| OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č. 4/2014 ze dne 24.4. 2014

Zápis z 4. zasedání
Zastupitelstva obce Hamry konanéhodne 24. 4. 2014 od 20.00
hodin v zasedací místnosti obecního v Hamrech___________________________________________________________________________ Přítomni
: členové ZO dle presenční listiny a hostéOmluveni
: Arendáš, Przygrodski Zahájení
zasedání     4. zasedání Zastupitelstva obce Hamry v roce 2014 bylo zahájeno ve 20.00
hodin starostou obce Miroslavem Kroupou („dále jako „předsedající“).      Předsedající přivítal členy zastupitelstva
a přítomné hosty a zahájil 4. zasedání zastupitelstva obce v roce 2014.
Konstatoval, že zasedání bylo řádně
svoláno. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce
Obecního úřadu Hamry zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7
dní, a to od 16. 4. 2014 do 24. 4. 2014. Současně byla zveřejněna na
„elektronické úřední desce“. 
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů
zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 5 členů zastupitelstva
(z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 1) Schválení
programu Předsedající seznámil
přítomné s návrhem
programu. K návrhu
programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající
možnost vyjádřit se přítomným občanům.     Předsedající
dal hlasovat o návrhu programu.Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje následující program ustavujícího
zasedání:  1. Schválení programu

  2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

  3. Kontrola zasedání z 20. 3. 2014

  4. Závěrečný účet za rok 2013

  5. Schválení účetní závěrky za rok 2013

  6. Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů

  7. Odkanalizování obce

  8. Diskuse, ostatní, připomínky

 
 
       

 Výsledek hlasování:   Pro: 5     Proti: 0    Zdrželi se:   0 Usnesení
č. 341/2014 bylo schváleno 2)
Určení zapisovatele a
ověřovatelů 4. zasedání v r. 2014.   Ověřovatelé
zápisu č. 4/2014 - p. Mára, p. Sýkora a zapisovatel Zdeňka Coufalová. 3) Kontrola zápisu č. 3/2014 z 20. 3. 2014    -
Uskutečnění prodeje pozemku ppč. 3177
v k.ú. Hamry na Šumavě manželům Koženým, bytem Hamry 48- Vytvoření pracovního místa v rámci veřejně
prospěšných prací – uzavřena pracovní smlouva s panem Jaroslavem Wolfem- Zakoupení nového PC- Objednání výstavby kanalizačních přípojek
k domu č.p. 23 a 30 u firmy AQUAŠUMAVA-
další bez připomínek. 4) Závěrečný účet za rok 2013Starosta seznámil
přítomné s vyúčtováním hospodaření obce Hamry za rok 2013, se zprávou o
výsledku přezkoumání hospodaření obce, které vykonaly pracovnice krajského
úřadu Plzeňského kraje. Dále se zprávou o výsledku vyúčtování finančních vztahů
ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcím, státním a národním fondům a jiným
rozpočtům za rok 2013. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a
nedostatky.                      Materiály
byly předány zastupitelům na minulém zasedání, aby se mohli seznámit
s hospodařením obce.Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední desce
dne 6. 3. 2014 a sejmut 21. 3. 2013. Starosta
navrhuje schválit celoroční hospodaření obce Hamry a závěrečný účet obce za rok
2013 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 bez
výhrad. 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a
připomínek.      Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům sdělit své stanovisko. 
Nebyly podány další návrhy. Návrh usnesení:Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje celoroční hospodaření obce Hamry a
závěrečný účet obce za rok 2013 včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2013bez
výhrad. Výsledek hlasování:   Pro:
5    Proti :    0
Zdrželi se : 0 Usnesení
č. 342/2014 bylo schváleno. 5) Schválení účetní
závěrky obce Hamry za rok 2013Starosta seznámil
přítomné s  vyúčtováním hospodaření obce Hamry za rok 2013.       Materiály byly předány zastupitelům na
minulém zasedání, aby se mohli seznámit s účetní závěrkou obce.Starosta
navrhuje schválit účetní závěrku včetně výsledku
hospodaření obceza účetní období 2013 sestavenou ke dni 31. 12. 2013. 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a
připomínek.      Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům sdělit své stanovisko.       Nebyly podány další návrhy. Návrh usnesení :Zastupitelstvo obce Hamry
schvaluje účetní závěrku včetně výsledku
hospodaření obceza účetní období 2013 sestavenou ke dni 31. 12. 2013.Protokol o schválení
účetní závěrky obce tvoří přílohu zápisu. Výsledek hlasování:   Pro:  Miroslav Kroupa                                                     
Miroslav Mára                                                   
Roman Coufal                                                   
Pavel Koleňák                                             Karel
Sýkora                                      Proti :
0   Zdrželi se : 0 Usnesení
č. 343/2014 bylo schváleno. 6)
Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů č.
OS201420000938 a dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití
odpadů z obalů     Starosta seznámil přítomné s novou smlouvou o zajištění zpětného
odběru a využití odpadů z obalů a s dodatkem č.1 ke Smlouvě o
zajištění zpětného odběru a využití odpadů
 z obalů s EKO – KOM, a.s.,
se sídlem Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4 s ohledem na nový občanský
zákoník. Starost navrhuje uzavřít  novou smlouvou o
zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů a dodatek č. 1 ke
Smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů s EKO – KOM,
a.s., se sídlem Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4.     Předsedající
vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek. Nebyly
podány další návrhy. Návrh usnesení :     Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s uzavřením nové Smlouvy č.
OS201420000938o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů
a dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů
s EKO – KOM, a.s., se sídlem Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4,
evidované pod číslem 10/0406. Výsledek hlasování:   Pro:   5
Proti : 0   Zdrželi se : 0 Usnesení
č. 344/2014 bylo schváleno. 7) Odkanalizování obceStarosta
informoval o postupu prací na odkanalizování. 8 Diskuse, ostatní, připomínky a) Sběr odpaduSběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu a sběr železného šrotu s jednotným
sběrným místem v bývalém areálu
Policie ČR v Hamrech
dne 17.
května 2014 (SOBOTA) v časovém rozmezí 9.oo – 12.oo hodin. b)
„Výstavba – rekonstrukce polní cesty HPC 1 v k. ú. Hamry na Šumavě“Starosta informoval o průběhu prací na projektu „Výstavba – rekonstrukce polní cesty HPC 1 v k.
ú. Hamry na Šumavě“ c)
Kulturní akce:-  Koncert v kostele Panny Marie Bolestné dne 10. 5. 2014 od 19.00
hodin v rámci festivalu duchovní hudby- Jarní toulka dne 10. 5. 2014.    Předsedající ukončil zasedání v 21.35 hod.   

 Usneseníz 4. zasedání  Zastupitelstva obce Hamry konanéhodne 24. 4. 2014 od 20.00
hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech

 

 341) Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje
následující program ustavujícího zasedání:1.         Schválení
programu2.         Určení
ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele3.         Kontrola
zasedání z 20. 3. 20144.         Závěrečný
účet za rok 20135.         Schválení
účetní závěrky za rok 20136.         Smlouva
o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů7.         Odkanalizování
obce8.         Diskuse,
ostatní, připomínky 342)
Zastupitelstvo obce Hamry
schvaluje
celoroční hospodaření obce Hamry a závěrečný účet obce za rok 2013 včetně
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013bez
výhrad. 343)
Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje účetní závěrku včetně výsledku hospodaření obceza účetní období 2013 sestavenou ke dni 31. 12. 2013. 344)
Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s uzavřením nové Smlouvy č.
OS201420000938o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů
a dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů
s EKO – KOM, a.s., se sídlem Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4,
evidované pod číslem 10/0406.Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce