| OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č. 7/2014 ze dne 3.7. 2014

Zápis
z 7. mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konanéhodne
3. 7. 2014 od 20.00 hodin v zasedací místnosti obecního v Hamrech___________________________________________________________________________ Přítomni : členové ZO dle presenční
listiny a hostéOmluveni : Coufal Zahájení zasedání 
7. 
mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Hamry v roce 2014 bylo zahájeno ve
20.00 hodin starostou obce Miroslavem Kroupou („dále jako „předsedající“).      Předsedající přivítal členy zastupitelstva
a přítomné hosty a zahájil 7. zasedání zastupitelstva obce v roce 2014.
Konstatoval, že zasedání bylo řádně
svoláno. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce
Obecního úřadu Hamry zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7
dní, a to od 25. 6. 2014 do 3. 7. 2014. Současně byla zveřejněna na
„elektronické úřední desce“.      Předsedající schůze dále z prezenční
listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je
6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 1) Schválení
programu Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před
hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.      Předsedající
dal hlasovat o návrhu programu. Návrh
usnesení :      Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje
následující program ustavujícího zasedání:  1. Schválení programu

 2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

 3. Kontrola zasedání z 19. 6. 2014

 4. Příprava voleb do zastupitelstva obce

 5. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce na další volební období (§ 68
  zákona

  o obcích)

 6. Diskuse, ostatní, připomínky

   


 
       

 Výsledek hlasování:   Pro: 6     Proti: 0    Zdrželi se:   0 Usnesení č. 359/2014 bylo schváleno 2)
Určení zapisovatele a
ověřovatelů 7. zasedání v r. 2014.   Ověřovatelé zápisu č.
7/2014 – p. Arendáš, p. Sýkora a zapisovatel Zdeňka Coufalová.3)
Kontrola zápisu č. 6/2014 z 19. 6. 2014
   -
Zaslání objednávky na zpracování
dokumentace pro územní rozhodnutí akce „Projektová dokumentace na kanalizační
řad přední Hamry“ f. PROVOD s.r.o., Ústí nad Labem.  - Dopravní značka na odstavnou plochu – byla
oslovena f. SILBA o zpracování cenové nabídky. Cenová nabídka činí 12.107,- Kč
včetně DPH. - další bez připomínek. 4)
Příprava voleb do zastupitelstva obceStarosta seznámil přítomné, že volby do
zastupitelstva obce se uskuteční 10. a 11. října 2014. Dále seznámil přítomné
s harmonogramem úkolů a lhůt. 5)
Stanovení počtu členů zastupitelstva obce na další volební období (§ 68 zákonao
obcích)Starosta seznámil přítomné s tím,
že dle § 68 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecních zřízeních), ve znění
pozdějších změn, musí zastupitelstvo stanovit počet členů zastupitelstva obce
s přihlédnutím k počtu obyvatel a velikosti územního obvodu na další
volební období.Starosta navrhuje, aby zastupitelstvo
obce bylo 7 členné v dalším volebním období. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a
připomínek. Nebyly podány další návrhy. Návrh
usnesení :     Zastupitelstvo obce Hamry stanovuje dle §
68 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecních zřízeních), ve znění pozdějších
změn, že zastupitelstvo obce Hamry bude 7 členné v dalším volebním období. Výsledek hlasování:   Pro:   6
Proti :    0   Zdrželi se : 0 Usnesení č. 360/2014 bylo schváleno.  6) Diskuse, ostatní, připomínky a) Digitální technické mapy Plzeňského krajeStarosta seznámil přítomné s nabídkou
Plzeňského kraje na zapojení obce do projektu Digitální technické mapy
Plzeňského kraje.Zapojení se do projektu je potřeba učinit
následující kroky: • Uzavřít
  Smlouvu o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy
  veřejné správy Plzeňského kraje

 • Vydat Vyhlášku
  o vedení Technické mapy obce

   

  Starosta navrhuje uzavřít s Plzeňským krajem Smlouvu o spolupráci
  při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy
  veřejné správy Plzeňského kraje.

   

  Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a
  připomínek.

  Nebyly
  podány další návrhy.

   

  Návrh
  usnesení :

       Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s uzavřením
  Smlouvy o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální
  technické mapy Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje s Plzeňským krajem,
  se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň.

   

  Výsledek hlasování:   Pro:   6
  Proti :    0   Zdrželi se : 0

   

  Usnesení č. 361/2014 bylo schváleno.

   

  b) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě

  Starosta seznámil přítomné s předloženou Smlouvou
  o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě kanalizačního řadu na
  pozemcích ppč. 3085, 3087, 3050/2 a 3050/3 v k. ú. Hamry na Šumavě s Dobrovolným
  svazkem obcí „Údolí pod Ostrým“ se sídlem Náměstí 122, 340 22 Nýrsko.

   

  Starosta navrhuje uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě kanalizačního
  řadu na pozemcích ppč. 3085, 3087, 3050/2 a 350/3 v k. ú. Hamry na Šumavě
  s Dobrovolným svazkem obcí „Údolí pod Ostrým“ se sídlem Náměstí 122, 340
  22 Nýrsko.

   

  Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a
  připomínek.

   

  Nebyly podány další návrhy.

   

  Návrh
  usnesení :

       Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s uzavřením
  Smlouvy o budoucí
  smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě - kanalizačního řadu na pozemcích
  ppč. 3085, 3087, 3050/2 a 3050/3 v k. ú. Hamry na Šumavě s Dobrovolným
  svazkem obcí „Údolí pod Ostrým“ se sídlem Náměstí 122, 340 22 Nýrsko.

   

  Výsledek hlasování:   Pro:   6
  Proti :    0   Zdrželi se : 0

   

  Usnesení č. 362/2014 bylo schváleno.

   

   

  c) Setkání rodáků 5. 7. 2014

  Starosta
  pozval přítomné na setkání rodáků, které se uskuteční 5. 7. 2014 v kostele
  Panny Marie Bolestné v Hamrech.

   

   

   

  Předsedající ukončil zasedání v 20.55 hod.

   

   

   

  Usnesení

  z 7.
   mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného

  dne
  3. 7. 2014 od 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech 

 359) Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje
následující program ustavujícího zasedání:1.         Schválení
programu2.         Určení
ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele3.         Kontrola
zasedání z 19. 6. 20144.         Příprava
voleb do zastupitelstva obce5.         Stanovení
počtu členů zastupitelstva obce na další volební období (§ 68 zákona             č.
128/2000 Sb, o obcích)6.          Diskuse, ostatní, připomínky 360)
Zastupitelstvo obce Hamry stanovuje
dle
§ 68 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecních zřízeních), ve znění
pozdějších změn, že zastupitelstvo obce Hamry bude 7 členné v dalším volebním období. 361)
Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s uzavřením
Smlouvy o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální
technické mapy Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje s Plzeňským krajem,
se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň. 362)
Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s uzavřením
Smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě - kanalizačního řadu na pozemcích
ppč.  3085, 3087, 3050/2 a 3050/3 v k.
ú. Hamry na Šumavě s Dobrovolným svazkem obcí „Údolí pod Ostrým“ se sídlem
Náměstí 122, 340 22 Nýrsko.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce