| OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č. 8/2014 ze dne 24.7. 2014

Zápis
z 8. zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného



dne
24. 7. 2014 od 20.00 hodin v zasedací místnosti obecního v Hamrech



___________________________________________________________________________



 



Přítomni : členové ZO dle presenční
listiny a hosté



Omluveni : Arendáš, Przygrodski



 



Zahájení zasedání



 




8. 
zasedání Zastupitelstva obce Hamry v roce 2014
bylo zahájeno ve 20.00 hodin starostou obce Miroslavem Kroupou („dále jako
„předsedající“).



 



     Předsedající přivítal členy zastupitelstva
a přítomné hosty a zahájil 8. zasedání zastupitelstva obce v roce 2014.
Konstatoval, že zasedání bylo řádně
svoláno. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce
Obecního úřadu Hamry zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7
dní, a to od 16. 7. 2014 do 24. 7. 2014. Současně byla zveřejněna na
„elektronické úřední desce“.



 



     Předsedající schůze dále z prezenční
listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je
5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).



 



1) Schválení
programu



 



Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před
hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.



 



     Předsedající
dal hlasovat o návrhu programu.



 



Návrh
usnesení :



 



     Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje
následující program ustavujícího zasedání:



 



 1. Schválení
  programu

 2. Určení
  ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

 3. Kontrola
  zasedání z 3. 7. 2014

 4. Příprava
  voleb do zastupitelstva obce

 5. Změna
  rozpočtu – rozpočtová opatření č. 4/2014

 6. Diskuse,
  ostatní, připomínky

   
















 
       

 



Výsledek hlasování:   Pro:
5     Proti: 0    Zdrželi se:   0



 



Usnesení č. 363/2014 bylo schváleno



 



2)
Určení zapisovatele a ověřovatelů
8. zasedání v r. 2014.



   Ověřovatelé zápisu č.
8/2014 – p. Mára, p. Coufal a zapisovatel Zdeňka Coufalová



 



3)
Kontrola zápisu č. 7/2014 z 3. 7. 2014
   



-  bez připomínek.



 



4)
Příprava voleb do zastupitelstva obce



Starosta seznámil přítomné
s harmonogramem úkolů a lhůt provolby do zastupitelstva obce, které se
uskuteční 10. a 11. října 2014.



 



5)
Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č. 4/2014



Starosta seznámil přítomné se změnou
rozpočtu – rozpočtovými opatřenými č. 4/2014.



 



Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a
připomínek.



 



Nebyly podány další návrhy.



 



Návrh
usnesení :



     Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se změnou
rozpočtu – rozpočtovými opatřenými č. 4/2014.



 



Výsledek hlasování:   Pro:  5      Proti :
0   Zdrželi se : 0



 



Usnesení č. 364/2014 bylo schváleno.



 



 



6) Diskuse, ostatní, připomínky



 



a) Stížnost



Starosta seznámil přítomné s došlou stížností
ohledně pořádání hudební produkce u Hospůdky pod lesem manželů Koryťákových
konané dne 19. 7. 2014.



 



b) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-0009356/1/VB



     Starosta seznámil přítomné se Smlouvou o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvou o právu
provést stavbu č. IV-12-0009356/1/VB - HAMRY, p. 488- kNN na umístění zemního
kabele NN, vzdušného vedení NN, 2 x opěrný bod  a kabelové skříně na dotčených parcelách ppč.
3397 a 3375 v k.ú. Hamry na Šumavě, které jsou v majetku obce.



 



Starost navrhuje uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č.
IV-12-0009356/1/VB - HAMRY, p. 488 - kNN na umístění zemního kabele NN,
vzdušného vedení NN, 2 x opěrný bod  a
kabelové skříně na dotčených parcelách ppč. 3397 a 3375 v k.ú. Hamry na
Šumavě, které jsou v majetku obce.



 



    Předsedající
vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.



 



Nebyly podány další návrhy.



 



 



Návrh
usnesení :



     Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s uzavřením
Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy



o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o
právu provést stavbu č.



IV-12-0009356/1/VB - HAMRY, p. 488- kNN na umístění
zemního kabele NN, vzdušného vedení NN, 2 x opěrný bod a kabelové skříně na
dotčených parcelách ppč. 3397 a 3375 v k.ú. Hamry na Šumavě, které jsou
v majetku obce.



 



Výsledek hlasování:   Pro:   5
Proti : 0   Zdrželi se : 0



 



Usnesení č. 365/2014 bylo schváleno.



 



c) Dodatek č. 4 ke smlouvě o úvěru č. 0102968469 ze dne 1. 6. 2010



     Starosta seznámil přítomné s předloženým Dodatkem
č. 4 ke smlouvě o úvěru



č. 0102968469 ze dne 1. 6.2010 o prodloužení
čerpání úvěru do 30. 9. 2014



 na odkanalizování
obce s Českou spořitelnou, a.s.



 



Starosta navrhuje uzavřít Dodatek č. 4 ke smlouvě o úvěru č. 0102968469
ze dne 1.6.2010  



o prodloužení čerpání úvěru do 30. 9. 2014 na odkanalizování
obce s Českou spořitelnou, a.s.



 



 



    Předsedající
vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.



 



Nebyly podány další návrhy.



 



 



Návrh
usnesení :



     Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s uzavřením
Dodatkem č. 4 ke smlouvě o úvěru



č. 0102968469 ze dne 1. 6. 2010 o prodloužení
čerpání úvěru do 30. 9. 2014



 na odkanalizování
obce s Českou spořitelnou, a.s.



 



 



Výsledek hlasování:   Pro:   5
Proti : 0   Zdrželi se : 0



 



Usnesení č. 366/2014 bylo schváleno.



 



d) Turnaj v malé kopané 26. 7. 2014, Česko – německá mše na Ostrém
dne 3. 8. 2014, Hamerská sekyra dne 9. 8. 2014



Starosta
pozval přítomné na Turnaj v malé kopané, který se pořádá dne 26. 7. 2014,
na Česko – německou mši na Ostrém dne 3. 8. 2014 a Hamerskou sekyru, která se
uskuteční 9. 8. 2014 na sportovišti v předních Hamrech.



 



 



 



Předsedající ukončil zasedání v 21.05 hod.



 



 



 



Usnesení



z 8. zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného



dne
24. 7. 2014 od 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech





 





 



363) Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje
následující program ustavujícího zasedání:



1.         Schválení programu



2.         Určení ověřovatelů
zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele



3.         Kontrola zasedání z 3.
7. 2014



4.         Příprava voleb do
zastupitelstva obce



5.         Změna rozpočtu –
rozpočtová opatření č. 42014



6.         Diskuse, ostatní,
připomínky



 



364)
Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se
změnou rozpočtu – rozpočtovými opatřenými



č. 4/014.



 



365)
Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s uzavřením Smlouvy o
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o
právu provést stavbu č.



IV-12-0009356/1/VB - HAMRY, p. 488 - kNN na
umístění zemního kabele NN, vzdušného vedení NN, 2 x opěrný bod a kabelové
skříně na dotčených parcelách ppč. 3397 a 3375 v k.ú. Hamry na Šumavě,
které jsou v majetku obce.



 



366)
Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s uzavřením Dodatkem č. 4 ke
smlouvě o úvěru



č. 0102968469 ze dne 1. 6. 2010 o prodloužení
čerpání úvěru do 30. 9. 2014



 na odkanalizování
obce s Českou spořitelnou, a.s.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce