozu komunálního odpadu a používání sběrných

             nádob pro podnikající fyzické a právnické osoby v obci na rok 2006

 

            Sazba za zajištění odstraňování komunálního odpadu

           1.000,- Kč / popelnice ( 24 vývozů za rok )

            4.800,- Kč / kontejner o objemu 1100 l ( 24 vývozů za rok )

 

            Sazba za používání sběrných nádob na tříděný odpad

           300,- Kč / rok pro podnikatelské subjekty poskytující pouze ubytování

           500,- Kč / rok pro podnikatelské subjekty poskytující hostinskou činnost a ubytování

 

 

      6)  ZO zplnomocňuje Západočeské komunální služby Plzeň k výkonu závazků obce

             vyplývajících ze Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů

             s a.s. EKO – KOM  ze dne 20.12. 2002.

 

 

7)      ZO souhlasí s 1. úpravou rozpočtu roku 2005 Dobrovolného svazku obcí Úhlava.

 

 

8)      ZO souhlasí s 1. úpravou rozpočtu roku 2005 Dobrovolného svazku obcí Údolí pod Ostrým.

 

9)      ZO souhlasí s rozpočtem  Dobrovolného svazku obcí Úhlava na rok 2006.

 

 

10) ZO souhlasí s rozpočtem Dobrovolného svazku obcí Údolí pod Ostrým na rok 2006.

 

 

       11) ZO vyslovilo zánik mandátu p. Václavu Vopaleckému  podle § 55 odst. 3) písm.b)     

             zákona č. 491/2001 Sb. z důvodu, že přestal být volitelný ( změna trvalého bydliště).

 

 

       12) ZO rozhodlo o organizačních změnách v jednotlivých výborech tak to :

      Finanční výbor – jmenován do funkce předsedy Jan Koryťák , členové Bohumil Tauer

                                  a Ing. arch. Przygrodská,

      Kontrolní výbor – jmenován do funkce předsedy Ing. Petr Przygrodski, členové Jaroslava

                                    Arendášová, Karin Bálková, Věra Červinková,

     Výbor dopravní, obchodní, stavební a bytový – jmenován do funkce předsedy Roman

                                   Coufal, členové Josef Vlasák ml, Štefan Arendám ml.

      Výbor životního prostředí, pro společenský a kulturní rozvoj, sport a turistiku – jmenován

                                   do funkce předsedy Jaroslav Wolf, členové Miroslav Mára, Olga

                                   Lahvičková.

 

 

       13) ZO rozhodlo poskytnout p. Marii Prokopové bezúročnou půjčku na výdaje spojené  

           s pohřbem manžela p.  Prokopa ve výši 15.000,- Kč, se splatností do 30.3. 2007.

 

 

       14) ZO souhlasí s úhradou faktury za provedení odvodu dešťové vody z okapů u domu

           č.p. 23 ve výši 56.221,- Kč.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce