| OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Hamerský list č. 5/2005 - prosinec 2005

 

 

 

  Místní zpravodaj      číslo 05/2005       prosinec  2005

 

         Informační tabule

 

     Na několika místech na okraji naší obce se objevily dřevěné stojany pro informační tabule, které zde budou osazeny do konce letošního roku. Budou turisty na mapě obce informovat

o průběhu turistických tras, o umístění všech zajímavých míst v obci a jejím okolí a o možnostech ubytování a stravování v obci.

     Příspěvek ve výši 15.000,- Kč na tuto akci získala obec Hamry z Plzeňského kraje z dotačního titulu : „Podpora venkovského ruchu v Plzeňském kraji v roce 2005“.

 

          Prostranství pod Chatou na Papírně

 

    Další příspěvek ve výši 150.000,- Kč z Plzeňského kraje z Programu stabilizace a obnovy venkova, získala obec na úpravu obecní komunikace a veřejného prostranství vedle telefonní budky pod Chatou na Papírně. Byl položen asfaltový koberec až k odbočce na Papírnu a ukončen rigolem tak, aby voda z lesních cest odtékala mimo komunikaci.

     Také plocha kolem telefonní budky byla urovnána a byly zde vysázeny keře. Je zde umístěna též jedna z informačních tabulí. Doufáme, že pěkně upravený prostor přestane svádět k ukládání nepotřebného odpadu mimo kontejnery.

       

        Mikulášská nadílka a Mikulášská zábava

    

     V sobotu 10.12. v restauraci Královský dvůr se více než desítka dětí dočkala mikulášské nadílky. Mikuláš, za doprovodu trojice rámusících a neposedných čertů, nadělil přítomným dětem balíčky sladkostí za písničku, básničku či mariáš, který si někteří zvlášť stateční chlapci s pekelníky zahráli. Také našim maminkám a babičkám nadělil malou pozornost.

Mikuláši a čerti děkujeme a za rok nashledanou.

     Večer pokračoval Mikulášskou zábavou pro dospělé. Trojice hudebníků svojí produkcí příjemné hudby pomalu vytahovala taneční páry na parket a zábava nabírala obrátek. Jen ti spáči u stolu byli v jakémsi protikladu. Ten, kdo přišel, dobře se pobavil, zatančil a zazpíval.

 

          Vydané obecně závazné vyhlášky obce Hamry pro rok 2006

 

        Obecně závazná vyhláška obce Hamry  č. 1 / 2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území a o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,  třídění, využívání a odstraňování odpadů

Občanům připomínáme část Čl. 3 této vyhlášky :

Pro nakládání s komunálním odpadem ( tj. jeho shromažďování, sběr  a třídění ) jsou občanům k dispozici tyto možnosti :

sběrné nádoby (popelnice, kontejnery ) - slouží k ukládání zbytkového odpadu po vytřídění, t.j. smetí, popel, saze, nevratné obaly z domácností, kuchyňské odpady.

Svoz bude prováděn 1 x za 14 dnů  a to každý lichý pátek.

Popelnice :

Popelnice vlastníka objektu budou trvale umístěny na pozemcích vlastníka mimo veřejné prostranství.

V den svozu ( pokud bude chtít vlastník objektu svoz uskutečnit ) bude popelnice přistavena před objektem k výsypu  - a to od 8.00 hod. do doby než bude výsyp proveden.

Popelnice označena „ Obecní úřad Hamry“ umístěna v Předních Hamrech slouží k ukládání zbytkového odpadu po vytřídění občanům, kteří nemají sběrnou nádobu nebo kam nezajíždí odvozový vůz v oblasti Přední Hamry ( č.p. 16, 17, 19, 22 ).

Kontejnery :

Kontejnery  jsou rozmístěny na určených stanovištích, tj.

  1. Odstavná plocha ( naproti č.p. 27 ) – 1 kontejner o objemu 1100 l
  2. U místní komunikace ppč.  2802/2 – Zadní Hamry – 2 kontejnery o objemu 1100 l
  3. U Horské chaty Hamry  č.p. 66 – Zadní Hamry – 1 kontejner o objemu 1100 l.
  4. U telefonního automatu – 1 kontejner o objemu 1100 l v zimním období

Kontejnery slouží k ukládání zbytkového odpadu po vytřídění občanům, kteří nemají sběrnou nádobu nebo kam nezajíždí odvozový vůz.

 

        Obecně závazná vyhláška obce Hamry  č. 2 / 2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

      Občanům připomínáme Čl. 2

 Poplatek platí

a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, za domácnost může být poplatek odveden společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem, tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, které poplatek odvádějí,

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

     Dále připomínáme Čl. 3

Sazba poplatku pro poplatníka podle Čl. 2 písm. a)  a b) této vyhlášky činí 320,- Kč a je tvořena :

a) z částky 71,- Kč za kalendářní rok (  částku dopočítanou na předpokládané náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu pro rok 2006 )

b) z částky  249,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných

     nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.

     Skutečné náklady činily 38.109,40 Kč a byly rozúčtovány takto

     38.109,40 Kč  :  153 ( poplatníků )  =  249,- Kč na 1 poplatníka.

 

 

          Obecně závazná vyhláška obce Hamry č. 3/2005 o místních  poplatcích

Připomínáme změnu poplatku za rekreační a lázeňský pobyt (Čl. 14) a poplatek z ubytovací kapacity ( Čl. 28)

    Čl. 14

Sazba za  lázeňský nebo rekreační pobyt činí  12,- Kč za osobu a za každý i započatý den

pobytu, není-li tento dnem příchodu

     Čl. 28

Sazba poplatku z ubytovací kapacity činí 3,- Kč za každé využité lůžko a den.

 

Obecně závazné vyhlášky č.1, 2, 3 /2005 nabývají účinnosti dne 1.1. 2006.

 

 

12.11. navštívila naši obec delegace zastupitelů obce Lohberg, kterou k nám doprovodil po dopolední návštěvě Strážova i jeho starosta pan Pavlásek, v rámci spolupráce v přeshraničním sdružení Královský hvozd. Po vzájemné výměně zkušeností a představení naší obce, jsme společně poobědvali v restauraci Královský dvůr. Odpoledne jsme navštívili vodopád Bílou strž, z vyhlídky

Na statečku shlédli naše údolí a po přehlédnutí panorama Královského hvozdu

z přehradní nádrže se rozloučili.

        Přeshraniční sdružení Královský hvozd

 

22. 11. se uskutečnil kontrolní den průběhu "pozemkových úprav" na Hamrech.

V letošním roce byla provedena bonitace půdy, část leteckého snímkování a

v současné době probíhá vytyčování záměrných bodů. Podle výše získaných finančních prostředků budou v roce 2006 pokračovat další části "Pozemkové úpravy", se kterými bude obec a veřejnost seznámena v průběhu roku.

 

        Pozemkové úpravy v obci

 

 

 

24. 11. proběhla na Modravě Valná hromada Mikroregionu Šumava - západ, kde kromě organizačních záležitostí a drobných úprava ve stanovách tohoto sdružení, byli starostové členských obcí informováni o mikroregionem získaných dotačních titulech pro projekt kamerového systému, internetových stránek a projektu rozvojové studie mikroregionu.Tento projekt by měl mikroregionu, obcím i soukromým subjektům pomoci připravit se na čerpání dotačních titulů v rámci evropské unie

na období 2007-2013. Rozvojová studie s předpokládanými celkovými náklady

1.580 000 Kč je dotována evropskými fondy 70%. Projekt kamerového systému znamená umístění pohyblivých kamer snímajících vyhlídkové pohledy, které budou přes www.stránky sdružení a obcí součástí informačního systému Šumavy. Se spuštěním tohoto projektu, jehož realizační částka 1.392.000,- Kč je dotována 68% se počítá v listopadu roku 2006. Obec musí do jara vytipovat vhodné místo pro umístění kamery.

 

 

        Mikroregion Šumava - západ

 

        Kontrola ČOV v obci

 

1.12. byla na MěÚ v Klatovech.odbor životního prostředí vyhodnocena kontrola provozu jednotlivých ČOV v naší obci. Při vyhodnocení bylo konstatováno, že 60% z kontrolovaných ČOV nepracuje dle stanovených limitů.Odbor životního prostředí stanovil opatření k nápravě a vyměřil pokuty. Obci byla vyměřena pokuta 10 000,- Kč za překročené ukazatele a stanoveno opatření k nápravě

v podobě vybudování dočišťovacího rybníčku. Podklady pro způsob realizace musí být do 15.1.06 předány odboru životního prostředí v Klatovech.

 

 

 

     Květnatec Archerův

 

     Na několika místech v naší obci se vyskytuje poměrně vzácná houba. Roste od července do října v lesích, kde je hodně listí, větévek nebo odpadu dřeva a kůry. Často roste několik plodnic pohromadě. Houba má zprvu podobu špinavě bílého vajíčka, částečně ponořeného do země, vajíčko pak na vrcholu praskne a začnou se z něho vysunovat chapadla, která se pak rozvinou a připomínají mořskou hvězdici. Počet ramen je 5 – 8, jsou červená s temnými skvrnami. Houba velmi nepříjemně páchne, tím na sebe láká mouchy, které pak roznášejí její výtrusy.

     Tato houba pochází z tropických a subtropických oblastí, roste v Tasmánii, Austrálii a Novém Zélandu i v Africe. Do Evropy se dostala patrně z Austrálie, byla pozorována v Německu, Rakousku i Norsku a u nás v posledních letech hlavně v jižních čechách.

 

                

 

 

                                         Blahopřejeme jubilantům   

 

                   Leden     :          Jiří Šimek                            -      50 let

                                           

 

         Oslavenci přejeme hodně zdraví, dobré pohody a radosti ze života  

___________________________________________________________________________

 

 

     Vážení spoluobčané,

přejeme Vám příjemné prožití svátků vánočních, plných pohody, štěstí a bohaté nadílky, příjemnou Silvestrovskou oslavu příchodu Nového roku.

V Novém roce 2006 mnoho zdraví, osobních i pracovních úspěchů, životní pohody  a síly.

 

__________________________________________________________________________

Hamerský list - místní noviny, vychází 6x za rok, povoleno Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 14115, redakce Obec Hamry, kontakt Marie Kropáčková,  Obecní úřad Hamry,  340 22 Nýrsko,  okres Klatovy,  tel. 376390180, fax 376390180, e-mail  obechamry@nextra.cz

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ