| OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č. 6/2014 ze dne 19.6. 2014

Zápis
z 6. zasedání Zastupitelstva obce Hamry konanéhodne
19. 6. 2014 od 20.00 hodin v zasedací místnosti obecního v Hamrech___________________________________________________________________________ Přítomni : členové ZO dle presenční
listiny a hostéOmluveni : Coufal. Przygrodski Zahájení zasedání 
6.
zasedání Zastupitelstva
obce Hamry v roce 2014 bylo zahájeno ve 20.00 hodin starostou obce
Miroslavem Kroupou („dále jako „předsedající“).      Předsedající přivítal členy zastupitelstva
a přítomné hosty a zahájil 6. zasedání zastupitelstva obce v roce 2014.
Konstatoval, že zasedání bylo řádně
svoláno. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce
Obecního úřadu Hamry zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7
dní, a to od 11. 6. 2014 do 19. 6. 2014. Současně byla zveřejněna na
„elektronické úřední desce“.      Předsedající schůze dále z prezenční
listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je
5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 1) Schválení
programu Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před
hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.     Předsedající
dal hlasovat o návrhu programu.Návrh
usnesení :     Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje
následující program ustavujícího zasedání: 1. Schválení
  programu

 2. Určení
  ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

 3. Kontrola
  zasedání z 22. 5. 2014

 4. Závěrečný
  účet DSO Úhlava a DSO Údolí pod Ostrým
  za rok 2013

 5. Tisíc
  stromků pro Plzeňský kraj - evidence v majetku

 6. Setkání
  rodáků

 7. Projektová
  dokumentace na kanalizační řad přední Hamry

 8. Odkanalizování
  obce

 9. Diskuse,
  ostatní, připomínky

   


 
       

 Výsledek hlasování:   Pro:
5    Proti: 0
Zdrželi se:   0 Usnesení č. 353/2014 bylo schváleno 2)
Určení zapisovatele a
ověřovatelů 6. zasedání v r. 2014.   Ověřovatelé zápisu č.
6/2014 - p. Mára, p. Koleňák a zapisovatel Zdeňka Coufalová.  3)
Kontrola zápisu č. 5/2014 z 22. 5. 2014
   -
Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 21722012 o poskytnutí účelové dotace na
odkanalizování uzavřené 8. 8. 2012 s Plzeňským krajem, Škroupova 18, 306
13 Plzeň, kde se mění čl. II. odst. 3.  - Uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-0005526/1/VB - HAMRY,
Obec, p.č. 3050/2- kNN, NN na umístění zemního kabele NN a kabelové skříně na
dotčených parcelách ppč. 3050/1, 3050/2 a 3050/3 v k. ú. Hamry na Šumavě,
které jsou v majetku obce s ČEZ. - Uzavřena nájemní smlouvy na byt č. 2 v domě
Hamry č.p. 30 s paní Jitkou Mondekovou, bytem Pláně 24, 345 06 Kdyně, na dobu určitou od 1.6. 2014 do 31.12. 2014. - Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti č. IV-12-0003147 Hamry Kvíz,
p. 1928/4-VN, TS, NN, kNN na umístění součásti distribuční soustavy podzemního
a vzdušného vedení NN na dotčených parcelách ppč. 3297 (vzdušné vedení NN),
3240 (vzdušné vedení NN) a 3299 (zemní kabel NN) v k. ú. Hamry na Šumavě,
které jsou v majetku obce s ČEZ. - Uzavření Smlouvy o dílo č. 029/2014 na opravu komunikací po výstavbě kanalizace
v předních Hamrech a ke kostelu ve výši 796.541,17 Kč včetně DPH firmou
Silnice Klatovy, a.s., Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy. - Uzavření Smlouvy o dílo č. 028/2014 na úpravu
odstavné plochy u kašny v oblasti Kollerův dvůr ve výši 138.670,06 Kč
včetně DPH firmou Silnice Klatovy, a.s., Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy - další bez připomínek. 4)
Závěrečný účet DSO Úhlava a DSO Údolí pod Ostrým za rok 2013Starosta seznámil přítomné
s návrhem závěrečného účtu DSO Úhlava a DSO Údolí pod Ostrým za rok
2013.      Návrh závěrečného účtu DSO Úhlava byl
zveřejněn na úřední desce dne 9. 5. 2014 a sejmut 26.5. 2014.
Současně byl zveřejněn na „elektronické úřední
desce“.Návrh závěrečného účtu DSO Údolí pod
Ostrým byl zveřejněn na úřední desce dne 2. 6. 2014 a sejmut 17.6. 2014.
Současně byl zveřejněn na „elektronické úřední
desce“. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a
připomínek. Nebyly podány další návrhy. Návrh
usnesení :     Zastupitelstvo obce Hamry bere na vědomí závěrečný
účet DSO Úhlava a DSO Údolí pod Ostrým za rok 2013. Výsledek hlasování:   Pro:
5     Proti :   0
Zdrželi se : 0 Usnesení č. 354/2014 bylo schváleno. 5)
Tisíc stromků pro Plzeňský krajStarosta seznámil přítomné s tím,
že obec byla účastníkem projektu „Tisíc stromků pro Plzeňský kraj“,
v rámci něhož byl obci poskytnut věcný dar ve formě sazenic ovocných
stromků včetně příslušenství. Ocenění tohoto věcného daru je 12.000,- Kč(30 kusů stromků x 400,- Kč/1ks =
12.000,- Kč.). Starosta navrhuje, aby tento věcný dar byl veden v účetnictví
v podrozvaze po dobu 10 let. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a
připomínek. Nebyly podány další návrhy. Návrh
usnesení :     Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s vedením
věcného daru ve formě sazenic ovocných stromků včetně příslušenství v účetnictví
na podrozvaze po dobu 10 let. Výsledek hlasování:   Pro: 5       Proti :    0
Zdrželi se : 0 Usnesení č. 355/2014 bylo schváleno.  6) Setkání rodáků     Starosta seznámil přítomné s pozvánkou na
Setkání rodáků, které se uskuteční 5.7. 2014 7) Projektová dokumentace na kanalizační řad přední Hamry     Starosta seznámil přítomné, že byly osloveny dvě
firmy na předložení cenové nabídky na zpracování projektové dokumentace na
kanalizační řad přední Hamry. A to AQUAŠUMAVA s.r.o., Chudenín 30, Nýrsko,
která předložila nabídku pouze na zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí
a PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o., V Podhájí 226/28, Ústí nad
Labem, která předložila kompletní cenovou nabídku. 
 
                                                                                                                                     

font-family: "Times New Roman","serif"

font-size: 12pt'> Nabídky

 

font-family: "Times New Roman","serif"

font-size: 12pt'>AQUAŠUMAVA

font-family: "Times New Roman","serif"

font-size: 12pt'>PROVOD

font-family: "Times New Roman","serif"

font-size: 12pt'>Zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí

font-family: "Times New Roman","serif"

font-size: 12pt'>66.550,- Kč včetně DPH

font-family: "Times New Roman","serif"

font-size: 12pt'>31.460,- Kč včetně DPH

font-family: "Times New Roman","serif"

font-size: 12pt'>Zajištění vydání územního rozhodnutí

font-family: "Times New Roman","serif"

font-size: 12pt'>14.520,- Kč včetně DPH

font-family: "Times New Roman","serif"

font-size: 12pt'>PD ke stavebnímu povolení

 

font-family: "Times New Roman","serif"

font-size: 12pt'>58.080- Kč včetně DPH

font-family: "Times New Roman","serif"

font-size: 12pt'>Zajištění vydání stavebního povolení

 

font-family: "Times New Roman","serif"

font-size: 12pt'>12.100,- Kč včetně DPH

font-family: "Times New Roman","serif"

font-size: 12pt'>Celkem

 

font-family: "Times New Roman","serif"

font-size: 12pt'>116.160,- Kč včetně DPH  Starosta navrhuje uzavřít smlouvu s f. PROVOD–
inženýrská společnost, s.r.o., V Podhájí 226/28, Ústí nad Labem na
zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a zajištění vydání územního
rozhodnutí na kanalizační řad přední Hamry v ceně 45.980,- Kč včetně DPH.     Předsedající
vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek. Nebyly podány další návrhy. Návrh
usnesení :     Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s uzavřením smlouvy
s f. PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o., V Podhájí 226/28, Ústí
nad Labem na zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a zajištění vydání
územního rozhodnutí na kanalizační řad přední Hamry v ceně 45.980,- Kč
včetně DPH. Výsledek hlasování:   Pro: 5      Proti : 0   Zdrželi se : 0 Usnesení č. 356/2014 bylo schváleno. 8) Odkanalizování
obceStarosta
informoval o závěrečných pracích na odkanalizování. 9) Diskuse, ostatní, připomínky a) Zakoupení pohárů na Turnaj v malé kopané a na Hamerskou sekyruStarosta seznámil přítomné se žádostí SK Hamry na
zakoupení pohárů pro vítěze v Turnaji v malé kopané a na dřevařskou
soutěž Hamerská sekyra. Starosta navrhuje zakoupit poháry do výše 5.000,- Kč Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a
připomínek. Nebyly podány další návrhy. Návrh
usnesení :     Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se zakoupením
pohárů pro vítěze v Turnaji v malé kopané a dřevařské soutěže
Hamerská sekyra do výše 5.000,- Kč. Výsledek hlasování:   Pro:    5
Proti : 0   Zdrželi se : 0 Usnesení č. 357/2014 bylo schváleno. c) Renovace kulturní památky kostela Panny Marie Bolestné v HamrechStarosta informoval přítomné o postupu prací na
renovaci kostela. d) Oprava komunikací po výstavbě kanalizace v předních Hamrech a
ke kosteluStarosta informoval o ukončení prací na opravách
komunikací po výstavbě kanalizace v předních Hamrech a ke kostelu. e) Úprava odstavné plochy u kašny v oblasti Kollerův dvůrStarosta informoval o postupu prací na úpravě
odstavné plochy u kašny. f) Umístění dopravní značky na odstavnou plochu u kašnyPan Mára navrhl, aby byla umístěna dopravní značka
na odstavné ploše u kašny a to,o vymezení parkování 2 parkovacích míst pro potřeby
obecního úřadu a církve a 1 parkovací místo pro tělesně postižené. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a
připomínek. Nebyly podány další návrhy. Návrh
usnesení :     Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se umístěním
dopravní značky na odstavné ploše u kašny a to, o vymezení parkování 2
parkovacích míst pro potřeby obecního úřadu a církve a1 parkovacího místa pro tělesně postižené. Výsledek hlasování:   Pro:    5
Proti : 0   Zdrželi se : 0 Usnesení č. 358/2014 bylo schváleno.  Předsedající ukončil zasedání v 21.30 hod.                    Usneseníz 6.
zasedání Zastupitelstva obce Hamry
konanéhodne
19. 6. 2014 od 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech

 

 353) Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje
následující program ustavujícího zasedání:
   
 1. Schválení programu

 2.  
 3. Určení ověřovatelů
       zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

 4.  
 5. Kontrola zasedání
       z 22. 5. 2014

 6.  
 7. Závěrečný účet DSO
       Úhlava a DSO Údolí pod Ostrým za
       rok 2013

 8.  
 9. Tisíc stromků pro
       Plzeňský kraj - evidence v majetku

 10.  
 11. Setkání rodáků

 12.  
 13. Projektová dokumentace
       na kanalizační řad přední Hamry

 14.  
 15. Odkanalizování obce

 16.  
 17. Diskuse, ostatní,
       připomínky 354)
Zastupitelstvo obce Hamry bere na
vědomí závěrečný účet DSO Úhlava a DSO Údolí pod Ostrým za rok 2013. 355)
Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s vedením věcného daru
ve formě sazenic ovocných stromků včetně příslušenství v účetnictví na
podrozvaze po dobu 10 let. 356)
Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s uzavřením smlouvy s f.
PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o., V Podhájí 226/28, Ústí nad Labem
na zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a zajištění vydání územního
rozhodnutí na kanalizační řad přední Hamry v ceně 45.980,- Kč včetně DPH. 357)
Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se
zakoupením pohárů pro vítěze v Turnaji v malé kopané a dřevařské
soutěže Hamerská sekyra do výše 5.000,- Kč. 358)
Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se umístěním
dopravní značky na odstavné ploše u kašny a to, o vymezení parkování 2
parkovacích míst pro potřeby obecního úřadu a církve a1 parkovacího místa pro tělesně postižené.Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce