| OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č. 13/2013 ze dne 19.12.2013

Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného

dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního v Hamrech

___________________________________________________________________________

Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté

Omluveni : Przygrodski

Zahájení zasedání

13. zasedání Zastupitelstva obce Hamry v roce 2013 bylo zahájeno v 19.00 hodin starostou obce Miroslavem Kroupou („dále jako „předsedající“).

Předsedající přivítal členy zastupitelstva a přítomné hosty a zahájil 13. zasedání zastupitelstva obce v roce 2013. Konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Hamry zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 10. 12. 2013 do 19. 12. 2013. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

1) Schválení programu

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu.

P. Arendáš navrhl, aby do programu byl doplněn bod – Územní plán obce Hamry

ZO nemá námitek.

K návrhu programu nebyly vzneseny další návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

1. Schválení programu

2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

3. Územní plán obce Hamry

4. Kontrola zasedání z 21. 11. 2013

5. Rozpočet na rok 2014

6. Návrh rozpočtu DSO Úhlava a DSO Důl pod Ostrým na r. 2014

7. Změna rozpočtu rozpočtová opatření č. 8/2013

8. Plán stabilizace a obnovy obce Hamry na r. 2014

9. Pronájem pozemků v k. ú. Hamry na Šumavě

10. Odkanalizování obce - informace

11. Diskuse, ostatní, připomínky

 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 308/2013 bylo schváleno.

2) Určení zapisovatele a ověřovatelů 13. zasedání v r. 2013.

Ověřovatelé zápisu č. 13/2013 - p. Mára, p. Coufal a zapisovatel Zdeňka Coufalová.

3) Územní plán obce Hamry

Paní Jitka Jelínková, bytem Hamry 39 přečetla svou námitku proti postoji obce Hamry ohledně nevyhovění připomínky v projednávaném Územním plánu obce Hamry. Dopis tvoří přílohu zápisu.

Pan Kroupa vysvětlil paní Jelínkové postup při schvalování územního plánu obce a z jakých důvodů nebylo vyhověno připomínce.

4) Kontrola zápisu č. 12/2013 z 21. 11. 2013

- Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s poplatkem ve výši 500,- Kč byla vyvěšena 25. 11. 2013 a sejmuta 11. 12. 2013. Tato vyhláška byla také posouzena Ministerstvem vnitra ČR s tím, že je v souladu se zákonem.

- Zveřejnění záměru na pronájem pozemků v k.ú. Hamry na Šumavě dne 22. 11. 2013, sejmuto 9. 12. 2013.

- Poskytnuta půjčka p. Lahvičkové, bytem Hamry 30 ve výši 8.000,- Kč.

- Uzavřena Smlouva o zřízení věcného břemene s f. BENECO s.r.o.

- další bez připomínek.

5) Rozpočet na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 byl vyvěšen 27. 11. 2013 na úřední desce a sejmut 13. 12. 2013. Současně byl zveřejněn na „elektronické úřední desce“.

Starosta navrhl, aby byl schválen rozpočet na rok 2014.

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

Nebyly podány žádné návrhy

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje rozpočet na rok 2014 dle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti : 0 Zdrželi se : 0

Usnesení č. 309/2013 bylo schváleno.

6) Návrh rozpočtu Dobrovolného svazku obcí Úhlava na rok 2014 a návrh rozpočtu Dobrovolného svazku obcí Údolí pod Ostrým na rok 2014

Starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtu DSO Úhlava na rok 2014 a návrhem rozpočtu DSO Údolí pod Ostrým na rok 2014. Návrh rozpočtu DSO Úhlava byl vyvěšen dne

9. 12. 2013 na úřední desce, návrh rozpočtu DSO Údolí pod Ostrým byl vyvěšen dne 10. 12. 2013 na úřední desce. Současně byly zveřejněny na „elektronické úřední desce“.

ZO vzalo na vědomí návrhy rozpočtů DSO.

Pan Arendáš odešel z veřejného zasedání v 20.06 hodin.

7) Změna rozpočtu rozpočtová opatření č. 8/2013

Starosta seznámil přítomné se změnou rozpočtu rozpočtovými opatřenými č. 8/2013.

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

Nebyly podány další návrhy.

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se změnou rozpočtu – rozpočtovými opatřeními

č. 8/2013.

Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti : 0 Zdrželi se : 0

Usnesení č. 310/2013 bylo schváleno

8) Plán stabilizace a obnovy obce Hamry na r. 2014

Starosta seznámil přítomné s upraveným plánem stabilizace a obnovy obce Hamry na rok 2014.

Starosta navrhl, aby byl plán stabilizace a obnovy obce Hamry na rok 2014

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

Nebyly podány žádné návrhy

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje plán stabilizace a obnovy obce Hamry na rok 2014.

Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti : 0 Zdrželi se : 0

Usnesení č. 311/2013 bylo schváleno.

9) Pronájem pozemků v k. ú. Hamry na Šumavě

Starosta seznámil přítomné, že u několika pozemků bude skončena nájemní doba, proto navrhuje zveřejnit záměr pronájmu, aby mohly být pozemky opět pronajaty.

Starosta navrhuje zveřejnit záměr pronájmu pozemků ppč. 1311, 3230, 3540, 3068, 3551, 3553, 3177 vše v k. ú. Hamry na Šumavě.

Záměr na pronájem pozemků ppč. 1311, 3230, 3540, 3068, 3551, 3553, 3177 vše v k. ú. Hamry na Šumavě byl zveřejněn na úřední desce dne 22. 11. 2013 a sejmut 9. 12. 2013. Současně byl záměr zveřejněn na „elektronické úřední desce“.

Starosta navrhuje pronajmout pozemky ppč. 1311, 3230, 3540, 3068, 3551, 3553, 3177

v k. ú. Hamry na Šumavě dosavadním nájemcům na dobu pěti let.

Nájemné za pozemky bude činit dle níže uvedené tabulky.

Pozemek č.

Nájemné

Nájemce

Pronajaté m2

Ppč. 1311

0,10Kč/m2

Zdeňka Coufalová, Hamry 85,

Nájem od 1. 2. 2014

7938

ppč. 3230 - část

0,10Kč/m2

5500

ppč. 3540

0,10 Kč/m2

6954

ppč. 3068 - část

0,10 Kč/m2

Jana Wolfová, Hamry 86

Nájem od 1. 3. 2014

1790

ppč. 3151

0,10 Kč/m2

Josef Šabatka, Hamry 65

Nájem od 1. 3. 2014

3203

ppč. 3553

0,10 Kč/m2

1232

ppč. 3177 – zahrada u

č. p. 48

1,- Kč/m2

Irena Kožená, Hamry 48

Nájem od 1. 3. 2014

226

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

Nebyly podány další návrhy.

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s pronájmem pozemků ppč. 1311, 3230, 3540, 3068, 3551, 3553, 3177 v k. ú. Hamry na Šumavě dosavadním nájemcům na dobu pěti let. Nájemné za pozemky bude činit dle níže uvedené tabulky.

Pozemek č.

Nájemné

Nájemce

Pronajaté m2

Ppč. 1311

0,10Kč/m2

Zdeňka Coufalová, Hamry 85,

Nájem od 1. 2. 2014

7938

ppč. 3230 - část

0,10Kč/m2

5500

ppč. 3540

0,10 Kč/m2

6954

ppč. 3068 - část

0,10 Kč/m2

Jana Wolfová, Hamry 86

Nájem od 1. 3. 2014

1790

ppč. 3151

0,10 Kč/m2

Josef Šabatka, Hamry 65

Nájem od 1. 3. 2014

3203

ppč. 3553

0,10 Kč/m2

1232

ppč. 3177 – zahrada u

č. p. 48

1,- Kč/m2

Irena Kožená, Hamry 48

Nájem od 1. 3. 2014

226

Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti : 0 Zdrželi se : 0

Usnesení č. 312/2013 bylo schváleno.

10) Odkanalizování obce

Starosta informoval o postupu prací na odkanalizování obce.

11) Diskuse, ostatní, připomínky

a) Příspěvek SDH v Zelené Lhotě

Starosta seznámil přítomné s žádostí Sboru dobrovolných hasičů v Zelené Lhotě o poskytnutí příspěvku na zakoupení dřeva na stavbu sociálního zařízení.

Starosta navrhl, aby byl poskytnut příspěvek ve výši 3.000,- Kč.

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

Nebyly podány žádné návrhy

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 3.000,- Kč Sboru dobrovolných hasičů v Zelené Lhotě na zakoupení dřeva na stavbu sociálního zařízení.

Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti : 0 Zdrželi se : 0

Usnesení č. 313/2013 bylo schváleno.

b) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce

Starosta seznámil přítomné s Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce s Ekoregionem Úhlava o.s., Nýrsko. Dodatkem se mění doba vrácení finanční výpomoci poskytnut Ekoregionu Úhlava, a to do 30. 6. 2015.

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

Nebyly podány žádné návrhy

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce s Ekoregionem Úhlava o.s., Nýrsko.

Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti : 0 Zdrželi se : 0

Usnesení č. 314/2013 bylo schváleno.

c) Renovace kulturní památky kostela Panny Marie Bolestné v Hamrech

Starosta seznámil přítomné s přidělením dotace z Česko – německého fondu budoucnosti na projektRenovace kulturní památky kostela Panny Marie Bolestné v Hamrech“ ve výši 330.000,- Kč. Dne 12. 12. 2013 se konala schůzka s předsedou Künische Gemeinde Hammern p. Wiererem, který potvrdil poskytnutí příspěvku na tuto akci ve výši 167.000,- Kč.

Starosta navrhuje přijmout dotaci z Česko - německého fondu budoucnosti ve výši

330.000,- Kč na projekt „Renovace kulturní památky kostela Panny Marie Bolestné v Hamrech“ a uzavřít Smlouvu o poskytnutí příspěvku č. 3133760 na tento projekt. Projekt bude financován z rozpočtu obce ve výši nabídkové ceny 668.667,- Kč.

Spolek Künische Gemeinde Hammern poskytne obci na tento projekt příspěvek ve výši 167.167,- Kč.

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.

Nebyly podány žádné návrhy

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo obce Hamry přijímá dotaci z Česko - německého fondu budoucnosti ve výši

330.000,- Kč na projekt „Renovace kulturní památky kostela Panny Marie Bolestné v Hamrech“ a souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí příspěvku č. 3133760 na tento projekt. Zastupitelstvo souhlasí s tím, že projekt bude financován z rozpočtu obce ve výši nabídkové ceny 668.667,- Kč a spolek Künische Gemeinde Hammern poskytne obci příspěvek ve výši 167.167,- Kč.

Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti : 0 Zdrželi se : 0

Usnesení č. 315/2013 bylo schváleno.

d) Starosta informoval přítomné, že byly zaslány žádosti na vypracování cenových nabídek

na realizaci kanalizačních přípojek k č. p. 23 a č. p. 30 v Hamrech (Lesní stavby Nýrsko,

AQUAŠUMAVA s.r.o. Chudenín, BM- zemní a stavební práce s.r.o. Skelná Huť).

e) Starosta informoval přítomné, že byla vypracována cenová nabídka f. Silnice Klatovy a.s. na realizaci opravy komunikace u kašny s cenovou nabídkou ve výši 294.635,34 Kč.

f) Starosta pozval přítomné na Vánoční zpívání, které se bude konat 21. 12. 2013 od 17.00 hodin na veřejném prostranství u kašny.

g) Paní Coufalová seznámila přítomné se stavem na účtech k 19. 12. 2013:

účet u KB 183.165,18,- Kč

účet u ČS 1.625.819,47,- Kč

účet u ČNB 62.202,60 Kč

_________________________

1.871.187,28 Kč

- zrušen účet v KB v eurech

Celkem odkanalizování obce ( rok 2012 a 2013) 7.258.407,08 Kč

- čerpáno z úvěrového účtu v ČS 3.821.376,23 Kč

- celkem příspěvek na odkanalizování v r. 2013 3.746.160,89 Kč

z toho čerpáno z úvěr. účtu v r. 2013 3.384.712,03 Kč

ZO vzalo na vědomí.

Předsedající ukončil zasedání v 20.41 hod.

Usnesení

z 13. zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného

dne 19. 12. 2013 od 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech

308) Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

1. Schválení programu

2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

3. Územní plán obce Hamry

4. Kontrola zasedání z 21. 11. 2013

5. Rozpočet na rok 2014

6. Návrh rozpočtu DSO Úhlava a DSO Důl pod Ostrým na r. 2014

7. Změna rozpočtu rozpočtová opatření č. 8/2013

8. Plán stabilizace a obnovy obce Hamry na r. 2014

9. Pronájem pozemků v k. ú. Hamry na Šumavě

10. Odkanalizování obce - informace

11. Diskuse, ostatní, připomínky

309) Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje rozpočet na rok 2014 dle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

310) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se změnou rozpočtu – rozpočtovými opatřeními

č. 8/2013.

311) Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje plán stabilizace a obnovy obce Hamry na rok 2014.

312) Zastupitelstvo obce Hamry s pronájmem pozemků ppč. 1311, 3230, 3540, 3068, 3551, 3553, 3177 v k. ú. Hamry na Šumavě dosavadním nájemcům na dobu pěti let. Nájemné za pozemky bude činit dle níže uvedené tabulky.

Pozemek č.

Nájemné

Nájemce

Pronajaté m2

Ppč. 1311

0,10Kč/m2

Zdeňka Coufalová, Hamry 85,

Nájem od 1. 2. 2014

7938

ppč. 3230 - část

0,10Kč/m2

5500

ppč. 3540

0,10 Kč/m2

6954

ppč. 3068 - část

0,10 Kč/m2

Jana Wolfová, Hamry 86

Nájem od 1. 3. 2014

1790

ppč. 3151

0,10 Kč/m2

Josef Šabatka, Hamry 65

Nájem od 1. 3. 2014

3203

ppč. 3553

0,10 Kč/m2

1232

ppč. 3177 – zahrada u

č. p. 48

1,- Kč/m2

Irena Kožená, Hamry 48

Nájem od 1. 3. 2014

226

313) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 3.000,- Kč Sboru dobrovolných hasičů v Zelené Lhotě na zakoupení dřeva na stavbu sociálního zařízení.

314) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce s Ekoregionem Úhlava o.s., Nýrsko.

315) Zastupitelstvo obce Hamry přijímá dotaci z Česko - německého fondu budoucnosti ve výši 330.000,- Kč na projekt „Renovace kulturní památky kostela Panny Marie Bolestné v Hamrech“ a souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí příspěvku č. 3133760 na tento projekt. Zastupitelstvo souhlasí s tím, že projekt bude financován z rozpočtu obce ve výši nabídkové ceny 668.667,- Kč a spolek Künische Gemeinde Hammern poskytne obci příspěvek ve výši 167.167,- Kč.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce