| OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č. 1/0214 ze dne 23.1. 2014

Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného


dne 23. 1. 2014 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního v Hamrech


___________________________________________________________________________


Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté


Omluveni : Przygrodski, Arendáš


Zahájení zasedání1. zasedání Zastupitelstva obce Hamry v roce 2014 bylo zahájeno v 19.00 hodin starostou obce Miroslavem Kroupou („dále jako „předsedající“).Předsedající přivítal členy zastupitelstva a přítomné hosty a zahájil 1. zasedání zastupitelstva obce v roce 2014. Konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Hamry zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 13. 1. 2014 do 23. 1. 2014. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.


Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).


1) Schválení programu


Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu a navrhuje, aby do programu byl doplněn pod bod č. 11. Územní plán Hamry a bod č. 12. Diskuse, ostatní připomínky.


ZO nemá námitek.


K návrhu programu nebyly vzneseny další návrhy na doplnění.


Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.


Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.


Návrh usnesení :


Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje následující program ustavujícího zasedání:


1. Schválení programu


2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele


3. Kontrola zasedání z 19. 12. 2013


4. Rozpočet DSO Úhlava a DSO Důl pod Ostrým na r. 2014


5. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku


6. Žádost o odložení splátek finančního příspěvku.


7. Stanovení sazeb pro zajištění svozu komunálního odpadu a používání sběrných nádob pro podnikající fyzické a právnické osoby v obci na 2014


8. Stanovení sazeb palivového dřeva k prodeji


9. Změna odměňování členů zastupitelstva


10. Odkanalizování obce – informace


11. Územní plán Hamry


12. Diskuse, ostatní, připomínky 

Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0Usnesení č. 316/2014 bylo schváleno


2) Určení zapisovatele a ověřovatelů 1. zasedání v r. 2014.


Ověřovatelé zápisu č. 1/2014 - p. Koleňák, p. Sýkora a zapisovatel Zdeňka Coufalová.


3) Kontrola zápisu č. 13/2013 z 19. 12. 2013


- Vyplacen příspěvek SDH Zelená Lhota


- Podepsání Dodatku č.1 ke Smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce Ekoregionu Úhlava


- další bez připomínek.


4) Rozpočet Dobrovolného svazku obcí Úhlava na rok 2014 a rozpočet Dobrovolného svazku obcí Údolí pod Ostrým na rok 2014


Návrh rozpočtu DSO Úhlava byl vyvěšen dne 9. 12. 2013 na úřední desce, návrh rozpočtu DSO Údolí pod Ostrým byl vyvěšen dne 10. 12. 2013 na úřední desce a sejmuty


27. 12. 2013. Současně byly zveřejněny na „elektronické úřední desce“.


Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.


Nebyly podány žádné návrhy


Návrh usnesení :


Zastupitelstvo obce Hamry bere na vědomí rozpočet Dobrovolného svazku obcí Úhlava


na rok 2014 a rozpočet Dobrovolného svazku obcí Údolí pod Ostrým na rok 2014.


Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti : 0 Zdrželi se : 0Usnesení č. 317/2014 bylo schváleno.


5) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku


Starosta seznámil přítomné s žádostí pana Ladislava Vilímka, bytem Hamry č.p. 30


o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000,- Kč na z důvodu vyřešení tíživé finanční situace.


Starosta navrhuje poskytnout panu Ladislavovi Vilímkovi, bytem Hamry č.p. 30 bezúročnou zápůjčku ve výši 5.000,- Kč na vyřešení tíživé finanční situace. Zápůjčka bude poskytnuta za těchto podmínek: měsíční splátka 500,- Kč, první splátka v březnu 2014 a poslední splátka v prosinci 2014.


Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.


Nebyly podány další návrhy.


Návrh usnesení :


Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s poskytnutím bezúročné zápůjčky panu Ladislavovi Vilímkovi, bytem Hamry 30, ve výši 5.000,- Kč z důvodu pomoci v tíživé finanční situaci. Zápůjčka je poskytnuta za těchto podmínek: měsíční splátka bude činit 500,- Kč, první splátka v březnu 2014 a poslední splátka v prosinci 2014.


Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti : 0 Zdrželi se : 0Usnesení č. 318/2014 bylo schváleno.6) Žádost o odložení splátek poskytnuté bezúročné půjčky


Starosta seznámil přítomné s žádostí paní Olgy Lahvičkové o odložení splátek poskytnuté půjčky od měsíce července 2014. Důvodem je tíživá finanční situace.


Starosta navrhuje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí půjčky s paní Olgou Lahvičkovou, bytem Hamry č.p. 30 na odložení splátek půjčky od měsíce července 2014.


Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.


Nebyly podány další návrhy.


Návrh usnesení :


Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí půjčky s paní Olgou Lahvičkovou, bytem Hamry č.p. 30 o odložení splátek půjčky


od měsíce července 2014.


Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti : 0 Zdrželi se : 0Usnesení č. 319/2014 bylo schváleno.7) Stanovení sazeb pro zajištění svozu komunálního odpadu a používání


sběrných nádob pro podnikající fyzické a právnické osoby v obci na 2014Starosta navrhl, aby sazby pro zajištění svozu komunálního odpadu a používání sběrných nádob pro podnikající fyzické a právnické osoby v obci na rok 2014 byly upraveny takto:


Sazba za zajištění odstraňování komunálního odpadu


1.600,- Kč/ popelnici ( 24 vývozů za rok ) bez DPH


5.700,- Kč /kontejner o objemu 1100 l / 24 vývozů za rok ) bez DPH


Sazba za používání sběrných nádob na tříděný odpad


300,- Kč/rok bez DPH pro podnikatelské subjekty poskytující pouze ubytování


500,- Kč/rok bez DPH pro podnikatelské subjekty poskytující hostinskou činnost a ubytováníPodmínky pro uzavírání Dohod o zajištění svozu komunálního odpadu na rok 2014 :


Stanovení minimálního počtu nádob: ( popelnic )


Ubytování do 15 lůžek - 1


do 30 lůžek - 2


do 45 lůžek - 3


nad 45 lůžek - 4


Hostinská činnost :


restaurační zařízení do 20 míst k sezení - 1


do 40 míst k sezení - 2


nad 40 míst k sezení - 3


U subjektů poskytujících hostinskou činnost a ubytování se počet nádob sčítá podle


kapacity ubytování a počtu míst k sezení - minimální počet nádob - 2 ks.


Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.


Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.


Nebyly podány další návrhy.


Návrh usnesení :


ZO stanovuje sazby bez DPH pro zajištění svozu komunálního odpadu a používání sběrných nádob pro podnikající fyzické a právnické osoby v obci na rok 2014 takto :


Sazba za zajištění odstraňování komunálního odpadu


1.600,- Kč/ popelnici ( 24 vývozů za rok ) bez DPH


5.700,- Kč /kontejner o objemu 1100 l / 24 vývozů za rok ) bez DPH


Sazba za používání sběrných nádob na tříděný odpad


300,- Kč/rok bez DPH pro podnikatelské subjekty poskytující pouze ubytování


500,- Kč/rok bez DPH pro podnikatelské subjekty poskytující hostinskou činnost a ubytováníPodmínky pro uzavírání Dohod o zajištění svozu komunálního odpadu na rok 2014 :


Stanovení minimálního počtu nádob: ( popelnic )


Ubytování do 15 lůžek - 1


do 30 lůžek - 2


do 45 lůžek - 3


nad 45 lůžek - 4


Hostinská činnost :


restaurační zařízení do 20 míst k sezení - 1


do 40 míst k sezení - 2


nad 40 míst k sezení - 3


U subjektů poskytujících hostinskou činnost a ubytování se počet nádob sčítá podle


kapacity ubytování a počtu míst k sezení - minimální počet nádob - 2 ks.Výsledek hlasování: Pro : 5 Proti : 0 Zdrželi se : 0Usnesení č. 320/2014 bylo schváleno.


8) Ceník palivového dřeva k prodeji


Starosta seznámil přítomné s navrženým ceníkem palivového dřeva k prodeji:Druh dřeva

Cena bez DPH

za prostorový metr (pm)

Palivová směs

450

Smrk, borovice, modřín

500

Dub, buk, bříza, olše

570


Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.


Nebyly podány další návrhy.


Návrh usnesení :


Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s předloženým ceníkem palivového dřeva k prodeji :Druh dřeva

Cena bez DPH

za prostorový metr (pm)

Palivová směs

450

Smrk, borovice, modřín

500

Dub, buk, bříza, olše

570


Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti : 0 Zdrželi se : 0Usnesení č. 321/2014 bylo schváleno.9) Změna odměňování členů zastupitelstva


Starosta seznámil přítomné o novele nařízení č. 37/2003 Sb., o odměňování členů zastupitelstev od 1. 1. 2014.


Starosta navrhuje upravit výši odměn členů zastupitelstva obce Hamry dle přílohy č. 1 novely nařízení č. 37/2003 Sb., od 1. 1. 2014 takto:Funkce

Maximální výše odměny dle přílohy č. 1 od 1. 1. 2014 v Kč

Odměna k 31.12.

2013

Navýšení o 10%

Odměna

od 1. 1. 2014

Starosta obce

(27425 + 1304) x 0,60= 17237

9913

10905

10905

Místostarosta obce

7509 +1304= 8813

2000

2200

2200

Člen zastupitelstva a předseda výboru

880 + 180 = 1060

836

920

920

Člen zastupitelstva

280 + 180 = 460

437

481

481


Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.


Nebyly podány další návrhy.


Návrh usnesení :


Zastupitelstvo obce Hamry stanovuje výši odměn neuvolněných členů zastupitelstva obce Hamry od 1. 1. 2014 takto:Funkce

Jméno, příjmení

Odměna

od 1. 1. 2014

Starosta obce

Miroslav Kroupa

10905

Místostarosta obce

Miroslav Mára

2200

Člen zastupitelstva a předseda výboru

Petr Przygrodski

920

Karel Sýkora

Člen zastupitelstva

Roman Coufal

481

Pavel Koleňák

Štefan Arendáš


Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti : 0 Zdrželi se : 0Usnesení č. 322/2014 bylo schváleno.10) Odkanalizování obce


Starosta informoval o postupu prací na odkanalizování obce.


11) Územní plán Hamry


Starosta seznámil přítomné upraveným návrhem Územního plánu obce Hamry po veřejném jednání (čistopis ÚP), seznámil s vyhodnocením připomínek a navrhuje vydat Územní plán Hamry dle předložené dokumentace.


Opatření obecné povahy bude vyvěšeno na úřední desce po dobu15 dní a poté nabývá účinnosti.


Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.


Nebyly podány další návrhy.


Návrh usnesení :


Zastupitelstvo obce Hamry, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,


o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon),


za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona


č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve spojení s ustanovením § 188 odst. 4 stavebního zákona, vydává Územní plán Hamry.


Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti : 0 Zdrželi se : 0Usnesení č. 323/2014 bylo schváleno.


12) Diskuse, ostatní, připomínky


a) Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2014


Starosta seznámil přítomné s vyhlášením Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2014 a navrhuje požádat o poskytnutí neinvestiční dotace na opravu komunikací v k. ú. Hamry na Šumavě po výstavbě kanalizace v oblasti Kollerova dvora. Celkové náklady akce budou 500.000,- Kč, a požadovaná dotace ve výši 300.000,- Kč.


Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.


Nebyly podány další návrhy.


Návrh usnesení :


Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s podáním žádosti z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2014 na akci „ Oprava komunikací v k. ú. Hamry na Šumavě po výstavbě kanalizace v obci Hamry“.


Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti : 0 Zdrželi se : 0Usnesení č. 324/2014 bylo schváleno.


b) Pronájem bytu č. 2 v domě č. p. 30


Starosta seznámil přítomné s žádostí pana Martina Dvořáčka, bytem U Silnice č.p. 404/42, Praha - Liboc o přidělení bytu č. 2 v domě č. p. 30.


Pronájem bytu bude projednán na dalším zasedání zastupitelstva obce.


c) Starosta seznámil přítomné s vyplacením části dotace z Česko – německého fondu budoucnosti na projektRenovace kulturní památky kostela Panny Marie Bolestné v Hamrech“ ve výši 200.000,- Kč.


d) Starosta informoval přítomné o podání žádosti na proplacení dotace z SZIF na projekt „Obnova veřejného prostranství s kašnou“.


e) Starosta seznámil přítomné se žádostí o projednání možnosti připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“, a to vyvěšením tibetské vlajky dne 10. 3. 2014f) Starosta seznámil přítomné s projektem „Naučná stezka Ostrý“


g) Starosta seznámil přítomné s pozvánkou na 1. kontrolní den – předání staveniště – projektu – „Výstavba – rekonstrukce polní cesty HPC 1 v k. ú. Hamry“, který se uskuteční 3. 2. 2014.


h) Starosta seznámil přítomné se svoláním ústního jednání ve věci omezení lesnické činnosti v letech 2014 – 2023 (Správa NP a CHKOŠ , Lesy ČR – Lesní správa Klatovy, Železná Ruda).


g) Starosta pozval přítomné na Masopustní veselici, která se bude konat 15. 2. 2014 od 17.00 hodin vPředsedající ukončil zasedání v 20.40 hod.


 


 


Usnesení


z 1. zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného


dne 23. 1. 2014 od 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech316) Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje následující program ustavujícího zasedání:


1. Schválení programu


2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele


3. Kontrola zasedání z 19. 12. 2013


4. Rozpočet DSO Úhlava a DSO Důl pod Ostrým na r. 2014


5. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku


6. Žádost o odložení splátek finančního příspěvku.


7. Stanovení sazeb pro zajištění svozu komunálního odpadu a používání sběrných nádob pro podnikající fyzické a právnické osoby v obci na 2014


8. Stanovení sazeb palivového dřeva k prodeji


9. Změna odměňování členů zastupitelstva


10. Odkanalizování obce – informace


11. Územní plán Hamry


12. Diskuse, ostatní, připomínky317) Zastupitelstvo obce Hamry bere na vědomí rozpočet Dobrovolného svazku obcí Úhlava


na rok 2014 a rozpočet Dobrovolného svazku obcí Údolí pod Ostrým na rok 2014.


318) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s poskytnutím bezúročné zápůjčky panu Ladislavovi Vilímkovi, bytem Hamry 30, ve výši 5.000,- Kč z důvodu pomoci v tíživé finanční situaci. Zápůjčka je poskytnuta za těchto podmínek: měsíční splátka bude činit 500,- Kč, první splátka v březnu 2014 a poslední splátka v prosinci 2014.


319) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí půjčky s paní Olgou Lahvičkovou, bytem Hamry č.p. 30 o odložení splátek půjčky


od měsíce července 2014.320) Zastupitelstvo obce Hamry stanovuje sazby bez DPH pro zajištění svozu komunálního odpadu a používání sběrných nádob pro podnikající fyzické a právnické osoby v obci na rok 2014 takto :


Sazba za zajištění odstraňování komunálního odpadu


1.600,- Kč/ popelnici ( 24 vývozů za rok ) bez DPH


5.700,- Kč /kontejner o objemu 1100 l / 24 vývozů za rok ) bez DPH


Sazba za používání sběrných nádob na tříděný odpad


300,- Kč/rok bez DPH pro podnikatelské subjekty poskytující pouze ubytování


500,- Kč/rok bez DPH pro podnikatelské subjekty poskytující hostinskou činnost a ubytováníPodmínky pro uzavírání Dohod o zajištění svozu komunálního odpadu na rok 2014 :


Stanovení minimálního počtu nádob: ( popelnic )


Ubytování do 15 lůžek - 1


do 30 lůžek - 2


do 45 lůžek - 3


nad 45 lůžek - 4


Hostinská činnost :


restaurační zařízení do 20 míst k sezení - 1


do 40 míst k sezení - 2


nad 40 míst k sezení - 3


U subjektů poskytujících hostinskou činnost a ubytování se počet nádob sčítá podle


kapacity ubytování a počtu míst k sezení - minimální počet nádob - 2 ks.


321) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s předloženým ceníkem palivového dřeva k prodeji :Druh dřeva

Cena bez DPH

za prostorový metr (pm)

Palivová směs

450

Smrk, borovice, modřín

500

Dub, buk, bříza, olše

570


322) Zastupitelstvo obce Hamry stanovuje výši odměn neuvolněných členů zastupitelstva obce Hamry od 1. 1. 2014 takto:Funkce

Jméno, příjmení

Odměna

od 1. 1. 2014

Starosta obce

Miroslav Kroupa

10905

Místostarosta obce

Miroslav Mára

2200

Člen zastupitelstva a předseda výboru

Petr Przygrodski

920

Karel Sýkora

Člen zastupitelstva

Roman Coufal

481

Pavel Koleňák

Štefan Arendáš


323) Zastupitelstvo obce Hamry, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,


o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon),


za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona


č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve spojení s ustanovením § 188 odst. 4 stavebního zákona, vydává Územní plán Hamry.


324) Zastupitelstvo obce Hamry s podáním žádosti z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2014 na akci „ Oprava komunikací v k. ú. Hamry na Šumavě po výstavbě kanalizace v obci Hamry“.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce