| OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č. 3/2014 ze dne 20.3. 2014

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného


dne 20. 3. 2014 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního v Hamrech


___________________________________________________________________________


Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté


Omluveni : p. Przygrodski


Zahájení zasedání3. zasedání Zastupitelstva obce Hamry v roce 2014 bylo zahájeno v 19.00 hodin starostou obce Miroslavem Kroupou („dále jako „předsedající“).Předsedající přivítal členy zastupitelstva a přítomné hosty a zahájil 3. zasedání zastupitelstva obce v roce 2014. Konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Hamry zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 12. 3. 2014 do 20. 3. 2014. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.


Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).


1) Schválení programu


Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu a navrhl, aby bod č. 11 - Odkanalizování obce byl přesunut jako bod 4.) K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.


Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.


Návrh usnesení :


Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje následující program ustavujícího zasedání:


1. Schválení programu


2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele


3. Kontrola zasedání z 20. 2. 2014


4. Odkanalizování obce


5. Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č. 2/2014


6. Prodej pozemku ppč. 3177 v k. ú. Hamry na Šumavě


7. Vytvoření pracovních míst v rámci veřejně prospěšných prací


8. Zakoupení PC


9. Opravy komunikací


10. Úpravy v bytě č. 3 v č. p. 23


11. Pohledávky


12. Diskuse, ostatní, připomínky 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0Usnesení č. 332/2014 bylo schváleno2) Určení zapisovatele a ověřovatelů 3. zasedání v r. 2014.


Ověřovatelé zápisu č. 3/2014 - p. Koleňák, p. Arendáš a zapisovatel Zdeňka Coufalová.


3) Kontrola zápisu č. 2/2014 z 20. 2. 2014


- Poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území ve výši 2.260,- Kč


- Zatím nebyla uzavřena nájemní smlouvy na byt č. 30/2 s panem Martinem Dvořáčkem,bytem U Silnice č.p. 404/42, Praha


- další bez připomínek.


4) Odkanalizování obce


Starosta informoval o postupu prací na odkanalizování.


Manželé Vlasákovi vznesli dotaz ohledně vybudování kanalizační přípojky k jejich domu Hamry č. p. 19. Starosta vysvětlil manželům Vlasákovým postup obce v jejich případě a potvrdil, že i nadále bude jednáno s projektantem firmy PROVOD.


5) Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č. 2/2014


Starosta seznámil přítomné se změnou rozpočtu rozpočtovými opatřenými č. 2/2014.


Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.


Nebyly podány další návrhy.


Návrh usnesení :


Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se změnou rozpočtu – rozpočtovými opatřeními


č. 2/2014.


Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti : 0 Zdrželi se : 0Usnesení č. 333/2014 bylo schváleno.


6) Prodej pozemku ppč. 3177 v k.ú. Hamry na Šumavě


Starosta seznámil přítomné, že záměr na prodej pozemků ppč. 3177 v k. ú. Hamry na Šumavě o výměře 226 m2 byl zveřejněn na úřední desce dne 26. 2. 2014 a sejmut 14. 3. 2014. Současně byl záměr zveřejněn na „elektronické úřední desce“.


Do dnešního dne byla přijata žádost na odprodej pozemku od manželů Petra a Ireny Kožených, bytem Hamry 48, 340 22 Nýrsko.


Starosta navrhl, aby pozemek ppč. 3177 o výměře 226 m2 (ostatní plocha) v k. ú. Hamry na Šumavě byl prodán manželům Petrovi a Ireně Kožených, oba bytem Hamry 48, 340 22 Nýrsko za cenu 50,- Kč/m2, v kupní smlouvě bude zakotveno předkupní


právo pro obec Hamry na dobu 10 let. Veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti


hradí kupující.


Kupní smlouva bude podána na katastrální úřad po uhrazení kupní ceny na účet obce.Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.


Nebyly podány další návrhy.Návrh usnesení :


Zastupitelstvo obce Hamry rozhodlo, že pozemek ppč. 3177 o výměře 226 m2 (ostatní plocha) v k. ú. Hamry na Šumavě bude prodán manželům Petrovi a Ireně Kožených, oba bytem Hamry 48, 340 22 Nýrsko za cenu 50,- Kč/m2, v kupní smlouvě bude zakotveno předkupní právo pro obec Hamry na dobu 10 let. Veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti hradí kupující.


Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti : 0 Zdrželi se : 0Usnesení č. 334/2014 bylo schváleno.7) Vytvoření pracovních míst v rámci veřejně prospěšných prací


Starosta seznámil přítomné o možnosti vytvoření pracovních míst v rámci veřejně prospěšných prací, kdy úřad práce poskytne příspěvek na vytvoření místa ve výši


11.390,- Kč/osobu/ měsíc (na hrubou mzdu ve výši 8.500,- Kč). Po dohodě s Úřadem práce v Klatovech by mohl být zaměstnán pan Ladislav Vilímek a Jaroslav Wolf.


Starosta navrhuje uzavřít pracovní smlouvu s panem Ladislavem Vilímkem i Jaroslavem Wolfem na dobu určitou od 1. 4. 2014 do 31. 10. 2014 (s hrubou mzdou podle stupnice platových tarifů dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb, ve znění pozdějších změn).


Dále starosta navrhuje uzavřít Smlouvu s Úřadem práce v Klatovech na poskytnutí příspěvku na vytvoření dvou pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací.


Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.


Nebyly podány další návrhy.


Návrh usnesení :


Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s uzavřením pracovní smlouvy s panem Ladislavem Vilímkem i Jaroslavem Wolfem na dobu určitou od 1. 4. 2014 do 31. 10. 2014 (s hrubou mzdou podle stupnice platových tarifů dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb,


ve znění pozdějších změn).


Dále souhlasí s uzavřením Smlouvy s Úřadem práce v Klatovech na poskytnutí příspěvku na vytvoření dvou pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací.


Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti : 0 Zdrželi se : 0Usnesení č. 335/2014 bylo schváleno.8) Zakoupení nového PC


Starosta seznámil přítomné s ukončením podpory Windows XP k 30. 4. 2014 společností Microsoft. Z tohoto důvodu navrhuje zakoupit nový PC, kde již bude nová podporovaná licence. Byly vypracovány dvě cenové nabídky :


1.nabídka : 27.618,01 Kč / více paměti – 1000 GB, výkonnější/


2. nabídka: 22.714,48 Kč / paměť – 500 GB/.


Další nabídku dodal pan Arendáš na zasedání zastupitelstva.


Starosta navrhuje zakoupit nový počítač v ceně do 30.000,- Kč.


Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.


Nebyly podány další návrhy.


Návrh usnesení :


Zastupitelstvo obce souhlasí se zakoupením počítače v ceně do 30.000,- Kč.


Výsledek hlasování: Pro : 6 Proti : 0 Zdrželi se : 0Usnesení č. 336/2014 bylo schváleno.


9) Opravy komunikací


Starosta seznámil přítomné se schválením dotace z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2014 na projekt „ Oprava komunikací po výstavbě kanalizace v obci Hamry“ ve výši 230.000,- Kč.


Z této dotace bude financována oprava části komunikace ppč. 3091 a ppč. 3087 v k. ú. Hamry na Šumavě.


Starosta navrhuje přijmout dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2014 na projekt „ Oprava komunikací po výstavbě kanalizace v obci Hamry“ ve výši 230.000,- Kč.


Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.


Nebyly podány další návrhy.


Návrh usnesení :


Zastupitelstvo obce přijímá dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2014 na projekt „ Oprava komunikací po výstavbě kanalizace v obci Hamry“ ve výši 230.000,- Kč.


Výsledek hlasování: Pro : 6 Proti : 0 Zdrželi se : 0Usnesení č. 337/2014 bylo schváleno.10) Úpravy bytu č. 3 v domě č.p. 23


Starosta seznámil přítomné se stavem bytu č. 3 v domě č. p. 23 (nájemce paní Mária Prokopová) a navrhuje provést v tomto bytu opravu omítek v kuchyni, v jednom pokoji a předsíni, dále vymalování těchto místností a zakoupení a připojení kuchyňské linky v celkové ceně do 30.000,- Kč


Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.


Připomínky: p. Mára navrhuje, aby opravy byly provedeny zaměstnanci obce v celém bytě.


Návrh usnesení :


Zastupitelstvo obce souhlasí s provedením oprav bytu č. 3 v domě č. p. 23 v ceně


do 30.000,- Kč.


Výsledek hlasování: Pro : 5 Proti : 0 Zdrželi se : 1 – p. MáraUsnesení č. 338/2014 bylo schváleno.11) Pohledávka pana Jana Arendaše


Starosta seznámil přítomné se stavem pohledávky pana Jana Arendaše, Hamry 30, která činí 26.755,- Kč.


Starosta navrhuje tuto pohledávku ve výši 26.755,- Kč neprominout a dále nechat v evidenci pohledávek (evidence v podrozvaze).


Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.


Připomínky: p. Arendáš navrhuje dále vést pohledávku v evidenci pohledávky.


Návrh usnesení :


Zastupitelstvo obce nepromíjí panu Janu Arendašovi, Hamry 30 pohledávku z roku


2009 -2010 ve výši 26.755,- Kč a požaduje vedení pohledávky v evidenci (v podrozvaze)


Výsledek hlasování: Pro : 6 Proti : 0 Zdrželi se : 0Usnesení č. 339/2014 bylo schváleno.


12) Diskuse, ostatní, připomínky


a) Územní plán obce Hamry


Starosta informoval o předání čistopisu územního plánu obce a doplacení sjednané ceny.


b) Úprava cesty na Křížkově


Starosta informoval o dokončení úpravy cesty k pozemkům paní Konvalinkové – terénní úpravy v ceně 14.520,- Kč.


c) „Výstavba – rekonstrukce polní cesty HPC 1 v k. ú. Hamry na Šumavě“


Starosta informoval o průběhu prací na projektu „Výstavba – rekonstrukce polní cesty HPC 1 v k. ú. Hamry na Šumavě“d) Kontrola projektu „Obnova veřejného prostranství s kašnou“


Starosta seznámil přítomné s uskutečněnou kontrolou SZIF dne 19. 3. 2014 projektu “Obnova veřejného prostranství s kašnou“ – bez připomínek.e) Přezkoumání hospodaření obce Hamry za rok 2013


Starosta seznámil přítomné s uskutečněním přezkoumání hospodaření obce Hamry za rok 2013 Krajským úřadem Plzeňského kraje dne 5. 3. 2014. Zastupitelům byly předány podklady pro schválení Závěrečného účtu a schválení účetní uzávěrky na dalším jednání zastupitelstva.


g) Konání veřejné schůze dne 28. 3. 2014 v Hospůdce pod lesem od 19.0 hodin.


f) Výstavba kanalizačních přípojek k domu Hamry č.p. 30 a Hamry č.p. 23


Starosta seznámil přítomné s došlými nabídkami na výstavbu kanalizačních přípojek k domům Hamry č. p. 30 a č. p. 23.Dodavatel

Přípojka k domu č.p. 23

Cena včetně DPH

Přípojka k domu č.p. 30

Cena včetně DPH

AQUAŠUMAVA,

Chudenín 30, 340 22 Nýrsko

40.317,20 Kč

21.513,80 Kč

Lesní stavby,

340 22 Nýrsko

53.786,- Kč

29.528,- Kč

BM – zemní a stavební práce,

Skelná Huť

37.494,99 Kč

20.007,83 Kč


Starosta navrhuje zadat výstavbu kanalizačních přípojek k domu č.p.23 a č.p. 30 firmě AQUAŠUMAVA, Chudenín 30, 340 22 Nýrsko s nabídkovou cenou cca. 62.000,- Kč.


Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.


Nebyly podány další návrhy.


Návrh usnesení :


Zastupitelstvo obce souhlasí, aby firma AQUAŠUMAVA, Chudenín 30, 340 22 Nýrsko provedla výstavbu kanalizačních přípojek k domu č. p. 23 a č. p. 30 s nabídkovou cenou


cca. 62.000,- Kč.


Výsledek hlasování: Pro : 6 Proti : 0 Zdrželi se : 0Usnesení č. 340/2014 bylo schváleno.


Předsedající ukončil zasedání v 21.10 hod.


 


 


 


 


Usnesení


z 3. zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného


dne 20. 3. 2014 od 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech332) Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje následující program ustavujícího zasedání:


1. Schválení programu


2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele


3. Kontrola zasedání z 20. 2. 2014


4. Odkanalizování obce


5. Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č. 2/2014


6. Prodej pozemku ppč. 3177 v k. ú. Hamry na Šumavě


7. Vytvoření pracovních míst v rámci veřejně prospěšných prací


8. Zakoupení PC


9. Opravy komunikací


10. Úpravy v bytě č. 3 v č. p. 23


11. Pohledávky


12. Diskuse, ostatní, připomínky333) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se změnou rozpočtu – rozpočtovými opatřeními


č. 2/2014.


334) Zastupitelstvo obce Hamry rozhodlo, že pozemek ppč. 3177 o výměře 226 m2 (ostatní plocha) v k. ú. Hamry na Šumavě bude prodán manželům Petrovi a Ireně Kožených, oba bytem Hamry 48, 340 22 Nýrsko za cenu 50,- Kč/m2, v kupní smlouvě bude zakotveno předkupní právo pro obec Hamry na dobu 10 let. Veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti hradí kupující.


335) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s uzavřením pracovní smlouvy s panem Ladislavem Vilímkem i Jaroslavem Wolfem na dobu určitou od 1. 4. 2014 do 31. 10. 2014 (s hrubou mzdou podle stupnice platových tarifů dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb,


ve znění pozdějších změn).


Dále souhlasí s uzavřením Smlouvy s Úřadem práce v Klatovech na poskytnutí příspěvku na vytvoření dvou pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací.336) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se zakoupením počítače v ceně do 30.000,- Kč.337) Zastupitelstvo obce Hamry přijímá dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2014 na projekt „ Oprava komunikací po výstavbě kanalizace v obci Hamry“ ve výši 230.000,- Kč.


338) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s provedením oprav bytu č. 3 v domě č. p. 23 v ceně do 30.000,- Kč.


339) Zastupitelstvo obce Hamry nepromíjí panu Janu Arendašovi, Hamry 30 pohledávku z roku 2009 -2010 ve výši 26.755,- Kč a požaduje vedení pohledávky v evidenci (v podrozvaze).


340) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí, aby firma AQUAŠUMAVA, Chudenín 30, 340 22 Nýrsko provedla výstavbu kanalizačních přípojek k domu č. p. 23 a č. p. 30 s nabídkovou cenou cca. 62.000,- Kč.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce