| OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č. 5/2014 ze dne 22.5. 2014

Zápis
z 5. zasedání Zastupitelstva obce Hamry konanéhodne
22. 5. 2014 od 20.00 hodin v zasedací místnosti obecního v Hamrech___________________________________________________________________________ Přítomni : členové ZO dle presenční
listiny a hostéOmluveni : Mára, Koleňák, Sýkora Zahájení zasedání 
5.
zasedání Zastupitelstva
obce Hamry v roce 2014 bylo zahájeno ve 20.00 hodin starostou obce
Miroslavem Kroupou („dále jako „předsedající“).      Předsedající přivítal členy zastupitelstva
a přítomné hosty a zahájil 5. zasedání zastupitelstva obce v roce 2014.
Konstatoval, že zasedání bylo řádně
svoláno. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce
Obecního úřadu Hamry zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7
dní, a to od 14. 5. 2014 do 22. 5. 2014. Současně byla zveřejněna na
„elektronické úřední desce“.      Předsedající schůze dále z prezenční
listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je
4 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 1) Schválení
programu Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před
hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.     Předsedající
dal hlasovat o návrhu programu.Návrh
usnesení :     Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje
následující program ustavujícího zasedání: 1. Schválení
  programu

 2. Určení
  ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

 3. Kontrola
  zasedání z 24. 4. 2014

 4. Změnu
  rozpočtu – rozpočtová opatření č. 3/2014

 5. Závěrečný
  účet DSO Úhlava za rok 2013

 6. Dodatek
  č. 1 ke smlouvě č. 21722012 o poskytnutí účelové dotace

 7. Smlouva o
  uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na ppč.
  3050/1, 3050/2, 3050 /3 v k.ú. Hamry na Šumavě

 8. Odkanalizování
  obce

 9. Diskuse,
  ostatní, připomínky

   


 
       

 Výsledek hlasování:   Pro:   4     Proti: 0    Zdrželi se:   0 Usnesení č. 345/2014 bylo schváleno 2)
Určení zapisovatele a ověřovatelů
5. zasedání v r. 2014.   Ověřovatelé zápisu č.
5/2014 - p. Coufal, p. Arendáš a zapisovatel Zdeňka Coufalová. 3)
Kontrola zápisu č. 4/2014 z 24. 4. 2014
   - Uzavření Smlouvy o zajištění zpětného odběru a
využití odpadů z obalů č. OS201420000938 a dodatku č. 1 ke Smlouvě o
zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů s EKO - KOM Praha.- další bez připomínek. 4) Změna rozpočtu –
rozpočtová opatření č. 3/2014Starosta
seznámil přítomné se změnou rozpočtu – rozpočtovými změnami č. 3/2014Předsedající vyzval členy
zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek. Nebyly
podány další návrhy. Návrh usnesení :     Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se změnou rozpočtu – rozpočtovými
opatřenímič. 3/2014. Výsledek hlasování:   Pro:
4       Proti :
0   Zdrželi se : 0 Usnesení č. 346/2014 bylo schváleno. 5)
Závěrečný účet DSO Úhlava za rok 2013Starosta seznámil přítomné
s návrhem závěrečného účtu DSO Úhlava za rok 2013.      Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na
úřední desce dne 9. 5. 2014ZO
vzalo na vědomí  6) Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 21722012 o poskytnutí účelové dotace na
odkanalizování     Starosta seznámil přítomné s Dodatkem č. 1 ke
smlouvě č. 21722012 o poskytnutí účelové dotace na odkanalizování uzavřené 8.
8. 2012 s Plzeňským krajem, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, kde se mění čl.
II. odst. 3. Starost navrhuje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě č.
21722012 o poskytnutí účelové dotace na odkanalizování uzavřené 8. 8. 2012
s Plzeňským krajem, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, kde se mění čl. II. odst.
3.     Předsedající
vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek. Nebyly podány další návrhy. Návrh
usnesení :     Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s uzavřením
Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 21722012o poskytnutí účelové dotace na odkanalizování
uzavřené 8. 8. 2012 s Plzeňským krajem, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, kde se
mění čl. II. odst. 3. Výsledek hlasování:   Pro: 4     Proti : 0
Zdrželi se : 0 Usnesení č. 347/2014 bylo schváleno.7) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-0005526/1/VB     Starosta seznámil přítomné se Smlouvou o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvou o právu
provést stavbu č. IV-12-0005526/1/VB - HAMRY, Obec, p.č. 3050/2- kNN, NN na
umístění zemního kabele NN a kabelové skříně na dotčených parcelách ppč.
3050/1, 3050/2 a 3050/3 v k.ú. Hamry na Šumavě, které jsou v majetku
obce. Starost navrhuje uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č.
IV-12-0005526/1/VB - HAMRY, Obec, p.č. 3050/2- kNN, NN na umístění zemního
kabele NN a kabelové skříně na dotčených parcelách ppč. 3050/1, 3050/2 a 3050/3
v k. ú. Hamry na Šumavě, které jsou v majetku obce.     Předsedající
vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek. Nebyly podány další návrhy. Návrh
usnesení :     Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s uzavřením
Smlouvy o uzavření budoucí smlouvyo zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o
právu provést stavbu č.IV-12-0005526/1/VB - HAMRY, Obec, p.č. 3050/2- kNN,
NN na umístění zemního kabele NN a kabelové skříně na dotčených parcelách ppč.
3050/1, 3050/2 a 3050/3 v k. ú. Hamry na Šumavě, které jsou v majetku
obce. Výsledek hlasování:   Pro:   4
Proti : 0   Zdrželi se : 0 Usnesení č. 348/2014 bylo schváleno. 8) Odkanalizování
obceStarosta
informoval o postupu prací na odkanalizování. 9) Diskuse, ostatní, připomínky a) Žádost o přidělení bytu č. 30/2 v domě č.p. 30Starosta seznámil přítomné se žádostí paní Jitky
Mondekové, bytem Pláně 24, 345 06 Kdyně o přidělení bytu č. 2 v domě č. p.
30 z důvodu exekuce bytu na současné adrese.Zastupitelstvo obce Hamry dne 20. 2. 2014 odsouhlasilo uzavření nájemní
smlouvy na bytč. 30/2 s panem Martinem Dvořáčkem, bytem U Silnice č.p. 404/42,
Praha – Liboc, který se do dnešního dne neozval a tak tedy předpokládáme, že
nemá již o byt zájem. Z tohoto důvodu starosta navrhuje, pronajmout byt
paní Jitce Mondekové, bytem Pláně 24, 345 06 Kdyně na dobu určitou od 1. 6.
2014 do 31. 12. 2014. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a
připomínek. Nebyly podány další návrhy.  Návrh
usnesení :     Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s uzavřením
nájemní smlouvy na byt č. 2 v domě Hamry č.p. 30 s paní Jitkou
Mondekovou, bytem Pláně 24, 345 06 Kdyně, na dobu určitouod 1.6. 2014 do 31.12. 2014. Výsledek hlasování:   Pro:     4    Proti
: 0
Zdrželi se : 0 Usnesení č. 349/2014 bylo schváleno. b)
Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0003147 Hamry Kvíz, p. 1928/4-VN,
TS, NN, kNN     Starosta seznámil přítomné se Smlouvou o zřízení věcného břemene – služebnosti č.IV-12-0003147 Hamry Kvíz, p. 1928/4-VN, TS, NN, kNN
na umístění součásti distribuční soustavy podzemního a vzdušného vedení NN na
dotčených parcelách ppč. 3297 (vzdušné vedení NN), 3240 (vzdušné vedení NN) a
3299 (zemní kabel NN) v k. ú. Hamry na Šumavě, které jsou v majetku
obce. Starost navrhuje uzavřít Smlouvu o zřízení věcného
břemene – služebnosti č. IV-12-0003147
Hamry Kvíz, p. 1928/4-VN, TS, NN, kNN na umístění součásti distribuční soustavy
podzemního a vzdušného vedení NN na dotčených parcelách ppč. 3297 (vzdušné
vedení NN), 3240 (vzdušné vedení NN) a 3299 (zemní kabel NN) v k. ú. Hamry
na Šumavě, které jsou v majetku obce.     Předsedající
vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek. Nebyly podány další návrhy. Návrh
usnesení :     Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s uzavřením
Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0003147 Hamry Kvíz, p. 1928/4-VN, TS, NN, kNN na umístění
součásti distribuční soustavy podzemního a vzdušného vedení NN na dotčených
parcelách ppč. 3297 (vzdušné vedení NN), 3240 (vzdušné vedení NN) a 3299 (zemní
kabel NN) v k. ú. Hamry na Šumavě, které jsou v majetku obce. Výsledek hlasování:   Pro:   4
Proti : 0   Zdrželi se : 0 Usnesení č. 350/2014 bylo schváleno c) Směnná smlouvaStarosta informoval, že byla podepsána Směnná
smlouva s Lesy ČR. d) Oprava komunikací po výstavbě kanalizace v obci HamryStarosta seznámil přítomné s předloženou
Smlouvou o dílo č. 029/2014 na opravu komunikací po výstavbě kanalizace
v předních Hamrech a ke kostelu ve výši 796.541,17 Kč včetně DPHs firmou Silnice Klatovy, a.s., Vídeňská 190/I, 339
01 Klatovy. Starosta navrhuje uzavřít Smlouvu o dílo č.
029/2014 na opravu komunikací po výstavbě kanalizace v předních Hamrech a
ke kostelu ve výši 796.541,17 Kč včetně DPH s firmou Silnice Klatovy, a.s.,
Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy.     Předsedající
vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek. Nebyly podány další návrhy. Návrh
usnesení :     Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s uzavřením
Smlouvy o dílo č. 029/2014 na opravu komunikací po výstavbě kanalizace
v předních Hamrech a ke kostelu ve výši 796.541,17 Kč včetně DPH firmou
Silnice Klatovy, a.s., Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy. Výsledek hlasování:   Pro:   4
Proti : 0   Zdrželi se : 0 Usnesení č. 351/2014 bylo schváleno e) Úprava odstavné plochy u kašny v oblasti Kollerův dvůrStarosta seznámil přítomné s předloženou
Smlouvou o dílo č. 028/2014 na úpravu odstavné plochy u kašny v oblasti
Kollerův dvůr ve výši 138.670,06 Kč včetně DPH firmou Silnice Klatovy, a.s.,
Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy. Starost navrhuje uzavřít Smlouvu o dílo č. 028/2014
na úpravu odstavné plochy u kašny v oblasti Kollerův dvůr ve výši
138.670,06 Kč včetně DPH firmou Silnice Klatovy, a.s., Vídeňská 190/I, 339 01
Klatovy.     Předsedající
vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek Nebyly podány další návrhy. Návrh
usnesení :     Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s uzavřením
Smlouvy o dílo č. 028/2014 na úpravu odstavné plochy u kašny v oblasti
Kollerův dvůr ve výši 138.670,06 Kč včetně DPH firmou Silnice Klatovy, a.s., Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy Výsledek hlasování:   Pro: 4      Proti : 0   Zdrželi se : 0 Usnesení č. 352/2014 bylo schváleno f) Zřízení nové služby ADSL
k infokioskuStarosta informoval přítomné o zřízení nové služby
ADSL k infokiosku. g) Vyúčtování traktoru za
rok 2012 – 2013    ZO vzalo
na vědomí  Předsedající ukončil zasedání v 21.30 hod. 

  Usneseníz 5.
zasedání Zastupitelstva obce Hamry
konanéhodne
22. 5. 2014 od 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech

 

 345) Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje
následující program ustavujícího zasedání:1.         Schválení
programu2.         Určení
ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele3.         Kontrola
zasedání z 24. 4. 20144.         Změnu
rozpočtu – rozpočtová opatření č. 3/20145.         Závěrečný
účet DSO Úhlava za rok 20136.         Dodatek
č. 1 ke smlouvě č. 21722012 o poskytnutí účelové dotace7.         Smlouva
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na ppč.            3050/1, 3050/2, 3050 /3 v k.ú. Hamry na
Šumavě8.         Odkanalizování
obce9.         Diskuse,
ostatní, připomínky 346)
Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se změnou rozpočtu –
rozpočtovými opatřenímič. 3/2014. 347)
Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1
ke smlouvě č. 21722012o poskytnutí účelové dotace na odkanalizování
uzavřené 8. 8. 2012 s Plzeňským krajem, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, kde se
mění čl. II. odst. 3.  348)
Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s uzavřením Smlouvy o uzavření
budoucí smlouvyo zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o
právu provést stavbu č.IV-12-0005526/1/VB - HAMRY, Obec, p.č. 3050/2- kNN,
NN na umístění zemního kabele NN a kabelové skříně na dotčených parcelách ppč.
3050/1, 3050/2 a 3050/3 v k. ú. Hamry na Šumavě, které jsou v majetku
obce. 349)
Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 2 v domě Hamry č. p. 30
s paní Jitkou Mondekovou, bytem Pláně 24, 345 06 Kdyně, na dobu určitouod 1. 6. 2014 do 31. 12. 2014. 350)
Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí
s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0003147 Hamry Kvíz, p. 1928/4-VN,
TS, NN, kNN na umístění součásti distribuční soustavy podzemního a vzdušného
vedení NN na dotčených parcelách ppč. 3297 (vzdušné vedení NN), 3240 (vzdušné
vedení NN) a 3299 (zemní kabel NN) v k. ú. Hamry na Šumavě, které jsou
v majetku obce.351)
Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí
s uzavřením Smlouvy o dílo č. 029/2014 na opravu komunikací po výstavbě
kanalizace v předních Hamrech a ke kostelu ve výši 796.541,17 Kč včetně
DPH firmou Silnice Klatovy, a.s., Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy 352)
Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí
s uzavřením Smlouvy o dílo č. 028/2014 na úpravu odstavné plochy u kašny
v oblasti Kollerův dvůr ve výši 138.670,06 Kč včetně DPH s firmou Silnice
Klatovy, a.s., Vídeňská 190/I, 339 01 KlatovyProhlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce